+421 907 744 331
Present simple – prítomný jednoduchý čas (Kompletný návod)
18. October 2019
Čo získate v Online kurze AngličtinaRýchlo
29. January 2020
Ukázať všetko

Present continuous – prítomný priebehový čas (Kompletný návod)

Chcel si sa niekedy naučiť používať present continuous – prítomný čas priebehový?

Začínaš s angličtinou a potrebuješ podrobné vysvetlenie toho, ako sa present continuous používa a ako sa ho naučiť?

V tom prípade si na správnom mieste.

Tento článok ti ukáže, ako a kedy prítomný priebehový čas správne používať. 

Dozvieš sa to na

 • vysvetleniach
 • príkladoch
 • vetách
 • a komixoch

Vďaka tomu prítomný čas priebehový zvládneš oveľa ľahšie.

Prečítaj si tento článok, aby si mal istotu, že present continuous rozumieš a že vieš, ako ho správne používať.

 

 

Kedy sa v angličtine používa present continuous?

Prítomný priebehový čas sa v angličtine nazýva present continuous alebo present progressive.

Častejšie sa môžeš stretnúť s názvom present continuous, ale je dobré, aby si vedel, že sa môžeš stretnúť aj s druhým pomenovaním. Jedná sa o ten istý – prítomný priebehový čas v angličtine.

Slová „continuous“ a „progressive“ sa v tomto prípade dajú považovať za synonymá a označujú práve to, že dej prebieha postupne (progresívne).

 

Pre prítomnom priebehovom čase preto vo všeobecnosti platí, že ho použiješ hlavne na vyjadrenie dejov a činností, ktoré prebiehajú práve teraz, alebo sú dočasné.

 

Napríklad:

I am reading this article. – Čítam tento článok. (deje sa to práve teraz)

 

Toto je najbežnejší spôsob použitia present continuous, ale nie je jediný.

 

Prítomný priebehový čas sa má aj ďalšie použitia.

Poďme sa na ne pozrieť.

 

Present continuous a prítomnosť

Činnosti alebo deje, ktoré prebiehajú práve teraz (v momente rozhovoru)

present continuous - činnosti, ktoré prebiehajú teraz

Na popis činností, ktoré prebiehajú práve teraz, sa v angličtine (na rozdiel od slovenčiny) nepoužíva prítomný jednoduchý čas (present simple), ale prítomný priebehový čas – present continuous.

Vo vetách s prítomným priebehovým časom sa môžeš často stretnúť s príslovkami, ktoré naznačujú, že sa jedná o dej, ktorý prebieha práve teraz:

 • now (teraz)
 • today (dnes)
 • right now (práve teraz)
 • at the moment (v tomto momente/ práve v tejto chvíli)

Ako vyzerá tento čas vo vetách?

Tu je pár príkladov:

Present continuous Prítomný čas priebehový
He is studying English right now. Práve sa učí angličtinu.
I am working in the office at the moment. Práve teraz pracujem v kancelárii.
The children are sleeping now. Deti práve spia.
They are cooking dinner right now. Teraz varia večeru.
You are talking too fast. I don´t understand you. Hovoríš príliš rýchlo. Nerozumiem ti.

present continuous v angličtine - príklad

 

Popis činnosti, alebo deja, ktorý sa ešte neskončil

present continuous - dej, ktorý ešte neskončil

Present continuous použiješ aj v tom prípade, keď hovoríš o činnosti, ktorá začala v minulosti, ešte neskončila a bude pokračovať v budúcnosti.

Tu platí, že dej, ktorý opisuješ, nemusí striktne prebiehať práve v momente rozhovoru (ale môže).

Napríklad:

We can´t visit you this weekend because we are painting our apartment. – Tento víkend ťa nemôžeme navštíviť, pretože maľujeme náš byt.

Prítomný priebehový čas vo vetách, ako je táto, naznačuje, že začatá činnosť stále prebieha a nie je ukončená.

 

Inými slovami tým hovoríš, že máš niečo aktuálne rozrobené, aj keď sa činnosti nemusíš venovať v momente rozhovoru.

Táto činnosť prebieha ako keby „okolo prítomnosti“, momentálne, v tomto období a je dočasná.

Daj si pozor na to, že vo vetách ako táto sa paradoxne často používa výraz „at the moment“.

Príklady ti pomôžu tejto teórii lepšie porozumieť:

Present continuous Slovenský preklad Vysvetlenie
I am reading an amazing book at the moment. Práve čítam úžasnú knihu. Veta naznačuje to, že mám knihu rozčítanú. To znamená, že ju v momente rozhovoru nečítam.
Are you working in the bank now? Pracuješ teraz v banke? Takáto otázka by sa mohla podľa kontextu líšiť vo význame. Daná osoba by otázku mohla myslieť tak, či pracuje v banke práve v tejto chvíli. Ale taktiež by mohla byť otázka myslená tak, či sa dotyčný venuje práci v banke, či je to jeho aktuálne zamestnanie. Takáto otázka by mohla zaznieť počas rozhovoru dvoch známych, ktorí sa napríklad stretli po dlhšom čase.
We are rebuilding our new house at the moment. Práve prerábame náš nový dom. Tu tiež platí, že v momente rozhovoru prerábka prebiehať nutne nemusí. Veta naznačuje to, že je daná osoba v procese prerábania domu.

present continuous - príkladová situácia

 

Prechodné činnosti alebo deje

Prítomný priebehový čas použiješ aj vtedy, keď hovoríš o dejoch, ktoré sú prechodné, alebo dočasné.

Zväčša tým naznačuješ, že je táto činnosť odlišná od tej, ktorú robíš bežne.

Čo to znamená?

??

 

Pozrime sa na príklady:

Present continuous Slovenský preklad Vysvetlenie
We usually go to school by car, but this month we are going by bus. Zvyčajne chodíme do školy autom, ale tento mesiac chodíme autobusom. Všimni si, že v prvej časti vety je použitý present simple, keďže sa jedná o zvyk. Avšak v druhej vete musí byť present continuous, keďže tu ide o dočasný dej. Do školy budú chodiť autobusom iba mesiac a potom sa vrátia k zvyčajnému chodeniu autom.
He is staying at his parents‘ house this week. Tento týždeň býva v dome u rodičov. Táto veta hovorí, že bežne u rodičov nebýva, ale ide iba o tento týždeň, takže je táto činnosť dočasná a vo vete je present continuous.
This printer isn´t working, you have to use the other one. Táto tlačiareň nefunguje, musíš použiť tú druhú. Bežne tlačiareň funguje, ale veta naznačuje, že je teraz dočasne pokazená. Keďže ide o prechodný dej, tak je vo vete prítomný priebehový čas.

Aj tu platí, že na použitie prítomného priebehového času nie je nutné, aby sa činnosť odohrávala v danom momente.

prítomný priebehový čas v angličtine - veta

 

Prebiehajúce zmeny

Prítomný priebehový čas použiješ aj vtedy, keď hovoríš o tom, ako sa niečo mení, rastie alebo vyvíja.

To znamená, že hovoríš o zmenách, ktoré aktuálne prebiehajú.

Pre takéto vety sú charakteristické tieto slovesá:

 • get (dostať)
 • change (zmeniť)
 • start (začať)
 • improve (zlepšiť)
 • begin (začať)
 • grow (rásť)
 • fall (padať)
 • rise (stúpať)
 • increase (zvýšiť)

 

Ak by si chcel o niekom povedať, že sa jeho úroveň angličtiny zlepšuje, čiže táto zmena stále prebieha, tak:

 

Táto veta je nesprávna:

Your English gets better.

 

Táto veta je naopak správna:

Your English is getting better.

 

Pri tvorení týchto viet si daj pozor na to, aby si náhodou nesprávne nepoužil present simpleprítomný jednoduchý čas, ktorý sa používa v iných situáciach.

 

Pri vetách s prebiehajúcimi zmenami sa používa present continuous – prítomný čas priebehový a to aj v prípade, že máš vety s  dvoma vystupňovanými (vygradovanými) prídavnými menami alebo príslovkami.

 

Napríklad:

 • more and more (viac a viac)
 • higher and higher (vyššie a vyššie)
 • better and better (lepšie a lepšie)
 • less and less (menej a menej)

Pri takomto použití prídavných mien a prísloviek ide o to, aby bola zdôraznená zmena, ktorá práve prebieha.

Čo to znamená?

??

 

Pozrime sa na príklady vo vetách:

Present continuous  Prítomný čas priebehový
Your pizza is getting colder and colder. Tvoja pizza je stále chladnejšia a chladnejšia.
My German is improving. Moja nemčina sa zlepšuje.
We are getting older and older. Sme stále starší a starší.
The climate is changing quickly. Podnebie sa rýchlo mení.
The cost of living is getting higher and higher these days. Náklady na bývanie sú v dnešnej dobe stále vyššie a vyššie.

present continuous - príklad

 

Činnosti alebo deje, ktoré sa stále opakujú a (často) nás hnevajú

prítomný priebehový čas - deje, ktoré sa notoricky opakujú

Present continuous sa bežne používa aj na opis činnosti alebo situácie, ktorá sa zvykne až notoricky opakovať.

Pri tomto spôsobe použitia ide často o vyjadrenie nespokojnosti, hnevu alebo kritiky voči určitej činnosti.

 

Napríklad:

He is constantly forgetting my birthday. – Neustále zabúda na moje narodeniny.

She is always asking me silly questions. – Stále mi dáva hlúpe otázky.

 

Samozrejme môže sa jednať aj o niečo pozitívne, ale toto nie je až také bežné.

Zväčša majú tieto vety zveličený význam a dotyčný ich nemusí myslieť doslovne.

 

V takýchto vetách sa často stretneš s príslovkami ako:

 • always (vždy)
 • constantly (neustále)
 • never (nikdy)
 • sometimes (niekedy)
 • often (často)
 • usually (zvyčajne)

 

Tu sú príklady vo vetách:

Present continuous Slovenský preklad Vysvetlenie
I am always losing my keys. Stále strácam kľúče. Som nahnevaný sám na seba, že často strácam kľúče.
She is always complaining about her mother-in-law. Stále sa sťažuje na svoju svokru. Príliš často hovorí o svojej svokre a mňa to už nebaví počúvať.
He is always smiling, when I see him. Keď ho stretnem, tak sa vždy usmieva. Toto je príklad vety s always, ktorá je myslená pozitívne.
She is constantly borrowing my clothes. Stále si požičiava moje oblečenie. Veta vyjadruje nespokojnosť s tým, že si daná osoba požičiava oblečenie príliš často.
They are always gossiping. Neustále ohovárajú. Hnevá ma, že dotyčné osoby stále ohovárajú.

present continuous v angličtine - príklad

 

Daj si však pozor na to, že ak by si chcel v angličtine vyjadriť zaužívaný zvyk alebo dej, ktorý sa opakuje, ale tvoj postoj voči nemu nie je emočne nabitý, tak použiješ prítomný jednoduchý čas.

Takže, ak ide o neutrálny opis opakovaného deja (len konštatovanie faktu), použiješ po vete present simple – prítomný jednoduchý čas.

Napríklad:

He always plays video games. (Stále sa hrá videohry. => v zmysle každý deň)

 

Ak zasa pôjde o emocionálne, citovo zafarbené vyjadrenie, použiješ present continuous.

Napríklad:

He is always playing video games. (Stále sa hrá videohry. => v zmysle robí to príliš často a mňa to hnevá)

 

Činnosti alebo deje, ktoré sa odohrávajú pred a po určitom čase

present continuous - deje, ktoré prebiehajú pred a po určitom čase

Prítomný priebehový čas použiješ, aj keď hovoríš o činnostiach, ktoré prebiehajú pred a po určitom čase.

Znamená to, že sa činnosť vykonáva uprostred niečoho.

Ako to vyzerá v praxi?

??

 

Pozrime sa na príklady a vysvetlenia jednotlivých viet:

Present continuous Slovenský preklad Vysvetlenie
Around seven o’clock we are usually having breakfast. Okolo siedmej väčšinou raňajkujeme. Znamená to, že o siedmej sme väčšinou uprostred jedenia raňajok.

Ak by bol vo vete present simple („At seven o’clock we usually have breakfast.“), tak by to znamenalo, že siedma hodina je časom, kedy raňajkujeme.

I like to talk to my family when we are having lunch. Rád sa rozprávam so svojou rodinou, keď obedujeme. Veta znamená, že sa uprostred jedenia obeda rád venujem rozprávaniu s rodinou.
When I get home the children are doing their homework. Keď prídem domov, deti robia domáce úlohy. Veta vyjadruje, že v čase, keď chodím domov, sú deti väčšinou uprostred robenia domácich úloh.

 

Present continuous a budúcnosť

Pevné dohody a plány v budúcnosti

present simple použitie s budúcnosťou

Prítomný priebehový čas sa bežne používa aj pri rozprávaní o budúcnosti, ktorú máme dohodnutú a naplánovanú.

V tomto prípade ide o činnosť, ktorá sa už s určitosťou nebude meniť.

Takúto vetu môžeš použiť, keď niekomu oznamuješ svoj pevný plán, keď si už niečo zariadil a máš istotu, že sa to nezmení.

Pozrime sa na príklady vo vetách:

Present continuous Prítomný čas priebehový Vysvetlenie
Mary is coming for dinner tonight. Mary dnes príde na večeru. Už sme sa dohodli a plán sa už meniť nebude.
I‘m flying to Italy next week! Budúci týždeň letím do Talianska. Tu je jasné, že sa jedná o naplánovanú činnosť, lebo mám už napríklad kúpené letenky a rezervovaný hotel.
She can’t go to the prom with me because she is going with someone else. Nemôže ísť so mnou na maturitný ples, lebo už ide s niekým iným. Aj v tejto vete ide o dohodnutú činnosť. Keďže sa dievča dohodlo s niekým iným, tak pozvanie na ples odmietlo.

prítomný čas priebehový v angličtine

 

Present continuous a minulosť

Aj keď patrí present continuous v angličtine medzi prítomné časy, tak existujú situácie, kedy ho použiješ pri rozprávaní o minulosti.

 

Rozprávanie príbehu

Prítomný priebehový čas môžeš použiť, keď chceš vyrozprávať nejaký príbeh alebo vtip.

(Toto platí aj pre prítomný jednoduchý čas, takže je úplne v poriadku tieto dva časy pri rozprávaní podľa potreby kombinovať.)

Present continuous sa v tomto prípade používa hlavne kvôli dramatizácii.

Vďaka tomu dokáže „rozprávač“ poslucháča vtiahnuť viac do deja (v porovnaní s minulým časom).

Tu je príklad takého príbehu:

The other day, I‘m just walking down the street when suddenly this woman comes up to me and asks me to lend her some money. Well, she‘s carrying a big stick and she looks a bit dangerous, so I‘m wondering what to do … Len sa tak prechádzam po ulici, keď ku mne pristúpi žena a opýta sa, či jej požičiam nejaké peniaze. No, nesie so sebou veľkú tyč a vyzerá trochu nebezpečne a ja len premýšľam, čo spraviť…

 

Kedy sa present continuous NEpoužíva

Prítomný priebehový čas NEpoužiješ pri stavových slovesách

Pri používaní present continuous si daj pozor na to, že sa pri stavových slovesách väčšinou nepoužíva.

Stavové slovesá (stative verbs) sú druhom slovies, ktorý označuje určitý stav, čim myslíme

 • pocity
 • vlastnosti
 • vzťahy alebo
 • postoje

 

Opakom stavových slovies sú činnostné slovesá (active verbs), ktoré majú určité trvanie a môžeš ich použiť pri jednoduchých a aj priebehových formách anglických časov.

 

Pri stavových slovesách väčšinou platí, že sa v angličtine nepoužívajú s priebehovými časmi.

Píšem, že väčšinou, lebo aj tu bude pár výnimiek, ku ktorým sa čoskoro dostaneme.

Medzi najčastejšie stavové slovesá, ktoré sa nepoužívajú s present continuous, patria napríklad:

 • adore – zbožňovať
 • seem – zdať sa
 • understand – rozumieť
 • believe – veriť
 • exist – existovať
 • love – ľúbiť / milovať
 • prefer- uprednostniť/ preferovať
 • want – chcieť
 • belong to – patriť
 • know – vedieť
 • need – potrebovať
 • cost – stáť (cena)

 

Pozrime sa bližšie na použitie slovesa „prefer“ (uprednostniť):

Táto veta s present continuous je nesprávna:

Mike is preferring the pork schnitzel over the chicken schnitzel. (Mike uprednostňuje bravčový rezeň pred kuracím rezňom.)

 

Táto veta s present simple je naopak správna:

Mike preferes the pork schnitzel over the chicken schnitzel. (Mike uprednostňuje bravčový rezeň pred kuracím rezňom.)

 

V tomto prípade sloveso „prefer“ vyjadruje názor alebo preferencie človeka, preto je stavové a preto je nesprávne použiť vo vete present continuous.

 

Výnimky z pravidla o stavových slovesách

Aj keď sa stavové slovesá nepoužívajú s priebehovými časmi, aj tu je niekoľko výnimiek.

Ide totiž o to, že v angličtine existujú slovesá, ktoré môžu vo vete plniť funkciu aj činnostného, aj stavového slovesa.

Konkrétne sú to tieto:

 • to be (byť)
 • think (myslieť)
 • have (mať)

 

Sloveso „to be“

Ak plní sloveso „to be“ vo vete funkciu činnostného slovesa, tak opisuje priebeh určitej činnosti.

Napríklad:

My little brother is being bold by ordering the jalapeño burger. Môj malý brat je odvážny tým, že si objednal jalapeño hamburger.

 

Tu vidíš, že statočnosť v tomto prípade neoznačuje vlastnosť, ktorou osoba dlhodobo disponuje. Ide o dočasnú činnosť.

 

Avšak, v prípade, že plní sloveso „to be“ funkciu stavového slovesa, tak je nesprávne použiť jeho priebehovú formu.

Napríklad:

Nesprávna veta Správna veta Preklad
Scott is being a tall and handsome boy. Scott is a tall and handsome boy. Scott je vysoký a pekný chlapec.

 

Tu môžeš vidieť, že sloveso jasne označuje určitý stav – to, že je niekto jednoducho vysoký a pekný. Vtedy nepoužiješ present continuous, ale present simple.

 

Sloveso „have“

Sloveso „have“ vo funkcii stavového slovesa znamená „mať“ alebo „vlastniť“.

Ak niečo vlastním, tak sa nejedná o prebiehajúcu činnosť, ale je to stav.

 

Napríklad:

have two cars. Mám dve autá.
He has a jacuzzi in his bathroom. V kúpeľni má vírivku.

 

Avšak, „have“ môže plniť aj funkciu činnostného slovesa, vo význame „dávať si“ alebo „užívať si“.

Vtedy je správne použiť present continuous.

 

Napríklad:

She is having a bath. Kúpe sa.

(alebo „Dáva si kúpeľ.“)

I am having a great time with you. Bavím sa s tebou.

(alebo „Užívam si ten čas s tebou.“)

prítomný čas priebehový príklad

 

Sloveso „think“

Vo funkcii stavového slovesa znamená „think“ – „myslieť,“ alebo„myslieť si“.

Napríklad:

think he will fail his exams. Myslím si, že skúšky nespraví.
I think that she is innocent. Myslím si, že je nevinná.

 

Pokiaľ je sloveso „think“ činnostné, tak znamená „premýšľať“.

Ak nad niečím premýšľam, tak je to činnostné sloveso a vtedy je správne použiť prítomný priebehový čas.

 

Napríklad:

am thinking about going to Barcelona. Premýšľam nad tým, že pôjdem do Barcelony.
He is thinking about getting a new job. Premýšľa nad tým, že si nájde novú prácu.

 

Present continuous nepoužiješ pri niektorých zaužívaných výrazoch a štylistických trendoch

Angličtina vie byť niekedy mätúca.

To, čo je v angličtine gramaticky správne, nemusí byť to, čo bežne počuješ v zahraničnej hudbe, reklamách alebo pri bežných rozhovoroch.

 

Prítomný priebehový čas je práve ten čas, ktorý sa často používa nesprávne.

 

Zamysli sa napríklad nad reklamným sloganom reťazca McDonald´s: “I’m Lovin’ It.”, ktorý je známy aj na Slovensku.

Slovo „lovin´“ je skrátená verzia „loving“, čiže ide o priebehový tvar slovesa „to love“, čiže „ľúbiť“.

To znamená, že veta “I’m Lovin’ It.” je v podstate gramaticky nesprávna, keďže sloveso „love“ je stavové.

 

present continuous - iné použitie

Prečo teda používa McDonald´s vo svojom marketingu takýto slogan?

Používanie prítomného priebehového času kvôli zveličeniu alebo zdôrazneniu je zaužívaný štylistický trend.

Navyše, tým, že je veta napísaná gramaticky nesprávne, sa nad ňou skôr pozastavíš a tým si ju ľahšie zapamätáš.

 

S týmto použitím sa môžeš stretnúť aj v hovorovej reči (aj keď tento jav rozoberá máloktorá učebnica angličtiny).

Príklady, s ktorými sa môžeš stretnúť:

Present continuous Slovenská veta
I’m lovin’ these chocolate cookies. Zbožňujem tieto čokoládové sušienky.
I‘m liking this concert! Tento koncert sa mi veľmi páči.
I’m hearing what you’re saying! Chápem, čo hovoríš.

 

Porovnanie present continuous s prítomnými časmi v angličtine

Prítomné časy (present tenses) používaš pri opisovaní zvykov, dejov, faktov a udalostí, ktoré sú spojené s prítomnosťou. Tu je ich krátky prehľad:

Prítomný čas jednoduchý (present simple) vyjadruje hlavne trvalý stav alebo opakovaný dej, ktorý je všeobecný. Tvorí sa pridaním koncovky -s alebo -es v 3. osobe jednotného čísla.

Napríklad:

I live in Nitra. (Bývam v Nitre.)

He visits his grandparents every week. (On navštevuje svojich starých rodičov každý týždeň.)

Predprítomný čas jednoduchý (present perfect) označuje dej/stav, ktorý sa začal alebo odohral v minulosti (nie je dôležité, kedy), ale má následky aj v prítomnosti. Nie samotný proces, ale výsledok je dôležitý. Tvorí sa pomocným slovesom „to have“ a minulým príčastím slovesa.

Napríklad:

We have been neighbours since 2015. (Sme susedia od 2015.)

I have lost my wallet. (Stratil som peňaženku.)

Prítomný čas priebehový (present continuous) použiješ predovšetkým na vyjadrenie dejov a činností, ktoré prebiehajú práve teraz, alebo sú dočasné. Tvorí sa pomocným slovesom „to be“ v prítomnom čase a pridaním prípony „-ing“ k slovesu vyjadrujúcemu činnosť.

Napríklad:

What are you doing? I am reading a book. (Čo robíš? Čítam knihu.)

Mom is cooking dinner for us. (Mama pre nás varí večeru.)

Predprítomný čas priebehový (present perfect continuous) použiješ, keď hovoríš o deji, ktorý začal v minulosti, ale má svoje následky v prítomnosti alebo stále pokračuje. Celý priebeh deja je v tomto prípade dôležitý. Vytvoríš ho pomocou pomocného slovesa „to have“ v prítomnom čase, pomocného slovesa „to be“ v minulom príčastí a slovesom vyjadrujúcim činnosť s príponou „-ing“.

Napríklad:

It has been raining for two weeks now. (Už dva týždne prší.)

I have been trying to make him to stop smoking here. (Snažím sa ho donútiť, aby tu prestal fajčiť.)

 

Present continuous tvorba:

V tejto časti sa pozrieme na to, ako sa tvoria jednotlivé druhy viet v prítomnom priebehovom čase.

Možno už tušíš, že hlavnú úlohu bude hrať pomocné sloveso „to be“ spolu so slovesami v priebehovom tvare.

Sloveso „to be“ je nepravidelné.

Preto najskôr si prejdeme to, ako sa časuje v present simple a potom si povieme viac o tvorení priebehového tvaru slovies.

 

Takže, v 1. osobe jednotného čísla použiješ v kladnej vete tvar „am“ a v zápornej „am not“.

V 3. osobe jednotného čísla použiješ v kladnej vete tvar „is“ a v zápornej „is not“ alebo „isn´t“.

Pri všetkých ostatných osobách, t.j. 2. osoba jednotného čísla1.,2.,3. osoba množného čísla, použiješ v kladnej vete tvar „are“ a v zápornej „are not“ alebo „aren´t“.

Pozri si aj túto tabuľku, kde som uviedol aj všetky skrátené tvary slovesa „to be“:

+ Preklad Preklad
m/ am working. Ja pracujem. m/ am not working. Ja nepracujem.
You´re/ are working. Ty pracuješ. You are not/ aren´t working. Ty nepracuješ.
He/ She/ It´s/ is working. On/ Ona/ Ono pracuje. He/ She/ It is not/ isn´t working. On/ Ona/ Ono nepracuje.
We´re/ are working. My pracujeme. We are not/ aren´t working. My nepracujeme.
You´re/ are working. Vy pracujete. You are not/ aren´t working. Vy nepracujete.
They´re/ are working. Oni pracujú. They are not/ aren´t working. Oni nepracujú.

 

Na to, aby si vedel tvoriť vety v present continuous, sa ešte potrebuješ naučiť tvoriť priebehový tvar slovies s príponou „-ing“.

Tieto slovesá plnia vo vete funkciu plnovýznamového slovesa a vyjadrujú priebeh činnosti.

Pozrime sa teda na to, aké pravidlá platia pri vytváraní priebehového tvaru slovies.

 

Ako sa tvorí priebehový tvar slovies?

V tejto časti nájdeš prehľad všetkých pravopisných pravidiel, ktoré platia pri tvorení priebehovej formy slovies.

Najskôr začneme so slovesami, kde nedochádza k žiadnej výnimke ani zmene základu slovesa, takže sa k plnovýznamovému slovesu jednoducho pridá prípona „-ing“.

Tu sú príklady slovies, kde nedochádza k žiadnej výnimke:

Neurčitok – preklad -ING tvar Example Príklad
feel – cítiť feeling I am feeling sick today. Dnes sa cítim zle.
work – pracovať working They are working on farm this summer. Toto leto pracujú na farme.
sleep – spať sleeping He is sleeping at my place today. Dnes spí u mňa doma.

 

Ako môžeš vidieť, tak k základnému tvaru v neurčitku iba pridáš na koniec slova príponu „-ing“.

 

Pravopisné výnimky – na toto si daj určite pozor

Ak sloveso končí na samohlásku „E“, tak „E“ pri priebehovom tvare zanikne a prípona „-ing“ sa napojí na koncovú spoluhlásku.

Neurčitok – preklad -ING tvar Example Príklad
Live – žiť living I am living in Bratislava this week. Tento týždeň bývam v Bratislave.
Make – urobiť making They are making the dinner together. Spolu varia večeru.
Have – mať having I am having a good time talking to you. Baví ma sa s tebou rozprávať.

 

Pri krátkych jednoslabičných slovesách, ktorých posledné 3 hlásky sú spoluhláska – samohláska – spoluhláska, sa posledná spoluhláska zdvojuje a pridá sa k nej prípona „-ing“.

 

Neurčitok – preklad -ING tvar Example Príklad
Sit – sedieť sitting He is quietly sitting and waiting. Potichu sedí a čaká.
Swim – plávať swimming They are swimming. Plávajú.
Plan – plánovať planning We are planning to get married. Plánujeme sa zobrať.

 

Môžeš sa však stretnúť so slovesami, ktoré majú v neurčitku dve spoluhlásky. Tu sa nepridáva žiadna ďalšia, ponechávajú sa iba dve – a pridáva sa k nim prípona „-ing“.

Dôvodom je aj to, že pri výslovnosti sa kladie dôraz na prvú slabiku slova.

Neurčitok – preklad -ING tvar Example Príklad
Suffer – trpieť suffering I am suffering. Trpím.
Happen – stať sa happening What is happening out there? Čo sa tam vonku deje?
Offer – ponúkať offering I am offering you my help. Ponúkam ti moju pomoc.

 

Posledná spoluhláska sa v present continuous nezdvojuje, ani keď sloveso končí na „W / X /Z“ alebo keď nie je na poslednej slabike dôraz.

 

Neurčitok – preklad -ING tvar Example Príklad
Fix – opraviť / pripraviť fixing He is fixing sandwiches for lunch. Pripravuje sendviče na obed.
Enjoy – užívať si enjoying We are enjoying every minute of our trip to Vienna. Užívame si každú minútu nášho výletu do Viedne.
Snow – snežiť snowing It is snowing at the moment. Práve sneží.

 

Ak sloveso končí na „IE“ tak bude mať prípona k slovesu tvar „YING“.

Dá sa to chápať aj tak, že sa koncovka „IE“ zmení na „Y“, ku ktorej sa iba pridá „ING“.

Neurčitok – preklad -ING tvar Example Príklad
Lie – klamať lying He is lying, I am sure. Klame, som si tým istá.
Die – zomrieť dying She is dying from laughter. Umiera od smiechu.
Tie – uviazať tying She is tying her shoelaces Viaže si šnúrky.

 

Tu chcem poznamenať, že koncovka „IE“ sa zmení na „Y“ iba v písanej forme. Výslovnosť sa nemení:

Neurčitok – preklad -ING tvar Výslovnosť neurčitku Výslovnosť -ING tvaru
Lie – klamať lying Láj Lájin(g)
Die – zomrieť dying Dáj Dájin(g)
Tie – uviazať tying Táj Tájin(g)

 

Ak sloveso končí na spoluhlásku – samohlásku – spoluhlásku L, tak sa posledné písmeno L zdvojuje a pridá sa k nemu prípona „-ing“

ALE, v americkej angličtine sa posledné „L“ nezdvojuje, ak je prízvuk na prvej slabike slova.

Neurčitok – preklad -ING tvar britská angličtina (UK) -ING tvar americká angličtina (US) Example Príklad
Travel – cestovať travelling traveling They are travelling by train. (UK) Cestujú vlakom.
Marvel – diviť sa / čudovať sa (v pozitívnom zmysle)

 

marvelling marveling She is marveling at the bouquet from her boyfriend. (US) Rozplýva sa nad kyticou od priateľa.

 

Ak sloveso končí na samohlásku a spoluhlásku „R“, pričom na poslednú slabiku sa kladie dôraz, tak v tom prípade sa „R“ zdvojuje.

Neurčitok – preklad -ING tvar Example Príklad
Refer – odkázať referring Are you referring to this publication? Odkazuješ na túto publikáciu?
Defer – odložiť deferring I am deferring the moment of getting up from bed. Odkladám moment, kedy vstanem z postele.

 

Ak sloveso končí na samohlásku a spoluhlásku „R“, pričom posledná slabika nenesie dôraz, tak v tom prípade sa „R“ nezdvojuje.

Neurčitok – preklad -ING tvar Example Príklad
Offer – ponúknuť offering I am offering you my help. Ponúkam ti svoju pomoc.
Suffer – trpieť suffering He is really suffering. Naozaj trpí.

 

Toto je 8 pravopisných výnimiek, ktoré platia pri vytváraní priebehového tvaru slovies s príponou „-ing“.

V ďalšej časti sa pozrieme na to, ako tieto vedomosti využiješ pri tvorení viet.

 

Kladná oznamovacia veta

Štruktúra kladnej oznamovacej vety bude nasledovná:

Osoba/ podmet + „to be“ v prítomnom čase + plnovýznamové sloveso s príponou „-ing“.

 

Keďže sme už prešli časovanie „to be“ a tvorenie priebehového tvaru slovies, môžeme prejsť rovno na príkladové vety:

Present continuous Skrátený tvar Prítomný priebehový čas
I am reading. m reading. Čítam.
You are reading. You´re reading. Čítaš.
He/ She/ It is reading. He/ She/ It´s reading. Číta.
We are reading. We´re reading. Čítame.
You are reading. You´re reading. Čítate.
They are reading. They´re reading. Čítajú.

 

Takáto vetná stavba je veľmi podobná vetám s minulým priebehovým časom.

Takže, keď sa naučíš správne tvoriť vety s present continuous, bude sa ti omnoho ľahšie učiť aj past continuous.

 

Záporná oznamovacia veta

Na to, aby si vytvoril zápornú vetu v prítomnom priebehovom čase, budeš opäť potrebovať pomocné sloveso „to be“ v prítomnom čase.

V tomto prípade však logicky použiješ jeho záporný tvar.

 

Štruktúra zápornej vety bude takáto:

Osoba/ Podmet + záporný tvar slovesa „to be“ v prítomnom čase + plnovýznamové sloveso s prítomnou „-ing“.

Záporné tvary slovesa „to be“ sú:

 • am not / ´m not (1. osoba jednotného čísla)
 • is not / isn´t (3. osoba jednotného čísla)
 • are not / aren´t (2. osoba jednotného čísla + 1., 2., 3. osoba množného čísla)

 

Tu sú príkladové záporné vety pre všetky osoby:

Present continuous Skrátený tvar Prítomný priebehový čas
I am not listening. I´m not listening. Nepočúvam.
You are not listening. You aren´t listening. Nepočúvaš.
He/ She/ It is not listening. He/ She/ It isn´t listening. Nepočúva.
We are not listening. We aren´t listening. Nepočúvame.
You are not listening. You aren´t listening. Nepočúvate.
They are not listening. They aren´t listening. Nepočúvajú.

 

Kladná a záporná otázka

Pri vytváraní otázky v present continuous budeš znovu využívať „to be“ vo funkcii pomocného slovesa spolu s plnovýznamovým slovesom v priebehovom tvare.

Na to, aby sa z oznamovacej vety stala otázka, potrebuješ jednoducho zmeniť slovosled.

Svoje miesto vo vete si vymení pomocné sloveso s osobou. Nič viac, nič menej.

Použiješ teda takúto štruktúru:

Sloveso „to be“ v prítomnom čase + osoba/ podmet + plnovýznamové sloveso s príponou „-ing“

 

Kladné príkladové vety v prítomnom priebehovom čase:

Present continuous Prítomný priebehový čas
Am I going home? Idem domov?
Are you going home? Ideš domov?
Is he/she/it going home? Ide domov?
Are we going home? Ideme domov?
Are you going home? Idete domov?
Are they going home? Ideme domov?

 

Otázka v angličtine však nemusí byť vždy položená kladne.

Aj v slovenčine sa vieme pýtať záporom, robíme to pomerne často a nie je to nič nezvyčajné. (Napríklad: Nechceš niečo? Neprídeš ma pozrieť? Nedáš si kávu? Nepôjdeme do kina?)

Ak sú pre teba záporné otázky v angličtine prekvapením, tak je to pravdepodobne tým, že sa v bežných učebniciach takmer nespomínajú – v angličtine sú pomerne bežné.

 

Príklady:

Present continuous Prítomný priebehový čas
Am I not looking good? Nevyzerám dobre?
Aren´t you going home? Nejdeš domov?
Isn´t he/she/it reading a book? Nečíta knihu?
Aren´t we staying at home? Nezostávame doma? / Nie sme dnes doma?
Aren´t you feeling sick? Nie je vám zle?
Aren´t they cleaning the dishes? Neumývajú riady?

 

Pokiaľ by si chcel vo vete s otázkou použiť aj niektoré opytovacie zámeno, tak je potrebné ho umiestniť na začiatok vety (ešte pred pomocné sloveso „to be“).

Present continuous Prítomný priebehový čas
Why am I even talking to you? Prečo sa s tebou vôbec rozprávam?
What are you thinking about? Nad čím premýšľaš?
When is he coming home? Kedy príde domov?
Why are we arguing? Prečo sa hádame?
What are you cooking? Čo varíte?
Who are they talking to? S kým sa rozprávajú?

 

Krátka odpoveď

Na to, aby si vytvoril krátku „áno/nie“ odpoveď v present continuous, opäť použiješ pomocné sloveso „to be“.

V tomto prípade umiestniš pomocné sloveso vždy na posledné miesto vo vete.

 

Chcem ťa ešte upozorniť na to, že pri kladnej odpovedi sa nikdy nepoužíva skrátený tvar slovesa „to be“.

Ak však ide o iný typ viet, alebo o zápornú krátku odpoveď, tak je úplne v poriadku použiť aj skrátený tvar.

 

Tu sú príklady vo vetách:

Anglická otázka Kladná krátka odpoveď Záporná krátka odpoveď
Are you preparing the breakfast? Yes, I am. No, I´m not.
Is he studying for exam? Yes, he is. No, he isn´t.
Are they watching TV? Yes, they are. No, they aren´t.

 

Vety v present continuous  – zhrnutie s príkladmi

V tabuľke nižšie nájdeš krátke zhrnutie toho, ako tvoriť v prítomnom priebehovom čase kladnú vetu, zápornú vetu a opytovaciu vetu.

Kladná veta Záporná veta Otázka
I am studying today.

(Dnes sa učím.)

I am not studying today.

(Dnes sa neučím.)

Why am I not studying today?

(Prečo sa dnes neučím?)

You are getting ready.

(Pripravuješ sa.)

You are not getting ready.

(Nepripravuješ sa.)

Are you getting ready?

(Pripravuješ sa?)

She is cooking lunch right now.

(Práve varí obed.)

She isn´t cooking lunch right now.

(Práve obed nevarí.)

Is she cooking lunch?

(Varí obed?)

We are working together today.

(Dnes pracujeme spolu.)

We aren´t working together today.

(Dnes spolu nepracujeme.

Are we working together today?

(Pracujeme dnes spolu?

You are going to the USA next week.

(Budúci týždeň idete do USA.)

You aren´t going to the USA.

(Nejdete do USA.)

When are you going to the USA?

(Kedy idete do USA?)

They are discussing the topic.

(Diskutujú o téme.)

They aren´t discussing the topic.

(Nediskutujú o téme.)

Are they discussing the topic?

(Diskutujú o téme?)

 

Cvičenie

Ak si si prešiel všetku teóriu a si pripravený začať tento čas trénovať v praxi, tak určite vyskúšaj toto cvičenie.

Cvičenie je v podstate veľmi jednoduché a pozostáva čisto z otázok v angličtine.

Tieto otázky sú formulované tak, aby si v tvojej odpovedi musel použiť present continuous.

Otázky sa navyše týkajú teba a tvojho života, takže odpovede už poznáš, vďaka čomu sa môžeš naplno sústrediť na použitie prítomného priebehového času.

Takéto cvičenie môžeš robiť buď sám, alebo s partnerom, alebo v skupine.

 

Odpovedz si na tieto otázky:

 

What are you doing this year to improve your English?

Čo robíš tento rok na zlepšenie tvoje angličtiny?

 

What do you think your best friend is doing right now?

Čo si myslíš, že teraz robí tvoj najlepší priateľ?

 

Are you reading any interesting books these days? Which ones?

Čítaš posledné dni nejaké zaujímavé knihy? Ktoré?

 

What TV shows are you watching now?

Aké televízne programy teraz pozerávaš?

 

Think of your favorite celebrity. What do you think they are doing right now?

Zamysli sa nad tvojou obľúbenou celebritou. Čo si myslíš, že teraz robí?

 

With whom are you hanging out a lot these days?

S kým sa posledné dni často stretávaš?

 

What projects are you working on this week?

Na akých projektoch pracuješ tento týždeň?

 

What are you studying these days?

Čo sa posledné dni učíš?

 

Show your partner a picture on your phone. Describe what is happening in the photo.

Ukáž tvojmu partnerovi obrázok na mobile. Opíš, čo sa na fotke deje.

 

What is your favorite sports team? How are they doing this season?

Aký je tvoj obľúbený športový tím? Ako sa im darí túto sezónu?

 

Ako sa naučiť nielen tento čas, ale aj ostatné anglické časy a anglickú gramatiku?

Na to, aby si vedel anglickú gramatiku a anglické časy použiť v praxi, je nevyhnutné, aby si anglickej gramatike skutočne porozumel.

To však býva problém, pretože:

 1. Gramatika býva pre študentov nudná
 2. Ak študent nemá dobré základy a dostatočnú skúsenosť s angličtinou, tak mu abstraktný výklad pravidiel dá veľmi málo a nemusí mu porozumieť

 

Na tieto problémy naštastie existuje riešenie.

 

V rokoch 2009 a 2010 som sa dostal k technikám efektívneho učenia, s ktorými som sa naučil angličtinu, španielčinu a základy francúzštiny.

Odvtedy k učeniu jazykov pristupujem úplne inak.

Na mojich skúsenostiach  som vytvoril prvý slovenský online kurz s technikami efektívneho učenia cudzích jazykov (Hackol som jazyky).

Tento kurz som následne vylepšoval.

V roku 2013 som totiž prišiel na to, že väčšina problémov s učením anglickej gramatiky (nielen present continuous, ale aj iných častí gramatiky) má spoločnú koreňovú príčinu.

Keď ju odstrániš, vyhneš sa bifľovaniu a pomalému trénovaniu každého jedného gramatického javu.

 

Totálne porozumenie, rýchle učenie, automatické používanie… a hlavne, žiadne bifľovanie.

O tom je učenie gramatiky metódou AngličtinaRýchlo.

Pozri si toto video, kde ukazujem,

 • ako ťa metóda AngličtinaRýchlo prevedie učením angličtiny od začiatočníka, cez stredne pokročilého, až po pokročilého
 • ako zjednoduší zjednoduší tvoje učenie angličtiny
 • ako ti ušetrí čas pri učení angličtiny oproti iným metódam
 • a ako tvoje učenie angličtiny urýchli vďaka technikám efektívneho učenia z rokov iba na mesiace (študenti, ktorí sa učia týmto novým spôsobom reálne rozprávajú už po niekoľkých mesiacoch)

Pozri si toto video.

 

Grafické zhrnutie ako používať present continuous v praxi – Anglická verzia

Present continous použitie: Kedy sa používa prítomný priebehový čas v angličtine


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *