+421 907 744 331
Predminulý čas
Past perfect – Predminulý čas v angličtine
25. August 2019
Prítomný čas jednoduchý
Present simple – Prítomný čas v angličtine (Stručný prehľad)
27. August 2019
Ukázať všetko

Past perfect continuous – Predminulý čas priebehový v angličtine

Predminulý čas priebehový

Past perfect continuous používame vtedy, keď sa obzrieme späť na situáciu v priebehu. Tiež ho použijeme v tom prípade, keď popisujeme, čo prebiehalo predtým, než sa niečo stalo a keď hovoríme o tom, čo niekto iný povedal v minulosti.

 

Past perfect continuous

 

Past perfect continuous – Predminulý priebehový čas a jeho použitie

Predminulý čas priebehový je kombináciou predminulého času (I had left / odišiel som) a priebehovej formy (I am/was studying Učím sa / učil som sa ).

Predminulý čas priebehový ukazuje, že niektoré činnosti už začali a pokračovali, keď sa v minulosti stala odlišná činnosť alebo udalosť. Je dôležité si uvedomiť, že obidve činnosti sú ukončené, dokončené alebo skončené v tomto momente. Opisuje vždy iba to, čo sa stalo v minulosti.

 

Past perfect continuous – Popis minulej situácie v jej priebehu

Predminulý čas priebehový používame vtedy, keď sa obzrieme späť na situáciu v priebehu.

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
It was a good time to invest. Inflation had been falling for several months.
Bol to dobrý čas na investovanie. Inflácia klesala už niekoľko mesiacov.
Before I changed jobs, I had been working on a plan to reduce production costs.
Predtým, než som zmenil prácu, pracoval som na pláne pre zníženie výrobných nákladov.
We had been thinking about buying a new house but then we decided to stay here.
Uvažovali sme nad kúpou nového domu, ale potom sme sa tu rozhodli ostať.

 

past perfect continuous

 

Popis priebehu udalosti vo vzdialenejšej minulosti

Past perfect continuous používame aj vtedy, keď popisujeme, čo sa dialo predtým, než sa niečo stalo.

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
It had been snowing for a while before we left.
Už chvíľu snežilo predtým, než sme odišli.
We had been playing tennis for only a few minutes when it started raining.
Hrali sme tenis len pár minút, keď začalo pršať.
He was out of breath when he arrived because he had been running.
Nemohol polapiť dych, keď dorazil, pretože cestou bežal.

 

Past perfect continuous – Čo niekto povedal/veril/myslel si

Predminulý čas priebehový použijeme aj v prípade, keď hovoríme o tom, čo niekto iný povedal v minulosti.

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
She said she had been trying to call me all day.
Povedala, že sa mi pokúšala dovolať celý deň.
They said they had been shopping.
Povedali, že boli nakupovať.
I told you I had been looking for some new clothes.
Povedal som ti, že som hľadala nejaké nové oblečenie.

 

Ukázanie príčiny niečoho v minulosti

Past perfect continuous môžeme použiť na to, aby sme ukázali príčinu niečoho v minulosti. Ak sa pozrieme na niekoľko príkladov, nie je ťažké to pochopiť.

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
He was tired, because he had been playing basketball all day.
Bol unavený, pretože celý deň hral basketbal.
She felt sick because she had been eating cookies since the morning.
Cítila sa zle, pretože od rána jedla sušienky.
They were relaxed because they had been getting massages at the spa for 3 hours.
Boli uvoľnení, pretože v kúpeľoch boli 3 hodiny masírovaní.

 

Past perfect continuous – Tvorba viet

Pozrime sa teraz bližšie na to, ako vytvoriť vetu v predminulom čase priebehovom.

 

Kladná – oznamovacia veta

Podmet + had + been + sloveso (-ing) …

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
They had been eating when Nick arrived.
Keď Nick prišiel, jedli.
She had been working there for a year before she got married and quit.
Pracovala tam rok predtým, ako sa vydala a skončila.
had been playing video games for a long time when they arrived.
Keď prišli, už dlho som hral hry..
had been sleeping when she came into the room.
Spal som, keď vošla do miestnosti.
had been working here for 3 years before I was fired.
Pred prepustením som tu pracoval 3 roky.
It had been snowing this morning.
Dnes ráno snežilo.

 

Past perfect continuous sa často tvorí so slovami (predložkami) ako:

  • for
  • since
  • before
  • when

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
She had been exercising for a long time when I got there.
Keď som sa tam dostala, cvičila už dlho.
He had been crying since the morning.
Plakal od rána.
They had been trying to have a baby for 10 years when she finally became pregnant.
Pokúšali sa mať dieťa už 10 rokov, keď konečne otehotnela.

 

Nie vždy sa predprítomný priebehový čas nachádza na začiatku vety.

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
I went outside and I saw that it had been raining.
Išiel som von a videl som, že pršalo.
We had been playing for a while when we decided to get some food.
Hrali sme už nejaký čas, keď sme sa rozhodli dať si nejaké jedlo.
They had been debating the issue for hours before they made a decision.
Diskutovali o otázke niekoľko hodín pred tým, ako sa rozhodli.

 

Tvorba otázok v Past Perfect Continuous

Teraz sa pozrime na to, ako klásť otázky. Tu je návod, ako položiť uzavretú otázku (áno/nie).

Had + podmet + been + sloveso (-ing) …?

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
Had you been waiting long before you saw the doctor?
Čakali ste dlho predtým, ako ste videli lekára?
Had he been begging you to help him for a long time before I came?
Žiadal vás, aby ste mu pomohli už dávno predtým, ako som prišiel?

 

Was/were + podmet + príčastie + spojka „because“ + had + podmet + been + sloveso (-ing) …?

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
Were you tired because you had been cooking for many hours?
Boli ste unavení, pretože ste veľa hodín varili?
Was he angry because he had been waiting since 2 o’clock?
Hneval sa, pretože čakal od 2. hodiny?

 

Opytovacie zámeno + had + podmet + been + sloveso (-ing) …?

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
What had you been doing before we got here?
Čo ste robili predtým, ako sme sa sem dostali?
Where had you been studying before you came to this school?
Kde ste študovali predtým, ako ste prišli do tejto školy?
Why had you been thinking about quitting your job before you decided not to quit?
Prečo ste premýšľali o odchode z práce pred tým, ako ste sa rozhodli tak neurobiť?
How long had you been waiting when he finally came?
Ako dlho si čakala, kým konečne prišiel?
How long had she been learning English when she moved to America?
Ako dlho sa učila angličtinu predtým, než sa presťahovala do Ameriky?
How long had they been dating when they broke up?
Ako dlho spolu randili, keď sa rozišli?
Who had been teaching the class before you started?
Kto učil túto triedu, než si začal ty?
What had been happening before we arrived?
Čo sa dialo, než sme prišli?
How many people had been playing before it started to rain?
Koľko ľudí hralo, než začalo pršať?

 

Rovnako ako pri predprítomnom čase môžeme tvoriť skrátené tvary pomocou zámen a „had“. Buď však opatrný, pretože táto forma vyzerá rovnako ako v prípade skrátenej formy pre sloveso „would“.

Rozdiel však vieme ľahko zistiť. Za výrazom „had“ nasleduje predminulý čas a za výrazom „would“ nasleduje pravidelné sloveso:

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
I‚d been studying for 2 hours when he came.
(=I had been studying for 2 hours when he came.)
Keď som prišiel, študoval som 2 hodiny.
I’d study if I had time.
(=I would study if I had time.)
Ak by som mal čas, študoval by som.

 

Tu sú ďalšie príklady na skrátený tvar slovesa „had“:

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
I‚d been waiting for an hour.
Čakal som hodinu.
She‚d been talking for a long time.
Rozprávala veľmi dlho.
They‚d been thinking about it for a while.
Rozmýšľali o tom už nejakú chvíľu.

 

Záporné vety a predminulý priebehový čas

Môžeme tiež vytvoriť zápornú vetu v Past perfect continuous pridaním „not“.

Podmet + had not + been + sloveso (-ing) …

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
He had not been playing long when he got hurt.
Nehral dlho pred tým, ako sa zranil..
They had not been sitting there long when it started to rain.
Nesedeli tam dlho, keď začalo prčať.
We had not been watching the movie for more than 10 minutes when the electricity went out.
Nepozerali sme film dlhšie, než 10 minúť, keď vypadla elektrina.

 

A takto sa používa skrátená forma záporu v predminulom čase priebehovom:

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
He hadn’t been waiting long.
Nečakal dlho.
They hadn’t been talking for more than 10 minutes.
Nerozprávali dlhšie, ako 10 minút.

 

Nižšie v tabuľke nájdeš množstvo príkladov na kladné aj záporné vety v past perfect continuous:

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
I had been researching for 10 hours before I found the answer that I was looking for.
Hľadala som 10 hodín predtým, než som našla odpoveď.
I was stressed because I had been researching for 10 hours.
Bola som vystresovaná, pretože som vyhľadávala informácie 10 hodín.
I hadn’t been waiting long when my name was called.
Nečakala som dlho, keď bolo vyvolané moje meno.
You had been sitting there a long time before you realized I was here.
Sedel si tu dlho, než si si uvedomil, že som tu.
You were sleepy because you had only been studying and not sleeping.
Bol si ospalý, pretože si iba študoval a nespal si.
You had not been paying attention when you got in the car accident.
Nedával si pozor, keď sa ti prihodila autonehoda.
We had been walking and talking for a long time before we realized that we didn’t know where we were.
Kráčali sme a rozprávali sme sa dlhšiu dobu, než sme si uvedomili, že nevieme, kde sme.
We were surprised by the size of the party because we had been expecting a small party.
Bol isme prekvapení veľkosťou párty, pretože sme očakávali malú oslavu.
We had not been working long when we heard that the project had been cancelled.
Nepracovali sme dlho, keď sme počuli, že projekt bol zrušený.
He had been staring out the window for hours before he realized he was alone.
Pozeral sa z okna hodiny, než si uvedomil, že bol sám.
Nick was sad because he had been trying to get a new job, but he kept failing.
Nick bol smutný, pretože sa snažil dostať novú prácu, ale nedarilo sa mu.
He hadn’t been thinking long before he made his decision.
Nerozmýšľal dlho predtým, než spravil svoje rozhodnutie.
She had been talking to her friend for minutes before she realized her baby was crying.
Rozprávala sa s kamarátkou niekoľko minút, než si uvedomila, že jej dieťa plače.
Sarah was excited because she had been looking forward to the concert for months.
Sarah bola nadšená, pretože sa na koncert tešila už mesiace.
She had not been driving for more than an hour when her car got a flat tire.
Nešoférovala viac než hodinu, keď dostala defekt.
It had been snowing a long time before we left, so the roads were really bad.
Snežilo už dlho keď sme odišli, takže cesty boli naozaj zlé.
The meat was very delicious because it had been marinating for hours.
Mäso bolo veľmi dobré, lebo bolo marinované niekoľko hodín.
The company had not been operating more than a month before it went bankrupt.
Firma nefungovala dlhšie, než mesiac, než zbankrotovala.
They had been arguing for hours before the cops finally came.
Hádali sa hodiny, kým prišli policajti.
They were happy because they hadn’t been working for weeks.
Boli šťastní, pretože niekoľko týždňov nepracovali.
The children hadn’t been playing long when one child got hurt.
Deti sa nehrali dlho, ked sa jedno zranilo.

 

Predminulý čas priebehový – anglická konverzácia

Ukázal som ti kopu teórie a príkladov, ale ako vyzerá taká konverzácia v angličtine, keď chceš použiť past perfect continuous?

Najprv ti ukážem niekoľko príkladov v štýle „otázka – odpoveď“:

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
A) How long had you been waiting for us?
Ako dlho si na nás čakal?
B) I had been waiting for about an hour.
Čakal som približne hodinu.

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
A) How long had he been learning English before he started working as an international salesman?
Ako dlho sa učil angličtinu, než začal pracovať ako medzinárodný predajca?
B) For a long time.
Dlhú dobu.

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
A) How long had she been living in New York before she moved to San Francisco?
Ako dlho bývala v New Yorku než sa presťahovala do San Francisca?
B) I think she had lived in New York for 2 years before moving to San Francisco.
Myslím, že v NY žila 2 roky, než sa presťahovala do San Francisca.

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
A) What had he been doing before we came?
Čo robil, než sme prišli?
B) I’m not sure. I think he had been sleeping.
Nie som si istý. Myslím, že spal.

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
A) Who had been stealing
your lunch?
Kto ti kradol obed?
B) I found out that Bill had been stealing my lunch.
Zistila som, že Bill mi kradol obed.

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
A) Had it been raining when you came?
Pršalo, keď ste prišli?
B) No. It was beautiful outside when I came.
Nie. Vonku bolo krásne, keď sme prišli.

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
A) Had it been working well the last time that you saw it?
Fungovalo to dobre posledný krát, keď si to videl?
B) Yes, it had been working perfectly the last time I saw it.
Áno, naposledy to fungovalo perfektne.

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
A) Were you tired the last time I saw you because you had been working too much?
Bol si unavený naposledy, čo sme sa videli, pretože si priveľa pracoval?
B) Yes, but now I am working less. So, I feel much better.
Áno, ale teraz pracujem menej. Takže sa cítim oveľa lepšie.

 

Anglická konverzácia 1

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
A) Why was Greg so tired at the meeting last Friday?
Prečo bol Greg taký unavený na stretnutí minulý piatok?
B) He was tired because he had been working late every day last week.
Bol unavený, pretože minulý týždeň pracoval každý deň nadčas.
A) What was he working on?
Na čom pracoval?
B) He had been looking for a solution to his problem. Luckily, he finally found the solution last Friday. So, he should have more energy this week.
Hľadal riešenie jeho problému. Našťastie ho našiel minulý piatok. Tento týždeň by mal mať viac energie.

 

Anglická konverzácia 2

 

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový
A) I had been walking for miles before I realized I was lost.
Kráčala som míle kým som si uvedomila, že som sa stratila.
B) How is that possible?
Ako je to možné?
A) I was thinking about my life and I just wasn’t paying attention.
Rozmýšľala som o svojom živote a nedávala som pozor.
B) That is funny.
To je vtipné.

 

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časy v angličtine:

Návrat na časy v angličtine.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *