+421 907 744 331
3 ročné tajomstvo konečne odhalené: Ako vyzerá vnútro Online kurzu AngličtinaRýchlo
3. July 2018
Britská a americká angličtina: 282+ rozdielov (znázornené aj graficky)
25. July 2019
Ukázať všetko

Past simple – minulý čas jednoduchý: Kompletný návod (použitie, vety)

Past simple - minulý čas jednoduchý použitie

Chcel si sa niekedy naučiť používať past simple – minulý čas jednoduchý?

Začínaš s angličtinou a potrebuješ podrobné vysvetlenie toho, ako sa past simple používa a ako sa ho naučiť?

V tom prípade si na správnom mieste.

Tento článok ti ukáže, ako a kedy minulý jednoduchý čas správne používať. 

Dozvieš sa to na

 • vysvetleniach
 • príkladoch
 • vetách
 • a komixoch

Vďaka tomu past simple zvládneš oveľa ľahšie.

Stiahni si tento kompletný návod ako PDF

 

Kedy sa používa past simple – minulý čas jednoduchý


1. Past simple a dej ukončený v minulosti

Past simple - dej ukončený v minulosti

 

Jednoduchý minulý čas sa v angličtine nazýva aj préteritum (z latinského praeteritum to, čo skončilo“).

Môžeš ho teda najčastejšie využiť na vyjadrenie deja, ktorý začal a aj skončil v určitom čase v minulosti.

Väčšinou sa viaže na konkrétny čas v minulosti, aj keď nemusel byť vyslovene spomenutý.

Na naznačenie konkrétneho času môžeš použiť príslovky ako:

 • Yesterday (včera)
 • Last year (minulý rok)
 • Last week (minulý týždeň)
 • Last night (včera večer)

Príkladové vety:

Past simple Minulý čas jednoduchý
We saw a movie yesterday. Včera sme videli (jeden) film.
didn´t see you at the party yesterday. Včera som ťa na oslave nevidel.
Last year, I didn´t move to Spain. Minulý rok som sa nepresťahoval do Španielska.
Last year, I didn´t buy a new car. Minulý rok som si nekúpil nové auto.
Did you cook dinner last night? Varil si včera večeru?
washed my hair yesterday. Včera som si umyl vlasy.

Garfield a vety v angličtine

Jon: Čo sa stalo mojej obľúbenej platni?!

Garfield: Poškriabal som ju.

J: Čo sa stalo s lasagnami, ktoré som pripravil na večeru?!

G: Zjedol som ich.

J: Garfield, prečo musíš škriabať, jesť a ničiť všetko, čo vidíš?!

G: Nemôžem si pomôcť! Som otrokom mojich vášní!

J: MAČKY!

G: ĽUDIA!

J: Prepáč mi, Garfield. Ak by si nerobil tie veci, ktoré robíš, nebol by si kocúr. Mám ťa rád takého, aký si.

G: To je v poriadku.

J: Čo sa stalo s mojou papraďou?

G: Ani sa nepýtaj.

 

 


2. Past simple opisuje sled ukončených dejov

Past simple - jednoduchý minulý čas - Sled ukončených dejov

 

Past simple – jednoduchý minulý čas môžeš v angličtine použiť aj pri celom rade činností, ktoré prebehli v minulosti jedna po druhej.

Príkladové vety:

Past simple Jednoduchý minulý čas
finished work at 5 o´clock,

my husband picked me up

and we went shopping together.

O 5 poobede som dokončila prácu,

prišiel pre mňa manžel

išli sme spolu na nákupy.

He arrived from the airport at 9:00 o’clock, checked into the hotel at 10:00,

and met with me at 11:00.

Z letiska prišiel o 9:00,

v hoteli sa ubytoval o 10:00

a so mnou sa stretol o 11:00.

 

3 vety s Garfieldom

G: Odie naháňal svoj chvost. G: Odie chytil svoj chvost. G: Odie zakopal svoj chvost.

 

 


3. Past simple opisuje ukončený dej, ktorý trval nejakú dobu v minulosti

 

Past simple - minulý čas jednoduchý - ukončený dej, ktorý nejakú dobu trval

 

Tu máme na mysli dej, ktorý v minulosti trval určitú dobu.

Často sa používajú výrazy ako:

 • for two years (dva roky)
 • for five minutes (päť minút)
 • all day (celý deň)
 • all year (celý rok)

Príkladové vety:

Past simple Minulý čas jednoduchý
lived in Denmark for three years. Žil som v Dánsku 3 roky.
Eric studied architecture for five years. Eric študoval architektúru päť rokov.
They watched TV all day. Celý deň pozerali TV.

 

We talked on Skype for two hours. Dve hodiny sme sa rozprávali na Skype.
They left the party after one hour. Odišli z párty po jednej hodine.

 

 


4. Jednoduchý minulý čas popisuje zvyky a návyky z minulosti

Past simple - anglický jazyk minulý čas - zvyky a návyky z minulosti

 

Jednoduchý minulý čas môžeš tiež použiť na popis zvyku alebo návyku, ktorý skončil v minulosti.

Takáto veta má podobný význam, ako veta s použitím „used to“, čo v preklade znamená „kedysi som zvykol (robiť to a ono)“. (článok na túto tému pripravujeme)

Na to, aby bolo jasné, že hovoríš o zvyku, môžeš použiť výrazy ako:

 • always (vždy)
 • often (často)
 • usually (zvyčajne)
 • never (nikdy)
 • when I was a child (keď som bol dieťa)
 • when I was younger (keď som bol mladší)

Príkladové vety:

Past simple Minulý jednoduchý čas
studied German when I was a child. Keď som bol dieťa, učil som sa nemčinu.
My brother played the piano, when he was younger. Keď bol môj brat mladší, hral na piano.
I always did my homework, when I went to school. Keď som chodil do školy, vždy som si robieval úlohy.

 

 


5. Past simple popisuje minulé skutočnosti

Past simple - minulý čas jednoduchý vysvetlenie 5

 

Past simple sa tiež používa na opis všeobecných faktov a skutočností, ktoré už dnes neplatia.

Podobne, ako pri prechádzajúcom bode, aj tu platí, že minulý čas môže nahrádzať alebo byť nahradený výrazom „used to“ – „kedysi som zvykol (robiť to a ono)“.

Príkladové vety:

Past simple Minulý čas jednoduchý
didn´t like spinach as a child, but now I love it. Keď som bol malý, nechutil mi špenát, ale teraz ho zbožňujem.
Did you live in Bratislava when you were a kid? Býval si v Bratislave, keď si bol dieťa?
In the past, people paid much more to make a phone call. V minulosti ľudia platili omnoho viac za telefonovanie.

 

Teraz už vieš, kedy sa past simple používa. Už o chvíľu sa dozvieš, ako ho tvoriť gramaticky správne.

Ešte predtým ti však odporúčam, aby si si prešiel tento modrý box, v ktorom sa dozvieš, kedy naopak past simple v angličtine nepoužívať a zvoliť miesto neho iný čas:

 

Ako vyjadriť minulosť v angličtine – porovnanie past simple s minulými časmi v angličtine

V angličtine môžeš vyjadriť minulosť s pomocou 4 minulých časov. Aby si mal jasno v tom, ako medzi nich zapadá minulý čas jednoduchý, tu je ich krátky prehľad:

 

Minulý čas jednoduchý (Past Simple) sa používa pre činnosti, ktoré začali aj skončili v minulosti.Opisuje celý, ukončený dej v minulosti, ktorý prebehol v určitom momente. Napríklad: was at work yesterday. (Bol som včera v práci).I listened to music yesterday evening. (Počúval som hudbu včera večer).

 

Minulý čas priebehový (Past Continuous) používame, keď chceme vyjadriť, že niekto bol uprostred nejakej situácie alebo deja v určitom čase v minulosti.Priebehový čas sa tvorí tak, že ku slovesu sa pridáva prípona -ing.Opisuje ukončený dej v minulosti a dôraz je na priebeh činnosti, ktorá v danom momente v minulosti prebiehala. Na dej sa teda pozeráš ako na určitú DOBU na časovej osi.Napríklad:The snow was falling all night. (Sneh padal celú noc).He was watching TV when the phone rang. (Pozeral televízor, keď zazvonil telefón).

 

Predminulý čas jednoduchý (Past Perfect) sa používa pre činnosti, ktoré začali a skončili v minulosti pred inou minulou činnosťou.

Predminulý čas opisuje ukončený dej, ktorý mal viditeľné výsledky v minulosti.

Napríklad:

When we got to the cinema, the film had started. (Keď sme prišli do kina, začal film).

I got to work at 8am but my boss had arrived at 7am. (Dostal som sa do práce o 8 ráno, ale môj šéf dorazil o 7 ráno).

 

Predminulý čas priebehový (Past Perfect Continuous) sa používa pre činnosti, ktoré prebiehali v minulosti dovtedy, kým sa nestala iná činnosť.

Dôraz je na časový úsek, počas ktorého dej prebiehal.

Napríklad:

We had been waiting there for more than two hours when they finally arrived. (Čakali sme tam viac ako dve hodiny, keď konečne prišli).

I was very tired when I got home. I had been working hard all day. (Bol som veľmi unavený, keď som prišiel domov. Celý deň som ťažko pracoval).

 

Ako sa tvorí past simple – jednoduchý minulý čas v angličtine (vety)

Tvorenie past simple je v princípe veľmi jednoduché, ale nemusí to byť na prvýkrát ľahké.

V porovnaní s present simple je hlavný rozdiel v tom, že tvar slovesa v minulom čase zostáva rovnaký pri všetkých osobách.

Takže už nie je potrebné pridávať v 3. osobe „-s“, čo študentov zväčša poteší.

 

Situáciu však komplikuje fakt, že v angličtine existujú aj nepravidelné slovesá.

To sú slovesá, ktoré sa v past simple nepodriaďujú takmer žiadnym logickým pravidlám.

Čo v podstate znamená, že potrebuješ spoznať tvar minulého času pre každé sloveso zvlášť.

Pre väčšinu študentov, ktorí sa učia memorovaním, sa preto často stávajú utrpením.

Ale nepravidelné slovesá sa našťastie dajú naučiť aj inak.

… zábavne

… rýchlo a efektívne

… bez bifľovania

Pozri si tento článok, ktorý obsahuje nielen nepravidelné slovesá, ale tiež techniky a cvičenia, vďaka ktorým sa naučíš nepravidelné slovesá ľahko a bez bifľovania.

Čo môže za nepravidelnosť nepravidelných slovies?

Premýšľal si niekedy nad tým, ako nepravidelne slovesá vznikli a prečo je v anglickom jazyku množstvo výnimiek a ďalších vecí, ktoré sa ti zdajú ťažko pochopiteľné? Zaujímavo to vystihol názor jedného z používateľov stránky Quora, na ktorej som pátral po príčinách:

„I guess language reflects the basic nature of Anglo-Saxons.  We’re culturally conservative, don’t really like change, and don’t throw things away.  The British still have a monarchy in the 21st Century and the Americans still use an antiquated system of weights and measures called the „English System.“

„Myslím, že náš jazyk odráža typickú črtu Anglosasov. Sme kultúrne konzervatívni, nemáme veľmi radi zmeny a nevyhadzujeme staré veci. Briti majú stále monarchiu v 21. storočí a Američania naďalej používať zastaraný systém mier a váh a nazývajú ho „anglický systém“.“

Zdroj citátu>>

Anglický jazyk, ako ho poznáme dnes, je akousi zmeskou starej angličtiny (anglo-sasštiny), ktorej začiatky siahajú do 5. storočia a ďalších jazykových vplyvov, ktoré sa na ňu nabaľovali. Angličtina bola počas svojho dlhého vývoja ovplyvňovaná nielen staroseverčinou a frízštinou, ale aj latinčinou, francúzštinou, nemčinou, gréčtinou, keltskými a inými jazykmi.

Na základe toho sa v nej ustálilo mnoho jazykových foriem, ktoré prežili vo svojej pôvodnej podobe a to aj napriek pokusom o reformy. Týkalo sa to najmä výslovnosti a „nadbytočných“ hlások (spomeň si na citát o nevyhadzovaní vecí).

Mnohé slová, ktoré angličtina prebrala z iných jazykov, ostali v tej podobe, v akej boli prebraté a s takou istou výslovnosťou, akú mali v cudzom jazyku.

Gramatika jazykov, ktoré obohatili angličtinu, v nej teda čiastočne prežila. Aj preto sa ti angličtina možno zdá byť taká komplikovaná.

Čo sa týka nepravidelných slovies, stará angličtina ich mala približne dvakrát toľko ako tá dnešná, moderná. Preto aj v súčasnosti stále existuje viac než 900 nepravidelných slovies, pritom aktívne sa používa približne iba 200 z nich.

Našťastie nie sú všetky slovesá nepravidelné, väčšina (cez 5500) je pravidelných.

 

Pozrime sa na to, ako sa tvorí jednoduchý minulý čas pri pravidelných slovesách.

 

Ako tvoriť jednoduchý minulý čas s pravidelnými slovesami

Pri pravidelných slovesách sa past simple tvorí od neurčitku slovesa pridaním koncovky „-ed

Napríklad:

Volať – Call – called

Opýtať sa – Ask – asked

Skončiť – End – ended

Potrebovať – Need – needed

 

Pravopisné zmeny, na ktoré je potrebné si dať pozor

Pridaním prípony, môže dôjsť k malej zmene základného tvaru slovesa (týka sa to hlavne bodov 2. a 3.). Je to tak hlavne kvôli zjednodušeniu výslovnosti a pravopisu.

 1. K slovesám, ktoré končia samohláskou „e“ pridávame príponu „-d“

Žiť – Live – lived

Rozhodnúť sa – Decide – decided

Súhlasiť – Agree – agreed

 1. V slovesách, ktoré končia na „y“ a pred ním je spoluhláska, sa tvrdé „y“ mení na mäkké „i“

Učiť sa – Study – studied

Plakať – Cry – cried

Sušiť – Dry – dried

ALE, pokiaľ je pred „y“ samohláska, tak sa nemení

Zostať – Stay – stayed

Hrať – Play – played

 1. V krátkych jednoslabičných slovesách, ktorých posledné 3 hlásky sú spoluhláska-samohláska-spoluhláska, sa posledná spoluhláska zdvojuje.

Zastaviť – Stop – stopped

Cestovať – Travel – traveled

Nakupovať – Shop – shopped

 

Výslovnosť koncovky „-ed“

Okrem správneho vytvorenia minulého času pravidelných slovies, je tiež veľmi dôležité ich vedieť správne vysloviť.

Základné pravidlá, ktorými sa môžeš riadiť sú, že:

 • po T, D koncovku –ED vyslovujeme ako [id]: waited (wejtid), decided (disajdid).
 • po znelých spoluhláskach a samohláskach ako [d]: lived (livd), named (nejmd), played (plejd).
 • po neznelých spoluhláskach a sykavkách ako [t]: walked (wókt/wólkt ), talked (tókt/tólkt), asked (áskt).

 

Teraz už vieš, že existujú pravidelné a nepravidelné slovesá, vieš ako z nich vytvoriť past simple a tiež vieš, ako ich správne vysloviť.

Ďalej sa pozrime na to, ako tieto vedomosti využiješ v praxi pri tvorení viet.

(Tieto vedomosti ti tiež neskôr zjednodušia učenie ostatných minulých časov v angličtine)

 

Kladná oznamovacia veta v jednoduchom minulom čase

Štruktúra vety v past simple je nasledovná:

Osoba/predmet + sloveso v minulom čase (pri nepravidelných slovesách použiješ minulý čas vo forme past simple).

Teraz sa pozrieme na to, ako bude vyzerať časovanie.

Pre príklad použijem sloveso „work“ (pracovať).

Pre porovnanie je sloveso vyčasované aj v prítomnom čase.

 

Present simple Prítomný čas jednoduchý Past simple Minulý čas jednoduchý
I work. Ja pracujem. I worked. Ja som pracoval.
You work. Ty pracuješ. You worked. Ty si pracoval.
He/she/it works. On/ona/ono pracuje. He/she/it worked. On/ona/ono pracoval/a/o.
We work. My pracujeme. We worked. My sme pracovali.
You work. Vy pracujete. You worked. Vy ste pracovali.
They work. Oni pracujú. They worked. Oni pracovali.

 

Tu môžeš vidieť, že tvar slovesa zostáva vo všetkých osobách skutočne rovnaký.

 

Na čo si dať pozor pri tvorení viet v kladnom minulom čase

 • Ešte raz pripomeniem, že v 3. osobe jednotného čísla už nepoužívame v past simple koncovku „-s“ ako pri prítomnom čase. Tvar slovesa zostáva rovnaký pri všetkých osobách.
Present simple Prítomný čas jednoduchý Past simple Minulý čas jednoduchý
He/she/it works. On/ona/ono pracuje. He/she/it worked. On/ona/ono pracoval/a/o.

 

 

 • Ďalšia vec, ktorú si potrebné uvedomiť je, že v slovenčine sa pri tvorení minulého času často používa pomocné sloveso „byť“.

 

Jednoduchý minulý čas Past simple
Ja som pracoval. I worked.
Ty si pracoval. You worked.
My sme pracovali. We worked.
Vy ste pracovali. You worked.

 

Angličtina takúto vetnú konštrukciu nepozná. Preto si potrebuješ dať pozor na to, aby si vety neprekladal doslovne. Napríklad takto:

Jednoduchý minulý čas Past simple nesprávne
Ja som pracoval. I am worked.
Ty si pracoval. You are worked.
My sme pracovali. We are worked.
Vy ste pracovali. You are worked.

 

 

Záporná veta v past simple

Zápor sa v past simple tvorí veľmi podobne, ako v present simple.

Present simple tiež využíva pomocné sloveso „do“.

Jeho záporný tvar je „don‘t“ alebo „do not“.

Pri past simple však použiješ minulý čas pomocného slovesa „do“ – „did“.

Na to, aby bola veta v minulom čase záporná, použiješ sloveso „did“ v jeho zápornom tvare „didn´t“ alebo „did not“.

 

Štruktúra vety v past simple je teda nasledovná a opäť platí pre všetky osoby:

Osoba/predmet + didn´t / did not + plnovýznamové sloveso v základnom tvare (neurčitok).

 

Past simple a preklad:

She worked in the garden. She didn´t work in the garden.
Ona pracovala v záhrade. Ona nepracovala v záhrade.

 

played tennis yesterday. did not play tennis yesterday.
Včera som hral tenis. Včera som nehral tenis.

 

Na čo si dať pozor

Pri 1. a 3. osobe jednotného čísla (I, he, she, it) jednoducho použiješ minulý tvar v zápore „was not“ alebo „wasn´t“.

Pri ostatných osobách (you, we, they) zase použiješ „were not“ alebo „weren´t“.

Past simple Minulý čas jednoduchý
I wasn´t happy. Ja som nebola šťastná.
You weren´t happy. Ty si nebol šťastný.
He/she/it wasn´t happy. On/ona/ono nebol šťastný.
We weren´t happy. My sme neboli šťastní.
You weren´t happy. Vy ste neboli šťastní.
They weren´t happy. Oni neboli šťastní.

 

Pri tvorení zápornej vety si treba zapamätať, že minulý čas je vyjadrený pomocným slovesom „didn´t“.

To znamená, že plnovýznamové sloveso už nebude v minulom čase (ako pri kladnej vete), ale naopak použiješ jeho základný tvar v neurčitku.

 

Tu si opäť treba pripomenúť rozdielnosť anglického slovosledu oproti slovosledu v slovenčine.

Keď sa pozrieš na tabuľku s príkladmi vyššie, tak si môžeš všimnúť, že zápor sa v slovenčine tvorí presne opačným spôsobom.

Pomocné sloveso „byť“ je v prítomnom čase a zápor sa vyjadrí predponou „ne-“, ktorá sa pridá k plnovýznamovému slovesu.

Z toho dôvodu má veľa študentov tendenciu použiť v zápornej vete okrem „didn´t“ aj plnovýznamové sloveso v minulom čase.

Napríklad:

She didn´t worked in the garden.
I didn´t played tennis yesterday.

 

 

Otázka v past simple

Pri tvorení opytovacích viet v past simple použiješ pomocné sloveso „do“ v jeho minulom tvare „did“ a to na začiatku otázky.

Takže pomocné sloveso zostáva rovnaké, ako pri zápornej vete.

Zmení sa len to, že už nepoužiješ iba jeho záporný tvar, ale môžeš použiť aj jeho kladný tvar.

To, ktorý tvar použiješ, záleží čisto od toho, akým spôsobom chceš otázku položiť.

Opäť platí to, že otázka sa tvorí rovnako pri všetkých osobách.

 

Štruktúra otázky v past simple bude takáto:

Did / didn´t + osoba/podmet + plnovýznamové sloveso v základnom tvare (neurčitok)

Príklady:

Past simple Minulý čas jednoduchý Past simple Minulý čas jednoduchý
Didwork? Pracoval som? Did we work? Pracovali sme?
Did you work? Pracoval si? Did you work? Pracovali ste?
Did he/she/it work? Pracoval? Pracovala? Pracovalo? Did they work? Pracovali?

Negatívne príkladové vety:

Past simple Minulý čas jednoduchý Past simple Minulý čas jednoduchý
Didn´tread this book? Nečítala som túto knihy? Didn´t we read this book? Nečítali sme túto knihu?
Didn´t you read this book? Nečítal si túto knihu? Didn´t you read this book? Nečítali ste túto knihu?
Didn´t he/she read this book? Nečítal/-a si túto knihu? Didn´t they read this book? Nečítali túto knihu?

Jednoduchý minulý čas v otázke a krátkej zápornej odpovedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Zjedol si moje jedlo?

B: Nie.. ja som tvoje jedlo nezjedol!

 

Ak chceš v past simple tvoriť otázku s pomocou opytovacieho zámena, tak je dôležité ho umiestniť na začiatok vety, ešte pred pomocné sloveso „did“. Napríklad:

Where did you work? Kde si pracoval?
When did he play tennis? Kedy hral tenis?

 

Na čo si dať pozor

 • V otázkach v past simple s nepravidelným slovesom „to be“ sa už nepoužíva pomocné sloveso „did“.

 

Podobne, ako pri zápore so slovesom „to be“. Aj v tomto prípade použiješ minulý tvar, ale bez záporu.

Takže použiješ „was“ (I, he, she, it) alebo „were“ (you, we, they). Okrem toho potrebuješ vo vete vymeniť postavenie slovesa a osoby.

Pozrime sa na to, ako to vyzerá v praxi:

+   ?
He was in a good mood. Mal dobrú náladu. Was he in a good mood? Mal dobrú náladu?
They were excited about the party. Tešili sa na párty. Were they excited about the party? Tešili sa na párty?

 

 • Opäť ťa chcem upozorniť na to, aby si sa pozrel na tabuľky vyššie a zamyslel sa nad tým, na koľko majú vety v angličtine a slovenčine rozdielnu vetnú stavbu.

V slovenčine pri 3. osobe môže byť otázka v minulom čase dokonca jednoslovná – bez pomocného slovesa a so zamlčaným podmetom/osobou.

Slovenčina Angličtina
Pracoval? Did he work?
Pracovali? Did they work?

 

Pri ostatných osobách je síce potrebné použiť pomocné sloveso, ale podmet môže byť zamlčaný.

Slovenčina Angličtina
Pracoval som? Did I work?
Pracoval si? Did you work?
Pracovali sme? Did we work?
Pracovali ste? Did you work?

 

Ale v angličtine je pri past simple potrebné použiť aj pomocné sloveso a aj vyjadriť osobu.

Didwork?
Did you work?
Did he/she/it work?
Did we work?
Did you work?
Did they work?

 

Logicky, ak by si osoby a pomocné slovesá vynechal, zostalo by ti iba plnovýznamové sloveso v neurčitku, z ktorého nevieš určiť, kto činnosť v minulosti vykonával.

Did I work?
Did you work?
Did he/she/it work?
Did we work?
Did you work?
Did they work?

 

Na to, aby si vyjadril otázku v past simple, potrebuješ použiť vo vete na 1. mieste pomocné sloveso „did“ (ak nepoužiješ aj opytovacie zámeno).

A na to, aby si vyjadril, na koho/ čo je otázka smerovaná, potrebuješ použiť zámeno.

 • Aj pri tvorení otázok pamätaj na to, že plnovýznamové sloveso je potrebné použiť v neurčitku (ako aj pri zápore).

 

Jedna veta nemôže zároveň obsahovať pomocné sloveso v minulom čase a aj plnovýznamové sloveso v minulom čase.

Možno sa to zdá zbytočné, že ti to znova opakujem, ale v tomto robí skutočne veľa študentov chyby – je potrebné si na to dať pozor.

Napríklad:

Minulý čas jednoduchý Past simple
Pracoval si? Did you worked?
Hral si tenis? Did you played tennis?

 

 

Krátka odpoveď v past simple

Tu budeme tiež vychádzať z present simple. Zase platí to isté, ako pri otázke a zápore.

Opäť potrebuješ použiť pomocné sloveso „do“ v jeho minulom tvare „did“.

Ak je tvoja odpoveď záporná použiješ jeho záporný tvar „didn´t“.

Pomocné sloveso ale v tomto prípade umiestniš na posledné miesto vo vete.

Takže v otázke bude na 1. mieste, ale v odpovedi naopak na poslednom.

Pri takýchto krátkych áno/nie odpovediach nie je potrebné vyjadriť aj plnovýznamové sloveso, ktoré bolo použité v otázke.

Príkladové vety:

Did you work? Yes, I did. No, I didn´t.
Did you play? Yes, I did. No, I didn´t.
Was he at the party? Yes, he was. No, he wasn´t.
Were they on vacation? Yes, they were. No, they weren´t.

 

 

Vety v past simple – zhrnutie s príkladmi

V tabuľke nižšie nájdeš krátke zhrnutie toho, ako v past simple tvoriť kladnú vetu, zápornú vetu, opytovaciu vetu a skrátené áno/nie odpovede.

 

Kladná veta Záporná veta Otázka Skrátené odpovede
I went to school. I didn´t go to school. Did I go to school? Yes, I did. /No, I didn´t.
You played tennis. You didn´t play tennis. Did you play tennis? Yes, I did. /No, I didn´t.
He worked in a bank. He didn´t work in a bank. Did he work in a bank? Yes, he did. /No, he didn´t.
She was my best friend. She wasn´t my best friend. Was she my best friend? Yes, she was. /No, she wasn´t.
We watched TV. We didn´t watch TV. Did we watch TV? Yes, we did. /No, we didn´t.
They looked at the picture. They didn´t look at the picture. Did they look at the picture? Yes, they did. /No, they didn´t.
They were sick last week. They weren´t sick last week. Were they sick last week? Yes, they were. /No, they weren´t.

 

 

Použitie past simple miesto present perfect v americkej angličtine

Vedel si o tom, že v americkej angličtine sa namiesto predprítomného času (present perfect) bežne používa jednoduchý minulý čas (past simple)? Ak si zvyknutý počúvať americkú hudbu alebo pozerať americké seriály a filmy, tak si sa s tým mohol stretnúť.

Takže v americkej angličtine budú obidve verzie týchto viet gramaticky správne:

I have lost my keys. Have you seen it? – Stratil som kľúče. Nevidel si ich?

I lost my keys. Did you see it? – Stratil som kľúče. Nevidel si ich?

Ak sa učíš angličtinu hlavne preto, aby si sa dorozumel, tak si nemusíš robiť toľko starostí s rozdielmi medzi present perfect alebo past simple.

Avšak, ak sa pripravuješ na jazykové skúšky z britskej angličtiny, ktorá dominuje na slovenských školách, tak je potrebné, aby si vedel tieto dva časy rozlišovať.

 

Aby som to zopakoval…

Zatiaľ sme sa pozreli na to, kedy sa v angličtine používa past simple – jednoduchý minulý čas.

Potom sme prešli, aké pravidlá platia pri tvorení viet.

Už nám zostáva len posledný, ale veľmi dôležitý bod, a to ako sa ho naučiť používať.

 

Ako sa naučiť používať past simple – jednoduchý minulý čas v angličtine

V prvom rade potrebuješ mať jasno v tom, kedy past simple použiť a ako funguje princíp tvorenia viet.

V tomto bode sú tvoje vedomosti hlavne teoretické, čo je prirodzené.

Teraz ich potrebuješ zobrať a začať ich využívať v praxi. Tým používanie tohto času zautomatizuješ a posunieš tvoje vedomosti na úroveň, kde budeš vedieť minulý čas použiť v praxi.

Tu je niekoľko tipov a cvičení, ktoré ti s tým pomôžu:

 

Ako natrénovať používanie jednoduchého minulého času

Bežne sa past simple trénuje v praxi tým, že dostaneš pracák, v ňom gramatické cvičenia a tie ideš ich vypĺňať.

Hoci pripravujem interaktívne cvičenia, ktoré budú dostupné na webe neskôr…

Na trénovanie a pochopenie past simple ti odporúčam použiť týchto 5 techník, ktoré sú zaujímavejšie, zábavnejšie, záživnejšie a hlavne efektívnejšie, než nudné vypĺňanie pracáku s gramatikou.

 

1 Nauč sa základné nepravidelné slovesá (aj ich formu v past simple, aj ich minulé práčastie)

Na začiatku tohto článku si sa dozvedel, že v angličtine existujú nepravidelné slovesá, ktorých minulý tvar sa netvorí pomocou prípony „-ed“, ako pri pravidelných slovesách.

Pri týchto slovesách sa jednoducho potrebuješ naučiť, aký majú tvar v past simple a v minulom príčastí.

Medzi nepravidelné slovesá patria aj slovesá, ktoré sa v hovorovej angličtine používajú veľmi často, takže je potrebné poznať ich nepravidelné tvary.

Tento článok ti pomôže naučiť sa nepravidelné slovesá, keď ich zatiaľ neovládaš.

Odporúčam ti učiť sa naraz tvar slovesa v past simple a aj v minulom príčastí, aby si sa k nim nemusel opäť vracať, keď sa začneš učiť ostatné minulé časy v angličtine.

 

2 Zábavný opis obrázkov s využitím past simple

Keď už ovládaš základné nepravidelné slovesá a vieš, ako sa tvorí jednoduchý minulý čas pri pravidelných slovesách, tak môžeš trénovať používanie past simple tzv. technikou opisovania obrázkov.

Pri takomto učení sa vieš zároveň zabaviť, aj si oddýchnuť.

Nepotrebuješ žiadne špeciálne pomôcky alebo materiály.

Postup je veľmi jednoduchý.

 • Nájdi si zaujímavý obrázok, s ktorým budeš pracovať. Môžeš použiť obrázok z internetu, z novín alebo článku, alebo vieš dokonca použiť aj vlastné fotografie (momentky z bežného života, z dovolenky, zo slávnostnej udalosti). Ideálne je, aby boli na obrázku ľudia.
 • Zober si obrázok a vymýšľaj príbeh alebo popis obrázku s využitím past simple. Kľudne si vymýšľaj príbehy a vety, ktoré sú smiešne a absurdné. Obrázky môžeš striedať alebo používať stále rovnaké.

 

S touto technikou vieš dokonca pracovať rôznymi spôsobmi:

 • Môžeš ju robiť sám so sebou a to buď iba nahlas alebo si vymyslené vety s past simple písať do počítača alebo zošita.
 • Môžeš ju robiť vo dvojici alebo v skupine. Pri vymýšľaní absurdných príbehov sa vieš so správnymi ľuďmi nasmiať a zabaviť a trénovanie past simple sa tak stane oddychovou aktivitou.

 

Aby si mal predstavu, ako môže vyzerať práca s takýmito obrázkami, tu sú 3 názorné ukážky v angličtine a s prekladom do slovenčiny.

Obrázky, ktoré som vybral, môžeš kľudne použiť aj ty a vymyslieť si k nim vlastné a zaujímavejšie príbehy.

Obrázok pre tréning past simple č.1:

Past simple - Minulý čas jednoduchý vety

We took this picture last year on Christmas Eve. We spent it with our parents and both of our grandparents like we do every year. Together we traveled to our cottage in the High Tatras. When we arrived, I was happy that there was a lot of snow everywhere. So I made a snowball and threw it at my sister. The ball hit her head, so I laughed, and I screamed at her: „Snow fiiight!“. She didn’t like the idea, and she was angry. I knew that the snow fight was over. I suggested that we can build a snowman instead and she loved this idea. So we played together until mom told us to come inside because our clothes were all wet from the snow.

Slovenský preklad:

Túto fotku sme spravili minulý rok na Vianoce. Ako každý rok sme ich strávili s našimi rodičmi a starými rodičmi. Spolu sme išli na našu chatu vo Vysokých Tatrách. Keď sme dorazili, bol som šťastný, že je všade veľa snehu. Tak som spravil snehovú guľu a hodil ju po mojej sestre. Guľa ju trafila do hlavy, tak som sa zasmialzakričal som na ňu: „Guľovačkaa!“. Ten nápad sa jej nepáčilbola nahnevaná. Vedel som, že guľovačka sa nekoná. Tak som navrhol, že namiesto toho môžeme postaviť snehuliaka a ten nápad sa jej veľmi páčil. Hrali sme sa spolu, až dokým nás mama nezavolala dovnútra, lebo sme mali od snehu premočené oblečenie.

 

Obrázok pre tréning past simple č.2

Obrázok pre tréning použitia minulého jednoduchého času

It was summer of 2017, and with a couple of friends, we decided to spend it in Croatia. That day we borrowed a car and visited all of the best beaches in the area. We took a lot of beautiful pictures, ate delicious food, drank a lot of cocktails, and talked to local people. Everything was perfect until our car broke down. Since it was too late, we decided to spend the night at the beach. I was a little bit afraid, but eventually, it was a fantastic experience. We made a campfire, sat around it, talked, and sang songs. We were the only people at the beach. We had to take advantage of that. So we decided to go for a swim in the sea at sunset. I never experienced anything like that before.

Slovenský preklad:

Bolo leto 2017 a s pár priateľmi sme sa rozhodli, že ho strávime v Chorvátsku. V ten deň sme si požičali auto a navštívili sme tie najlepšie pláže v okolí. Spravili sme veľa nádherných fotiek, jedli sme vynikajúce jedlo, vypili veľa drinkov a rozprávali sa s miestnymi ľuďmi. Všetko bolo úžasné, až kým sa nám nepokazilo auto. Keďže už bolo dosť neskoro, rozhodli sme sa stráviť noc na pláži. Mala som z toho trochu strach, ale nakoniec to bol úžasný zážitok. Založili sme oheň, sadli si okolo neho, rozprávali sme saspievali piesne. Boli sme jediní ľudia na pláži. Museli sme to využiť. Rozhodli sme sa, že si pôjdeme zaplávať pri západe slnka. Nikdy som nič podobné nezažila.

 

Obrázok pre tréning past simple č.3

Past simple - Minulý čas jednoduchý vety

Yesterday was a terrible day for me. I forgot to set up an alarm, so I woke up late. I only had 30 minutes to get ready and get to work. I quickly cleaned my teeth, put on clothes, burnt my tongue on coffee, and I was prepared to leave. Unfortunately, the traffic was so bad that morning. I got stuck in a traffic jam. I knew that I couldn´t make it on time so I decided to send my boss a text message. That was a big mistake. I didn´t pay attention and hit the car in front of me. It was so embarrassing. Luckily the guy didn´t make a big deal about it and just laughed. We didn´t move fast, so both cars only had small scratches.

Slovenský preklad:

Včerajšok bol pre mňa veľmi zlým dňom. Zabudol som si nastaviť budík, tak som vstal neskoro. Mal som iba 30 minút na to, aby som sa nachystal a prišiel do roboty. Rýchlo som si umyl zuby, obliekol som sa, obaril si jazyk na káve a bol som pripravený vyraziť. Nanešťastie to ráno bola strašná premávka. Trčal som v dopravnej zápche. Vedel som, že neprídem načas, tak som sa rozhodol poslať šéfovi správu. To bola veľká chyba. Nedával som pozor a narazil som do auta predo mnou. Bol to taký trapas. Našťastie chalan z toho nerobil veľký problém a zasmial sa. Nehýbali sme sa rýchlo, takže obidve autá mali iba malé škrabance.

 

3 Otázky na rozrozprávanie v past simple

Toto cvičenie funguje podobne ako opis obrázkov. Teraz však budeš pracovať miesto obrázkov s otázkami, ktoré sú stavané tak, aby si si v odpovedi použil past simple.

Opäť je zámerom, aby si jednoduchý minulý čas používal čo najviac v praxi a aby si ho tým zautomatizoval. Najlepším zdrojom gramatiky totiž nie sú gramatické cvičenia, ale prax a reálna komunikácia s ľuďmi.

Ak máš kamaráta/známeho/niekoho z rodiny, s kým môžeš používanie trénovať, tak to určite využi. Ak radšej pracuješ sám, tak môžeš takéto cvičenie robiť aj sám so sebou (tak ako techniku opisu obrázkov).

Na rozrozprávanie a tréning používania past simple sú výborné napríklad takéto otázky v angličtine:

 

Tell me about your last vacation. Where did you go? What did you do?

Povedz mi o tvojej poslednej dovolenke. Kam si išiel? Čo si tam robil?

 

What did you do for your last birthday?

Ako si oslávil tvoje posledné narodeniny?

 

What was the last really difficult thing you had to do?

Aká bola posledná naozaj ťažká vec, ktorú si musel urobiť?

 

What did you like about this past simple article?

Čo sa ti páčilo na tomto past simple článku?

 

Tell me about your best or worst school teacher.

Povedz mi o tvojom najlepšom, alebo najhoršom učiteľovi zo školy.

 

What bands were popular when you were young?

Aké hudobné kapely boli populárne, keď si bol mladý?

 

Where did you hang out with your friends last? What did you do?

Kde ste boli naposledy s priateľmi, keď ste išli von? Čo ste spolu robili?

 

Who were some of your favorite sports stars in the past?

Kto sú tvoje obľúbené športové hviezdy z minulosti?

 

What was your best memory from when you were a child?

Aká je tvoja najkrajšia spomienka z detstva?

 

Who was your childhood best friend?

Kto bol v detstve tvojím najlepším kamarátom?

 

Keď sa na otázky pozrieš, tak si môžeš všimnúť, že sa všetky pýtajú na minulosť, takže pre teba bude prirodzené použiť past simple.

Odpovede na otázky poznáš, lebo sa týkajú teba a tvojho života/zvykov/skúseností/názorov/zážitkov.

 

4 Pre porozumenie past simple čítaj knihy v angličtine

Počúvanie reálnej angličtiny je dôležité na to, aby si sa naučil hovorený jazyk.

Avšak na to, aby si sa naučil angličtinu aj v písanej podobe… vrátane správneho pravopisu… potrebuješ v angličtine aj čítať.

V anglickom pravopise totiž ide o to, ako sú slová napísané a nie o to, ako znejú. To znamená, že ich potrebuješ vidieť, aby si si správny pravopis osvojil.

Čítanie kníh je vo všeobecnosti výborný spôsob, ako sa v jazyku zlepšovať (či už sa jedná o angličtinu, cudzí jazyk alebo rodný).

Len upozorním, že nemám na mysli umelo vytvorené učebnice angličtiny, ale knihy od reálnych zahraničných autorov.

 

Poďme sa teda pozrieť na to, ako konkrétne ti čítanie kníh pomôže s angličtinou a s past simple:

 • Reálna angličtina

V moderných novelách nájdeš reálne príklady toho, ako sa dnes používa angličtina. Môžeš sa vďaka nim naučiť to, ako vyjadriť emócie, myšlienky, nápady. Novely ti tiež ukážu, ako vyzerá realistická konverzácia v angličtine. V knihách vidíš reálne použitie past simple a aj iných časov.

 • Slovná zásoba

Čítanie kníh ti tiež pomôže s učením nových slov v angličtine. Výhodou je, že slová vidíš priamo v kontexte celého príbehu. To znamená, že môžeš vidieť aj to, ako sa slová a frázy vyskytujú v každodennej konverzácii.

Vďaka čítaniu modernej americkej a britskej literatúry sa tiež naučíš množstvo zaujímavých a netradičných slangových výrazov.

Aj keď si v angličtine pokročilý, tak čítaním sa vieš vždy niečo nové naučiť.

 • Presnosť

Kvalitní spisovatelia sú majstrami v anglickom jazyku.

Kvalitná kniha v angličtine ti pomôže zlepšiť aj gramatiku aj pravopis.

Budeš vedieť nielen to, kedy sa past simple používa, budeš poznať celý set viet, ktoré môžeš použiť v tvojej komunikácií.

 • Interakcia

Čítaním kníh v angličtine sa dostávaš do blízkeho kontaktu s jazykom. Význam veľkého množstva kníh sa dá pochopiť rôznymi spôsobmi.

Keď si počas čítania vytváraš na príbeh svoj vlastný názor, tak si zároveň buduješ vzťah s jazykom, v ktorom je kniha napísaná.

 

 

Ako začať s čítaním kníh v angličtine, aby si porozumel past simple?

 • Nájdi knihu, ktorá ťa skutočne zaujíma

V dnešnej dobe nájdeš na trhu milióny rôznych kníh. Keď už začneš čítať knihu v angličtine, tak je dôležité, aby ťa skutočne bavila.

Väčšie kníhkupectvá a e-shopy s knihami na Slovensku tiež ponúkajú slušný výber literatúry v angličtine. Máš si z čoho vyberať.

Ak si náhodou nevyberieš, tak nie je problém si objednať knihy aj zo zahraničia. Jedinou nevýhodou je, že dodanie môže trvať dlhšie a poštovné bude tiež o niečo drahšie.

Najjednoduchšie je vybrať si knihu, ktorú si už čítal v slovenčine (aj viackrát) a vieš, čo sa v nej bude diať. Budeš sa ti tak čítať oveľa ľahšie.

 • Uisti sa, že úroveň angličtiny je pre teba vhodná

Musíš nájsť knihu, ktorá pre teba nebude ani príliš náročná, avšak ani príliš jednoduchá.

Ako to zistíš?

Vyskúšaj si prečítať prvé 2-3 strany z knihy.

Ak si na každej strane našiel viac ako 10 nových slov, tak pre teba môže byť vhodnejšie si vybrať jednoduchšiu knihu.

Čítanie ťa má v prvom rade baviť.

Ak narazíš na knihu, ktorej príbeh ťa absolútne nechytil alebo je pre teba náročná, tak je prirodzené, že ťa čítanie takej knihy baviť nebude.

V tom prípade si potrebuješ vybrať inú knihu.

 • Uisti sa, že je v knihe často používané past simple

Toto je jednoduché.

Prejdi prvých niekoľko strán z knihy a začiatočnú stranu každej kapitoly. Ak tam nenájdeš past simple, knihu si môžeš prečítať, ale už nebudeš trénovať jednoduchý minulý čas.

 • Vyskúšaj dvojjazyčné knihy

Dvojjazyčné knihy sú spracované tak, že je na jednej strane originálny text v angličtine a na druhej strane je preklad do slovenčiny.

To znamená, že ak niečomu nebudeš rozumieť, môžeš si preklad rýchlo nájsť na druhej strane a pokračovať v čítaní.

Aj takýchto kníh je na trhu veľa. Na tomto eshope si môžeš vybrať z vyše 400 titulov.

Znovu – maj na pamäti, aby kniha obsahovala ten čas, ktorý chceš spoznať (past simple, alebo iný).

 • Zamysli sa nad tým, čo si prečítal

Keď dočítaš knihu alebo kapitolu z knihy, tak si z nej napíš krátky sumár v angličtine (a použi past simple, alebo iný čas, ktorý sa učíš).

Vďaka tomu nebude čítanie kníh iba pasívnou činnosťou, ale budeš sa učiť aj aktívne a trénovať písanie angličtiny a používanie past simple v praxi.

 

Čo urobiť, keď sa ti toto celé zdá byť ako príliš veľké množstvo práce a chceš skratky pre rýchlejšie pochopenie past simple a všetkých ostatných časov v angličtine bez toho, aby si musel riešiť týchto 20 strán návodov (a ďalších 10 – 20 strán návodov pre každý ďalší gramatický jav)?

Ak sa ti zdá, že s učením past simple je za bežných okolností kopec práce, tak máš pravdu. A to som ti sem dal techniky, vďaka ktorým nemusíš robiť nudné gramatické cvičenia.

Čo s tým, aby si toto učenie skrátil a zjednodušil?

Ako…

 

Celé toto trénovanie sa dá obísť tým, že sa nabiflíš poučku past simple času.

Na jeden nádych sa naučíš povedať, že „past simple sa používa na popis deja ukončeného v minulosti a na popis sledu ukončených dejov a na popis ukončeného deja, ktorý nejakú dobu trval a na popis zvykov a návykov v minulosti a na popis minulých skutočností!“

Takáto poučka ti zabezpečí, že budeš poznať gramatiku past simple, ale nezabezpečí ti, že ho budeš vedieť použiť v praxi.

 

Problémom biflenia je to, že ti spôsobí oveľa viac škody, než úžitku.

Ak sa chceš past simple iba nabifliť a nadrviť, nikdy mu skutočne neporozumieš a nebudeš ho vedieť v praxi správne používať.

Skĺzneš do pasce, kam spadá množstvo študentov.

Síce sa jednoduchý minulý čas nabiflia na skúšku a tam síce dostanú suuuper známky…

Keď ho však majú v praxi použiť, tak v hlave rozmýšľajú nad touto poučkou, zatiaľ im celá konverzácia ujde a nakoniec zostanú ticho „ako trubky.“ Potom sú frustrovaní a myslia si, že nemajú na jazyky talent, vek, alebo hlavu.

Odložia angličtinu na niekoľko rokov a keď s ňou znovu začnú, tak idú od začiatku… a tak skĺznu do pasce večných začiatočníkov.

Na druhej strane…

 

Čo s past simple, keď sa ti nechce robiť všetky tieto cvičenia, ktoré som vyššie vymenoval?

A hlavne…

Čo s ostatnými časmi? Veď angličtina má plno ďalších časov, ktoré potrebuješ používať:

 

A to nehovorím o ďalších, menej používaných časoch a gramatických formách, ako…

 

To je potrebné pre všetky tieto časy robiť všetky tieto techniky, alebo iné gramatické cvičenia? To je tak na 1000 hodín práce…

 

Čiže vážne…

 

Čo s anglickou gramatikou, keď sa ti nechce robiť všetky tieto cvičenia pre každý jeden anglický čas a gramatický jav?

V rokoch 2009 a 2010 som sa dostal k technikám efektívneho učenia, s ktorými som sa naučil angličtinu, španielčinu a základy francúzštiny.

Odvtedy k učeniu jazykov pristupujem úplne inak.

Na mojich skúsenostiach  som vytvoril prvý slovenský online kurz s technikami efektívneho učenia cudzích jazykov (Hackol som jazyky).

Tento kurz som následne vylepšoval.

V roku 2013 som totiž prišiel na to, že väčšina problémov s učením anglickej gramatiky má spoločnú koreňovú príčinu.

Keď ju odstrániš, vyhneš sa bifľovaniu a pomalému trénovaniu každého jedného gramatického javu.

 

Totálne porozumenie, rýchle učenie, automatické používanie… a hlavne, žiadne bifľovanie.

O tom je učenie gramatiky metódou AngličtinaRýchlo.

 

Pozri si toto video, kde ukazujem,

 • ako ťa metóda AngličtinaRýchlo prevedie učením angličtiny od začiatočníka, cez stredne pokročilého, až po pokročilého
 • ako zjednoduší zjednoduší tvoje učenie angličtiny
 • ako ti ušetrí čas pri učení angličtiny oproti iným metódam
 • a ako tvoje učenie angličtiny urýchli vďaka technikám efektívneho učenia z rokov iba na mesiace (študenti, ktorí sa učia týmto novým spôsobom reálne rozprávajú už po niekoľkých mesiacoch)

Pozri si toto video.

Ako si gramatiku osvojiť a zautomatizovať bez jej bifľovania – aj o tom je kurz angličtiny: Online kurz AngličtinaRýchlo.

Stiahni si infografiku: Ako používať past simple [PDF]:

Kedy sa používa minulý čas jednoduchý stiahnut infografiku minuly cas jednoduchy

 

 

Grafické zhrnutie ako používať past simple v praxi – Anglická verzia

Past simple použitie: Kedy sa používa jednoduchý minulý čas v angličtine


14 komentáre

 1. Kulichova píše:

  Vynikajuce, ste skvely. Dakujem za mail.

  • Tím AngličtinaRýchlo píše:

   Dakujem Vam za komentar pani Kulichova. Tesi nas, ze sa Vam clanok pacil 🙂
   Co pre Vas bolo najzaujimavejsie?
   Paolo

 2. Maťo píše:

  Super „fun facts“ v clanku 🙂 Napriklad to, ze americania bezne pouzivaju minuly jednoduchy cas namiesto predpritomneho. To som si doteraz vobec neuvedomil a stavim sa, ze teraz budem mat pri filmoch usi natiahnute, aby som to zachytil 🙂 Inak toto je ovela zaujimavejsi sposob, ako podat anglicku gramatiku. Je to ovela zazivnejsie ako tie „grammar books“, co sme pouzivali v skolach… vdaka

 3. Peto S. píše:

  Vobec som netusil, ze je tolko rozdielov vo frazach. O dva mesiace mam ist robit do Anglicka a toto mi padlo uplne vhod. Aspon budem vediet, co mam hovorit, ked niekoho stretnem 😀 Diky za poucne veci

  • Tím AngličtinaRýchlo píše:

   Dakujeme za komentar, Peto. Urcite ti pomoze, ked si prejdes tie frazy. Este dolezitejsie pre teba moze byt, ked sa naucis slovnu zasobu, ktora je pre Anglicko specificka, aby si sa mohol lepsie zorientovat a vedel, co ti ludia hovoria. Drzim palce. Paolo

 4. Niki píše:

  Tak toto je parádny článok! Je síce dlhý, ale obsahuje všetky dôležité informácie, ktoré ma ani v škole nenaučili! Všetko, čo sa potrebujem naučiť ohľadom tohto času som našla na jednom mieste. Ešte aj s príkladmi, na čo si mám dať pozor a vysvetleniami 🙂 Dúfam, že takýchto článkov budete pridávať viac, pretože štýl, akým je toto napísané je jednoduchý na pochopenie a nemusím sa trápiť s gramatickými knihami, aby som to konečne pochopila. Ďakujem 🙂

  • Tím AngličtinaRýchlo píše:

   Vdaka za komentar Niki, tesi nas, ze si nasla vsetko potrebne o jednoduchom minulom case v anglictine (past simple) 🙂 Toto bol ciel, aby si nasla vsetko tu a nemusela prehladavat hromadu roznych stranok a spajat, co s cim suvisi. Drzim ti palce s anglictinou 🙂

 5. Ivan píše:

  Super clanok! Konecne mam pocit, ze mam jasno v tom, ako past simple pouzivat. Naviac ocenujem zaujimave techniky na trenovanie pouzivania, presne toto som potreboval a ani som o tom nevedel 😀 Doteraz som sa sustredil hlavne na robenie gramatickych cviceni, ale je to pre mna velka nuda a mam pocit, ze ma to nikam neposunulo.Tesim sa, ze mozem vyskusat nieco ine.Takze velka vdaka!

  • Tím AngličtinaRýchlo píše:

   Dakujeme Ivan. Problem s gramatickymi cviceniami je prave ten, ze trenujes vyplnovanie a robenie testov, nie anglicku komunikaciu. To je tak dobre, ked sa potrebujes pripravit na pisomnu maturitu alebo skusku na certifikat a potrebujes natrenovat, ako s testami vybabrat a urobit ich co najrychlejsie v co najlepsom poradi. V realnej komunikacii vsak nedoplnas do sablony, potrebujes si vytvorit celu vetu (aj tu sablonu) 😉

 6. Chcem sa iba spýtať keď mám vetu a mám tam doplniť správne sloveso v past simple ,,The eggs _____ (find) in a box on the back seat. “ Tak tam doplním iba sloveso found alebo aj were found.

 7. Mária píše:

  ale to už nebude past simple, to už je passive voice…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *