+421 907 744 331

Všeobecné obchodné podmienky

1.1 Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je MindLearn s.r.o. , Cintorínska 233/5, 94911, Nitra, IČO: 47971746, DIČ: 2024173481, IČ DPH: SK 2024173481 (ďalej ako „predávajúci“). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Z. z.).

Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek jeho šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou služieb kupujúci súhlasí s tým, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len v jeho rukách a autor za nich nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiále môže nájsť kupujúci informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením nášho názoru na túto tematiku.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

Staničná 9, 949 01 Nitra
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 037/7720 001
fax č.: 037/ 7720 024

 

1.2 Všeobecne

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obsahu vzdelávacích programov.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za žiadne nároky na straty, či poškodenie majetku vzniknuté jednotlivcom, alebo za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia udalosti alebo služby.

 

 

2 – Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých služieb poskytuje predávajúci na webových stránkach. Bližšie informácie môže kupujúci získať na adrese: info@anglictinarychlo.sk

Kupujúci objednáva vybranú službu vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb. Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

 

3 – Forma platby

Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Platba jednorazovo znamená, že kupujúci zaplatí kompletnú cenu služby ihneď po odovzdaní objednávkového formulára.

 

3.1 Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti STRIPE, Inc., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadáva kupujúci pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti STRIPE, Inc.:

Možnosti platieb pomocou platobnej brány STRIPE, Inc.:

 1. Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro

Ďalšie možnosti platby:

 1. Bankovým prevodom
 2. Pomocou služby Paypal

 

3.2 Nákup kurzu formou mesačných splátok prostredníctvom platobnej brány STRIPE, Inc.:

Platobné metódy pri nákupe na splátky sú napojené na platobnú bránu spoločnosti STRIPE, Inc. (ďalej len ako “STRIPE”). Údaje platobných kariet zadáva kupujúci pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti STRIPE a predávajúci, ako obchodník, k nim nemá prístup.

Prvá mesačná splátka ceny našich služieb bude zrealizovaná platobnou kartou prostredníctvom zabezpečených platobných metód spoločnosti STRIPE.

Pri niektorých službách ponúkame možnosť platiť formou viacerých mesačných splátok (2, 3, 5, 10), pričom každá nasledovná mesačná splátka (podľa počtu splátok zvolených kupujúcim pri objednávke služieb) bude automaticky strhnutá z účtu zadanej platobnej karty kupujúceho vždy v mesačných intervaloch, a to:

 • druhá mesačná splátka na 30. deň od uhradenia prvej splátky
 • tretia mesačná splátka na 60. deň od uhradenia prvej splátky
 • štvrtá mesačná splátka na 90. deň od uhradenia prvej splátky
 • piata mesačná splátka na 120. deň od uhradenia prvej splátky
 • šiesta mesačná splátka na 150. deň od uhradenia prvej splátky
 • siedma mesačná splátka na 180. deň od uhradenia prvej splátky
 • ôsma mesačná splátka na 210. deň od uhradenia prvej splátky
 • deviata mesačná splátka na 240. deň od uhradenia prvej splátky
 • desiata mesačná splátka na 270. deň od uhradenia prvej splátky

Hodnota každej splátky je fixne stanovená pre každú službu a každý spôsob platby a jej výška sa nebude meniť.

Žiadne navýšenie ceny o úroky alebo poplatky kupujúci neplatí, uhrádza iba čistú hodnotu služby.

V prípade včasného neuhradenia ktorejkoľvek z mesačných splátok si predávajúci vyhradzuje právo pozastaviť kupujúcemu možnosť využívať zakúpené služby. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho jednorazovú úhradu dlžnej sumy nezaplatených splátok.

Ak chce kupujúci do našich služieb investovať formou mesačných splátkok a niečo mu nie je jasné, môže s nami komunikovať prostredníctvom emailu na info@anglictinarychlo.sk alebo telefonicky na +421 907 744 331.

 

3.2 Nákup kurzu formou mesačných splátok:

Platobné metódy pri nákupe na splátky sú napojené na platobnú bránu spoločnosti PayPal Inc. (ďalej len ako “PayPal”), ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a prevodom medzi účtami PayPal. Údaje platobných kariet zadáva kupujúci pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti PayPal a predávajúci, ako obchodník, k nim nemá prístup.

Kupujúci berie na vedomie, že pre úspešné spracovanie prvej a každej nasledujúcej splátky, je nevyhnutné, aby si vytvoril účet u spoločnosti PayPal.

Prvá mesačná splátka ceny našich služieb bude zrealizovaná platobnou kartou alebo prevodom z PayPal účtu kupujúceho okamžite po potvrdení objednávky a uhradená prostredníctvom zabezpečených platobných metód spoločnosti PayPal.

Pri niektorých službách ponúkame možnosť platiť formou viacerých mesačných splátok (2, 3, 5, 10), pričom každá nasledovná mesačná splátka (podľa počtu splátok zvolených kupujúcim pri objednávke služieb) bude automaticky strhnutá z PayPal účtu alebo z účtu zadanej platobnej karty kupujúceho vždy v mesačných intervaloch, a to:

 • druhá mesačná splátka na 30. deň od uhradenia prvej splátky
 • tretia mesačná splátka na 60. deň od uhradenia prvej splátky
 • štvrtá mesačná splátka na 90. deň od uhradenia prvej splátky
 • piata mesačná splátka na 120. deň od uhradenia prvej splátky
 • šiesta mesačná splátka na 150. deň od uhradenia prvej splátky
 • siedma mesačná splátka na 180. deň od uhradenia prvej splátky
 • ôsma mesačná splátka na 210. deň od uhradenia prvej splátky
 • deviata mesačná splátka na 240. deň od uhradenia prvej splátky
 • desiata mesačná splátka na 270. deň od uhradenia prvej splátky

Hodnota každej splátky je fixne stanovená pre každú službu a každý spôsob platby a jej výška sa nebude meniť.

Žiadne navýšenie ceny o úroky alebo poplatky kupujúci neplatí, uhrádza iba čistú hodnotu služby.

V prípade včasného neuhradenia ktorejkoľvek z mesačných splátok si predávajúci vyhradzuje právo pozastaviť kupujúcemu možnosť využívať zakúpené služby. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho jednorazovú úhradu dlžnej sumy nezaplatených splátok.

Ak chce kupujúci do našich služieb investovať formou mesačných splátkok a niečo mu nie je jasné, môže s nami komunikovať prostredníctvom emailu na info@anglictinarychlo.sk alebo telefonicky na +421 907 744 331.

 

 

4 – Odstúpenie od zmluvy

4.1. Vymedzenie pojmov a zákonné informácie o poskytovaní digitálneho obsahu

Informačné produkty, ktoré poskytujeme, sú digitálny obsah. Ak nakupujete ako spotrebiteľ, pri zakúpení digitálneho obsahu súhlasíte s tým, že ho budete mať k dispozícii po pripísaní úhrady na náš účet okamžite a v plnom rozsahu a beriete na vedomie, že sa preto vzdávate svojho automatického zákonného práva na odstúpenie a že sa vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim riadi podľa bodov 4.2, 4.3, 4.4 a 4.5 týchto obchodných podmienok.

 

4.2. Odstúpenie od zmluvy a 100% záruka vrátenia peňazí pre Online kurz AngličtinaRýchlo založená na učení a urobení úloh

V teame AngličtinaRýchlo stojíme za schopnosťou našich kurzov umožniť Vám učiť sa angličtinu rýchlo a ľahko, keď strávite čas s našimi kurzami a implementáciou toho, čo učíme. Pretože toto robíme, žiadame od Vás, aby ste kurzu dali úprimnú šancu.

Pre všetky kurzy AngličtinaRýchlo – Online kurz AngličtinaRýchlo, AngličtinaRýchlo Coaching a AngličtinaRýchlo VIP platí 44 dňová, na učení a urobení úloh založená garancia vrátenia peňazí. Pre využitie tejto garancie nás kontaktujte na info@anglictinarychlo.sk.

 

Aby ste mohli využiť túto garanciu vrátenia peňazí, musíte urobiť nasledovné:

 1. Pozrieť si všetky videá v kurze na plných 100% a urobiť všetky úlohy vrátane zaslania vypracovaných pracovných zošitov
 2. Zaslať nám fotografické potvrdenie o urobených úlohách z kurzu (napríklad Bulletproof, Vlastné učebnice, alebo iné, o ktoré Vás požiadame)
 3. Spýtať sa prostredníctvom e-mailu na našej študentskej podpore (info@anglictinarychlo.sk) minimálne 3 otázky, ako použiť techniky efektívneho učenia vo Vašom konkrétnom prípade
 4. Skutočne sa pokúsiť naučiť sa anglicky. To znamená, že sa tomu budete úprimne venovať v priebehu 44 dní. Príklad úprimného pokusu by bolo postupné prechádzanie kurzom v priebehu 44 dní a komunikovanie s ľuďmi na našej študentskej podpore. Príklad neúprimného pokusu by bolo čakať 42 dní a potom sa za dva dni preklikať kurzom a zaslať minimálne vyplnené pracovné zošity a odfotiť 2 slovíčka z techniky Bulletproof.
  Ak členovia našej študentskej podpory budú vidieť, že člen kurzu všetko zbúchal na poslednú chvíľu, vyhradzujeme si právo zamietnuť žiadosť o vrátenie členského.
 5. V prípade verzie VIP a iných verzií našich programov, ktoré obsahujú konzultácie, je podmienkou pre možnosť využitia garancie absolvovať behom prvých 44 dní minimálne 2 video konzultácie s coachmi AngličtinaRýchlo, na ktorých sa úprimne pokúsite vyriešiť problémy s učením aplikovaním techník efektívneho učenia. Príklad úprimného pokusu je konzultovanie Vašich problémov a ukázanie materiálov, s ktorými sa angličtinu učíte. Príklad neúprimného pokusu je účasť na konzultáciách s nulovou snahou o aplikovanie techník efektívneho učenia do praxe. Ak členovia teamu AngličtinaRýchlo budú vidieť, že člen kurzu nijako nemieni aplikovať získané rady, vyhradzujeme si právo zamietnuť žiadosť o vrátenie členského.

 

Sme nesmierne zhovievaví a keď do našich metód zrýchleného učenia dáte Vaše úsilie a nepôjde Vám to, vrátime Vám členské naspäť.

Takúto garanciu vrátenia peňazí máme, aby sme ochránili hodnotu našich služieb, nakoľko sa každému študentovi venujeme osobne prostredníctvom e-mailu, telefonických konzultácií, či konzultácií a prostredníctvom online videohovorov.

Je našou zodpovednosťou dať Vám všetky potrebné informácie, aby ste sa vedeli učiť anglicky rýchlo a ľahko, dať Vám materiály pre učenie a poskytnúť Vám maximálnu zákaznícku podporu. Je Vašou zodpovednosťou použiť know-how, ktoré dostanete.

Ak po použití nášho know-how nebudete mať uľahčené a zrýchlené učenie angličtiny, tak je to nami a radi Vám vrátime Vaše členské naspäť.

Pokiaľ ste rozhodnutý použiť tento program a urobiť úlohy, ktoré obsahuje, je Vaša účasť v kurze úplne bez rizika.

 

44 dňová lehota začína plynúť dňom udelenia prístupu do chránenej členskej sekcie.

Žiadosť o vrátenie členského musí byť urobená jedine prostredníctvom e-mailu na info@anglictinarychlo.sk. Žiadosť nesmie byť vykonaná telefonicky, na Facebooku, ani prostredníctvom komentára na stránkach predávajúceho, či v členskej sekcii kurzov. Na takéto žiadosti nebude predávajúci prihliadať.

Po schválení žiadosti kupujúceho o vrátenie peňazí predávajúci peniaze odošle bankovým prevodom na uvedený bankový účet kupujúceho do 14 dní odo dňa, keď o využitie tejto možnosti kupujúci požiadal a dodal všetky požadované údaje.

 

4.3. Odstúpenie od zmluvy a 100% záruka vrátenia peňazí pre služby 7 pamäťových lievikov pre bleskové ovládnutie angličtiny, 7 kľúčov k talentu na jazyky, Online kurz TiME – Time Management Efektívne, Systém Efektívneho Učenia a Systém Strategického Premýšľania

Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy k našim službám, môže tak urobiť elektronickou formou prostredníctvom tohto formulára. Ak tak urobí v rámci stanovenej lehoty, tak mu predávajúci vráti 100% dovtedy zaplatenej sumy za službu, od ktorej sa rozhodol odstúpiť. Lehota garancie je vždy uvedená na objednávkovej stránke pri konkrétnej ponuke. Lehota začína plynúť dňom udelenia prístupu do chránenej členskej sekcie.

Žiadosť o vrátenie peňazí musí byť urobená jedine prostredníctvom uvedeného formulára. Žiadosť nesmie byť vykonaná e-mailom, na Facebooku, ani prostredníctvom komentára na stránkach predávajúceho, či v členskej sekcii kurzov. Na takéto žiadosti nebude predávajúci prihliadať.

Po schválení žiadosti kupujúceho o vrátenie peňazí predávajúci peniaze odošle bankovým prevodom na uvedený bankový účet kupujúceho do 14 dní odo dňa, keď o využitie tejto možnosti kupujúci požiadal a dodal všetky požadované údaje.

V prípade platby za služby prostredníctvom platobného systému spoločnosti PayPal, predávajúci odošle vrátenú sumu naspäť na PayPal účet, z ktorého bola služba kupujúcim uhradená.

 

4.4. Odstúpenie od zmluvy a prístupy, podpora a poradenstvo

V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy k službám, bude mu zrušený prístup do členskej sekcie kurzu.
Rovnako kupujúci stratí možnosť využívať klientsku podporu, poradenstvo a coaching zo strany predávajúceho, ktoré sú súčasťou niektorých služieb.

 

4.5 Odstúpenie od zmluvy a záruka vrátenia peňazí pri kúpe formou mesačných splátok

Pri kúpe našich služieb formou mesačných splátok kupujúcemu platí garancia vrátenia 100% dovtedy zaplatenej sumy. Lehota garancie je vždy uvedená na objednávkovej stránke pri konkrétnej ponuke.

Podmienkou pre uplatnenie garancie po 30 dňoch od zaplatenia prvej splátky je okrem inštrukcií v bodoch 4.1. a 4.2. včasné a riadne zaplatenie druhej mesačnej splátky. Druhá mesačná splátka je splatná na 30. deň od zaplatenia prvej splátky.

Je zodpovednosťou kupujúceho zabezpečiť, aby v 30. deň (deň splatnosti druhej splátky) mal dostatočný zostatok na PayPal účte alebo účte spojenom so zadanou platobnou kartou, aby údaje platobnej karty boli správne a aktuálne, aby nastavené platobné limity na účte kupujúceho boli v dostatočnej výške a transakcia druhej splátky mohla byť prostredníctvom spoločnosti PayPal úspešne zrealizovaná.

Rovnako je zodpovednosťou kupujúceho zabezpečiť, aby v prípade platby platobnou kartou bola platnosť zadanej platobnej karty dostatočná pre včasnú úhradu druhej a každej nasledujúcej mesačnej splátky.

V prípade, ak by kupujúci zistil, že z akýchkoľvek dôvodov nebudete môcť zabezpečiť včasnú úhradu druhej mesačnej splátky prostredníctvom platobných metód spoločnosti PayPal, je povinný predávajúceho bezodkladne kontaktovať emailom na: info@anglictinarychlo.sk a predávajúci mu poskytne údaje pre realizáciu SEPA bankového prevodu na jeho bankový účet.

V prípade úhrady druhej mesačnej splátky formou SEPA bankového prevodu, je zodpovednosťou kupujúceho zabezpečiť, aby bola suma pripísaná v prospech bankového účtu predávajúceho najneskôr v deň splatnosti druhej mesačnej splátky.

Za zaplatenie druhej mesačnej splátky sa považuje úspešná a potvrdená platba prostredníctvom platobných metód spoločnosti PayPal alebo pripísanie sumy v prospech bankového účtu predávajúceho najneskôr v deň jej splatnosti – 30. deň od zaplatenia prvej mesačnej splátky.

V prípade nezaplatenia druhej mesačnej splátky včas (t.j. najneskôr v deň jej splatnosti), kupujúci stráca nárok na uplatnenie garancie vrátenia peňazí. Zároveň môže predávajúci kupujúcemu pozastaviť možnosť využívať jeho služby.

 

5 – Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

 

6 – Ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov berie prevádzkovateľ webových stránok vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané na základe Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ robí všetko pre to, aby údaje zverené návštevníkom zabezpečil proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb.

Na požiadanie je prevádzkovateľ schopný poskytnúť informácie o tom, aké údaje o návštevníkovi na jeho webe zaznamenáva. V prípade navštívenia webových stránok, prevádzkovateľzaznamenáva štandardným spôsobom IP adresu, pridelenú návtevníkovi jeho poskytovateľom internetového pripojenia, www stránku, z ktorej návštevník webstránku prevádzkovateľa navštívil, jednotlivé navštívené stránky webu prevádzkovateľa, dátum a dĺžku návštevy návštevníka. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email, zaznamenáva prevádzkovateľ len v prípade, že ich návštevník poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie na webe predávajúceho, nákupom produktov, súťažou či vyplnením formulára a ankiet.

Zozbierané obchodné údaje sú využívané na účely technickej správy webu, webovej analytiky, v rámci ankiet či pre marketingové účely vždy v primeranom rozsahu.

Osobné údaje návštevníka využíva prevádzkovateľ k tomu, aby návštevníka informoval o ponukách či službách, ktoré poskytuje, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci jeho obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak návštevník nemá záujem o informácie tohto typu, môže prevádzkovateľa kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť. V prípade emailovej komunikácie tak môže návštevník urobiť pomocou tlačidla „odhlásiť sa“, ktoré nájde v pätičke každého emailu predávajúceho.

Pre uľahčenie orientácie a pohybu návštevníka na webových stránkach využíva prevádzkovateľ ukladanie súborov cookies v prehliadači návštevníka. Ak nie je návštevníkovi niečo jasné alebo má akúkoľvek otázku, môže kontaktovať prevádzkovateľa webu na emailovej adrese info@anglictinarychlo.sk.

 

7 – Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 12. 1. 2023. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

 

8 – Informácie o alternatívnom riešení sporov (ARS)

8.1 Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@anglictinarychlo.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

8.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.