+421 907 744 331
Členy v angličtine (a, an, the) vysvetlenie a gramatika
15. August 2019
Predminulý čas
Past perfect – Predminulý čas v angličtine
25. August 2019
Ukázať všetko

Present perfect continuous – Predprítomný čas priebehový v angličtine

Predprítomný čas priebehový

Present perfect continuous (predprítomný čas priebehový) sa používa najmä,

  • keď hovoríme o deji, ktorý začal v minulosti a pokračoval až do nedávnej doby
  • keď hovoríme o aktivitách, ktoré už skončili, ale stále môžeme vidieť ich následky

Má aj ďalšie použitia a v tomto článku sa dozvieš, ktoré to sú.

V tomto článku sa tiež dozvieš, ako sa tvorí a uvidíš množstvo príkladov jeho použitia.

 

 

Present perfect continuous – použitie

Present perfect continuous je v podstate kombináciou dvoch anglických gramatických časov:

Má niekoľko použití:

 

Dej začal v minulosti a pokračoval až do nedávnej doby, alebo pokračuje do budúcna

Present perfect continuous sa používa, keď hovoríme o udalosti alebo udalostiach, ktoré začali v minulosti a pokračovali až do nedávnej doby, alebo pokračujú aj do budúcna.

 

Pre opis takýchto činností môžeme použiť buď present perfect alebo present perfect continuous.

Obe formy sú správne Slovenský preklad
I have worked in this company since 2014. Pracujem v tejto firme od roku 2014.
I have been working in this company since 2014. Pracujem v tejto firme od roku 2014.

Obe vety sú gramaticky správne.

 

Tu sú príklady a vety pre činnosti, ktoré prebiehali a stále sa dejú:

Present perfect continuous Slovenský preklad
He has been studying for exams since Sunday. Od nedele študuje na skúšky.
She has been writing her first book for six months. Píše svoju prvú knihu už šesť mesiacov.
We have been talking for a short time. Rozprávame sa krátko.
I have been talking to my parents for over an hour. Rozprávam sa so svojimi rodičmi už viac než hodinu.

 

Tu sú príklady a vety pre činnosti, ktoré prebiehali, nie sú dokončené a môžu prebiehať aj v budúcnosti:

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
They have been planning their summer holiday for weeks. Plánujú ich letnú dovolenku už celé týždne.
My brother has been playing tennis since he was 10 years old. Môj brat hráva tenis od 10 rokov.

 

Aktivity, ktoré skončili, ale môžeme vidieť ich následky

Môžeme ho použiť, keď hovoríme o aktivitách, ktoré už skončili, avšak stále môžeme vidieť ich následky.

 

Tu sú príklady (vety):

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
Oh, the kitchen is a mess. Who has been cooking? Ach, kuchyňa je jeden neporiadok. Kto varil?
My boss look very tired. Has he been sleeping properly? Môj šéf vyzerá veľmi unavene. Spával si správne?
I’ve got a headache. I’ve been working too long on my computer. Bolí ma hlava. Dlho som pracoval za mojím počítačom.
S predprítomným priebehovým časom sa však môžeš stretnúť aj v takýchto vetách:
Present perfect continuous Anglický preklad Vysvetlenie
It has been raining. Pršalo. Následok toho, že pršalo, je, že je na zemi mokro.
Kids have been exercising. Cvičili. Následok toho, že cvičili, je, že sú teraz spotení.
They have been arguing. Hádali sa. Následok toho, že sa hádali, je, že vyzerajú nahnevane a nerozprávajú sa.

 

Present perfect continuous - Predprítomný čas priebehový

 

Present perfect continuous popisuje nedokončené činnosti

Predprítomný čas priebehový môže tiež popisovať aktivitu, ktorá nebola dokončená.

 

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
She’s been learning Spanish for 15 years and still doesn’t speak Spanish. Učí sa španielčinu 15 rokov a stále nevie po španielsky hovoriť.
I’ve been waiting for the bus for 20 minutes and it still hasn’t arrived. Čakám na autobus 20 minút a stále neprišiel.
He’s been telling me about his problems for hours. I wish he would stop. Hovorí mi o svojich problémoch celé hodiny. Želala by som si, aby prestal.

 

Present perfect continuous – série udalostí

Predprítomný čas priebehový môže odkazovať na sériu udalostí.

 

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
They’ve been texting to each other regularly for a couple of months. Píšu si pravidelne už zopár mesiacov.
I’ve been sending him money for medicine and other needs every week for years, from whatever country I’m in. Posielam mu peniaze na lieky a iné potreby každý týždeň celé roky, z akejkoľvek krajiny v ktorej som.
She’s been phoning me all day for an answer. Vyvoláva mi celý deň, aby som jej dal odpoveď.

Ako sa tvorí present perfect continuous

Kladná oznamovacia veta

Skladba kladnej oznamovacej vety v present perfect continuous vyzerá nasledovne:

 

Podmet + have/has + been + sloveso (v -ing forme)

 

Vyššie sme prešli desiatky príkladov kladných oznamovacích viet, takže tu pridám iba 3:

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
They have been seeing each other for a long time. Stretávajú sa už dlho.
Baby has been sleeping for 7 hours. Dieťa spí už 7 hodín.
I have been watching series all weekend. Pozerám seriály celý víkend.

Predpritomný čas priebehový-watching series
Pozrime sa, ako urobiť zápornú vetu v predprítomnom čase priebehovom.

 

Záporná oznamovacia veta

Skladba kladnej oznamovacej vety v present perfect continuous vyzerá nasledovne:

 

Podmet + have/has + not + been + sloveso (v -ing forme)

 

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
I have not been playing video games lately. V poslednej dobe som sa nehral video hry.
He has not been talking to me since last week. Od minulého týždňa sa so mnou nerozpráva.
They have not been driving to work lately. V poslednej dobe nejazdia do práce.

 

Môžeme tiež použiť skrátené verzie:

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
Theyve been working a lot since January. Od januára veľa pracujú.
I haven’t been swimming a lot since my car accident. Od mojej autonehody veľa neplávam.

 

Ako vyzerajú vety s použitím predprítomného priebehového času v konverzácií?

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
A) Where have you been lately? I haven’t seen you in a long time. Kde si bola v poslednej dobe? Dlho som ťa nevidela.
B) I have been studying a lot lately. This is my last semester in uni. V poslednej dobe som veľa študovala. Toto je môj posledný semester na univerzite.
A) Ahh I see. Well, Richard and I have been organizing a party at our place. It’s next Saturday. You’re welcome to join us if you are free. Aha chápem. Nuž, Richard a ja organizujeme u nás párty. Je budúcu sobotu. Ak si voľná, môžeš sa k nám pridať.
B) I will definitely come. I need a break. Určite prídem. Potrebujem pauzu.
A) Okay. See you then. Ok. Vidíme sa.

 

Tu je iný príklad viet v konverzácií:

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
A) I have been studying all evening, but I still don’t understand those grammar rules. Učím sa už celý večer, ale stále nerozumiem tým gramatickým pravidlám.
B) I think you have been wasting time all evening. Ja si myslím, že celý večer skôr mrháš časom.
A) What do you mean? Čo tým myslíš?
B) You say that you have been studying all evening, but every time that I look at you, you are playing with your phone. Hovoríš, že sa celý večer učíš, ale vždy keď sa na teba pozriem, hráš sa s tvojim mobilom.
A) Hmm, I think you are right. I need to focus. I am going to turn off my phone. Hmm, myslím, že máš pravdu. Musím sa sústrediť. Vypnem mobil.

 

Možno si si všimol, že v prvej konverzácií sme použili present perfect continuous v otázke.

Poďme sa pozrieť na to, ako tvoriť otázky.

 

Ako tvoriť uzavreté otázky v present perfect continuous

Uzavreté otázky sú tie, na ktoré stačí odpovedať áno/nie.

 

Štruktúra uzavretej otázky vyzerá takto:

 

Have/has + podmet + been + sloveso (v -ing forme)

 

Tu sú príklady:

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
Have you been playing video games for 5 hours? Hrali ste sa video hry už 5 hodín?
Have you been cooking all evening? Varila si celý večer?
Have they been dancing all night? Tancovali celú noc?
Has she been sleeping all day? Spala celý deň?
Have you been living in Nitra since May? Žiješ v Nitre od mája?

 

Pretože to sú uzavreté otázky (áno / nie), existujú pre ne krátke a dlhé odpovede:

Have you been dancing all night? Tancovala si celú noc?
Yes, I have been dancing all night. Áno, tancovala som celú noc.
Yes, I have been. Áno, tancovala som.
Yes, I have. Áno, tancovala som.
Yes. Áno.

 

Has he been singing? Spieval?
No, he has not been singing. Nie, nespieval.
No, he hasn’t been. Nie, nespieval.
No, he hasn’t. Nie, nespieval.
No. Nie.

 

Tu je niekoľko ďalších príkladov otázok:

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
Have you been living here for a long time? Žiješ tu už dlho?
Have you been driving for a long time? Šoféroval si dlho?
Have you been shopping all day? Nakupovala si celý deň?
Have we been traveling for 8 hours? Cestujeme už 8 hodín?
Have we been waiting for them for more than two hours? Čakáme na nich viac ako dve hodiny?
Have they been playing video games since I left? Hrali sa video hry, odkedy som odišla?
Have they been drinking beer? Pili pivo?
Have you been playing football? Hral si futbal?
Have you been stealing my food when I am not looking? Kradol si moje jedlo, keď som sa nepozerala?

 

A tu je ešte niekoľko ďalších príkladov otázok:

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
Has he been studying Mathematics for 6 years? Študuje matematiku už 6 rokov?
Has he been dating her since uni? Randia spolu už od výšky?
Has she been cleaning the house since she got home from work? Upratuje dom, odkedy sa vrátila domov z práce?
Has she been reading books all day? Číta knihy celý deň?
Has the shop been selling these dresses for a long time? Predáva obchod tieto šaty už dlho?
Have you been lying to her? Klamal si jej?
Has he been working for this company? Pracoval pre túto firmu?
Have you been checking your emails all the day? Kontroloval si emaily celý deň?
Has the boy been stealing pennies from the piggy bank? Kradol chlapec haliere z prasiatka/pokladničky?
Has it been snowing? Snežilo?

 

Tu sú dve ďalšie konverzácie, v ktorých môžeš vidieť použitie present perfect continuous:

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
A) Have you been waiting for long? Čakáš už dlho?
B) No, I have been waiting for about 15 minutes. Nie, čakám 15 minút.
A) Oh my gosh! I am so sorry. I forgot to check the time. Preboha! Prepáč mi. Zabudla som, sledovať čas.
B) No worries. I’m glad that you are here now. Žiaden strach. Som rád, že tu si.

 

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
A) Have our sons been smoking? Fajčili naši synovia?
B) I don’t know. Why do you ask that? Neviem. Prečo sa pýtaš?
A) They kind of smell like cigarettes. Trochu smrdia od cigariet.
B) I will talk to them, maybe they were only in a pub. Porozprávam sa s nimi, možno boli iba v krčme.

 

Doteraz sme v tejto časti prešli uzavreté otázky – otázky, na ktoré je možné odpovedať áno/nie. Teraz prejdeme otvorené otázky:

 

Present perfect continuous a otvorené otázky

V tejto časti sa dozvieš, ako tvoriť otvorené otázky v present perfect continuous pomocou opytovacích zámen.

 

Otázky v predprítomnom priebehovom čase začínajúce na „How long“ sú najčastejšie a najdôležitejšie otázky, ktoré sa pri tomto slovesnom čase používajú.

 

Štruktúra otvorenej otázky s „How long“ vyzerá takto:

How long + have/has + podmet + been + sloveso (v -ing forme) … ?

 

A tu sú, samozrejme, príklady:

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
How long have you been working here? Ako dlho tu pracuješ?
How long have you been reading this book? Ako dlho čítaš tú knihu?
How long has she been cleaning her room? Ako dlho upratovala izbu?
How long have they been living here? Ako dlho tu žijú?

 

Príklady konverzácii:

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
A) How long have you been playing video games? Ako dlho už hráš video hry?
B) I have been playing video games since you left the house. So, I have been playing video games for 3 hours. Hrám video hry, odkedy si odišla z domu. Takže, hrám video hry už 3 hodiny.

 

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
A) How long has he been crying in his room? Ako dlho plače vo svojej izbe?
B) He’s been crying for 10 minutes. Plače už 10 minút.

 

Otvorené otázky tiež môžeme klásť pomocou iných opytovacích zámen.

 

Štruktúra otvorenej otázky vtedy vyzerá takto:

 

Opytovacie zámeno + have/has + podmet + been + sloveso (v -ing forme) …?

 

A príklady otázok vyzerajú takto:

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
What have you been doing since yesterday? Čo si robil od včera?
What have they been doing since the last time you saw them? Čo robili, odkedy si ich naposledy videl?
Where has he been going after school lately? Kam v poslednej dobe chodí po škole?
Why have you been lying about me? Prečo o mne klameš?
How have you been getting on with your enquiries? Ako si pokračoval so svojimi otázkami?

 

Niekedy môže byť podmetom vety „what“ alebo „who.

Podmetom otázky v present perfect continuous môže byť aj podstatné meno v tvare „how many + podstatné meno“. V týchto prípadoch bude zloženie otázky vyzerať takto:

 

Who + has + been + sloveso (v -ing forme)…?

What + has + been+ sloveso (v -ing forme)…?

How many + podstatné meno + have + been + sloveso (v -ing forme)…?

 

Tu je pár príkladov na otázky so zámenami who, what a how:

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
Who has been drinking my tea? Kto pil môj čaj?
What has been smelling in the fridge? Čo smrdí v chladničke?
How many people have been visiting you? Koľko ľudí ťa navštevovalo?

Ppredpritomný čas priebehový-what has been smelling in the fridge
A tu je niekoľko ďalších príkladov s otvorenými otázkami:

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
How long have you been driving? Ako dlho už šoféruješ?
How long have you been shopping today? Ako dlho dnes nakupuješ?
How long have you been studying English? Ako dlho už študuješ angličtinu?
How long have you been working today? Ako dlho dnes pracuješ?
How long have you been dating her? Ako dlho s ňou už randíš?
How long have they been waiting? Ako dlho už čakajú?
How long have they been seeing each other? (seeing each other = randiť) Ako dlho už spolu chodia?
How long have Amanda and Rita been playing squash? Ako dlho už Amanda a Rita hrajú sqash?
How long have the children been playing outside? Ako dlho sa deti hrajú vonku?
How long have they been laughing? Ako dlho sa už smejú?

present perfect continuous-squash
A ešte niekoľko ďalších:

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
How long have you been living in Australia? Ako dlho už žiješ v Austrálii?
How long has she been staring at us? Ako dlho na nás už zazerá?
How long has the cinema been offering discounts for young people? Ako dlho už kino ponúka zľavy pre mladých ľudí?
How long have you been staying in your parents house? Ako dlho ostávaš u rodičov?
What have you been working on since Tuesday? Na čom si pracoval od utorka?
What has she been doing for the past 6 months? Čo robila posledných 6 mesiacov?
What size have you been looking for? Akú veľkosť ste hľadali?
What have they been laughing at? Na čom sa smiali?
Who else has been looking for me? Kto ma ešte hľadal?

present perfect contiunous-po anglicky-what size are you looking for
 

 

Present perfect continuous – časté slovné spojenia

Predprítomný čas priebehový sa často používa spolu s predložkami času, ako

  • since
  • for
  • all week
  • for days
  • lately
  • recently
  • over the last few months

 

Present perfect continuous Predprítomný čas priebehový
I’ve been wanting to do that for 20 years. Chcela som to urobiť 20 rokov.
You haven’t been paying your bills over the last few months. Posledných niekoľko mesiacov neplatíš svoje účty.
They haven’t been going to school all week. They are on holiday. Nechodili do školy celý týždeň. Sú na prázdninách.
She hasn’t been talking to me for months. Nehovorí so mnou (celé) mesiace.
We’ve been trying to win a lottery for ages. Snažili sme sa vyhrať lotériu celú večnosť.
I’ve been looking at other options recently. Nedávno som sa díval na iné možnosti.
She’s been working here since 2017. Pracuje tu od 2017.

 

Čo ďalej?

Present perfect continuous je jeden z anglických časov, ktoré dávajú Slovákom zmysel a veľmi sa s nimi netrápia.

Ak ti však robí problémy…

Alebo… ak ti robí problémy nejaká iná oblasť angličtiny…

Alebo ak by si jednoducho uvítal, keď by si vedel anglicky skôr…

 

Tak si môžeš pozrieť toto video, v ktorom porovnávam 7 spôsobov učenia angličtiny. Je šanca, že si zatiaľ nepoužíval ten spôsob, ktorý je pre teba najvhodnejší. Pozri si toto video a zisti, ako sa naučiť angličtinu rýchlejšie.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *