+421 907 744 331

500 najpoužívanejších
anglických slov, ktoré odštartujú tvoje učenie angličtiny

 

SLOVO PORADIE PREKLAD
the 1 určitý člen, ten(to)/tá(to)/to(to)
of 2 z, od, o
and 3 a, i, aj
to 4 aby, na, od, podľa, ku, pred, za,v
a 5 Neurčitý člen, jeden, nejaký, akýsi, písmeno A
in 6 v, do, na za, u
that 7 to, že, ktorý, ten
it 8 to, ono
is 9 je, existuje
was 10 bol, bola, bolo
I 11 písmeno i, I (ja)
for 12 pre, na, za, ako
on 13 na, o, k, v
you 14 ty, vy
he 15 on, človek
be 16 byť
with 17 s, so, pri, na, od
as 18 ako, pretože, tak, ak
by 19 pri, vedľa, pozdĺž, po, prostredníctvom
at 20 v, na, pri, o, k, po
have 21 mať
are 22 ste, sme, sú
this 23 tento, táto, toto
not 24 zápor, ne-, nie
but 25 ale, avšak
had 26 mal, mala
his 27 jeho
they 28 oni, ony
from 29 z, zo, od, podľa, pred
she 30 ona, tá
which 31 ktorý, aký, čo
or 32 alebo, či, inak
we 33 my
an 34 neurčitý člen
there 35 Tam alebo na tom mieste (na rozdiel od tu)
her 36 jej, ju, svoj
were 37 bol, boli
one 38 jeden, akýsi, nejaký, jediný
do 39 (pomocné sloveso), robiť, činiť
been 40 bol, bola, boli, bolo
all 41 všetci, všetko, celý
their 42 ich, svoje, svoj
has 43
would 44 podmieňovací spôsob od “will”, by, by som
will 45 (pomocné sloveso), bude
what 46 čo, aký, ktorý
if 47 ak, či, keď
can 48 môcť
when 49 keď, kedy, až
so 50 tak, takto, tiež, rovnako
no 51 nie
said 52 povedal povedala, povedalo
who 53 kto
more 54 viac
about 55 o
up 56 hore
them 57 ich, im, nimi
some 58 nejaký/nejaká/nejaké/nejakí (niektorý)
could 59 mohol by som, mohla by, mohol by
him 60 ho, mu (jemu), ním, jeho
into 61 do, dovnútra
its 62 ich, jeho, svojich
then 63 vtedy
two 64 dva
out 65 mimo, von
time 66 čas, doba
like 67 podobný, podobná, podobné
only 68 jedine
my 69 môj, moja, moje
did 70 robil, robila, robilo
other 71 iný, další, ostatný
me 72 mi, mňa/ma, mne
your 73 tvoj, tvoje, váš,vaše, svoj, svoje
now 74 teraz, hneď
over 75 nad, ponad, vyše
just 76 iba / len
may 77 môcť
these 78 tieto, títo
new 79 nový, nová, nové
also 80 tiež, taktiež
people 81 ľudia
any 82 nejaký, nejaká, nejaké, akýkoľvek, akákoľvek, akékoľvek
know 83 vedieť, poznať
very 84 veľmi
see 85 vidieť
first 86 prvý, prvá, prvé
well 87 dobre
after 88 po, potom
should 89 mal by
than 90 ako
where 91 kde
back 92 chrbát, späť
how 93 ako
get 94 dostať, získať
most 95 najviac
way 96 spôsob
down 97 dole
our 98 náš, naša, naše, nášho, nášmu
made 99 spravil, spravila, spravilo
got 100 dostal
much 101 veľa, monoho, veľmi
think 102 myslieť
work 103 práca
work 104 medzi
go 105 ísť
years 106 roky
er 107 er, ehm
many 108 mnoho, mnohí
being 109 bytie
those 110
before 111 pred
right 112 správne
because 113 pretože
through 114 cez
yeah 115 áno
good 116 dobrý
three 117 tri
make 118 vyrobiť
us 119 my, nám, nás
such 120 taký
still 121 nehybný, tichý
year 122 rok
must 123 musieť
last 124 posledný
even 125 rovný
take 126 vziať
own 127 vlastný
too 128 príliš, veľmi
off 129 preč
here 130 tu, sem
come 131 prísť, ísť
both 132 obidva, oba
does 133 robí
say 134 povedať, hovoriť
oh 135 och
used 136 použitý
going 137 odchod, pohyb, chod
erm 138 skratka pre Mechanizmus výmenných kurzov
use 139 používať
government 140 vláda
day 141 deň
man 142 muž
might 143 môcť
same 144 rovnaký, ten istý
under 145 pod
yes 146 áno
however 147 však, avšak
put 148 dať
world 149 svet
another 150 ďalší, iný, druhý
want 151 chcieť
thought 152 myšlienka
while 153 chvíľa
life 154 život
again 155 znovu, opäť
against 156 proti, oproti
never 157 nikdy
need 158 potreba
old 159 starý
look 160 pozerať sa
home 161 domov
something 162 niečo
mr 163 pán
long 164 dlhý
house 165 dom
why 166 prečo
each 167 každý
part 168 časť
since 169 odvtedy
end 170 koniec
number 171 číslo
found 172 našiel
place 173 miesto
different 174 iný, rozdielny, odlišný
went 175 šiel
little 176 malý
really 177 naozaj
came 178 prišiel
left 179 ľavý
children 180 deti
local 181 miestny, lokálny
within 182 vnútri
always 183 vždy
without 184 bez
four 185 štyri
around 186 okolo
great 187 veľký, významný
give 188 dať, dávať
set 189 položiť, umiestniť
system 190 systém
small 191 drobný, malý
mean 192 mieniť, myslieť
during 193 počas
although 194 hoci, aj keď
case 195 prípad, situácia, stav
next 196 ďalší, budúci, nasledujúci
things 197 veci
find 198 nájsť, objaviť
social 199 spoločenský, sociálny
given 200 dal, daný
group 201 skupina
second 202 druhý/á/é
quite 203 celkom
until 204 dokiaľ
five 205 päť
party 206 večierok, žúr
point 207 hrot, špička
every 208 každý/á/é
company 209 skupina, spoločnosť
women 210 ženy
says 211 hovorí
later 212 neskorší/ia/ie
important 213 dôležitý/á/é
took 214 zobral/a/o
state 215 stav
high 216 vysoký/á/é
men 217 muži
away 218 preč
information 219 informácia
public 220 verejný/á/é
help 221 pomáhať
head 222 hlava
national 223 národný, štátny
often 224 často
seen 225 videl/a/o
school 226 škola
money 227 peniaze
told 228 povedal/a/o
fact 229 fakt
night 230 noc
further 231 ďalej
better 232 lepší/ia/ie
british 233 britský
business 234 obchod, podnikanie
less 235 menej
taken 236 zobral/a/o
done 237 urobil/a/o, hotový/á/é
hand 238 ruka
having 239 mať (niečo)
things 240 veci
looked 241 pozeral/a/o sa
London 242 Londýn
area 243 oblasť, plocha, priestor
water 244 voda
perhaps 245 možno
face 246 tvár
best 247 najlepší/ia/ie
mm 248 skratka od milimeter
form 249 forma, tvar
family 250 rodina
general 251 všeobecný
though 252 hoci, i keď, ale
already 253
possible 254 možný, možné
nothing 255 nič
early 256 skoro, zavčasu, na začiatku
large 257 veľký
yet 258 už, ešte, doteraz
young 259 mladý
side 260 strana
asked 261 spýtal sa
whether 262 či
days 263 dni
ca 264 ca.
called 265 volal
John 266 Ján
enough 267 dosť, celkom
development 268 vývin, vývoj, rozvoj
week 269 týždeň
round 270 guľatý, okrúhly, kruhový
power 271 sila, moc, energia
change 272 zmeniť
country 273 krajina
almost 274 takmer, skoro
council 275 rada
himself 276 sám, seba, osobne
room 277 izba
tell 278 povedať, oznámiť
service 279 služba
political 280 politický
far 281 ďaleko
able 282 schopný
six 283 šesť
become 284 stať sa
open 285 otvorený
market 286 trh, jarmok, trhovisko
times 287 krát
whole 288 celý
support 289 podporovať
half 290 polovica
eyes 291 oči
members 292 členovia
working 293 práca, pôsobenie
control 294 kontrolovať, ovládať
major 295 major, hlavný
problem 296 problém
doing 297 činnosť, skutok, udalosť
court 298 súd
towards 299 k, ku, smerom k
mind 300 myseľ, rozum, mozog
anything 301 čokoľvek
others 302 ostatné
felt 303 cítil
war 304 vojna
car 305 auto
police 306 polícia
keep 307 nechať, zachovať
full 308 plný, úplný
making 309 výroba, robenie
either 310 jeden aj druhý
held 311 držal
report 312 správa, referát
interest 313 záujem
once 314 raz, kedysi
problems 315 problémy
act 316 čin, skutok
road 317 cesta
probably 318 pravdepodobne
available 319 dostupný
labour 320 práca
law 321 zákon
research 322 výskum
following 323 prívrženci, stúpenci
am 324 (ja) som
level 325 úroveň
show 326 prejaviť, dať najavo, preukázať
saw 327 videl
looking 328 pozerá sa
feel 329 cítiť
today 330 dnes, dnešok
name 331 meno
mother 332 matka
past 333 minulý, uplynulý, minulosť
question 334 otázka
let 335 dovoliť, nechať
knew 336 vedel, poznal
education 337 vzdelanie
actually 338 vlastne, v skutočnosti
policy 339 taktika, politika
ever 340 niekedy, vôbec, akokoľvek, vlastne
known 341 vedel, poznal
above 342 nad, mimo, hore
office 343 kancelária
big 344 veľký
clear 345 jasný
body 346 telo
door 347 dvere
voice 348 hlas
across 349 cez
Britain 350 Británia
person 351 človek, osoba
together 352 spolu, dohromady
main 353 hlavný, základný
services 354 služby
care 355 starosť
black 356 čierny
book 357 kniha
months 358 mesiace
turned 359 otočil
using 360 používa, využíva
health 361 zdravie, zdravotný stav
sure 362 istý, zaručený
white 363 biely, bledý
million 364 milión
words 365 slová
child 366 dieťa
period 367 doba, obdobie
minister 368 kňaz
including 369 zahŕňa, obsahuje
several 370 viacerí
father 371 otec
society 372 spoločnosť
seemed 373 zdalo sa, javilo sa, vyzeralo
kind 374 láskavý, priateľský, milý
began 375 začal
God 376 Boh
top 377 vrchol, najvyššia časť
start 378 začať, štartovať
itself 379 seba, sa
behind 380 za, spoza
themselves 381 seba, sami, samotní
wanted 382 chceli
economic 383 ekonomický, hospodársky
love 384 láska
means 385 mieniť, myslieť, zamýšľať
upon 386 na, v
areas 387 oblasti, miesta, plochy
effect 388 efekt, výsledok, pôsobenie
likely 389 pravdepodobný
English 390 anglický
city 391 mesto, veľkomesto
therefore 392 preto, a tak, a teda
woman 393 žena
real 394 skutočný, naozajsný
position 395 pozícia, ploha
centre 396 centrum, stred, jadro
south 397 juh
England 398 Anglicko
community 399 komunita
view 400 pohľad
gave 401 dal
hard 402 tvrdý
job 403 práca, robota
among 404 medzi, u
staff 405 personál, zamestnanci
read 406 čítať
process 407 proces, postup
line 408 čiara
future 409 budúcnosť
particular 410 špeciálny, zvláštny, osobitný
provide 411 poskytnúť
present 412 prítomný, súčasný, terajší
became 413 stal sa
taking 414 branie
international 415 medzinárodný
study 416 štúdium
moment 417 moment, chvíľa, okamih
run 418 bežať
special 419 špeciálny, zvláštny
result 420 byť dôsledkom, mať za následok, výsledok
action 421 čin, dej, chod, funkcia
difficult 422 náročný, ťažký
pay 423 platiť, financovať
particularly 424 obzvlášť, najmä, hlavne
sense 425 zmysel
age 426 vek
order 427 rozkaz, príkaz
management 428 spravovanie, vedenie
idea 429 nápad, myšlienka, plán, idea
certain 430 istý
north 431 sever
light 432 svetlo
play 433 hra
sort 434 druh
west 435 západ
evidence 436 dôkaz
try 437 skúsiť, pokúsiť sa
close 438 zavrieť
experience 439 skúsenosť
rather 440 skôr
land 441 pevnina
third 442 tretí
seems 443 zdá sa, javí sa, vyzerá
believe 444 veriť
morning 445 ráno
outside 446 vonkajšok
turn 447 točiť, otočiť
else 448 iný
free 449 slobodný, voľný, nezávislý
meeting 450 stretnutie
leave 451 odísť
cost 452 cena, náklad, výdavky
church 453 kostol
death 454 smrť
sometimes 455 niekedy
thus 456 takto, teda
training 457 tréning, výcvik
range 458 rozmedzie, škála, rozsah, rozpätie, rámec
move 459 posúvať, hýbať, premiestňovať
coming 460 príchod
brought 461 priniesol
getting 462 dostáva
European 463 európsky
ten 464 desať
matter 465 hmota, látka
shall 466 musí, mal by
heard 467 počul
table 468 stôl
needs 469 potreby, (on) potrebuje
late 470 neskorý
trade 471 obchod, obchodovanie
involved 472 zložitý
mrs 473 pani
industry 474 priemysel, priemyselné odvetvie
whose 475 čí, koho, ktorého
ago 476 pred, predtým
century 477 storočie
course 478 smer, kurz
street 479 ulica
human 480 ľudský
united 481 zjednotený
gone 482 šiel
yesterday 483 včera
call 484 volať
lost 485 stratený
ask 486 opýtať sa
word 487 slovo
groups 488 skupiny
along 489 pozdĺž, po
central 490 centrálny, stredný, ústredný
history 491 dejiny
few 492 málo
usually 493 obvykle, zvyčajne
changes 494 zmeny
remember 495 pamätať si, spomenúť si
hundred 496 sto
individual 497 jedinec, jednotlivec
air 498 vzduch
programme 499 program, plán
rate 500 sadzba

 

 

Tipy pre rýchle naučenie angličtiny:

  1. Angličtina slovná zásoba – akú anglickú slovnú zásobu reálne potrebuješ?
  2. Angličtina – časy a členy: Ako som sa naučil časy a členy v angličtine
  3. Angličtina gramatika: 15 najčastejších gramatických chýb a ako sa im vyhnúť
  4. Angličtina pre pokročilých – 5 princípov pre pozdvihnutie tvojej angličtiny na extra pokročilú úroveň
  5. Angličtina cvičenia – najlepšie cvičenia na angličtinu
  6. Angličtina online zdarma
  7. Angličtina pre začiatočníkov – 3 chyby, na ktoré si treba dať pozor