+421 949 545 308

1000 najpoužívanejších
anglických slov

 

SLOVOPORADIEPREKLAD
the1určitý člen, ten(to)/tá(to)/to(to)
of2z, od, o
and3a, i, aj
to4aby, na, od, podľa, ku, pred, za,v
a5Neurčitý člen, jeden, nejaký, akýsi, písmeno A
in6v, do, na za, u
that7to, že, ktorý, ten
it8to, ono
is9je, existuje
was10bol, bola, bolo
I11písmeno i, I (ja)
for12pre, na, za, ako
on13na, o, k, v
you14ty, vy
he15on, človek
be16byť
with17s, so, pri, na, od
as18ako, pretože, tak, ak
by19pri, vedľa, pozdĺž, po, prostredníctvom
at20v, na, pri, o, k, po
have21mať
are22ste, sme, sú
this23tento, táto, toto
not24zápor, ne-, nie
but25ale, avšak
had26mal, mala
his27jeho
they28oni, ony
from29z, zo, od, podľa, pred
she30ona, tá
which31ktorý, aký, čo
or32alebo, či, inak
we33my
an34neurčitý člen
there35tam alebo na tom mieste
her36jej, ju, svoj
were37bol, boli
one38jeden, akýsi, nejaký, jediný
do39(pomocné sloveso), robiť, činiť
been40bol, bola, boli, bolo
all41všetci, všetko, celý
their42ich, svoje, svoj
has43
would44podmieňovací spôsob od “will”, by, by som
will45(pomocné sloveso), bude
what46čo, aký, ktorý
if47ak, či, keď
can48môcť
when49keď, kedy, až
so50tak, takto, tiež, rovnako
no51nie
said52povedal povedala, povedalo
who53kto
more54viac
about55o
up56hore
them57ich, im, nimi
some58nejaký/nejaká/nejaké/nejakí (niektorý)
could59mohol by som, mohla by, mohol by
him60ho, mu (jemu), ním, jeho
into61do, dovnútra
its62ich, jeho, svojich
then63vtedy
two64dva
out65mimo, von
time66čas, doba
like67podobný, podobná, podobné
only68jedine; sám/sama/samo; výlučne
my69môj, moja, moje
did70robil, robila, robilo
other71iný, další, ostatný
me72mi, mňa/ma, mne
your73tvoj, tvoje, váš,vaše, svoj, svoje
now74teraz, hneď
over75nad, ponad, vyše
just76spravodlivý, spravodlivá, spravodlivé
may77môcť
these78tieto, títo
new79nový, nová, nové
also80tiež, taktiež
people81ľudia
any82nejaký, nejaká, nejaké, akýkoľvek, akákoľvek, akékoľvek
know83vedieť, poznať
very84veľmi
see85vidieť
first86prvý, prvá, prvé
well87dobre
after88po, potom
should89mal by
than90ako
where91kde
back92chrbát
how93ako
get94dostať, získať, prijať do vlastníctva, užívania
most95najviac
way96spôsob
down97dole
our98náš, naša, naše, nášho, nášmu
made99spravil, spravila, spravilo
got100dostal
much101veľa, monoho, veľmi, vo veľkom množstve
think102myslieť
work103práca, robota, drina
between104medzi
go105ísť
years106roky
er107er, ehm
many108mnoho, mnohí
being109bytie
those110
before111pred
right112správne
because113pretože
through114cez, skrz
yeah115áno
good116dobrý, lepší
three117tri
make118vyrobiť
us119my, nám, nás
such120taký
still121nehybný, tichý, tichší, najtichší, nehybný
year122rok
must123musieť
last124posledný
even125rovný; plochý; bez nerovností; hladký
take126vziať
own127vlastný
too128príliš, veľmi, navyše, aj, ďalej, okrem toho
off129preč
here130tu, sem, na tomto mieste
come131prísť, ísť
both132obidva, oba
does133robí
say134povedať, hovoriť
oh135och
used136použitý
going137odchod, pohyb, chod
erm138skratka pre Mechanizmus výmenných kurzov
use139používať
government140vláda
day141deň
man142muž
might143môcť
same144rovnaký, ten istý
under145pod; pod niečím, zakryté niečím
yes146áno
however147však, avšak
put148dať
world149svet
another150ďalší, iný, druhý
want151chcieť
thought152myšlienka
while153chvíľa
life154život
again155znovu, opäť; ešte raz; inokedy; opätovne
against156proti, oproti; v opozícii voči; v rozpore s
never157nikdy
need158potreba
old159starý
look160pozerať sa
home161domov, dom
something162niečo; nejaká vec
mr163pán, pane
long164dlhý
house165dom
why166prečo; načo
each167každý
part168časť
since169odvtedy
end170koniec
number171číslo
found172našiel
place173miesto
different174iný, rozdielny, odlišný
went175šiel
little176malý
really177naozaj
came178prišiel
left179ľavý
children180deti
local181miestny, lokálny
within182vnútri
always183vždy
without184bez
four185štyri
around186okolo
great187veľký, významný
give188dať, dávať
set189položiť, umiestniť
system190systém
small191drobný, malý
mean192mieniť, myslieť
during193počas
although194hoci, aj keď.
case195prípad, situácia, stav
next196ďalší, budúci, nasledujúci
things197veci
find198nájsť, objaviť
social199spoločenský, sociálny
given200dal
group201skupina
second202druhý/á/é
quite203celkom
until204dokiaľ
five205päť
party206večierok, žúr
point207hrot, špička
every208každý/á/é
company209skupina, spoločnosť
women210ženy
says211hovorí
later212neskorší/ia/ie
important213dôležitý/á/é
took214zobral/a/o
state215stav
high216vysoký/á/é
men217muží
away218preč
information219informácia
public220verejný/á/é
help221pomáhať
head222hlava
national223národný, štátny
often224často
seen225videl/a/o
school226škola
money227peniaze
told228povedal/a/o
fact229fakt
night230noc
further231ďalej
better232lepší/ia/ie
british233britský
business234obchod, podnikanie
less235menej
taken236zobral/a/o
done237urobil/a/o
hand238ruka
having239mať (niečo)
things240veci
looked241pozeral/a/o sa
London242Londýn
area243oblasť, plocha, priestor
water244voda
perhaps245možno; asi, azda, vari
face246tvár
best247najlepší/ia/ie
mm248skratka od milimeter
form249forma, tvar
family250rodina
general251všeobecný
though252hoci, i keď, ale
already253
possible254možný, možné
nothing255nič
early256skoro, zavčasu, na začiatku
large257veľký
yet258už, ešte, doteraz
young259mladý
side260strana
asked261spýtal sa
whether262či
days263vo dne
ca264ca.
skratka
circa
called265volal
John266Ján
enough267dosť, celkom
development268vývin, vývoj, rozvoj
week269týždeň
round270guľatý, okrúhly, kruhový
power271sila, moc, energia
change272zmeniť
country273krajina
almost274takmer, skoro
council275rada
himself276sám, seba, osobne
room277izba
tell278povedať, oznámiť
service279služba
political280politický
far281ďaleko
able282schopný
six283šesť
become284stať sa
open285otvorený
market286trh, jarmok, trhovisko
times287krát
whole288celý
support289podporovať
half290polovica
eyes291oči
members292členovia
working293práca, pôsobenie
control294kontrolovať, ovládať
major295major
problem296problém
doing297činnosť, skutok, udalosť
court298súd
towards299k, ku, smerom k
mind300myseľ, rozum, mozog
anything301čokoľvek
others302ostatné
felt303cítil
war304vojna
car305auto
police306polícia
keep307nechať, zachovať
full308plný, úplný
making309výroba, robenie
either310jeden aj druhý
held311držal
report312správa, referát
interest313záujem
once314raz, kedysi
problems315problémy
act316čin, skutok, výkon
road317cesta
probably318pravdepodobne
available319dostupný
labour320práca
law321zákon
research322výskum
following323prívrženci, stúpenci
am324(ja) som
level325plochý, rovný
show326prejaviť, dať najavo, preukázať
saw327videl
looking328pozerá sa
feel329cítiť
today330dnešok, dnes
name331meno
mother332matka
past333minulý, uplynulý
question334otázka
let335dovoliť, nechať
knew336vedel, poznal
education337vzdelanie
actually338vlastne, v skutočnosti
policy339taktika
ever340niekedy, vôbec, akokoľvek, vlastne
known341vedel, poznal
above342nad, mimo, hore
office343kancelária
big344veľký
clear345jasný, svetlý
body346telo
door347dvere
voice348hlas
across349cez
Britain350Británia
person351človek, osoba
together352spolu, dohromady
main353hlavný, základný
services354služby
care355starosť
black356čierny
book357kniha
months358mesiace
turned359otočil
using360používa, využíva
health361zdravie, zdravotný stav
sure362istý, zaručený
white363biely, bledý
million364milión
words365slová
child366dieťa
period367doba
minister368kňaz
including369zahŕňa
several370viacerí
father371otec
society372spoločnosť
seemed373zdalo sa, javilo sa, vyzeralo
kind374láskavý, priateľský, milý
began375začal
God376Boh
top377vrchol, najvyššia časť
start378začať, štartovať
itself379seba, sa
behind380za, spoza
themselves381seba, sami, samotní
wanted382chceli
economic383ekonomický, hospodársky
love384láska
means385mieniť, myslieť, zamýšľať
upon386na, v
areas387oblasti, miesta, plochy
effect388efekt, výsledok, pôsobenie
likely389pravdepodobný
English390anglický
city391mesto, veľkomesto
therefore392preto, a tak, a teda
woman393žena
real394skutočný, naozajsný
position395pozícia, ploha
centre396centrum, stred, jadro
south397juh
England398Anglicko
community399komunita
view400pohľad
gave401dal
hard402tvrdý
job403práca, robota
among404medzi, u
staff405personál, zamestnanci
read406čítať
process407proces, postup
line408čiara
future409budúcnosť
particular410špeciálny, zvláštny, osobitný
provide411poskytnúť
present412prítomný, súčasný, terajší
became413stal sa
taking414branie
international415medzinárodný
study416štúdium
moment417moment, chvíľa, okamih
run418bežať
special419špeciálny, zvláštny
result420byť dôsledkom, mať za následok
action421čin, dej, chod, funkcia
difficult422náročný, ťažký
pay423platiť, financovať
particularly424obzvlášť, najmä, hlavne
sense425zmysel
age426vek
order427rozkaz, príkaz
management428spravovanie, vedenie
idea429nápad, myšlienka, plán, idea
certain430istý
north431sever
light432svetlo
play433hra
sort434druh
west435západ
evidence436dôkaz
try437skúsiť, pokúsiť sa
close438zavrieť
experience439skúsenosť
rather440skôr
land441pevnina
third442tretí
seems443zdá sa, javí sa, vyzerá
believe444veriť, verí
morning445ráno
outside446vonkajšok
turn447točiť, otočiť
else448iný
free449slobodný, voľný, nezávislý
meeting450stretnutie
leave451odísť
cost452cena, náklad, výdavky
church453kostol
death454smrť
sometimes455niekedy
thus456takto, teda
training457tréning, výcvik
range458rozmedzie, škála, rozsah, rozpätie, rámec
move459posúvať, hýbať, premiestňovať
coming460príchod
brought461priniesol
getting462dostáva
European463európsky
ten464desať
matter465hmota, látka
shall466musí, mal by
heard467počul
table468stôl
needs469nevyhnutne, určite, rozhodne
late470neskorý
trade471obchod, obchodovanie
involved472zložitý
mrs473pani
industry474priemysel, priemyselné odvetvie
whose475čí, koho, ktorého
ago476pred, predtým; preč; v minulosti
century477storočie
course478smer, kurz
street479ulica
human480ľudský
united481zjednotený
gone482šiel
yesterday483včera
call484volať
lost485stratený
ask486opýtať sa
word487slovo
groups488skupiny
along489pozdĺž, po
central490centrálny, stredný, ústredný
history491dejiny
few492málo
usually493obvykle, zvyčajne
changes494zmeny
remember495pamätať si, spomenúť si
hundred496sto
individual497jedinec, jednotlivec
air498vzduch
programme499program, plán
rate500sadzba
building501budova
sir502pán, pane
food503jedlo
hands504ruky
committee505výbor, komisia
team506tím, skupina
hours507hodiny
indeed508naozaj, vskutku, skutočne
b509b, bé, béčko
language510jazyk
someone511niekto
everything512všetko, všetky
short513krátky
certainly514iste, určite
trying515skúša
based516založil
section517úsek, sekcia
saying518hovorí
lot519žreb, los
price520cena
similar521podobný
reason522dôvod
single523slobodný, samostatný, nezávislý
minutes524minúty
authority525autorita, moc, právo
town526mesto
cases527prípady
common528spoločný
true529pravdivý
role530rola
data531dáta
subject532predmet, objekt, téma
Europe533Európa
class534trieda, typ
nature535príroda
necessary536nevyhnutný, nutný
states537stavy
bank538skupina, rad
value539hodnota
companies540spoločnosti
simply541jednoducho
especially542najmä, hlavne, obzvlášť
hope543nádej
department544oddelenie
east545východ
personal546osobný
figure547číslica
union548únia, zhednotenie
total549celkový
cut550rezať, krájať
member551člen
near552blízko
started553začal
private554súkromný
paper555papier
seven556sedem
patients557pacienti
uk558Veľká Británia
type559typ, druh
eight560osem
live561žiť
systems562systémy
french563francúzsky
herself564sama, ona sama, osobne
practice565prax
wife566manželka
low567nízky
seem568zdať sa, pripadať, javiť sa
talk569rozprávať, hovoriť
former570predošlý, bývalý
increase571zvýšiť
friend572priateľ, kamarát
decision573rozhodnutie
countries574krajiny
expected575očakával
terms576termíny
makes577vyrába, robí
earlier578skôr
return579vrátiť sa
financial580finančný
president581prezident
wo582w/o; bez
stage583fáza, stupeň
needed584potreboval
c585C, cé, céčko
university586univerzita
lord587pán, vládca
club588kyjak
issue589vydanie, výdaj
required590požadoval, vyžadoval
king591kráľ
American592americký
tax593daň
cos594skratka; náčelník štábu
parents595rodičia
quality596vlastnosť
concerned597týkajúci sa
higher598vyšší
date599dátum
foreign600zahraničný
approach601priblížiť sa
rest602oddych, pokoj
ground603zem
strong604silný
wrong605zlý, nesprávny
living606živý, žijúci
march607pochodovať
situation608poloha
comes609prichádza, ide
provided610poskytol
soon611čoskoro, skoro
bed612posteľ
account613správa
offer614ponúknuť
recent615nedávny, súčasný
girl616dievča
force617sila, moc
na618nie
David619Dávid
final620záverečný, posledný
twenty621dvadsať
secretary622tajomník, sekretár
art623umenie
led624viedol
production625výroba, produkcia
various626rôzne
understand627rozumieť, chápať
bad628zlý, nesprávny
schools629školy
weeks630týždne
bring631priniesť
greater632väčší
conditions633podmienky
amount634suma
results635je dôsledkom, má za následok
added636pridať, pripočítať
clearly637jasne
paid638platil
field639pole
costs640cena, náklady, výdavky
project641projekt
forward642vpred, dopredu
include643zahŕňať, obsahovať
stop644prestať, zastaviť
tried645skúsiť, pokúsiť sa
decided646rozhodné, nepopierateľné
red647červená
poor648chudobný
award649udeliť
front650predná strana, predok
hospital651nemocnica
friends652priatelia, kamaráti
shown653ukázal
music654hudba
month655mesiac
game656hra
record657nahrať, zapísať
plan658plán
anyone659ktokoľvek, každý
ways660spôsoby
chapater661kapitola
goes662ide
followed663nasledoval
described664popísal
royal665kráľovský
easy666jednoduchý
workers667pracovníci
april668apríl
agreed669dohodnutý
planning670plánovanie
green671zelený
students672študenti
despite673napriek, cez
june674jún
knowledge675poznanie, vedomosti
moved676presunul
news677správy
lead678viesť
sound679zvuk
works680práce
points681body, špice
hair682vlasy, chlpy
basis683základňa, základ
deal684zaoberať sa
answer685odpoveď
questions686otázky
series687séria, rad
please688prosím
allowed689povolený
below690dolu, nižšie
natural691prírodný
inside692vnútri
kept693nechal, zachoval
current694súčasný, aktuálny
met695stretol
meet696stretnúť
fire697oheň
feet698nohy
running699beh, behanie
simple700jednoduchý
died701zomrel
happened702dialo sa
manager703manažér
hear704počuť
computer705počítač
security706bezpečie, istota
board707doska, tabuľa
evening708večer
structure709štruktúra
carried710niesol
bill711účet
heart712srdce
sent713poslal
test714test, skúška
attention715pozornosť
story716príbeh
written717napísal
capital718hlavné mesto
studies719štúdium
nine720deväť
hold721držať
letter722list
share723podiel
per724na, za
material725materiál
considered726uvážený
movement727pohyb
dark728tmavý
talking729hovorí
thinking730rozmýšľajúci, mysliaci
success731úspech
everyone732každý
model733model
chance734náhoda
boy735chlapec
agreement736dohoda
received737všeobecne uznávaný
stood738stál
alone739sám
analysis740analýza
whatever741čokoľvek
fine742vybraný
nice743pekný
population744populácia, obyvateľstvo
modern745moderný
books746knihy
deal747zaoberať sa
theory748teória
press749tlačiť
legal750legálny
son751syn
Scotland752Škótsko
feeling753hmat, cit
cause754príčina, dôvod
sea755more
increased756zvýšil
enviroment757prostredie
finally758konečne
performance759predstavenie
rights760práva
bit761vrták
growth762rast
authorities763autorita, moc, právo
produced764produkoval, vyrábal
design765dizajnovať, navrhovať
whom766koho, komu, ktorého, ktorému, ktorý
middle767stredný
relationship768vzťah
built769postavený
complete770kompletný
standard771štandard
worked772pracoval
continued773pokračujúce, trvalé
list774zoznam
giving775dáva
size776veľkosť
parties777oslavy, párty
visit778navštíviť
space779vesmír
key780kľúč
miss781minúť
example782príklad
property783majetok
myself784seba, sa, ja, osobne
buy785kúpiť
stay786zostať
dead787mŕtvy
term788termín
mark789značka, znamienko
St790Sv., svätý
nor791ani, ano nie
gon792gón, koncovka, znamená “pod uhlom”, “hranatý”; (napr. pentagón)
normal793normálny
couple794pár, párik
reached795dosiahol
Peter796Peter
serious797vážny, seriózny
throughout798celkom, všade, dôkladne
quickly799rýchlo
developed800rozvinul, vyvinul
lower801znížiť
worth802hoden
included803zahrnutý
France804Francúzsko
beginning805začiatok
behaviour806správanie
recently807nedávno
previous808predchádzajúci
pounds809búši, bije
prime810primárny, najdôležitejší
cup811šálka
firm812pevný
issues813vydávanie, výdaje
anyway814každopádne
okay815v poriadku
cold816chladný, studený
energy817energia
treatment818liečba, liečenie, ošetrenie
thank819ďakovať
sat820sedel
director821riaditeľ
hall822hala, sieň
wide823široký
levels824vyrovnaný
scheme825projekt, plán, schéma
choice826výber, voľba
significant827významný
income828príjem, plat
wall829stena
reported830podal správu/hlásenie
pressure831tlak
established832založil
contract833zmluva
july834júl
risk835riziko
direct836riadiť
beyond837na druhej strane, za, nad, okrem
wish838priať si, želať si
takes839berie
details840detaily
suddenly841náhly
continue842pokračovať
technology843technológia
spent844minul
forces845sily
ones846vlastný
won847vyhral
happy848šťastný
consider849zvážiť, posúdiť
plans850plány
shows851ukazuje
defence852obrana
parts853časti
opened854otvorený
loss855strata
industrial856priemyselný
activities857aktivity
produce858produkovať, vyrábať
soviet859Soviet
forms860tvary
rates861sadzby
writing862písanie
chairman863predseda
generally864zvyčajne
teachers865učitelia
floor866podlaha
colour867farba
looks868pozerá sa
sun869slnko
activity870aktivita
appropriate871vhodné
park872park
nearly873takmer
association874spolok, združenie
changed875zmenil
allow876povoliť, dovoliť
hotel877hotel
military878vojenský
army879armáda
sorry880ľutujúci
figures881čísla
attempt882pokúsiť sa
German883nemecký
Paul884Pavol
original885pôvodný
chief886vedúci, šéf, veliteľ
leading887vedúci, popredný; ústredný; hlavný; najdôležitejší
county888kraj, okres
summer889leto
village890dedina
difference891rozdiel
hour892hodina
meant893myslel
numbers894čísla
claim895žiadať
specific896špecifický, konkrétny
rose897ruža
played898hral
husband899manžel
basic900základný
relations901vzťahy
potential902potenciálny
dr903Dr.; Doktor
garden904zázrada
reports905správy, referáty
professional906profesionálny
arms907ruky
fall908padať, spadnúť
cover909kryť, pokryť
product910produkt, výrobok
suggested911navrhol
ideas912nápady
George913Juraj
stand914stáť;
male915muž, samec
obviously916zrejmý, očividný, zrejmá výhoda
unless917ak nie, okrem, s výnimkou
appeal918odvlonaie, žiadosť, prosba
demand919žiadať, vyžadovať
season920ročné obdobie
access921prístup, vstup
rules922pravidlá
unit923jednotka
appear924objaviť sa
northern925severný
reading926čítanie
investment927investovanie, investícia
fish928ryba/ryby
picture929obrázok
write930písať
page931strana
playing932hranie
independent933nezávislý
reasons934dôvody
effects935efekty, výsledky, pôsobenie
benefit936výhoda
successful937úspešný
aware938vedomý
published939vydal, vydať
yourself940seba, sám, sebe, teba, tebe, tebou, vy, vás, vám
shop941obchod
exactly942presne, práve, presným spôsobom
style943štýl
passed944ten, čo prešiel, schválený
suppose945predpokladať, domnievať sa
offered946ponúkol
showed947ukázal
fell948zoťal; jednoduchý minulý čas od “fall” – sťať, rúbať, zraziť, udrieť, zastreliť, alebo useknúť; spôsobiť pád
deep949hlboký
employment950zamestnanie, zamestnávanie
miles951míle
appeared952objavil sa
Germany953Nemecko
october954október
products955produkty, výrobky
popular956populárny
science957veda
note958poznámka
s959písmeno S
window960okno
expect961očakávať
win962vyhrať
rise963vstať, stúpať
interests964záujmy
announced965ohlásil, oznámil
resources966zdroje
lives967životy
economy968hospodárnosť
doctor969doktor, lekár
influence970vplyv
immediately971okamžite, ihneď
commission972poverenie
blue973modrá
maybe974možno
events975udalosti
prepared976pripravený
walk977chodiť, kráčať, ísť
advice978rada, odporúčanie
gives979dáva
ready980pripravený, hotový
concern981týkať sa
circumstances982okolnosti
sales983predaje
limited984obmedzený
september985september
event986udalosť
contact987kontakt
returned988vrátil (sa)
thousand989tisíc
charge990účtovať (poplatok)
raised991zdvihol
America992Amerika
ensure993zaistiť
oil994olej
opportunity995príležitosť
lines996čiary
college997akadémia, vysoká škola
film998film
trust999dôvera
James1000Jakub

1000 najpouzivanejsich anglickych slov - anglictinarychlo.sk - MindLearn

1000-najpouzivanejsich-anglickych-slov-AnglictinaRychlo.pdf

 

Tipy pre rýchle naučenie angličtiny:

  1. Angličtina slovná zásoba – akú anglickú slovnú zásobu reálne potrebuješ?
  2. Angličtina – časy a členy: Ako som sa naučil časy a členy v angličtine
  3. Angličtina gramatika: 15 najčastejších gramatických chýb a ako sa im vyhnúť
  4. Angličtina pre pokročilých – 5 princípov pre pozdvihnutie tvojej angličtiny na extra pokročilú úroveň
  5. Angličtina cvičenia – najlepšie cvičenia na angličtinu
  6. Angličtina online zdarma
  7. Angličtina pre začiatočníkov – 3 chyby, na ktoré si treba dať pozor