+421 948 001 132

500 najpoužívanejších
anglických slov, ktoré odštartujú tvoje učenie angličtiny

 

SLOVOPORADIEPREKLAD
the1určitý člen, ten(to)/tá(to)/to(to)
of2z, od, o
and3a, i, aj
to4aby, na, od, podľa, ku, pred, za,v
a5Neurčitý člen, jeden, nejaký, akýsi, písmeno A
in6v, do, na za, u
that7to, že, ktorý, ten
it8to, ono
is9je, existuje
was10bol, bola, bolo
I11písmeno i, I (ja)
for12pre, na, za, ako
on13na, o, k, v
you14ty, vy
he15on, človek
be16byť
with17s, so, pri, na, od
as18ako, pretože, tak, ak
by19pri, vedľa, pozdĺž, po, prostredníctvom
at20v, na, pri, o, k, po
have21mať
are22ste, sme, sú
this23tento, táto, toto
not24zápor, ne-, nie
but25ale, avšak
had26mal, mala
his27jeho
they28oni, ony
from29z, zo, od, podľa, pred
she30ona, tá
which31ktorý, aký, čo
or32alebo, či, inak
we33my
an34neurčitý člen
there35Tam alebo na tom mieste (na rozdiel od tu)
her36jej, ju, svoj
were37bol, boli
one38jeden, akýsi, nejaký, jediný
do39(pomocné sloveso), robiť, činiť
been40bol, bola, boli, bolo
all41všetci, všetko, celý
their42ich, svoje, svoj
has43
would44podmieňovací spôsob od “will”, by, by som
will45(pomocné sloveso), bude
what46čo, aký, ktorý
if47ak, či, keď
can48môcť
when49keď, kedy, až
so50tak, takto, tiež, rovnako
no51nie
said52povedal povedala, povedalo
who53kto
more54viac
about55o
up56hore
them57ich, im, nimi
some58nejaký/nejaká/nejaké/nejakí (niektorý)
could59mohol by som, mohla by, mohol by
him60ho, mu (jemu), ním, jeho
into61do, dovnútra
its62ich, jeho, svojich
then63vtedy
two64dva
out65mimo, von
time66čas, doba
like67podobný, podobná, podobné
only68jedine
my69môj, moja, moje
did70robil, robila, robilo
other71iný, další, ostatný
me72mi, mňa/ma, mne
your73tvoj, tvoje, váš,vaše, svoj, svoje
now74teraz, hneď
over75nad, ponad, vyše
just76spravodlivý, spravodlivá, spravodlivé
may77môcť
these78tieto, títo
new79nový, nová, nové
also80tiež, taktiež
people81ľudia
any82nejaký, nejaká, nejaké, akýkoľvek, akákoľvek, akékoľvek
know83vedieť, poznať
very84veľmi
see85vidieť
first86prvý, prvá, prvé
well87dobre
after88po, potom
should89mal by
than90ako
where91kde
back92chrbát, späť
how93ako
get94dostať, získať
most95najviac
way96spôsob
down97dole
our98náš, naša, naše, nášho, nášmu
made99spravil, spravila, spravilo
got100dostal
much101veľa, monoho, veľmi
think102myslieť
work103práca
work104medzi
go105ísť
years106roky
er107er, ehm
many108mnoho, mnohí
being109bytie
those110
before111pred
right112správne
because113pretože
through114cez
yeah115áno
good116dobrý
three117tri
make118vyrobiť
us119my, nám, nás
such120taký
still121nehybný, tichý
year122rok
must123musieť
last124posledný
even125rovný
take126vziať
own127vlastný
too128príliš, veľmi
off129preč
here130tu, sem
come131prísť, ísť
both132obidva, oba
does133robí
say134povedať, hovoriť
oh135och
used136použitý
going137odchod, pohyb, chod
erm138skratka pre Mechanizmus výmenných kurzov
use139používať
government140vláda
day141deň
man142muž
might143môcť
same144rovnaký, ten istý
under145pod
yes146áno
however147však, avšak
put148dať
world149svet
another150ďalší, iný, druhý
want151chcieť
thought152myšlienka
while153chvíľa
life154život
again155znovu, opäť
against156proti, oproti
never157nikdy
need158potreba
old159starý
look160pozerať sa
home161domov
something162niečo
mr163pán
long164dlhý
house165dom
why166prečo
each167každý
part168časť
since169odvtedy
end170koniec
number171číslo
found172našiel
place173miesto
different174iný, rozdielny, odlišný
went175šiel
little176malý
really177naozaj
came178prišiel
left179ľavý
children180deti
local181miestny, lokálny
within182vnútri
always183vždy
without184bez
four185štyri
around186okolo
great187veľký, významný
give188dať, dávať
set189položiť, umiestniť
system190systém
small191drobný, malý
mean192mieniť, myslieť
during193počas
although194hoci, aj keď
case195prípad, situácia, stav
next196ďalší, budúci, nasledujúci
things197veci
find198nájsť, objaviť
social199spoločenský, sociálny
given200dal, daný
group201skupina
second202druhý/á/é
quite203celkom
until204dokiaľ
five205päť
party206večierok, žúr
point207hrot, špička
every208každý/á/é
company209skupina, spoločnosť
women210ženy
says211hovorí
later212neskorší/ia/ie
important213dôležitý/á/é
took214zobral/a/o
state215stav
high216vysoký/á/é
men217muži
away218preč
information219informácia
public220verejný/á/é
help221pomáhať
head222hlava
national223národný, štátny
often224často
seen225videl/a/o
school226škola
money227peniaze
told228povedal/a/o
fact229fakt
night230noc
further231ďalej
better232lepší/ia/ie
british233britský
business234obchod, podnikanie
less235menej
taken236zobral/a/o
done237urobil/a/o, hotový/á/é
hand238ruka
having239mať (niečo)
things240veci
looked241pozeral/a/o sa
London242Londýn
area243oblasť, plocha, priestor
water244voda
perhaps245možno
face246tvár
best247najlepší/ia/ie
mm248skratka od milimeter
form249forma, tvar
family250rodina
general251všeobecný
though252hoci, i keď, ale
already253
possible254možný, možné
nothing255nič
early256skoro, zavčasu, na začiatku
large257veľký
yet258už, ešte, doteraz
young259mladý
side260strana
asked261spýtal sa
whether262či
days263dni
ca264ca.
called265volal
John266Ján
enough267dosť, celkom
development268vývin, vývoj, rozvoj
week269týždeň
round270guľatý, okrúhly, kruhový
power271sila, moc, energia
change272zmeniť
country273krajina
almost274takmer, skoro
council275rada
himself276sám, seba, osobne
room277izba
tell278povedať, oznámiť
service279služba
political280politický
far281ďaleko
able282schopný
six283šesť
become284stať sa
open285otvorený
market286trh, jarmok, trhovisko
times287krát
whole288celý
support289podporovať
half290polovica
eyes291oči
members292členovia
working293práca, pôsobenie
control294kontrolovať, ovládať
major295major, hlavný
problem296problém
doing297činnosť, skutok, udalosť
court298súd
towards299k, ku, smerom k
mind300myseľ, rozum, mozog
anything301čokoľvek
others302ostatné
felt303cítil
war304vojna
car305auto
police306polícia
keep307nechať, zachovať
full308plný, úplný
making309výroba, robenie
either310jeden aj druhý
held311držal
report312správa, referát
interest313záujem
once314raz, kedysi
problems315problémy
act316čin, skutok
road317cesta
probably318pravdepodobne
available319dostupný
labour320práca
law321zákon
research322výskum
following323prívrženci, stúpenci
am324(ja) som
level325úroveň
show326prejaviť, dať najavo, preukázať
saw327videl
looking328pozerá sa
feel329cítiť
today330dnes, dnešok
name331meno
mother332matka
past333minulý, uplynulý, minulosť
question334otázka
let335dovoliť, nechať
knew336vedel, poznal
education337vzdelanie
actually338vlastne, v skutočnosti
policy339taktika, politika
ever340niekedy, vôbec, akokoľvek, vlastne
known341vedel, poznal
above342nad, mimo, hore
office343kancelária
big344veľký
clear345jasný
body346telo
door347dvere
voice348hlas
across349cez
Britain350Británia
person351človek, osoba
together352spolu, dohromady
main353hlavný, základný
services354služby
care355starosť
black356čierny
book357kniha
months358mesiace
turned359otočil
using360používa, využíva
health361zdravie, zdravotný stav
sure362istý, zaručený
white363biely, bledý
million364milión
words365slová
child366dieťa
period367doba, obdobie
minister368kňaz
including369zahŕňa, obsahuje
several370viacerí
father371otec
society372spoločnosť
seemed373zdalo sa, javilo sa, vyzeralo
kind374láskavý, priateľský, milý
began375začal
God376Boh
top377vrchol, najvyššia časť
start378začať, štartovať
itself379seba, sa
behind380za, spoza
themselves381seba, sami, samotní
wanted382chceli
economic383ekonomický, hospodársky
love384láska
means385mieniť, myslieť, zamýšľať
upon386na, v
areas387oblasti, miesta, plochy
effect388efekt, výsledok, pôsobenie
likely389pravdepodobný
English390anglický
city391mesto, veľkomesto
therefore392preto, a tak, a teda
woman393žena
real394skutočný, naozajsný
position395pozícia, ploha
centre396centrum, stred, jadro
south397juh
England398Anglicko
community399komunita
view400pohľad
gave401dal
hard402tvrdý
job403práca, robota
among404medzi, u
staff405personál, zamestnanci
read406čítať
process407proces, postup
line408čiara
future409budúcnosť
particular410špeciálny, zvláštny, osobitný
provide411poskytnúť
present412prítomný, súčasný, terajší
became413stal sa
taking414branie
international415medzinárodný
study416štúdium
moment417moment, chvíľa, okamih
run418bežať
special419špeciálny, zvláštny
result420byť dôsledkom, mať za následok, výsledok
action421čin, dej, chod, funkcia
difficult422náročný, ťažký
pay423platiť, financovať
particularly424obzvlášť, najmä, hlavne
sense425zmysel
age426vek
order427rozkaz, príkaz
management428spravovanie, vedenie
idea429nápad, myšlienka, plán, idea
certain430istý
north431sever
light432svetlo
play433hra
sort434druh
west435západ
evidence436dôkaz
try437skúsiť, pokúsiť sa
close438zavrieť
experience439skúsenosť
rather440skôr
land441pevnina
third442tretí
seems443zdá sa, javí sa, vyzerá
believe444veriť
morning445ráno
outside446vonkajšok
turn447točiť, otočiť
else448iný
free449slobodný, voľný, nezávislý
meeting450stretnutie
leave451odísť
cost452cena, náklad, výdavky
church453kostol
death454smrť
sometimes455niekedy
thus456takto, teda
training457tréning, výcvik
range458rozmedzie, škála, rozsah, rozpätie, rámec
move459posúvať, hýbať, premiestňovať
coming460príchod
brought461priniesol
getting462dostáva
European463európsky
ten464desať
matter465hmota, látka
shall466musí, mal by
heard467počul
table468stôl
needs469potreby, (on) potrebuje
late470neskorý
trade471obchod, obchodovanie
involved472zložitý
mrs473pani
industry474priemysel, priemyselné odvetvie
whose475čí, koho, ktorého
ago476pred, predtým
century477storočie
course478smer, kurz
street479ulica
human480ľudský
united481zjednotený
gone482šiel
yesterday483včera
call484volať
lost485stratený
ask486opýtať sa
word487slovo
groups488skupiny
along489pozdĺž, po
central490centrálny, stredný, ústredný
history491dejiny
few492málo
usually493obvykle, zvyčajne
changes494zmeny
remember495pamätať si, spomenúť si
hundred496sto
individual497jedinec, jednotlivec
air498vzduch
programme499program, plán
rate500sadzba

500 najpouzivanejsich anglicky slov stiahnut

500-najpouzivanejsich-anglickych-slov-AnglictinaRychlo.pdf

 

Tipy pre rýchle naučenie angličtiny:

  1. Angličtina slovná zásoba – akú anglickú slovnú zásobu reálne potrebuješ?
  2. Angličtina – časy a členy: Ako som sa naučil časy a členy v angličtine
  3. Angličtina gramatika: 15 najčastejších gramatických chýb a ako sa im vyhnúť
  4. Angličtina pre pokročilých – 5 princípov pre pozdvihnutie tvojej angličtiny na extra pokročilú úroveň
  5. Angličtina cvičenia – najlepšie cvičenia na angličtinu
  6. Angličtina online zdarma
  7. Angličtina pre začiatočníkov – 3 chyby, na ktoré si treba dať pozor