+421 907 744 331
Predprítomný čas priebehový
Present perfect continuous – Predprítomný čas priebehový v angličtine
25. August 2019
Predminulý čas priebehový
Past perfect continuous – Predminulý čas priebehový v angličtine
25. August 2019
Ukázať všetko

Past perfect – Predminulý čas v angličtine

Predminulý čas

Past perfect (predminulý čas) používame,

  • keď hovoríme o tom, čo sa udialo pred istým bodom v minulosti
  • keď sa obzeráme z minulosti do istého okamihu ďalej do minulosti, na popis toho, čo sa stalo predtým
  • keď hovoríme o tom, čo iní ľudia povedali/mysleli/verili

V tomto článku sa dozvieš, ako sa past perfect používa a ako ho tvoriť (vďaka množstvu príkladov a viet).


Angličtina časy: Past perfect

 

Kedy používame past perfect

Dej, ktorý sa udial pred iným dejom

Predminulý čas jednoduchý používame, aby sme zdôraznili, ktorá akcia alebo udalosť sa stala skôr.

 

Past perfect Predminulý čas
She had eaten when they came. Keď prišli, ona jedla.

 

V tejto vete past perfect hovorí o tom, že najprv jedla a až potom prišli.

 

Past perfect Predminulý čas jednoduchý
She couldn´t sleep because she had watched a horror movie. Nemohla spať v noci, pretože pozerala horor.

 

V tejto vete past perfect hovorí o tom, že najprv pozerala horor, potom nemohla zaspať.

 

Zdá sa ti to byť príliš komplikované na to, ako málo si sa s past perfect stretol?

Je to kvôli tomu, že je úplne v poriadku a gramaticky správne použiť mnoho jednoduchších spôsobov, ktorými vieš vyjadriť rovnaké myšlienky.

 

Anglická veta Slovenský preklad
had eaten when they came. Jedol som, keď prišli.
I ate before they came. Jedol som predtým, než prišli.
They came after I ate. Prišli po tom, ako som jedol.

 

V prípade strašidelného filmu je úplne v poriadku použiť tieto 4 možnosti:

Anglická veta Slovenský preklad
She couldn’t sleep because she had watched a horror movie. Nemohla spať, pretože pozerala horor.
She couldn’t sleep because she watched a horror movie. Nemohla spať pretože videla horor.
She watched a horror movie, so she couldn’t sleep. Pozerala horor, tak nemohla zaspať.
She couldn’t sleep after she watched a horror movie. Nemohla zaspať po tom, čo pozerala horor.

 

Past perfect však nie je zbytočný.

Pomôže ti objasniť, čo sa stalo ako prvé.

Z tejto vety v past simple to napríklad nie je jasné:

Past simple Minulý čas jednoduchý
We arrived when it started to snow. Prišli sme, keď začalo snežiť.

(Čo sa stalo ako prvé? Stalo sa to súčasne?)

 

Ale ak to povieme takto, je to úplne jasné:

Past perfect Predminulý čas
We had arrived when it started to snow. Prišli sme, keď začalo snežiť.

(Najprv sme dorazili. Potom začalo snežiť.)

 

Past perfect Predminulý čas
We arrived when it had started to snow. Prišli sme, keď začalo snežiť.

(Najprv začalo snežiť. Potom sme dorazili.)

 

Aké sú ďalšie vety s príkladmi?

Pozri sa na tieto vety, ktoré vyjadrujú, že sa jedna vec stala pred druhou:

Past perfect Predminulý čas
She had finished all her homework before 7 o’clock. Všetku svoju domácu úlohu dokončila pred 7. hodinou.
They had already gotten married by the time I met her. Kým som ju stretol, už sa vzali.
She had fallen asleep before the movie started. Zaspala predtým, než začal film.

 

Obzeranie sa v minulosti naspäť do minulosti

Past perfect používame, keď sa obzeráme od istého okamihu v minulosti ďalej do minulosti.

(Je to v podstate stále to isté použitie predminulého času.)

 

Past perfect Predminulý čas
I hadn’t known the bad news when I spoke to him. Keď som s ním hovoril, tak som nevedel o tých zlých novinkách.
She had already told him before I got a chance to give him my version. Ona mu (to) povedala predtým, než som mal šancu mu povedať moju verziu.
The company had started the year well but was badly hit by the postal strike. Spoločnosť začala rok celkom dobre, ale bola zasiahnutá štrajkom.
I checked with the supplier and they still hadn’t accepted the contract. Pýtal som sa dodávateľa a stále neakceptovali kontrakt.

 

Aké sú ďalšie použitia past perfect?

past perfect predminulý čas

 

Predminulý čas použiješ v nepriamej reči

Past perfect môžeš použiť napríklad v nepriamej reči. To je vtedy, keď hovoríš o tom, čo povedala iná osoba.

 

Past perfect Predminulý čas
She said that she had been in Italy many times. Povedala, že v Taliansku bola veľa krát.
My boss asked us if I had finished my work. Môj šéf sa ma spýtal, či som dokončila svoju prácu.

 

Toto je celkom logické, pretože daná osoba hovorí o tom, čo sa udialo predtým, než sa nás to spýtal.

Tu sú ďalšie vety s príkladmi:

Past perfect Predminulý čas
I said that I had finished all of my work. Povedala som, že som dokončila všetku svoju prácu.
She said that they had left already. Povedala, že už odišli.
Tomas said that his wife had graduated from Oxford. Tomas povedal, že jeho žena skončila Oxford.
Miriam said that she hadn’t been to London in many years. Miriam povedala, že nebola už mnoho rokov v Londýne.
The children said that they had finished their homework. Deti povedali, že si dokončili úlohy.

 

 

Veľmi podobný je tento spôsob použitia:

 

Tento čas použiješ, keď hovoríš o tom, čo si druhí ľudia mysleli, alebo čomu verili

Past perfect sa často používa, keď hovoríme o tom, čo iní ľudia povedali/mysleli si/čomu verili.

 

Past perfect Predminulý čas
He said he believed that Andrea had moved to Hawai. Vravel, že veril, že sa Andrea presťahovala na Hawai.
I thought we had already decided on a name for this product. Myslel som si, že sme už rozhodli, ako sa bude tento produkt volať.

 

Zaujímavosťou je, že v past perfect môžeš mať po sebe dve „rovnaké“ slovíčka a veta je gramaticky správne:

Past perfect Predminulý čas
A) What do you wish you had done when you were young? Čo si želáš, aby si spravil, keď si bol mladý?
B) I wish I had had more fun. Kiežby som mal viac zábavy.

 

 

Past perfect môžeš použiť, aby si vyjadril nespokojnosť s minulosťou

Predminulý čas môžeš použiť v želacích vetách – vo vetách, kde si želáš, aby veci boli inak.

 

Past perfect Predminulý čas (všetko sa už udialo)
I wish I had studied English more when I was young. Prial by som si, aby som sa učil anglicky viac, keď som bol mladý.
They wish they had not broken up. Želajú si, aby sa (predtým) nerozišli.
He wishes he had been nicer to his brother when he was young. Želá si, aby bol milší k bratovi, keď bol mladší.
She wishes she had prepared more for her job interview. Želá si, aby sa na jej pracovný pohovor lepšie pripravila.
They wish they had never gotten married. Želajú si, aby sa nikdy nevzali.
He wishes he had never played poker. Želá si, aby nikdy nehral poker.
Ivan wishes he had invested more money in his company. Ivan si želá, aby do jeho firmy investoval viac peňazí.

 

 

Ako sa tvorí past perfect – predminulý čas v angličtine

Kladné vety

Štruktúra kladnej vety v predminulom čase vyzerá veľmi podobne ako v present perfect – predprítomnom čase. Iba vymeníš pomocné sloveso „have/has“ za „had.“

 

Podmet + had + minulé príčastie.

 

Minulé príčastia sú úplne rovnaké ako pri present perfect.

Past perfect Predminulý čas
I had met her one time before you introduced us at the party. Raz som ju už stretol, než si nás predstavil na party.
The bus had left by the time we got to the station. Kým sme sa dostali na stanicu, autobus odišiel.
She had written the report before she heard that information. Napísala správu predtým, než počula informáciu.

 

Tu sú ďalšie príklady kladných viet:

Past perfect Predminulý čas
I had never met her before the meeting. Pred poradou som ju nikdy nestretol.
He had finished studying when we came. Keď sme prišli, práve skončil s učením.
She had already finished cleaning the house when we arrived. Keď sme prišli, už skončila s upratovaním domu.
I had heard about him before I met him. Počula som o ňom, než som ho stretla.
Luckily, we had found our luggages before the plane left. Našťastie sme našli našu batožinu, než lietadlo odišlo.
He had never played squash before last Friday. Nikdy nehral pred minulým piatkom squash.
I hadn’t heard of global warming until I saw that movie. Nepočul som o globálnom otepľovaní, kým som nevidel ten film.
They had already fallen asleep before midnight. Pred polnocou už zaspali.
They had graduated before 2015. Odmaturovali pred 2015.
I had met him before last month. Stretol som ho pred minulým mesiacom.

 

Záporné vety

Záporné vety môžeme tvoriť pomocou „not“ alebo „never“:

Past perfect Predminulý čas
I had never met her before the party. Pred párty som ju nikdy nestretol.
She had not finished by the time they came. Neskončila, než prišli.
They hadn’t visited us for 3 years, but they are here now. Nenavštívili nás 3 roky, ale teraz sú tu.

 

Uzavreté otázky (áno/nie otázky)

Štruktúra uzavretej otázky vyzerá nasledovne:

 

Had + podmet + minulé príčastie …?

Past perfect Predminulý čas
Had you met him before the meeting? Stretla si ho už pred poradou?
Had he been here when we arrived? Bol tu keď sme prišli?
Had he already finished when we were still planning? Skončil už kým sme my stále plánovali?

 

So slovom wish vyzerajú otázky nasledovne:

 

Do/does + podmet + wish + (that) + podmet + had + minulé príčastie …?

 

Past perfect  Predminulý čas
Do you wish you had studied harder when you were younger ? Želal by si si, aby si sa lepšie učil, keď si bol mladší?
Does he wish that he had moved to Los Angels last month? Želá si, aby sa minulý mesiac presťahoval do Los Angeles?

 

 

Otvorené otázky

Štruktúra otvorenej otázky vyzerá nasledovne:

 

Opytovacie slovo + had + podmet + minulé príčastie …?

 

Past perfect Predminulý čas
What had he studied before he graduated? Čo študoval pred tým, než odmaturoval?
Where had she lived before she moved back home? Kde žila, než sa presťahovala domov?
Where had she worked before she joined this company? Kde pracovala, než prišla do tej firmy?
Why had you eaten all of the sweets before I came? Prečo si zjedol všetko sladké, než som prišla?
What had he done for a living before he joined your company? Ako si zarábal na živobytie, než prišiel do tvojej firmy?

 

 

Skrátená forma

Je možné taktiež tvoriť skrátené formy pomocou zámen a „had“.

Skrátená forma vyzerá rovnako ako pri „would,“ ale rozdiel vieme ľahko zistiť. Za výrazom „Had“ nasleduje minulé príčastie a za výrazom „would“ nasleduje pravidelné sloveso.

 

I had  I’d I would  I’d
She had  She’d She would  She’d

 

Anglická veta Slovenský preklad
• I’d finished my homework before 7. Svoju domácu úlohu som dokončil pred 7.
(=I had finished my homework before 7.) Svoju domácu úlohu som dokončil pred 7.
• I’d go if I could. Išiel by som, keby som mohol.
(=I would go if I could.) Išiel by som, keby som mohol.

 

Ako vyzerá past perfect v anglickej konverzácií?

 

Použitie past perfect v rozhovore

Pozri si tieto dva príklady rozhovorov s past perfect, aby si mal jasnejšie v tom, ako sa používa.

 

Rozhovor 1:

Past perfect Predminulý čas
A) Have you finished your work? Dokončil si svoju prácu?
B) Yes. I had finished it before Thursday. Áno. Dokončil som ju pred štvrtkom.
A) Really? I still haven’t started! Naozaj? Ja som stále nezačal!
B) You had better start right away. Mal by si hneď začať.
A) I wish I had started when you did. Kiežby som začal vtedy, keď ty.

 

Rozhovor 2:

Past perfect Predminulý čas
A) I thought you were on a holiday. Myslel som, že si na dovolenke.
B) I missed my flight. Zmeškal som svoj let.
A) What happened? Čo sa stalo?
B) I got to the airport on time, but I lost my wallet at the airport store. By the time I found wallet and got to the gate, the plane had already left. Prišiel som na letisko načas, ale stratil som svoju peňaženku v obchode. Kým som ju našiel a dostal sa k bráne, lietadlo odišlo.
A) That’s terrible. To je hrozné.
B) I wish I had been more careful. Kiežby som bol opatrnejší.

 

 

Čo ďalej?

Future perfect je jeden z anglických časov, ktoré sú študentom viacmenej jasné a nerobia im až také veľké problémy.

Ak chceš vedieť, ako sa ho naučiť rýchlejšie…

Alebo… ak ti robí problémy nejaká iná oblasť angličtiny…

Alebo ak by si jednoducho uvítal, keď by si vedel anglicky skôr…

 

Tak si môžeš pozrieť toto video, v ktorom porovnávam 7 spôsobov učenia angličtiny. Je šanca, že si zatiaľ nepoužíval ten spôsob, ktorý je pre teba najvhodnejší.

Pozri si toto video a zisti, ako sa naučiť angličtinu rýchlejšie.

 

Grafické zhrnutie ako používať past perfect v praxi – Anglická verzia

Past perfect použitie: Kedy sa používa predminulý čas v angličtine


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *