+421 907 744 331
Britská a americká angličtina: 282+ rozdielov (znázornené aj graficky)
25. July 2019
Trpný rod v angličtine (the passive) a jeho použitie
30. July 2019
Ukázať všetko

Past continuous – minulý čas priebehový: Kompletný návod (použitie, vety)

Začínaš v angličtine a chceš vedieť, ako sa používa past continuous – minulý čas priebehový?

Alebo sa angličtinu učíš už nejaký ten piatok a potrebuješ detailné vysvetlenie toho, ako sa past continuous tvorí a používa?

A k tomu by si rád vedel, ako sa ho máš vlastne naučiť?

V tom prípade si na správnom mieste, pretože…

Tento článok ti ukáže, ako a kedy minulý čas priebehový správne používať. 

Dozvieš sa to na

 • vysvetleniach
 • príkladoch
 • vetách
 • a komixoch

Vďaka tomu minulý čas priebehový zvládneš oveľa ľahšie.

Prečítaj si tento článok, aby si mal istotu, že past continuous rozumieš a že vieš, ako ho správne používať.

Past continuous vysvetlenie: kedy sa v angličtine používa minulý čas priebehový

Minulý čas priebehový sa v angličtine nazýva past continuous, ale môžeš sa stretnúť aj s názvom past progressive.

Prídavné mená „continuous“ a „progressive“ sú v angličtine synonymá a vyjadrujú práve to, že mal určitý dej v minulosti postupný / progresívny priebeh.

Pre past continuous preto vo všeobecnosti platí, že popisuje dlhšie trvajúci dej v minulosti.

Poďme sa pozrieť na pravidlá používania tohoto času:

 

Past continuous a prerušený dej v minulosti

Past continous - minuly cas priebehovy - pouzitie preruseny dej

 

Past continuous použiješ, ak hovoríš o činnosti, ktorá prebiehala v minulosti dlhšiu dobu a bola prerušená jednorazovou krátkou činnosťou.

Táto kratšia činnosť býva väčšinou vyjadrená v jednoduchom minulom čase (past simple).

Ako to vyzerá v praxi?

 

Pozrime sa na konkrétny príklad (vety). Ako si môžeš všimnúť, past continuous je v nich zvýraznený tučným a za ním nasleduje past simple.

Príklady

Past continuous a past simple Minulý priebehový čas a minulý jednoduchý čas
I was having lunch when the phone rang. Práve som obedoval, keď mi zazvonil telefón.
What were you doing when you hurt your knee? Čo si robil, keď si si poranil koleno?
While I was shopping, somebody stole my bike. Zatiaľ, čo som nakupovala, mi niekto ukradol bicykel.
I was having a beautiful dream when the alarm clock rang. Sníval sa mi krásny sen, keď v tom zazvonil budík.
I was having a shower when somebody knocked on the door. Sprchoval som sa, keď niekto zaklopal na dvere.

 

Dej, ktorý začal a skončil pred a po konkrétnom čase v minulosti

Minulý čas priebehový - past continous - dej, ktory sa zacal a skoncil v minulosti

Minulý čas priebehový tiež použiješ, ak chceš vyjadriť, že nejaký dej začal a aj skončil pred určitým časom v minulosti.

Inými slovami to znamená, že dej jednoducho prebiehal určitý čas v minulosti (a v minulosti aj skončil).

Tento časový úsek môže byť vo vete konkrétne vyjadrený.

Aj v tomto prípade ti toto past continuous pravidlo pomôžu ľahšie pochopiť praktické príklady.

Všimni si tiež aj vysvetlenia, ktoré sú v pravom (treťom) stĺpci.

 

Príklady viet:

Veta s past continuous Preklad Vysvetlenie 
At 6 o’clock, we were sitting at the table and having our dinner. O šiestej večer sme sedeli za stolom a večerali. Začali jesť skôr, ale o 6 večer sedeli za stolom a boli v procese jedenia večere.
Yesterday at this time, I was cleaning my room. Včera o tomto čase som si upratoval izbu. Izbu som začal upratovať skôr, ale včera o tomto čase som bol v procese upratovania izby.
At 11 o’clock, I was going to bed. O jedenástej som sa chystal do postele. O jedenástej som sa práve chystal spať. Neznamená to, že som v tom čase aj spal.
At midnight, we were still watching TV. O polnoci sme ešte pozerali televíziu. TV sme začali pozerať už skôr, ale o polnoci sme ju ešte stále pozerali a činnosť trvala ďalej.

 

Past continuous popisuje súčasne prebiehajúce deje

Minulý čas priebehový - past continous - pouzitie - sucasne prebiehajuce deje

Minulý čas priebehový použiješ aj v tom prípade, ak v jednej vete opisuješ činnosti, ktoré prebiehali v minulosti súbežne v rovnakom čase.

Použiješ ho vtedy, keď opisuješ dva deje, kde jeden dej do druhého nezasahoval a obidva deje prebiehali nezávisle od seba.

Tieto vety môžu, ale aj nemusia, obsahovať spojky „while“ (zatiaľ čo), alebo „at the same time“ (zatiaľ čo).

 

Príklady:

Past continuous Minulý čas priebehový
I was reading a book while he was making dinner. Čítala som si knihu, zatiaľ čo on varil večeru.
While Eric was studying, Tom was watching TV. Zatiaľ čo sa Erik učil, tak Tom pozeral televíziu.
While I was washing the dishes, she was drying them. Kým som ja umýval riad, ona ho utierala.
We were playing computer games and at the same time you were watching a football match. Hrali sme sa počítačové hry a v tom istom čase ste vy pozerali futbalový zápas.

 

Popis atmosféry / situácie v minulosti

Past continuous sa často používa aj na popis situácie alebo atmosféry, ktorá prebiehala v danom čase na danom mieste v minulosti.

V tomto prípade sa jedná o rad súčasne prebiehajúcich dejov alebo činností, ktoré slúžia na to, aby si opísal atmosféru v určitom čase v minulosti.

Ak to znie komplikovane, pozri si, ako to vyzerá v praxi:

Past continuous na popis atmosféry Preklad
When I walked into the classroom, several students were busily writing homework, some were playing on the phones, two boys were yelling and chasing each other, and only a few of the students were waiting quietly. Keď som prišiel do triedy, niekoľko študentov bolo zaneprázdnených písaním domácej úlohy, niektorí sa hrali na mobiloch, dvaja chlapci kričali a naháňali sa a iba niekoľko študentov čakalo v tichosti.
When I came to work in the morning, the boss was taking a day off, a customer was complaining to my colleague, she was explaining the situation, the radio was playing, and a phone was ringing. Keď som ráno prišiel do práce, šéf mal deň voľna, zákazník sa sťažoval kolegyni, ona sa snažila situáciu vysvetliť, hralo rádio a zvonil telefón.

Takýto opis atmosféry alebo pozadia príbehu v minulosti je vlastne detailnejší opis súčasne prebiehajúcich minulých dejov, podobne ako to bolo v predchádzajúcom bode „Súčasne prebiehajúce deje“.

 

Past continuous popisuje notoricky sa opakujúce deje z minulosti

Minulý čas priebehový - pouzitie - opakujuce sa deje

 

Minulý čas priebehový použiješ aj pri činnostiach a dejoch, ktoré sa v minulosti notoricky opakovali.

Keď hovoríme o notorickej činnosti, znamená to, že bola všeobecne známa.

V tomto prípade sa vo vete môžu používať príslovky ako „always“ (vždy) alebo „constantly“ (neustále).

Často sa tým vyjadruje niečo šokujúce alebo dráždivé, čo sa v minulosti opakovalo.

Hovoriaci sa tým snaží vyjadriť nespokojnosť s dejom, ktorý sa v minulosti často opakoval.

Pri použití prísloviek si daj pozor na to, aby si ich umiestnil medzi pomocné sloveso „to be“ a „sloveso+ing“.

 

Pozrime sa na to, ako to vyzerá v praxi na týchto vetách:

Použitie past continuous Preklad
When he was young, he was always losing his things. Keď bol mladý, tak vždy strácal svoje veci. (stávalo sa mu to veľmi často)
She was always coming to class as the last one. Vždy prichádzala do triedy ako posledná.
My cousin was constantly biting her nails when she was a teen. Moja sesternica si stále obhrýzala nechty, keď bola teenager.
He was constantly asking questions when he learned how to talk. Neustále sa pýtal nejaké otázky, keď sa naučil rozprávať.

 

Dej prebiehal dlhšiu dobu v minulosti

Past continous - pouzitie - dej prebiehajuci dlhsi cas v minulosti

 

Past continuous použiješ aj v prípade, že chceš upozorniť na dobu, počas ktorej dej trval.

Tým, že vo vete použiješ minulý čas priebehový, tak zdôrazníš dĺžku priebehu deja.

Na zdôraznenie sa vo vete môžu objaviť príslovky ako: „all day“ (celý deň), „all morning“ (celé ráno), „all night“ (celú noc).

V tomto prípade môžu byť vety myslené aj v zveličenom „prehnanom“ význame, keď chceš zdôrazniť dĺžku činnosti. Podobne, ako keď v slovenčine povieš, že niečo trvalo „celú večnosť“ a myslíš to obrazne.

 

Ďalšie vety s príkladmi:

Past continuous Minulý čas priebehový
I was doing my homework all night. Celú noc som robil domácu úlohu.
She was singing all morning. Spievala si celé ráno.
I was stydying all day long. Celý deň som sa učil.

 

Past continuous popisuje plány v minulosti

Minulý čas priebehový vieš použiť aj v prípade, že hovoríš o plánoch v minulosti.

Ak chceš vyjadriť plány, ktoré nie sú isté (nie si si istý, či sa plány uskutočnia), tak môžeš použiť väzbu „I was thinking“ (Premýšľal som na tým, že…)

 

Príklady s past continuous:

Veta v angličtine Preklad
They were meeting at 6 o’clock and I was already late. Stretli sa o šiestej, a ja som už meškala.
I was thinking of meeting her later. Premýšľal som nad tým, že sa s ňou neskôr stretnem.

 

Porovnanie past simple a past continuous – kedy sa past continuous nepoužíva

Pri past continuous je dôležité vedieť aj to, kedy ho naopak použiť nesmieš.

S dva druhy situácií:

Jedna skupina situácií sú situácie, kedy je jasné, že sa tam hodí iný minulý čas.

Druhá skupina situácií sú rôzne situácie popísané nižšie (pod porovnaním minulých časov).

 

Ako vyjadriť minulosť v angličtine – porovnanie minulých časov v angličtine

V angličtine môžeš vyjadriť minulosť pomocou 4 minulých časov. Aby si mal jasno v tom, ako medzi nich zapadá past continuous, tu je ich krátky prehľad:

Minulý čas jednoduchý (past simple) použiješ pri činnostiach, ktoré začali aj skončili v minulosti.

Opisuje celý, ukončený dej v minulosti, ktorý prebehol v určitom momente. 

Napríklad:

was at work yesterday. (Bol som včera v práci).

listened to music yesterday evening. (Počúval som hudbu včera večer).

 

Minulý čas priebehový (Past Continuous) používaš, keď chceš vyjadriť, že niekto bol uprostred nejakej situácie alebo deja v určitom čase v minulosti.

Opisuje ukončený dej v minulosti a dôraz je na priebeh činnosti, ktorá v danom momente v minulosti prebiehala. Na dej sa teda pozeráš ako na určitú DOBU na časovej osi.

Napríklad:

The snow was falling all night. (Sneh padal celú noc).

He was watching TV when the phone rang. (Pozeral televízor, keď zazvonil telefón).

 

Predminulý čas jednoduchý (Past Perfect) používaš pri činnostiach, ktoré začali a skončili v minulosti pred inou minulou činnosťou.

Predminulý čas opisuje ukončený dej, ktorý mal viditeľné výsledky v minulosti.

Napríklad:

When we got to the cinema, the film had started. (Keď sme prišli do kina, začal film).

I got to work at 8am but my boss had arrived at 7am. (Dostal som sa do práce o 8 ráno, ale môj šéf dorazil o 7 ráno).

 

Predminulý čas priebehový (Past Perfect Continuous) použiješ pre činnosti, ktoré prebiehali v minulosti dovtedy, kým sa nestala iná činnosť.

Dôraz je na časový úsek, počas ktorého dej prebiehal.

Napríklad:

We had been waiting there for more than two hours when they finally arrived. (Čakali sme tam viac ako dve hodiny, keď konečne prišli).

I was very tired when I got home. I had been working hard all day. (Bol som veľmi unavený, keď som prišiel domov. Celý deň som ťažko pracoval).

 

Kedy sa teda past continuous nepoužíva?

Ide najmä o tieto situácie:

 

Popis zvyku alebo návyku, ktorý skončil v minulosti

Ak hovoríš o dejoch, ktoré boli v minulosti zvykom a opakovali sa, tak je potrebné použiť jednoduchý minulý čas (past simple).

Príklad:

Nesprávna forma Správna forma Preklad
When he was abroad, he was working every day. When he was abroad, he worked every day. Keď bol v zahraničí, každý deň pracoval.

 

Stavové slovesá

Past continuous sa v angličtine väčšinou nepoužíva so slovesami, ktoré opisujú určité stavy – pocity, postoje, vzťahy alebo vlastnosti.

K takýmto slovesám patria:

 • adore – zbožňovať
 • seem – zdať sa
 • understand – rozumieť
 • believe – veriť
 • exist – existovať
 • love – ľúbiť / milovať
 • want – chcieť
 • belong to – patriť
 • know – vedieť
 • need – potrebovať

Napriek tomu, že stav, ktorý opisuješ, aj mohol prebiehať / trvať určitú dobu, je použitie priebehového tvaru slovesa gramaticky nesprávne.

V tomto prípade je správne použiť jednoduchý minulý čas (past simple).

 

Napríklad:

Nesprávna forma Správna forma Preklad
I was needing your help yesterday. I needed your help yesterday. Včera som potreboval tvoju pomoc.
I was believing they were happy together. I believed they were happy together. Verila som, že spolu boli šťastní.
He wasn´t understanding what I was trying to explain. He didn´t understand what I was trying to explain. Nerozumel tomu, čo som sa mu snažila vysvetliť.
At that moment, I was wanting to dissapear. At that moment, I wanted to dissapear. V tom momente som chcela zmiznúť.

 

Hovoríme o stálych dejoch

Past continuous použiješ hlavne pri dočasných dejoch.

Pokiaľ sa jedná o deje, ktoré boli v minulosti stále a trvali dlhú dobu, je znovu potrebné použiť past simple – jednoduchý minulý čas.

 

Na tomto príklade môžeš vidieť, ako zmena použitého času zmení aj význam vety, napriek tomu, že je preklad do slovenčiny identický.

Veta v angličtine Preklad Vysvetlenie
worked as a waitress.

(past simple)

Pracovala som ako čašníčka. Pracovala som ako čašníčka dlhšiu dobu, bolo to moje trvalé zamestnanie.
I was working as a waitress.

(past continuous)

Pracovala som ako čašníčka. Pracovala som ako čašníčka prechodne. Napríklad ako brigádnická výpomoc počas leta na dva mesiace.

 

Je v poriadku, keď mi nie je jasné, aký je, kurňajz, rozdiel medzi dočasným dejom a dejom, ktorý bol v minulosti stále a trval dlhú dobu, a notoricky sa opakujúcim dejom?

Pokiaľ s angličtinou ešte len začínaš a past continuous spolu s ostatnou anglickou gramatikou je pre teba ako španielska dedina, tak chcem, aby si vedel, že je to úplne v poriadku.

Ako veľmi je to v poriadku?

 

Pozri…

Poučky a informácie v tomto článku sú na úrovni komplexity gramatických poučiek, ktoré si možno pamätáš zo základnej, alebo strednej školy – dávno potom, ako si sa naučil rozprávať po slovensky.

Zober si, že keď sa dívaš na poučku, ako je táto, tak jej v podstate rozumieš:

 

Slovesá vyjadrujú dej, činnosť alebo stav osôb, zvierat a vecí.

Delíme ich na:

Podľa významu:

 1. plnovýznamové
  • činnostné (vyjadrujú činnosť)
   • zvratné
    česať sa, umyť sa, učiť sa
   • nezvratné
    čítať, písať, hovoriť, cestovať
  • stavové (vyjadrujú stav)
   • zvratné
    tešiť sa, báť sa, cítiť sa
   • nezvratné
    rásť, ochorieť, kvitnúť
 2. neplnovýznamové (pomocné)
  chcieť, smieť, môcť, vedieť, musieť (=mať povinnosť), byť (=existovať), začať, prestať, stať sa…

Činnostné slovesá ďalej delíme na:

 1. predmetové
  • prechodné (tranzitívne):
   čítať (knihu), variť (polievku), kúpiť (dom)
  • neprechodné (netranzitívne):
   rozprávať sa (s bratom), pripravovať sa (na vyučovanie)
 2. bezpredmetové
  plakať, sedieť, cestovať

 

Keď si si z tejto poučky prečítal aspoň časť, tak je ti viacmenej jasné, o čom to je.

Rozumieš, že sú slovesá, ktoré majú slovíčko „sa.“

Je ti viacmenej jasné, že niektoré slovesá vyjadrujú činnosť a iné stav.

Môže to byť pre teba v podstate samozrejmosť, pretože máš so slovenčinou mnohoročnú skúsenosť.

Po slovensky si hovoril roky predtým, než si sa začal učiť slovenskú gramatiku.

 

Ak by sa však toto chcel naučiť Angličan, alebo Američan, tak by mu to veru jasné nebolo.

Nemá totiž mnohoročný základ so slovenčinou a so zvratnými slovesami, vďaka ktorému by mu bola takáto poučka zrozumiteľná.

 

Keď ti nie je jasné, aký je rozdiel medzi situáciami, v ktorých je treba použiť past simple a past continuous, tak je to tým, že nemáš dostatočnú praktickú skúsenosť s angličtinou – učíš sa príliš veľa teórie a gramatiky a príliš málo angličtinu používaš.

 

Na to, aby ti bola anglická gramatika jasná a dávala zmysel, nepotrebuješ 6 ročnú skúsenosť s angličtinou. V tomto videu sa dozvieš, ako porozumieť anglickej gramatike bez bifľovania – s praktickým používaním angličtiny.

 

Keď vieš, kedy sa past continuous používa…

Keď vieš, kedy sa nepoužíva…

Si pripravený zistiť, ako s ním tvoriť vety, otázky a odpovede.

 

Past continuous tvorba: Ako sa tvorí minulý čas priebehový v angličtine 

Ak si si pozorne prečítal, kedy sa past continuous používa… a ak si si pozrel aj príklady viet, tak už možno tušíš, ako sa bude tvoriť.

Samotná tvorba viet s past continuous nie je náročná, keď pochopíš niekoľko základných pravidiel, ktorými sa riadi.

Veľkým pozitívom je hlavne to, že pri tomto čase sa nemusíš zaťažovať nepravidelnými slovesami ako napríklad pri past simple.

Jediné nepravidelné sloveso, ktoré ťa bude pri past continuous zaujímať je pomocné sloveso „to be“, respektíve jeho minulý tvar „was“ a „were“.

Prípadne jeho záporný tvar „wasn´t / was not“ alebo „weren´t / were not“.

Kladná veta s past continuous Preklad Záporná veta s past continuous Preklad
I was reading. Ja som čítala. I wasn´t / was not reading. Ja som nečítal.
You were reading. Ty si čítal. You weren´t / were not reading. Ty si nečítal.
He/She/It was reading. On čítal/-a/-o. He/She/It wasn´t / was not reading. On nečítal/-a/-o.
We were reading. My sme čítali. We weren´t / were not reading. My sme nečítali.
You were reading. Vy ste čítali. You weren´t / were not reading. Vy ste nečítali.
They were reading. Oni čítali. They weren´t / were not reading. Oni nečítali.

 

Priebeh činnosti bude v tomto prípade vyjadrovať plnovýznamové sloveso, ku ktorému sa pridá prípona „-ing“.

 

Ako sa tvorí priebehový tvar slovies?

Všeobecné pravidlo je, že sa k plnovýznamovému slovesu pridá prípona „-ing“.

 

Tu sú príklady slovies, kde pri tvorbe past continuous nedochádza k žiadnej výnimke:

Neurčitok – preklad -ING tvar Example Príklad
feel – cítiť feeling I was feeling sick yesterday. Včera som sa cítil chorý.
work – pracovať working They were working on a farm this summer. Toto leto pracovali na farme.
sleep – spať sleeping He was sleeping at my place today. Dnes spal u mňa doma.

 

Pravopisné výnimky s past continuous – na toto si daj pozor

Ak však sloveso končí na samohlásku „E“, tak „E“ pri priebehovom tvare zanikne (vynecháš ho) a prípona „-ing“ sa napojí na koncovú spoluhlásku.

Neurčitok – preklad -ING tvar Example Príklad
Live – žiť living I was living in Bratislava, when I met my boyfriend. Bývala som v Bratislave, keď som stretla svojho priateľa.
Make – urobiť making This time, they were making dinner together. Tentokrát robili večeru spolu.
Have – mať having He was having a good time on the school trip. Na školskom výlete sa dobre zabával.

 

Pri krátkych jednoslabičných slovesách, ktorých posledné 3 hlásky sú spoluhláska – samohláska – spoluhláska, sa posledná spoluhláska zdvojuje a pridá sa k nej prípona „-ing“.

Neurčitok – preklad -ING tvar Past continuous Minulý čas priebehový
Sit – sedieť sitting The dog was quietly sitting and waiting for his owner. Pes sedel potichu a čakal na svojho majiteľa.
Swim – plávať swimming I was swimming when it started to rain. Plával som, keď začalo pršať.
Plan – plánovať planning They were planning to get married. Plánovali sa zobrať.

 

Môžeš sa však stretnúť so slovesami, ktoré majú v neurčitku dve spoluhlásky. Tu sa nepridáva žiadna ďalšia, ponechávajú sa iba dve – a pridáva sa k nim prípona „-ing“.

Neurčitok – preklad -ING tvar Past continuous Minulý čas priebehový
Suffer – trpieť suffering I was suffering when I broke my leg. Trpel som, keď som si zlomil nohu.
Happen – stať sa happening What was happening out there? Čo sa tam vonku dialo?
Offer – ponúkať offering I was offering him my help, but he always refused it. Ponúkal som mu svoju pomoc, ale vždy ju odmietol.

 

Posledná spoluhláska sa však nezdvojuje, keď sloveso končí na “ W / X /Z “ alebo keď nie je na poslednej slabike prízvuk.

Neurčitok – preklad -ING tvar Past continuous Minulý čas priebehový
Fix – opraviť / pripraviť fixing He was fixing sandwiches for lunch when the phone rang. Pripravoval sendviče na obed, keď mu zazvonil telefón.
Enjoy – užívať si enjoying We were enjoying every minute of our trip to Košice. Užívali sme si každú minútu nášho výletu do Košíc.
Snow – snežiť snowing It was snowing all night long. Celú noc snežilo.

 

Ak sloveso končí na „IE“ tak bude mať prípona k slovesu tvar „YING“.

Dá sa to chápať aj tak, že sa koncovka „IE“ zmení na „Y“, ku ktorej sa iba pridá „ING“.

Neurčitok – preklad -ING tvar Past continuous Minulý priebehový čas
Lie – klamať lying He was lying, I am sure. Klamal, som si tým istá.
Die – zomrieť dying I was dying from laughter. Umieral som od smiechu.
Tie – uviazať tying She was tying her shoelaces when she suddenly passed out. Viazala si šnúrky, keď zrazu odpadla.

 

Tu chcem poznamenať, že koncovka „IE“ sa zmení na „Y“ iba v písanej forme. Výslovnosť sa nemení:

Neurčitok – preklad -ING tvar Výslovnosť neurčitku Výslovnosť -ING tvaru
Lie – klamať lying Láj Lájing
Die – zomrieť dying Dáj Dájing
Tie – uviazať tying Táj Tájing

 

Ak sloveso končí na spoluhlásku – samohlásku – spoluhlásku L, tak sa posledné písmeno L zdvojuje a pridá sa k nemu prípona „-ing“ 

ALE, v americkej angličtine sa posledné „L“ nezdvojuje, ak je prízvuk na prvej slabike slova.

Neurčitok – preklad -ING tvar britská angličtina (UK) -ING tvar americká angličtina (US) Past continuous Minulý priebehový čas
Travel – cestovať travelling traveling They were travelling by train when it started to burn. (UK) Práve cestovali vlakom, keď začal horieť.
Marvel – diviť sa / čudovať sa (v pozitívnom zmysle)

 

marvelling marveling She was marveling at the bouquet she got for her birthday. (US) Rozplývala sa nad kyticou, ktorú dostala na narodeniny.

 

Ak sloveso končí na samohlásku a spoluhlásku „R“, pričom na poslednej slabike je prízvuk, tak v tom prípade sa „R“ zdvojuje.

Neurčitok – preklad -ING tvar Past continuous Minulý čas priebehový
Refer – odkázať referring Were you referring to this publication? Odkazoval si na túto publikáciu?
Defer – odložiť deferring I was not sleeping, but only deferring the moment of getting up from bed. Nespal som, ale som iba odkladal moment kedy vstanem z postele.

 

Ak sloveso končí na samohlásku a spoluhlásku „R“, pričom posledná slabika nenesie prízvuk, tak v tom prípade sa „R“ nezdvojuje.

Neurčitok – preklad -ING tvar Past continuous Minulý čas priebehový
Offer – ponúknuť offering I was offering him help, but he refused it. Ponúkal som mu pomoc, ale on ju odmietol.
Suffer – trpieť suffering He was really suffering when he broke his nose. Keď si zlomil nos, tak skutočne trpel.

 

Toto je 8 pravopisných výnimiek, ktoré platia pri vytváraní priebehového tvaru slovies s príponou „-ing“.

Už o chvíľu sa pozrieme na to, ako tieto poznatky využiješ pri tvorení viet…

Ale predtým chcem odpovedať na otázku, ktorú sa v tomto bode študenti často pýtajú:

 

To si mám, kurňajz, zapamätať 8 pravopisných výnimiek s 21 rôznymi slovesami?

Takto…

V prvom rade, tých slovies s výnimkou je viac než len 21.

Tu som uviedol iba príklady.

 

Pokiaľ však nemáš učiteľku, ktorá ťa z toho skúša, tak nie, nemusíš si ich zapamätať všetky naraz.

 

Môžeš sa ich naučiť postupným používaním.

V tomto videu hovorím, ako na to.

 

Ako teda tvoriť vety v past continuous?

Poďme sa pozrieť najprv na štruktúru vety a potom na konkrétne praktické príklady:

 

Kladná oznamovacia veta v past continuous

Štruktúra kladnej oznamovacej vety v past continuous je nasledovná:

„Osoba/predmet“ + „was / were“ + „plnovýznamové sloveso s príponou -ing“

 

„Osoba / predmet“ vyjadruje činiteľa deja, t.j. kto, alebo čo robil dej.

 

Čo sa týka časovania „was / were“ :

 • „was“ použiješ s 1. a 3. osobou jednotného čísla (I, He, She, It)
 • „were“ použiješ s 2. osobou jednotného čísla (You) a 1., 2. a 3. osobou množného čísla (We, You, They)
Present continuous Prítomný priebehový čas Past continuous Minulý čas priebehový
am working. Ja pracujem. I was working. Ja som pracoval.
You are working. Ty pracuješ. You were working. Ty si pracoval.
He/she/it is working. On/ona/ono pracuje. He/she/it was working. On/ona/ono pracoval/a/o.
We are working. My pracujeme. We were working. My sme pracovali.
You are working. Vy pracujete. You were working. Vy ste pracovali.
They are working. Oni pracujú. They were working. Oni pracovali.

S veľmi podobnou stavbou vety sa môžeš stretnúť pri present continuous. Jediný rozdiel je v tom, že past continuous využíva pomocné sloveso „to be“ v jeho minulej forme.

 

Daj si pozor na tento rovnaký slovenský preklad

Past continuous a past simple sa v slovenčine prekladajú rovnako.

Past continuous a Past simple rovnaky preklad

Ako už však tušíš, ich význam je odlišný. Prvá forma je v past simple, ktorý vyjadruje úplne iný dej.

 

Záporná veta v past continuous

Zápor v past continuous bude tiež využívať sloveso „to be“ v jeho minulej forme.

Jediná zmena je v tom, že potrebuješ použiť jeho záporný tvar:

 • „was“ sa zmení na „wasn´t“ alebo „was not“
 • „were“ sa zmení na „weren´t“ alebo „were not“

 

Štruktúra zápornej vety bude v jednotnom čísle:

„Osoba/predmet“ + „wasn’t / was not“ + „plnovýznamové sloveso s príponou -ing“

 

Štruktúra zápornej vety bude v množnom čísle:

„Osoba/predmet“ + „weren’t / were not“ + „plnovýznamové sloveso s príponou -ing“

 

Príklady viet s past continuous v oznamovacom spôsobe a v zápore:

Oznamovací spôsob Zápor
At 5 o’clock, I was playing football. At 5 o’clock, I wasn´t playing football.
O piatej som hral futbal. O piatej som futbal nehral.

 

Oznamovací spôsob Zápor
Yesterday at this time, he was studying. Yesterday at this time, he was not studying.
Včera o tomto čase sa učil. Včera o tomto čase sa neučil.

 

Oznamovací spôsob Zápor
Kids were lying about their grades. Kids weren´t lying about their grades.
Deti klamali ohľadne ich známok. Deti o svojich známkach neklamali.

 

Oznamovací spôsob Zápor
We were preparing lunch for guests. We were not preparing lunch for guests.
Pripravovali sme obed pre hostí. Nepripravovali sme obed pre hostí.

 

no sir

Nie pane, netelefonoval som…

Pozeral som televíznu show na mojom tablete…

 

Past continuous – otázky

Pri tvorení opytovacích viet znovu využívame minulý tvar slovesa “to be“, t.j. „was“ a „were“.

Použiť môžeš aj ich záporné tvary „wasn´t“ a „weren´t“, ak chceš položiť zápornú otázku.

 

Štruktúra otázky v past continuous bude vyzerať nasledovne:

„Was“ / „were“ + „osoba/ predmet“ + „plnovýznamové sloveso s príponou -ing“

 

To, čo si pri tvorení otázok potrebuješ zapamätať, je, že pomocné sloveso dávaš ešte pred osobu, na začiatok vety.

 

Kladné príklady otázok v past continuous:

Was reading? Čítala som? Were we reading? Čítali sme?
Were you reading? Čítal si? Were you reading? Čítali ste?
Was he reading? Čítal? Were they reading? Čítali?

 

Záporné príklady otázok v past continuous:

Wasn´treading? Nečítala som? Weren´t we reading? Nečítali sme?
Weren´t you reading? Nečítal si? Weren´t you reading? Nečítali ste?
Wasn´t he reading? Nečítal? Weren´t they reading? Nečítali?

 

V prípade, že vo vete použiješ aj opytovacie zámeno, tak ho umiestniš ešte pred pomocné sloveso.

Príkladové vety s opytovacím zámenom:

Past continuous Minulý čas priebehový Past continuous Minulý čas priebehový
What was I thinking? Nad čím som premýšľala? Where were they going? Kam išli?
What were you reading? Čo si čítal? Why were you drinking? Prečo ste pili?
When was he studying? Kedy sa učil? Who were they talking to? S kým sa rozprávali?

 

Krátka odpoveď v past continuous

Pri tvorení krátkej odpovede v past continuous sa tiež nezaobídeš bez pomocného slovesa „to be“.

 

Pri kladnej „YES“ odpovedi použiješ minulý tvar „was“ alebo „were“.

Pri zápornej „NO“ odpovedi použiješ naopak záporný tvar „wasn´t“ alebo „weren´t“.

 

V tomto prípade sa pomocné sloveso umiestni vždy na posledné miesto vo vete (viď tabuľka nižšie).

 

Krátka odpoveď v past continuous:

Anglická otázka Krátka kladná odpoveď Krátka záporná odpoveď –
Were you working? Yes, I was. No, I wasn´t.
Were they travelling? Yes, they were. No, they weren´t.

Výhodou takýchto krátkych áno/nie odpovedí je, že vo vete nepotrebuješ vyjadriť aj plnovýznamové sloveso, ktoré bolo použité aj v otázke.

 

Vety v past continuous – zhrnutie s príkladmi

V tabuľke nižšie nájdeš krátke zhrnutie toho, ako tvoriť kladnú vetu, zápornú vetu, opytovaciu vetu a skrátené áno/nie odpovede.

Kladná veta Záporná veta Otázka Skrátené odpovede
I was playing tennis. I wasn´t playing tennis. Was I playing tennis? Yes, I was. /

No, I wasn´t.

You were sleeping. You weren´t sleeping. Were you sleeping? Yes, you were. /

No, you weren’t.

He was talking. He wasn´t talking. Was he talking? Yes, he was. /No, he wasn´t.
She was reading. She wasn´t reading. Was she reading? Yes, she was. /

No, she wasn´t.

We were eating. We weren´t eating. Were we eating? Yes, we were. /

No, we weren´t.

You were moving out. You weren´t moving out. Were you moving out? Yes, you were. /

No, you weren’t.

They were singing. They weren´t singing. Were they singing? Yes, they were. /

No, they weren´t.

 

Aby som to zopakoval…

Zatiaľ sme prešli všetko ohľadne toho:

 1. kedy sa používa past continuous
 2. čo potrebuješ vedieť na to, aby si ho vedel vytvoriť
 3. aké pravidlá platia pri tvorení jednotlivých druhov viet

To znamená, že nám zostáva prejsť to, ako sa naučiť past continuous používať.

 

Ako sa naučiť používať past continuous – minulý čas priebehový v angličtine

Minulý priebehový čas sa bežne učí cez gramatické cvičenia v nudnom pracáku.

Tomu sa však dnes vyhneme.

Tu je niekoľko tipov a cvičení, ktoré ti s past continuous pomôžu lepšie než biflovanie:

 

Základné cvičenie na tvorenie priebehového tvaru

Toto cvičenie je úplný základ, ale je v poriadku, keď ti dá ako začiatočníkovi zabrať.

Účelom tohto cvičenia zatiaľ nie je tréning past continuous, ale ide čisto o tréning tvorenia priebehového tvaru slovies.

 

Cvičenie pozostáva zo 6 otázok, ktoré sú zámerne postavené tak, aby si v odpovedi použil priebehový tvar slovesa.

Pri každej otázke sa snaž vymenovať čo najviac slovies a činností, ktoré ťa k nej napadnú, aby si si tvorenie priebehového tvaru dostatočne natrénoval.

Podľa toho, kde sa v angličtine nachádzaš, môžeš s cvičením pracovať tak, že:

 1. odpovedáš celými rozvitými vetami, kde použiješ sloveso v past continuous (stredne pokročilí)
 2. iba jednoducho vymenuješ činnosti, ktoré ťa napadnú, bez toho, aby si tvoril celé vety (začiatočníci)
 3. spomenieš iba jedno jediné sloveso (úplní najsamzačiatočníci)

 

What do you always avoid doing until the last minute?

Robeniu čoho sa vždy vyhýbaš až do poslednej minúty?

 

What are some things you enjoy doing every day? How about every week?

Ktoré veci robíš rád každý deň? A ktoré každý týždeň?

 

Is there anything you have quit recently?

Akú vec si v poslednej dobe prestal robiť?

 

What do you miss most about your childhood?

Čo ti na tvojom detstve najviac chýba?

 

What do you often discuss with your friends when you hang out with them?

Keď si s priateľmi vonku, tak o čom sa najčastejšie rozprávate?

 

What is something you are thinking of doing next year?

Čo by si chcel spraviť budúci rok?

 

Past continuous natrénuješ so zábavným opisom obrázkov

Keď vieš tvoriť priebehový tvar slovies, tak technikou opisovania obrázkov natrénuješ používanie past continuous. Je to spôsob, pri ktorom si vieš oddýchnuť a dokonca sa aj zabaviť.

Postup je takýto:

 1. Nájdi si obrázok, s ktorým budeš pracovať. Je dôležité, aby boli na obrázku ľudia, ktorí vykonávajú nejakú činnosť. Pre takýto účel je výborné použiť aj maľby, ktoré vyobrazujú rôzne udalosti z histórie a nachádzajú sa na nich ľudia. Jednu takú použijem ako príklad nižšie.
 2. Zober si obrázok a zamysli sa nad tým, čo tí ľudia na obrázku vtedy robili. Po anglicky. Spýtaj sa takúto otázku: „What were they doing?“ Pri takto položenej otázke je pre teba prirodzené použiť v odpovedi práve past continuous.
 3. Vety môžu byť aj absurdné a smiešne. Fantázii sa medze nekladú. Podstatné je hlavne to, aby sa ti používanie past continuous dostalo „pod kožu“ a ty si ho vedel používať úplne spontánne, tak ako keď použiješ minulý čas v slovenčine.

 

S touto technikou vieš pracovať dvomi rôznymi spôsobmi:

 1. Môžeš ju robiť sám so sebou, ak preferuješ skôr individuálne učenie.
 2. Môžeš ju robiť v skupine alebo vo dvojici a pri vymýšľaní viet sa budete striedať. Učenie tak dostane iný rozmer a so správnymi ľuďmi sa pri tom vieš zabaviť tak, že si ani neuvedomíte, že sa vlastne učíte používať past continuous.

 

Poďme sa pozrieť na to, ako takýto opis obrázku a tréning past continuous vyzerá v praxi.

Máme tu obrázok nástennej maľby od rusko-amerického maliara a profesora umenia, ktorý sa volal Victor Mikhail Arnautoff. Pôsobil v San Franciscu od roku 1925 do 1963.

Táto konkrétna maľba sa volá „City Life“ (mestský život).

Vznikla v roku 1933 a je na nej vyobrazená ulica San Francisca v období, keď bola v Amerike Veľká Hospodárska kríza.

city life

Keď sa na maľbu pozrieš, tak je na prvý pohľad jasné, že zobrazuje veľké množstvo ľudí, ktorí sa venujú rôznym veciam a činnostiam.

Preto je práve takáto maľba vhodná na tréning používania minulého priebehového času.

Zobrazuje činnosti, ktoré na danom mieste v San Franciscu prebiehali v minulosti súbežne.

 

Nižšie je maľba zobrazená viac zblízka, aby si jednotlivých ľudí videl lepšie.

Cvičenie začneš jednoducho s tým, že sa opýtaš: „What were they doing?“ (Čo (vtedy) robili?), a opisuješ, čo ktorý človek / skupinka ľudí na maľbe robí.

Pod každým je niekoľko viet spolu s prekladom do slovenčiny.

 

Ďalšie vety s past continuous môžeš vytvoriť ty.

Ľavá strana maľby:
city life 2

Príklad:

There was a car accident, so people were rushing to help.

Stala sa autonehoda, takže ľudia sa náhlili poskytnúť pomoc.

 

Workers were busy working.

Robotníci boli zaneprázdnení prácou.

 

The little boy was eating candy.

Malý chlapec jedol sladkosť.

 

Pravá strana maľby:

city life 3

Príklad:

Some people were going to cinema to see Charlie Chaplin, acting in the movie City lights.

Niektorí ľudia išli do kina na Charlieho Chaplina, ktorý hral vo filme Svetlá veľkomesta.

 

The man with a brown coat was reading a newspaper.

Muž v hnedom kabáte čítal noviny.

 

A workman was carrying supplies to the wine store.

Pracovník niesol tovar do obchodu s vínom.

 

Ďalšie vety past continuous môžeš tvoriť ty.

 

Čítaj knihy v angličtine

Keď chceš zlepšiť tvoj pravopis, potrebuješ čítať knihy, texty a články v angličtine.

Čítanie je pre učenie angličtiny nesmierne dôležité a nedá sa nahradiť žiadnou inou činnosťou, pretože angličtina je jazyk, v ktorom sa veci úplne inak píšu a úplne inak čítajú.

Pre dobrý pravopis ti nestačí vedieť, ako sa veci povedia – potrebuješ mať skúsenosť s tým, ako sa píšu.

 

Ako ti knihy pomôžu konkrétne s past continuous?

 • Reálna angličtina

V moderných novelách nájdeš reálne príklady toho, ako sa dnes používa angličtina. Môžeš sa vďaka nim naučiť to, ako vyjadriť emócie, myšlienky, nápady. Novely ti tiež ukážu, ako vyzerá realistická konverzácia v angličtine. V knihách vidíš reálne použitie past continuous a aj iných časov.

 • Slovná zásoba

Čítanie kníh ti tiež pomôže s učením nových slov v angličtine. Výhodou je, že slová vidíš priamo v kontexte celého príbehu. To znamená, že môžeš vidieť aj to, ako sa slová a frázy s past continuous používajú v každodennej konverzácii.

 • Interakcia

Čítaním kníh v angličtine sa dostávaš do blízkeho kontaktu s jazykom. Význam veľkého množstva kníh sa dá pochopiť rôznymi spôsobmi.

Keď si počas čítania vytváraš na príbeh svoj vlastný názor, tak si zároveň buduješ vzťah s jazykom, v ktorom je kniha napísaná.

Pokiaľ v angličtine ešte nie si pokročilý a z bežná literatúra je pre teba príliš náročná, tak môžeš siahnuť po knihách, ktoré sú napísané zjednodušene a sú spracované podľa úrovne angličtiny.

 

 

Čo spraviť, keď sa potrebuješ dostať na úroveň, môžeš začať čítať knihy v angličtine, aby si porozumel tomu, ako sa angličtina používa v praxi a na tom základe porozumel past continuous?

Pokiaľ máš pocit, že za naučením past continuous a celkovo časov v angličtine je zvyčajne veľké množstvo driny, tak je to pravda.

Veď aj tento návod má skoro 30 strán… a to je len jeden čas z anglických časov, pre ktoré tvorím takéto návody.

 

Učenie minulého priebehového času môže byť za bežných okolností… neľahké.

 

A to aj napriek tomu, že som ti v tomto článku ukázal niekoľko zaujímavých techník, ktoré sú alternatívou oproti bifľovaniu, či robeniu nudných gramatických cvičení.

 

Ako celé učenie časov v angličtine zjednodušiť a skrátiť?

 

Pozri…

Asi už tušíš, že biflenie tejto poučky nie je správna cesta:

Past continuous – minulý čas priebehový použiješ, ak hovoríš o činnosti, ktorá prebiehala v minulosti dlhšiu dobu a bola prerušená jednorazovou krátkou činnosťou, použiješ ho ďalej, ak chceš vyjadriť, že nejaký dej začal a aj skončil pred určitým časom v minulosti, použiješ ho aj v tom prípade, ak v jednej vete opisuješ činnosti, ktoré prebiehali v minulosti súbežne v rovnakom čase, použiješ ho aj pri činnostiach a dejoch, ktoré sa v minulosti notoricky opakovali, použiješ ho v prípade, že chceš upozorniť na dobu, počas ktorej dej trval a použiješ ho v prípade, že hovoríš o plánoch v minulosti.

 

A to ani v prípade, keď k tomu dodáš, že…

Past continuous – minulý čas priebehový sa v angličtine nepoužíva, keď hovoríš o dejoch, ktoré boli zvykom v minulosti a opakovali sa, nepoužíva sa so stavovými slovesami a nepoužíva sa, keď hovoríme o stálych dejoch.

 

Čo s tým…

 

Ako sa naučiť anglickú gramatiku bez bifľovania a robenia gramatických cvičení:

V rokoch 2009 a 2010 som sa dostal k technikám efektívneho učenia, s ktorými som sa naučil angličtinu, španielčinu a základy francúzštiny.

Odvtedy k učeniu jazykov pristupujem úplne inak.

Na mojich skúsenostiach  som vytvoril prvý slovenský online kurz s technikami efektívneho učenia cudzích jazykov (Hackol som jazyky).

Tento kurz som následne vylepšoval.

V roku 2013 som totiž prišiel na to, že väčšina problémov s učením anglickej gramatiky (nielen past continuous, ale aj iných častí gramatiky) má spoločnú koreňovú príčinu.

Keď ju odstrániš, vyhneš sa bifľovaniu a pomalému trénovaniu každého jedného gramatického javu.

 

Totálne porozumenie, rýchle učenie, automatické používanie… a hlavne, žiadne bifľovanie.

O tom je učenie gramatiky metódou AngličtinaRýchlo.

Pozri si toto video, kde ukazujem,

 • ako ťa metóda AngličtinaRýchlo prevedie učením angličtiny od začiatočníka, cez stredne pokročilého, až po pokročilého
 • ako zjednoduší zjednoduší tvoje učenie angličtiny
 • ako ti ušetrí čas pri učení angličtiny oproti iným metódam
 • a ako tvoje učenie angličtiny urýchli vďaka technikám efektívneho učenia z rokov iba na mesiace (študenti, ktorí sa učia týmto novým spôsobom reálne rozprávajú už po niekoľkých mesiacoch)

Pozri si toto video.

 

Grafické zhrnutie ako používať past continuous v praxi – Anglická verzia

Past continuous použitie: Kedy sa používa minulý čas priebehový v angličtine


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *