+421 907 744 331

1000 najpoužívanejších
anglických slov

 

SLOVO PORADIE PREKLAD
the 1 určitý člen, ten(to)/tá(to)/to(to)
of 2 z, od, o
and 3 a, i, aj
to 4 aby, na, od, podľa, ku, pred, za,v
a 5 Neurčitý člen, jeden, nejaký, akýsi, písmeno A
in 6 v, do, na za, u
that 7 to, že, ktorý, ten
it 8 to, ono
is 9 je, existuje
was 10 bol, bola, bolo
I 11 písmeno i, I (ja)
for 12 pre, na, za, ako
on 13 na, o, k, v
you 14 ty, vy
he 15 on, človek
be 16 byť
with 17 s, so, pri, na, od
as 18 ako, pretože, tak, ak
by 19 pri, vedľa, pozdĺž, po, prostredníctvom
at 20 v, na, pri, o, k, po
have 21 mať
are 22 ste, sme, sú
this 23 tento, táto, toto
not 24 zápor, ne-, nie
but 25 ale, avšak
had 26 mal, mala
his 27 jeho
they 28 oni, ony
from 29 z, zo, od, podľa, pred
she 30 ona, tá
which 31 ktorý, aký, čo
or 32 alebo, či, inak
we 33 my
an 34 neurčitý člen
there 35 tam alebo na tom mieste
her 36 jej, ju, svoj
were 37 bol, boli
one 38 jeden, akýsi, nejaký, jediný
do 39 (pomocné sloveso), robiť, činiť
been 40 bol, bola, boli, bolo
all 41 všetci, všetko, celý
their 42 ich, svoje, svoj
has 43
would 44 podmieňovací spôsob od “will”, by, by som
will 45 (pomocné sloveso), bude
what 46 čo, aký, ktorý
if 47 ak, či, keď
can 48 môcť
when 49 keď, kedy, až
so 50 tak, takto, tiež, rovnako
no 51 nie
said 52 povedal povedala, povedalo
who 53 kto
more 54 viac
about 55 o
up 56 hore
them 57 ich, im, nimi
some 58 nejaký/nejaká/nejaké/nejakí (niektorý)
could 59 mohol by som, mohla by, mohol by
him 60 ho, mu (jemu), ním, jeho
into 61 do, dovnútra
its 62 ich, jeho, svojich
then 63 vtedy
two 64 dva
out 65 mimo, von
time 66 čas, doba
like 67 podobný, podobná, podobné
only 68 jedine; sám/sama/samo; výlučne
my 69 môj, moja, moje
did 70 robil, robila, robilo
other 71 iný, další, ostatný
me 72 mi, mňa/ma, mne
your 73 tvoj, tvoje, váš,vaše, svoj, svoje
now 74 teraz, hneď
over 75 nad, ponad, vyše
just 76 iba / len
may 77 môcť
these 78 tieto, títo
new 79 nový, nová, nové
also 80 tiež, taktiež
people 81 ľudia
any 82 nejaký, nejaká, nejaké, akýkoľvek, akákoľvek, akékoľvek
know 83 vedieť, poznať
very 84 veľmi
see 85 vidieť
first 86 prvý, prvá, prvé
well 87 dobre
after 88 po, potom
should 89 mal by
than 90 ako
where 91 kde
back 92 chrbát
how 93 ako
get 94 dostať, získať, prijať do vlastníctva, užívania
most 95 najviac
way 96 spôsob
down 97 dole
our 98 náš, naša, naše, nášho, nášmu
made 99 spravil, spravila, spravilo
got 100 dostal
much 101 veľa, monoho, veľmi, vo veľkom množstve
think 102 myslieť
work 103 práca, robota, drina
between 104 medzi
go 105 ísť
years 106 roky
er 107 er, ehm
many 108 mnoho, mnohí
being 109 bytie
those 110
before 111 pred
right 112 správne
because 113 pretože
through 114 cez, skrz
yeah 115 áno
good 116 dobrý, lepší
three 117 tri
make 118 vyrobiť
us 119 my, nám, nás
such 120 taký
still 121 nehybný, tichý, tichší, najtichší, nehybný
year 122 rok
must 123 musieť
last 124 posledný
even 125 rovný; plochý; bez nerovností; hladký
take 126 vziať
own 127 vlastný
too 128 príliš, veľmi, navyše, aj, ďalej, okrem toho
off 129 preč
here 130 tu, sem, na tomto mieste
come 131 prísť, ísť
both 132 obidva, oba
does 133 robí
say 134 povedať, hovoriť
oh 135 och
used 136 použitý
going 137 odchod, pohyb, chod
erm 138 skratka pre Mechanizmus výmenných kurzov
use 139 používať
government 140 vláda
day 141 deň
man 142 muž
might 143 môcť
same 144 rovnaký, ten istý
under 145 pod; pod niečím, zakryté niečím
yes 146 áno
however 147 však, avšak
put 148 dať
world 149 svet
another 150 ďalší, iný, druhý
want 151 chcieť
thought 152 myšlienka
while 153 chvíľa
life 154 život
again 155 znovu, opäť; ešte raz; inokedy; opätovne
against 156 proti, oproti; v opozícii voči; v rozpore s
never 157 nikdy
need 158 potreba
old 159 starý
look 160 pozerať sa
home 161 domov, dom
something 162 niečo; nejaká vec
mr 163 pán, pane
long 164 dlhý
house 165 dom
why 166 prečo; načo
each 167 každý
part 168 časť
since 169 odvtedy
end 170 koniec
number 171 číslo
found 172 našiel
place 173 miesto
different 174 iný, rozdielny, odlišný
went 175 šiel
little 176 malý
really 177 naozaj
came 178 prišiel
left 179 ľavý
children 180 deti
local 181 miestny, lokálny
within 182 vnútri
always 183 vždy
without 184 bez
four 185 štyri
around 186 okolo
great 187 veľký, významný
give 188 dať, dávať
set 189 položiť, umiestniť
system 190 systém
small 191 drobný, malý
mean 192 mieniť, myslieť
during 193 počas
although 194 hoci, aj keď.
case 195 prípad, situácia, stav
next 196 ďalší, budúci, nasledujúci
things 197 veci
find 198 nájsť, objaviť
social 199 spoločenský, sociálny
given 200 dal
group 201 skupina
second 202 druhý/á/é
quite 203 celkom
until 204 dokiaľ
five 205 päť
party 206 večierok, žúr
point 207 hrot, špička
every 208 každý/á/é
company 209 skupina, spoločnosť
women 210 ženy
says 211 hovorí
later 212 neskorší/ia/ie
important 213 dôležitý/á/é
took 214 zobral/a/o
state 215 stav
high 216 vysoký/á/é
men 217 muží
away 218 preč
information 219 informácia
public 220 verejný/á/é
help 221 pomáhať
head 222 hlava
national 223 národný, štátny
often 224 často
seen 225 videl/a/o
school 226 škola
money 227 peniaze
told 228 povedal/a/o
fact 229 fakt
night 230 noc
further 231 ďalej
better 232 lepší/ia/ie
british 233 britský
business 234 obchod, podnikanie
less 235 menej
taken 236 zobral/a/o
done 237 urobil/a/o
hand 238 ruka
having 239 mať (niečo)
things 240 veci
looked 241 pozeral/a/o sa
London 242 Londýn
area 243 oblasť, plocha, priestor
water 244 voda
perhaps 245 možno; asi, azda, vari
face 246 tvár
best 247 najlepší/ia/ie
mm 248 skratka od milimeter
form 249 forma, tvar
family 250 rodina
general 251 všeobecný
though 252 hoci, i keď, ale
already 253
possible 254 možný, možné
nothing 255 nič
early 256 skoro, zavčasu, na začiatku
large 257 veľký
yet 258 už, ešte, doteraz
young 259 mladý
side 260 strana
asked 261 spýtal sa
whether 262 či
days 263 vo dne
ca 264 ca.
skratka
circa
called 265 volal
John 266 Ján
enough 267 dosť, celkom
development 268 vývin, vývoj, rozvoj
week 269 týždeň
round 270 guľatý, okrúhly, kruhový
power 271 sila, moc, energia
change 272 zmeniť
country 273 krajina
almost 274 takmer, skoro
council 275 rada
himself 276 sám, seba, osobne
room 277 izba
tell 278 povedať, oznámiť
service 279 služba
political 280 politický
far 281 ďaleko
able 282 schopný
six 283 šesť
become 284 stať sa
open 285 otvorený
market 286 trh, jarmok, trhovisko
times 287 krát
whole 288 celý
support 289 podporovať
half 290 polovica
eyes 291 oči
members 292 členovia
working 293 práca, pôsobenie
control 294 kontrolovať, ovládať
major 295 major
problem 296 problém
doing 297 činnosť, skutok, udalosť
court 298 súd
towards 299 k, ku, smerom k
mind 300 myseľ, rozum, mozog
anything 301 čokoľvek
others 302 ostatné
felt 303 cítil
war 304 vojna
car 305 auto
police 306 polícia
keep 307 nechať, zachovať
full 308 plný, úplný
making 309 výroba, robenie
either 310 jeden aj druhý
held 311 držal
report 312 správa, referát
interest 313 záujem
once 314 raz, kedysi
problems 315 problémy
act 316 čin, skutok, výkon
road 317 cesta
probably 318 pravdepodobne
available 319 dostupný
labour 320 práca
law 321 zákon
research 322 výskum
following 323 prívrženci, stúpenci
am 324 (ja) som
level 325 plochý, rovný
show 326 prejaviť, dať najavo, preukázať
saw 327 videl
looking 328 pozerá sa
feel 329 cítiť
today 330 dnešok, dnes
name 331 meno
mother 332 matka
past 333 minulý, uplynulý
question 334 otázka
let 335 dovoliť, nechať
knew 336 vedel, poznal
education 337 vzdelanie
actually 338 vlastne, v skutočnosti
policy 339 taktika
ever 340 niekedy, vôbec, akokoľvek, vlastne
known 341 vedel, poznal
above 342 nad, mimo, hore
office 343 kancelária
big 344 veľký
clear 345 jasný, svetlý
body 346 telo
door 347 dvere
voice 348 hlas
across 349 cez
Britain 350 Británia
person 351 človek, osoba
together 352 spolu, dohromady
main 353 hlavný, základný
services 354 služby
care 355 starosť
black 356 čierny
book 357 kniha
months 358 mesiace
turned 359 otočil
using 360 používa, využíva
health 361 zdravie, zdravotný stav
sure 362 istý, zaručený
white 363 biely, bledý
million 364 milión
words 365 slová
child 366 dieťa
period 367 doba
minister 368 kňaz
including 369 zahŕňa
several 370 viacerí
father 371 otec
society 372 spoločnosť
seemed 373 zdalo sa, javilo sa, vyzeralo
kind 374 láskavý, priateľský, milý
began 375 začal
God 376 Boh
top 377 vrchol, najvyššia časť
start 378 začať, štartovať
itself 379 seba, sa
behind 380 za, spoza
themselves 381 seba, sami, samotní
wanted 382 chceli
economic 383 ekonomický, hospodársky
love 384 láska
means 385 mieniť, myslieť, zamýšľať
upon 386 na, v
areas 387 oblasti, miesta, plochy
effect 388 efekt, výsledok, pôsobenie
likely 389 pravdepodobný
English 390 anglický
city 391 mesto, veľkomesto
therefore 392 preto, a tak, a teda
woman 393 žena
real 394 skutočný, naozajsný
position 395 pozícia, ploha
centre 396 centrum, stred, jadro
south 397 juh
England 398 Anglicko
community 399 komunita
view 400 pohľad
gave 401 dal
hard 402 tvrdý
job 403 práca, robota
among 404 medzi, u
staff 405 personál, zamestnanci
read 406 čítať
process 407 proces, postup
line 408 čiara
future 409 budúcnosť
particular 410 špeciálny, zvláštny, osobitný
provide 411 poskytnúť
present 412 prítomný, súčasný, terajší
became 413 stal sa
taking 414 branie
international 415 medzinárodný
study 416 štúdium
moment 417 moment, chvíľa, okamih
run 418 bežať
special 419 špeciálny, zvláštny
result 420 byť dôsledkom, mať za následok
action 421 čin, dej, chod, funkcia
difficult 422 náročný, ťažký
pay 423 platiť, financovať
particularly 424 obzvlášť, najmä, hlavne
sense 425 zmysel
age 426 vek
order 427 rozkaz, príkaz
management 428 spravovanie, vedenie
idea 429 nápad, myšlienka, plán, idea
certain 430 istý
north 431 sever
light 432 svetlo
play 433 hra
sort 434 druh
west 435 západ
evidence 436 dôkaz
try 437 skúsiť, pokúsiť sa
close 438 zavrieť
experience 439 skúsenosť
rather 440 skôr
land 441 pevnina
third 442 tretí
seems 443 zdá sa, javí sa, vyzerá
believe 444 veriť, verí
morning 445 ráno
outside 446 vonkajšok
turn 447 točiť, otočiť
else 448 iný
free 449 slobodný, voľný, nezávislý
meeting 450 stretnutie
leave 451 odísť
cost 452 cena, náklad, výdavky
church 453 kostol
death 454 smrť
sometimes 455 niekedy
thus 456 takto, teda
training 457 tréning, výcvik
range 458 rozmedzie, škála, rozsah, rozpätie, rámec
move 459 posúvať, hýbať, premiestňovať
coming 460 príchod
brought 461 priniesol
getting 462 dostáva
European 463 európsky
ten 464 desať
matter 465 hmota, látka
shall 466 musí, mal by
heard 467 počul
table 468 stôl
needs 469 nevyhnutne, určite, rozhodne
late 470 neskorý
trade 471 obchod, obchodovanie
involved 472 zložitý
mrs 473 pani
industry 474 priemysel, priemyselné odvetvie
whose 475 čí, koho, ktorého
ago 476 pred, predtým; preč; v minulosti
century 477 storočie
course 478 smer, kurz
street 479 ulica
human 480 ľudský
united 481 zjednotený
gone 482 šiel
yesterday 483 včera
call 484 volať
lost 485 stratený
ask 486 opýtať sa
word 487 slovo
groups 488 skupiny
along 489 pozdĺž, po
central 490 centrálny, stredný, ústredný
history 491 dejiny
few 492 málo
usually 493 obvykle, zvyčajne
changes 494 zmeny
remember 495 pamätať si, spomenúť si
hundred 496 sto
individual 497 jedinec, jednotlivec
air 498 vzduch
programme 499 program, plán
rate 500 sadzba
building 501 budova
sir 502 pán, pane
food 503 jedlo
hands 504 ruky
committee 505 výbor, komisia
team 506 tím, skupina
hours 507 hodiny
indeed 508 naozaj, vskutku, skutočne
b 509 b, bé, béčko
language 510 jazyk
someone 511 niekto
everything 512 všetko, všetky
short 513 krátky
certainly 514 iste, určite
trying 515 skúša
based 516 založil
section 517 úsek, sekcia
saying 518 hovorí
lot 519 žreb, los
price 520 cena
similar 521 podobný
reason 522 dôvod
single 523 slobodný, samostatný, nezávislý
minutes 524 minúty
authority 525 autorita, moc, právo
town 526 mesto
cases 527 prípady
common 528 spoločný
true 529 pravdivý
role 530 rola
data 531 dáta
subject 532 predmet, objekt, téma
Europe 533 Európa
class 534 trieda, typ
nature 535 príroda
necessary 536 nevyhnutný, nutný
states 537 stavy
bank 538 skupina, rad
value 539 hodnota
companies 540 spoločnosti
simply 541 jednoducho
especially 542 najmä, hlavne, obzvlášť
hope 543 nádej
department 544 oddelenie
east 545 východ
personal 546 osobný
figure 547 číslica
union 548 únia, zhednotenie
total 549 celkový
cut 550 rezať, krájať
member 551 člen
near 552 blízko
started 553 začal
private 554 súkromný
paper 555 papier
seven 556 sedem
patients 557 pacienti
uk 558 Veľká Británia
type 559 typ, druh
eight 560 osem
live 561 žiť
systems 562 systémy
french 563 francúzsky
herself 564 sama, ona sama, osobne
practice 565 prax
wife 566 manželka
low 567 nízky
seem 568 zdať sa, pripadať, javiť sa
talk 569 rozprávať, hovoriť
former 570 predošlý, bývalý
increase 571 zvýšiť
friend 572 priateľ, kamarát
decision 573 rozhodnutie
countries 574 krajiny
expected 575 očakával
terms 576 termíny
makes 577 vyrába, robí
earlier 578 skôr
return 579 vrátiť sa
financial 580 finančný
president 581 prezident
wo 582 w/o; bez
stage 583 fáza, stupeň
needed 584 potreboval
c 585 C, cé, céčko
university 586 univerzita
lord 587 pán, vládca
club 588 kyjak
issue 589 vydanie, výdaj
required 590 požadoval, vyžadoval
king 591 kráľ
American 592 americký
tax 593 daň
cos 594 skratka; náčelník štábu
parents 595 rodičia
quality 596 vlastnosť
concerned 597 týkajúci sa
higher 598 vyšší
date 599 dátum
foreign 600 zahraničný
approach 601 priblížiť sa
rest 602 oddych, pokoj
ground 603 zem
strong 604 silný
wrong 605 zlý, nesprávny
living 606 živý, žijúci
march 607 pochodovať
situation 608 poloha
comes 609 prichádza, ide
provided 610 poskytol
soon 611 čoskoro, skoro
bed 612 posteľ
account 613 správa
offer 614 ponúknuť
recent 615 nedávny, súčasný
girl 616 dievča
force 617 sila, moc
na 618 nie
David 619 Dávid
final 620 záverečný, posledný
twenty 621 dvadsať
secretary 622 tajomník, sekretár
art 623 umenie
led 624 viedol
production 625 výroba, produkcia
various 626 rôzne
understand 627 rozumieť, chápať
bad 628 zlý, nesprávny
schools 629 školy
weeks 630 týždne
bring 631 priniesť
greater 632 väčší
conditions 633 podmienky
amount 634 suma
results 635 je dôsledkom, má za následok
added 636 pridať, pripočítať
clearly 637 jasne
paid 638 platil
field 639 pole
costs 640 cena, náklady, výdavky
project 641 projekt
forward 642 vpred, dopredu
include 643 zahŕňať, obsahovať
stop 644 prestať, zastaviť
tried 645 skúsiť, pokúsiť sa
decided 646 rozhodné, nepopierateľné
red 647 červená
poor 648 chudobný
award 649 udeliť
front 650 predná strana, predok
hospital 651 nemocnica
friends 652 priatelia, kamaráti
shown 653 ukázal
music 654 hudba
month 655 mesiac
game 656 hra
record 657 nahrať, zapísať
plan 658 plán
anyone 659 ktokoľvek, každý
ways 660 spôsoby
chapater 661 kapitola
goes 662 ide
followed 663 nasledoval
described 664 popísal
royal 665 kráľovský
easy 666 jednoduchý
workers 667 pracovníci
april 668 apríl
agreed 669 dohodnutý
planning 670 plánovanie
green 671 zelený
students 672 študenti
despite 673 napriek, cez
june 674 jún
knowledge 675 poznanie, vedomosti
moved 676 presunul
news 677 správy
lead 678 viesť
sound 679 zvuk
works 680 práce
points 681 body, špice
hair 682 vlasy, chlpy
basis 683 základňa, základ
deal 684 zaoberať sa
answer 685 odpoveď
questions 686 otázky
series 687 séria, rad
please 688 prosím
allowed 689 povolený
below 690 dolu, nižšie
natural 691 prírodný
inside 692 vnútri
kept 693 nechal, zachoval
current 694 súčasný, aktuálny
met 695 stretol
meet 696 stretnúť
fire 697 oheň
feet 698 nohy
running 699 beh, behanie
simple 700 jednoduchý
died 701 zomrel
happened 702 dialo sa
manager 703 manažér
hear 704 počuť
computer 705 počítač
security 706 bezpečie, istota
board 707 doska, tabuľa
evening 708 večer
structure 709 štruktúra
carried 710 niesol
bill 711 účet
heart 712 srdce
sent 713 poslal
test 714 test, skúška
attention 715 pozornosť
story 716 príbeh
written 717 napísal
capital 718 hlavné mesto
studies 719 štúdium
nine 720 deväť
hold 721 držať
letter 722 list
share 723 podiel
per 724 na, za
material 725 materiál
considered 726 uvážený
movement 727 pohyb
dark 728 tmavý
talking 729 hovorí
thinking 730 rozmýšľajúci, mysliaci
success 731 úspech
everyone 732 každý
model 733 model
chance 734 náhoda
boy 735 chlapec
agreement 736 dohoda
received 737 všeobecne uznávaný
stood 738 stál
alone 739 sám
analysis 740 analýza
whatever 741 čokoľvek
fine 742 vybraný
nice 743 pekný
population 744 populácia, obyvateľstvo
modern 745 moderný
books 746 knihy
deal 747 zaoberať sa
theory 748 teória
press 749 tlačiť
legal 750 legálny
son 751 syn
Scotland 752 Škótsko
feeling 753 hmat, cit
cause 754 príčina, dôvod
sea 755 more
increased 756 zvýšil
enviroment 757 prostredie
finally 758 konečne
performance 759 predstavenie
rights 760 práva
bit 761 vrták
growth 762 rast
authorities 763 autorita, moc, právo
produced 764 produkoval, vyrábal
design 765 dizajnovať, navrhovať
whom 766 koho, komu, ktorého, ktorému, ktorý
middle 767 stredný
relationship 768 vzťah
built 769 postavený
complete 770 kompletný
standard 771 štandard
worked 772 pracoval
continued 773 pokračujúce, trvalé
list 774 zoznam
giving 775 dáva
size 776 veľkosť
parties 777 oslavy, párty
visit 778 navštíviť
space 779 vesmír
key 780 kľúč
miss 781 minúť
example 782 príklad
property 783 majetok
myself 784 seba, sa, ja, osobne
buy 785 kúpiť
stay 786 zostať
dead 787 mŕtvy
term 788 termín
mark 789 značka, znamienko
St 790 Sv., svätý
nor 791 ani, ano nie
gon 792 gón, koncovka, znamená „pod uhlom“, „hranatý“; (napr. pentagón)
normal 793 normálny
couple 794 pár, párik
reached 795 dosiahol
Peter 796 Peter
serious 797 vážny, seriózny
throughout 798 celkom, všade, dôkladne
quickly 799 rýchlo
developed 800 rozvinul, vyvinul
lower 801 znížiť
worth 802 hoden
included 803 zahrnutý
France 804 Francúzsko
beginning 805 začiatok
behaviour 806 správanie
recently 807 nedávno
previous 808 predchádzajúci
pounds 809 búši, bije
prime 810 primárny, najdôležitejší
cup 811 šálka
firm 812 pevný
issues 813 vydávanie, výdaje
anyway 814 každopádne
okay 815 v poriadku
cold 816 chladný, studený
energy 817 energia
treatment 818 liečba, liečenie, ošetrenie
thank 819 ďakovať
sat 820 sedel
director 821 riaditeľ
hall 822 hala, sieň
wide 823 široký
levels 824 vyrovnaný
scheme 825 projekt, plán, schéma
choice 826 výber, voľba
significant 827 významný
income 828 príjem, plat
wall 829 stena
reported 830 podal správu/hlásenie
pressure 831 tlak
established 832 založil
contract 833 zmluva
july 834 júl
risk 835 riziko
direct 836 riadiť
beyond 837 na druhej strane, za, nad, okrem
wish 838 priať si, želať si
takes 839 berie
details 840 detaily
suddenly 841 náhly
continue 842 pokračovať
technology 843 technológia
spent 844 minul
forces 845 sily
ones 846 vlastný
won 847 vyhral
happy 848 šťastný
consider 849 zvážiť, posúdiť
plans 850 plány
shows 851 ukazuje
defence 852 obrana
parts 853 časti
opened 854 otvorený
loss 855 strata
industrial 856 priemyselný
activities 857 aktivity
produce 858 produkovať, vyrábať
soviet 859 Soviet
forms 860 tvary
rates 861 sadzby
writing 862 písanie
chairman 863 predseda
generally 864 zvyčajne
teachers 865 učitelia
floor 866 podlaha
colour 867 farba
looks 868 pozerá sa
sun 869 slnko
activity 870 aktivita
appropriate 871 vhodné
park 872 park
nearly 873 takmer
association 874 spolok, združenie
changed 875 zmenil
allow 876 povoliť, dovoliť
hotel 877 hotel
military 878 vojenský
army 879 armáda
sorry 880 ľutujúci
figures 881 čísla
attempt 882 pokúsiť sa
German 883 nemecký
Paul 884 Pavol
original 885 pôvodný
chief 886 vedúci, šéf, veliteľ
leading 887 vedúci, popredný; ústredný; hlavný; najdôležitejší
county 888 kraj, okres
summer 889 leto
village 890 dedina
difference 891 rozdiel
hour 892 hodina
meant 893 myslel
numbers 894 čísla
claim 895 žiadať
specific 896 špecifický, konkrétny
rose 897 ruža
played 898 hral
husband 899 manžel
basic 900 základný
relations 901 vzťahy
potential 902 potenciálny
dr 903 Dr.; Doktor
garden 904 zázrada
reports 905 správy, referáty
professional 906 profesionálny
arms 907 ruky
fall 908 padať, spadnúť
cover 909 kryť, pokryť
product 910 produkt, výrobok
suggested 911 navrhol
ideas 912 nápady
George 913 Juraj
stand 914 stáť;
male 915 muž, samec
obviously 916 zrejmý, očividný, zrejmá výhoda
unless 917 ak nie, okrem, s výnimkou
appeal 918 odvlonaie, žiadosť, prosba
demand 919 žiadať, vyžadovať
season 920 ročné obdobie
access 921 prístup, vstup
rules 922 pravidlá
unit 923 jednotka
appear 924 objaviť sa
northern 925 severný
reading 926 čítanie
investment 927 investovanie, investícia
fish 928 ryba/ryby
picture 929 obrázok
write 930 písať
page 931 strana
playing 932 hranie
independent 933 nezávislý
reasons 934 dôvody
effects 935 efekty, výsledky, pôsobenie
benefit 936 výhoda
successful 937 úspešný
aware 938 vedomý
published 939 vydal, vydať
yourself 940 seba, sám, sebe, teba, tebe, tebou, vy, vás, vám
shop 941 obchod
exactly 942 presne, práve, presným spôsobom
style 943 štýl
passed 944 ten, čo prešiel, schválený
suppose 945 predpokladať, domnievať sa
offered 946 ponúkol
showed 947 ukázal
fell 948 zoťal; jednoduchý minulý čas od „fall“ – sťať, rúbať, zraziť, udrieť, zastreliť, alebo useknúť; spôsobiť pád
deep 949 hlboký
employment 950 zamestnanie, zamestnávanie
miles 951 míle
appeared 952 objavil sa
Germany 953 Nemecko
october 954 október
products 955 produkty, výrobky
popular 956 populárny
science 957 veda
note 958 poznámka
s 959 písmeno S
window 960 okno
expect 961 očakávať
win 962 vyhrať
rise 963 vstať, stúpať
interests 964 záujmy
announced 965 ohlásil, oznámil
resources 966 zdroje
lives 967 životy
economy 968 hospodárnosť
doctor 969 doktor, lekár
influence 970 vplyv
immediately 971 okamžite, ihneď
commission 972 poverenie
blue 973 modrá
maybe 974 možno
events 975 udalosti
prepared 976 pripravený
walk 977 chodiť, kráčať, ísť
advice 978 rada, odporúčanie
gives 979 dáva
ready 980 pripravený, hotový
concern 981 týkať sa
circumstances 982 okolnosti
sales 983 predaje
limited 984 obmedzený
september 985 september
event 986 udalosť
contact 987 kontakt
returned 988 vrátil (sa)
thousand 989 tisíc
charge 990 účtovať (poplatok)
raised 991 zdvihol
America 992 Amerika
ensure 993 zaistiť
oil 994 olej
opportunity 995 príležitosť
lines 996 čiary
college 997 akadémia, vysoká škola
film 998 film
trust 999 dôvera
James 1000 Jakub

 

Tipy pre rýchle naučenie angličtiny:

  1. Angličtina slovná zásoba – akú anglickú slovnú zásobu reálne potrebuješ?
  2. Angličtina – časy a členy: Ako som sa naučil časy a členy v angličtine
  3. Angličtina gramatika: 15 najčastejších gramatických chýb a ako sa im vyhnúť
  4. Angličtina pre pokročilých – 5 princípov pre pozdvihnutie tvojej angličtiny na extra pokročilú úroveň
  5. Angličtina cvičenia – najlepšie cvičenia na angličtinu
  6. Angličtina online zdarma
  7. Angličtina pre začiatočníkov – 3 chyby, na ktoré si treba dať pozor