+421 907 744 331

Najpoužívanejšie anglické frázy a zdvorilostné frázy v angličtine

V tomto článku prinášame najpoužívanejšie anglické frázy a základné zdvorilostné frázy v angličtine.

Keďže zdvorilostné anglické frázy sú veľmi často používané, rozhodli sme sa ich dať do jedného článku spolu s ostatnými častými anglickými frázami.

Môžeš si ho stiahnuť ako prehľadný e-book zdarma.

Vysvetlenie


 

Najpoužívanejšie anglické frázy 

Úplne najpoužívanejšie anglické frázy sú v podstate základné slová.

Anglické frázy Slovenský preklad
Yes Áno
No Nie
Maybe / Perhaps Možno
Please Prosím
Sorry Prepáč
Thanks Vďaka (neformálne)
Thank you Ďakujem ti

 

Po týchto slovách sú najpoužívanejšie anglické frázy pozdravy:

 

Pozdravy v angličtine

Pozdravy v angličtine fungujú trochu inak ako v slovenčine.

V angličtine sa môžeš stretnúť so základnými pozdravmi, ako sú napríklad tieto:

Anglické frázy Slovenský preklad
Hi Ahoj / čau (neformálne)
Hello Dobrý deň / dobrý večer (neformálne)
Good morning Dobré ráno (dopoludnia)
Good afternoon Dobrý deň (poludnie až 18:00)
Good evening Dobrý večer (po 18:00)
Good night Dobrú noc (pozdrav večer na rozlúčku)
Welcome! Vitaj / Vitajte!
Bye Ahoj / maj sa (pri odchode)
Bye-bye Ahoj / maj sa (pri odchode)

 

Anglické pozdravy sa však líšia od slovenských v jednej dôležitej veci:

Angličania sa v rámci pozdravu častokrát pýtajú „ako sa máš,“ na čo sa v rámci pozdravu odpovedá „mám sa dobre – ako sa máš ty?“

Angličania pri tomto druhu pozdravu nechcú vedieť, ako sa skutočne máš.

Toto celé je iba súčasť pozdravu.

Anglické frázy Slovenský preklad
Hi, how are you? Ahoj, ako sa máš / máte ? (americká angličtina)
Hi, how do you do? Ahoj, ako sa máš / máte ? (britská angličtina)
I’m fine, thank you. And you? Mám sa dobre, ďakujem za opýtanie. Ako sa máš ty?

 

Okrem týchto anglických pozdravov sa v angličtine môžeš stretnúť s ďalšími pozdravmi:

Anglické frázy Slovenský preklad
Hey Ahoj (neformálne)
Hi there Ahoj (neformálne)
Howdy Ahoj (neformálne)
See you later Uvidíme sa neskôr
See ya later Uvidíme sa neskôr
Take care Drž sa
Welcome to Slovakia. Vitaj / Vitajte na Slovensku.
Long time, no see! Dlho sme sa nevideli!

 

Anglické frázy pre pozdrav na rozlúčku

Anglické frázy Slovenský preklad
Bye Dovi / Dovidenia
Goodbye Dovidenia
Good – bye, dear friends Zbohom, drahí priatelia
Good night Dobrú noc
Have a nice day! Želám ti / vám pekný deň!
Have a nice weekend! Želám ti / vám pekný víkend!
See you! Maj sa! / Majte sa!
See you soon! Do skorého videnia!
See you later! Uvidíme / vidíme sa neskôr!
See you tomorrow. Dovidenia zajtra. / Uvidíme / vidíme sa zajtra.
I have to go now. Musím už ísť.
Hope to see you soon. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme / vidíme.
All the best, then! Have a good time. Všetko dobré! Maj / majte sa dobre.

 

Anglické frázy – ako sa spýtať „ako sa máš?“

Anglické frázy Slovenský preklad Anglické frázy Slovenský preklad
How are you? Ako sa máš? How´s life? Ako ide život?
How are things? Ako sa majú veci? What have you been up to lately? Čo si robil v poslednej dobe?
Are you alright? Si v poriadku? What’s up? Ako?
How´s it going? Ako sa ti darí? What’s new? Čo je nové?

 

Ako odpovedať na otázku „Ako sa máš?“

Anglické frázy Slovenský preklad Anglické frázy Slovenský preklad
I´m fine, thank you. How about you? Mám sa dobre, ďakujem. Ako sa máš ty? I’m very well, thank you. Mám sa veľmi dobre, ďakujem.
Could be better. Mohlo by byť lepšie. Not so great. Nie tak dobre.
I´m alright / good. Mám sa v pohode / dobre. Pretty good. Celkom dobre.
Can´t complain. Nemôžem sa sťažovať. Same as always. Rovnako, ako vždy.

 

Zdvorilostné frázy, ktorými vieš poďakovať

Anglické frázy Slovenský preklad
Thanks / Thank you Ďakujem
Thank you very much Ďakujem veľmi pekne
Thank you for all Ďakujem za všetko
You´re very kind Ste veľmi láskavý
Thanks / Thank you for your help Ďakujem za vašu pomoc
Thanks / Thank you for your hospitality Ďakujem za vašu pohostinnosť
Thanks / Thank you for your email Ďakujem za váš email
Thanks / Thank you for everything Ďakujem / Vďaka za všetko
I really appreciate it. Naozaj si to vážim.
I’m really grateful Som skutočne vďačný/á.
That’s so kind of you. To je od teba / vás také milé.
I owe you one. Som tvojim dlžníkom / tvojou dlžníčkou.

 

Ako v angličtine odpovedať na poďakovanie

Anglické frázy Slovenský preklad
You’re welcome Prosím (doslova „si vítaný“)
My pleasure S potešením
Not at all Nie je vôbec za čo
No problem Žiadny problém
No worries Žiaden strach / Bez obáv
Don´t mention it To nestojí za reč
Anytime Hocikedy

 

Zdvorilostné frázy v angličtine – aby ti porozumeli 

anglické frázy-do you speak english?

Anglické frázy Slovenský preklad
Do you speak English? Hovoríš po anglicky?
I don’t speak English. Nehovorím po anglicky.
I don’t speak much English. Nehovorím veľmi dobre po anglicky.
I only speak very little English. Hovorím len veľmi málo po anglicky.
I speak a little English. Hovorím po anglicky iba trochu.
Please speak more slowly. Prosím hovorte pomalšie.
I’m sorry, I don’t understand. Ľutujem, nerozumiem vám.
I don’t know that word. To slovo nepoznám.
Could you repeat that, please? Mohli by ste mi to zopakovať, prosím?
Can you write it down? Mohli by ste (mi) to napísať ?
I understand. Rozumiem.
I understand a little. Trochu rozumiem.

 

Zaužívané anglické frázy a výrazy 

ok

Anglické frázy Slovenský preklad
Absolutely Absolútne / rozhodne
As soon as possible (ASAP) Čo najskôr
Certainly Určite
Definitely Absolútne / rozhodne
I don´t like … Nemám … rád / rada
I don´t like him Nemám ho rád / rada
I don´t like her Nemám ju rád / rada
I don´t like it Nemám to rád / rada
I like … Mám … rád / rada
I like him Mám ho rád / rada
I like her Mám ju rád / rada
I like it Mám to rád / rada
I´m going out Idem von
I´ve got to go Musím ísť
I´m in a hurry Ponáhľam sa
It doesn´t matter To je jedno
It´s not important Nie je to dôležité
It´s not serious Nie je to vážne
It´s not worth it Nestojí to za to
Me too Ja tiež
Not bad Nie zle
Of course Samozrejme
Of course not Samozrejme, že nie
OK / Okay V poriadku
Same to you! Aj tebe / vám
Sleep well Dobrú noc
Sure Iste / isto
That´s enough To stačí
That´s fine To je v poriadku
That´s right To je správne

 

Ďalšie časté anglické frázy, ktoré využiješ v konverzáciách a v rozhovoroch 

Anglické frázy Slovenský preklad
Could you help me? Mohli by ste mi pomôcť?
I’d like to… Chcel by som…
I need.. Potrebujem…
Where is…? Kde je…?
Welcome! Vitaj! / Vitajte!
Welcome dear friends! Vitajte priatelia!
Have a good time! Príjemnú zábavu!
Have a good journey Miss, Mrs., Mr.. Šťastnú cestu slečna, pani, pán..
Have a safe journey. Šťastnú cestu.
Where are you from? Odkiaľ si / ste?
I’m from Slovakia / I come from Slovakia. Ja som zo Slovenska / Pochádzam zo Slovenska.
I’m Slovak. Som Slovenka / Slovák.
How long have you been here? Ako dlho si / ste tu?
Do you like it here? Páči sa ti/ Vám tu?
I like it here very much. Veľmi sa mi tu páči.
Are you here alone? Si / ste tu sám?
No, I’ve come with the family. Nie, som tu s rodinou.
Are you married? Si / ste ženatý, vydatá?
Do you have any children? Máš / máte deti?
Where do you work? Kde pracuješ / pracujete?
Do you travel much? Cestuješ / cestujete veľa?

  

Predstavovanie, nadväzovanie známostí 

Anglické frázy Slovenský preklad
Hi! I’m [name]. (And you?) Ahoj! Ja som [meno]. (A ty?)
Allow me to introduce myself. Dovoľte, aby som sa predstavil.
Let me to introduce myself. Dovoľte, aby som sa predstavil.
I’m called Ivan. Volám sa Ivan.
My name is Ivan. Moje meno je Ivan.
I am Ivan. Som Ivan.
Allow me to introduce Mr Johnson. Dovoľte, aby som Vám predstavil pána Johnsona.
Let me introduce Mr Johnson. Dovoľte, aby som Vám predstavil pána Johnsona.
This is Mr Johnson. Toto je pán Johnson.
Nice to meet you. Teší ma, že vás poznávam.
Glad to meet you. Teší ma, že vás poznávam.
I’m delighted to meet you. Bolo mi veľkým potešením.
Pleased to meet you. Teší ma.
I think we haven’t met before. Myslím, že sa nepoznáme.
Where are you from? Odkiaľ si?
What’s the name of this man? Ako sa volá ten pán?
Haven’t you met before? Vy sa ešte nepoznáte?
This is my husband. If you want, I’ll introduce him to you. Je to môj manžel. Ak chcete, predstavím vás.
I’m sorry, I’m in a hurry. Prepáčte, ponáhľam sa.
What’s your name? Ako sa voláš / voláte?
How are you? Ako sa máš / máte?
What do you do? Čo robíš (za prácu)?
What do you like to do (in your free time)? Čo rád / rada robíš (vo svojom voľnom čase)?
Can you give me your phone number? Môžeš mi dať tvoje číslo?
What´s your phone number? Aké je tvoje telefónne číslo?
We’ll ring up each other. Zavoláme si.
Do you have Facebook? Máš Facebook?
Are you free this evening? Máš dnes večer čas?
I’m on holiday. Som na dovolenke.
Write to me. / Text me. Napíš mi.
This is my address. Tu je moja adresa.
I´m learning english. Učím sa anglicky.
I don´t understand. Nerozumiem.
Could you repeat that please? Mohol / mohla by si to zopakovať?
Could you please talk slower? Mohol / mohla by si prosím hovoriť pomalšie?
Thank you. That helps a lot. Ďakujem. Veľmi (mi) to pomáha.
What does … mean? Čo znamená …?
How do you spell that? Ako sa to hláskuje? / Ako to hláskujete?
What do you mean? Čo (tým) myslíš? Čo tým chceš povedať?

 

Ako získať niekoho pozornosť, alebo sa ospravedlniť 

Anglické frázy Slovenský preklad
I beg your pardon Prepáč (keď si nerozumel)
I’m sorry Prepáč / Mrzí ma to (keď sa chceš ospravedlniť)
Pardon? Pardon?
Please Prosím
Excuse me Prepáčte (môžeš použiť, keď potrebuješ získať niekoho pozornosť, alebo potrebuješ okolo niekoho prejsť, alebo sa ospravedlniť)
Sorry Prepáč / prepáčte / pardón
I’m sorry Prepáčte / mrzí ma to
I’m really sorry Veľmi ma to mrzí
Sorry I’m late Prepáčte, že meškám
Sorry to keep you waiting Prepáčte, že som vás nechal / nechala čakať
Sorry for the delay Ospravedlňujem sa za meškanie / oneskorenie

 

Ak sa niekto ospravedlní tebe, môžeš mu na odpoveď použiť tieto anglické frázy:

Anglické frázy Slovenský preklad
No problem Žiaden problém / nič sa nestalo
It’s OK / that’s OK To je v poriadku
Don’t worry about it To je v poriadku, nerobte si starosti

 

Anglické frázy: Časté otázky

why

Anglické frázy Slovenský preklad
Are you sure? Si / ste si istý / istá?
Have you got a minute? Máš / máte minútku?
Have you got a pencil I could borrow? Máš / máte požičať ceruzku?
How? Ako?
How many? Koľko?
How much? Koľko?
Is anything wrong? Je všetko v poriadku? / Je niečo zle?
Is everything OK? Je všetko v poriadku?
Really? Naozaj?
What? Čo?
What’s going on? Čo sa robí?
What’s happening? Čo sa deje?
What happened? Čo sa stalo?
What’s that? Čo je tamto?
What’s the matter? Čo sa stalo?
What’s this? Čo je to?
When? Kedy?
Where? Kde?
Where are you? Kde ste?
Who? Kto?
Why? Prečo?
Why not? Prečo nie?

 

frázy v angličtine-really?

 

Časté anglické frázy 

Anglické frázy, vďaka ktorým získaš informácie

Anglické frázy Slovenský preklad
Do you have any idea…? Máš nejakú predstavu…?
Would you happen to know…? (when you’re not sure if the other person has the information.) Chcel / chceli by ste vedieť…? (ak si nie si istý, či má druhá osoba tieto informácie.)
I don’t suppose you (would) know…? (when you’re not sure if the other person has the information.) Neočakávam, že by si vedel / vedela…? (ak si nie si istý, či má druhá osoba tieto informácie.)

 

Anglické frázy pre pýtanie sa a vyjadrovanie názoru

Anglické frázy Slovenský preklad
What do you think? Čo si myslíš / myslíte?
I think that … Myslím si, že …
In my opinion, … Podľa môjho názoru, …
I hope that … Dúfam, že …
I hope so Dúfam
I hope not Dúfam, že nie
I’m afraid that … Obávam sa, že …
I agree Súhlasím
I disagree / I don’t agree Nesúhlasím / nesúhlasím
That’s true To je pravda
That’s not true To nie je pravda
I think so Myslím si to
I don’t think so Nemyslím si to
You’re right Máš pravdu
You’re wrong Nemáš pravdu / Mýliš sa
That / it depends To závisí od …
That’s interesting To je zaujímavé
I don’t mind Nevadí mi to
It’s up to you Je to na tebe
That’s funny, … To je zvláštne …

 

Anglické frázy, ktorými povieš „ja neviem“

i dont know

Anglické frázy Slovenský preklad
I can’t help you there. Nedokážem ti s tým pomôcť.
I have no idea/clue. Nemám potuchy.
I’m not really sure. Nie som si celkom istý/á.
Beats me. (informal) Neviem. (neformálne)
I’ve been wondering that, too. To ma tiež zaujímalo.

 

Anglické frázy, ktorými vyjadríš, že o tom nemáš názor

Anglické frázy Slovenský preklad
It doesn’t make any difference to me. Nezáleží mi na tom.
I’ve never given it much thought. Nikdy predtým som sa nad tým nezamyslel/a.
I have no opinion on the matter. Nemám k tejto záležitosti žiadny názor.

 

Anglické frázy pre slušné ukončenie rozhovoru

Anglické frázy Slovenský preklad
It was nice chatting with you. Bolo fajn rozprávať sa s tebou.
Anyway, I should get going. Každopádne mal/a by som ísť.

 

Časté anglické frázy pre vyjadrenie súhlasu

Anglické frázy Slovenský preklad
Exactly. Presne tak.
Absolutely. Absolútne.
That’s so true. To je taká pravda.
That’s for sure. To je isté.
I agree 100% Súhlasím na 100%
I couldn’t agree with you more. Nemohol/nemohla by som s vami súhlasiť viac.
I’ll say! (informal) Hovorím! (neformálne)
Tell me about it! / You’re telling me! (informal) Povedz mi o tom!
I suppose so. (use this phrase for weak agreement – you agree, but reluctantly) Myslím, že áno. (použi túto frázu pre slabú dohodu – súhlasíš, ale neochotne)

 

Časté anglické frázy pre vyjadrenie nesúhlasu

Anglické frázy Slovenský preklad
I’m not so sure about that. Nie som si tým istý/á.
That’s not how I see it. Takto to nevidím.
Not necessarily. Nie nevyhnutne.

 

Ako v angličtine odpovedať na skvelé správy

anglické frázy - awesome

Anglické frázy Slovenský preklad
That’s great! To je skvelé!
How wonderful! Aké úžasné!
Awesome! Úžasné!

 

Frázy v angličtine, ktorými vieš odpovedať na zlé správy

Anglické frázy Slovenský preklad
Oh no… Ach nie..
That’s terrible. To je strašné.
Poor you. (Use this to respond to bad situations that are not too serious) Chúďatko / chudáčik. (použi to na reagovanie na zlé situácie, ktoré nie sú príliš závažné)
I’m so sorry to hear that. Je mi ľúto, že to počujem.

 

Anglické frázy, ktorými môžeš pozvať niekoho von

Anglické frázy Slovenský preklad
Are you free on Friday night? Si voľný/á v piatok v noci?
Are you doing anything Sunday afternoon? Robíš niečo v nedeľu poobede?
Would you like to join me for lunch? Chcel/a by si sa ku mne pripojiť na obed?
Do you want to go to the cinema? Chceš ísť do kina?

 

Anglické frázy o jedle

Anglické frázy Slovenský preklad
I’m starving! (= I’m very hungry) Umieram od hladu.
How about eating out tonight? (eat out = eat at a restaurant) A čo tak ísť dnes na večeru? (jesť vonku = jesť v reštaurácii)
I’ll have… (use this phrase for ordering in a restaurant) Dal / dala by som si… (použi túto frázu pri objednávaní v reštaurácii)
Let’s grab a bite to eat. Poďme si niečo zahryznúť.

 

Anglické frázy o cene

Anglické frázy Slovenský preklad
It cost a fortune. To stojí celý majland.
That’s a rip-off. (= overpriced; far more expensive than it should be) To je okrádanie. (=predražené, oveľa drahšie ako by malo byť)
That’s a bit pricey. To je trochu drahé.
That’s quite reasonable. (= it’s a good price) To je celkom rozumné. (=je to dobrá cena)
That’s a good deal. (= a good value for the amount of money) To je dobrý obchod. (=dobrá hodnota za sumu peňazí)
It was a real bargain. Bol to výhodný obchod.
It was dirt cheap. Bolo to špinavo lacné. (veľmi výhodné)

 

Anglické frázy o počasí

Anglické frázy Slovenský preklad
It’s a little chilly. Je trochu chladno.
It’s freezing. Mrzne.
Make sure to bundle up. Nezabudni sa poriadne naobliekať.

 

Anglické frázy o horúcom počasí

Anglické frázy Slovenský preklad
It’s scorching hot outside Vonku horí.
It’s absolutely boiling! Je totálne horúco! (boiling = vriaci)

 

Frázy pre vyjadrenie potrieb a pocitov 

Anglické frázy Slovenský preklad
I’m beat Som zničený/á.
I’m tired. Som unavený/á.
I’m dead tired. Som totálne unavený/á.
I’m exhausted. Som vyčerpaný/á.
I´m knackered. Som zničený/á.
I can hardly keep my eyes open Sotva vydržím mať otvorené oči.
I’m gonna hit the sack. (hit the sack = go to bed) Idem do postele. (hit the sack = ísť do postele)
I’m hungry Som hladný
I’m thirsty Som smädný
I’m bored Nudím sa
I’m worried Mám starosti / obávam sa
I’m looking forward to it Teším sa na to
I’m in a good mood Mám dobrú náladu
I’m in a bad mood Mám zlú náladu
I can’t be bothered Nechce sa mi

 

Zvolania v angličtine 

Anglické frázy Slovenský preklad
Look! Pozri!
Great! Skvelé!
Bless you! Na zdravie! (po kýchnutí)
That´s funny! To je zábavné! alebo to je sranda!
That’s life! Taký je život!
Come on! Poďme!
Damn it! Do kelu!
Only joking! / Just kidding! Robím si srandu! / Len si z teba uťahujem!

 

Časté frázy v angličtine: Inštrukcie 

one moment please

Anglické frázy Slovenský preklad
Let’s go! Poďme!
Hurry up! Ponáhľaj / ponáhľajte sa!
Get a move on! Pohnite sa!
Come in! Vstúp / vstúpte!
Please sit down. Prosím, sadni / sadnite si.
Could I have your attention, please? Venujte mi pozornosť, prosím.
Hang on a second. Vydrž / vydržte sekundu.
Hang on a minute. Vydrž / vydržte minútku.
One moment, please. Moment, prosím
Just a minute. Len minútku.
Take your time. Nemusíš / nemusíte sa ponáhľať.
Calm down. Upokoj / upokojte sa!
Steady on! Ukľudni / ukľudnite sa!
Please be quiet. Utíš / utíšte sa, prosím.
Shut up! Drž hubu! / Držte huby!
Stop it! Prestaň / prestaňte!
Help yourself. Ponúkni / ponúknite sa.
Go ahead. Pokračuj / pokračujte.
Let me know! Dajte mi vedieť!
Don’t worry. Nerob / nerobte si starosti.
Don’t forget. Nezabudni / nezabudnite.

 
frázy v angličtine-dont forget
 Nezabudni si stiahnuť tento článok ako prehľadný e-book, aby sa ti s ním ľahšie učilo.

 

Nápisy, s ktorými sa môžeš stretnúť 

Anglické frázy Slovenský preklad
Entrance Vchod
Exit Východ
Emergency exit Únikový východ
Push Tlačiť
Pull Ťahať
Toilets Toalety
WC WC
Gentlemen (často skrátené na Gents) Páni
Ladies Dámy
Vacant Voľné
Occupied alebo Engaged Obsadené
Out of order Mimo prevádzky
No smoking Zákaz fajčiť
Private Nepovolaným vstup zakázaný
No entry Zákaz vstupu / Zákaz vjazdu

no entry
 

Príslovky miesta 

Anglické frázy Slovenský preklad
Here Tu
There Tam
Somewhere Niekde
Everywhere Všade
Nowhere Nikde

 

Anglické frázy pre gratulácie a vyjadrenie súcitu 

happy birthday

Anglické frázy Slovenský preklad
Congratulations! Gratulujem! / blahoželám!
Good luck! Veľa šťastia!
Well done! Gratulujem! / dobrá práca!
Never mind! Nevadí!
Bad luck! Smola!
What a pity! / What a shame! Aká škoda!
Glad to hear it To rád / rada počujem
Happy birthday! Všetko najlepšie k narodeninám!
Happy Easter! Veselú Veľkú noc!
Happy Christmas! / Merry Christmas! Veselé Vianoce! / šťastné a veselé Vianoce!
Happy New Year! Šťastný nový rok!
Happy Valentine’s Day! Šťastný Valentín!
Sorry to hear that To mi je ľúto

 

Wow, zvládol si to!

Prešiel si všetky základné a zdvorilostné frázy v angličtine.

Blahoželám!

Môžeš si ich stiahnuť ako prehľadný e-book tu (zdarma), aby si sa ku nim mohol vrátiť neskôr.

Ďalšie anglické frázy tu:

 

Návrat na anglické frázy.