+421 907 744 331

2000 najpoužívanejších
anglických slov

 

SLOVO PORADIE PREKLAD
the 1 určitý člen, ten(to)/tá(to)/to(to)
of 2 z, od, o
and 3 a, i, aj
to 4 aby, na, od, podľa, ku, pred, za,v
a 5 Neurčitý člen, jeden, nejaký, akýsi, písmeno A
in 6 v, do, na za, u
that 7 to, že, ktorý, ten
it 8 to, ono
is 9 je, existuje
was 10 bol, bola, bolo
I 11 písmeno i, I (ja)
for 12 pre, na, za, ako
on 13 na, o, k, v
you 14 ty, vy
he 15 on, človek
be 16 byť
with 17 s, so, pri, na, od
as 18 ako, pretože, tak, ak
by 19 pri, vedľa, pozdĺž, po, prostredníctvom
at 20 v, na, pri, o, k, po
have 21 mať
are 22 ste, sme, sú
this 23 tento, táto, toto
not 24 zápor, ne-, nie
but 25 ale, avšak
had 26 mal, mala
his 27 jeho
they 28 oni, ony
from 29 z, zo, od, podľa, pred
she 30 ona, tá
which 31 ktorý, aký, čo
or 32 alebo, či, inak
we 33 my
an 34 neurčitý člen
there 35 tam alebo na tom mieste
her 36 jej, ju, svoj
were 37 bol, boli
one 38 jeden, akýsi, nejaký, jediný
do 39 (pomocné sloveso), robiť, činiť
been 40 bol, bola, boli, bolo
all 41 všetci, všetko, celý
their 42 ich, svoje, svoj
has 43
would 44 podmieňovací spôsob od “will”, by, by som
will 45 (pomocné sloveso), bude
what 46 čo, aký, ktorý
if 47 ak, či, keď
can 48 môcť
when 49 keď, kedy, až
so 50 tak, takto, tiež, rovnako
no 51 nie
said 52 povedal povedala, povedalo
who 53 kto
more 54 viac
about 55 o
up 56 hore
them 57 ich, im, nimi
some 58 nejaký/nejaká/nejaké/nejakí (niektorý)
could 59 mohol by som, mohla by, mohol by
him 60 ho, mu (jemu), ním, jeho
into 61 do, dovnútra
its 62 ich, jeho, svojich
then 63 vtedy
two 64 dva
out 65 mimo, von
time 66 čas, doba
like 67 podobný, podobná, podobné
only 68 jedine; sám/sama/samo; výlučne
my 69 môj, moja, moje
did 70 robil, robila, robilo
other 71 iný, další, ostatný
me 72 mi, mňa/ma, mne
your 73 tvoj, tvoje, váš,vaše, svoj, svoje
now 74 teraz, hneď
over 75 nad, ponad, vyše
just 76 iba / len
may 77 môcť
these 78 tieto, títo
new 79 nový, nová, nové
also 80 tiež, taktiež
people 81 ľudia
any 82 nejaký, nejaká, nejaké, akýkoľvek, akákoľvek, akékoľvek
know 83 vedieť, poznať
very 84 veľmi
see 85 vidieť
first 86 prvý, prvá, prvé
well 87 dobre
after 88 po, potom
should 89 mal by
than 90 ako
where 91 kde
back 92 chrbát
how 93 ako
get 94 dostať, získať, prijať do vlastníctva, užívania
most 95 najviac
way 96 spôsob
down 97 dole
our 98 náš, naša, naše, nášho, nášmu
made 99 spravil, spravila, spravilo
got 100 dostal
much 101 veľa, monoho, veľmi, vo veľkom množstve
think 102 myslieť
work 103 práca, robota, drina
between 104 medzi
go 105 ísť
years 106 roky
er 107 er, ehm
many 108 mnoho, mnohí
being 109 bytie
those 110
before 111 pred
right 112 správne
because 113 pretože
through 114 cez, skrz
yeah 115 áno
good 116 dobrý, lepší
three 117 tri
make 118 vyrobiť
us 119 my, nám, nás
such 120 taký
still 121 nehybný, tichý, tichší, najtichší, nehybný
year 122 rok
must 123 musieť
last 124 posledný
even 125 rovný; plochý; bez nerovností; hladký
take 126 vziať
own 127 vlastný
too 128 príliš, veľmi, navyše, aj, ďalej, okrem toho
off 129 preč
here 130 tu, sem, na tomto mieste
come 131 prísť, ísť
both 132 obidva, oba
does 133 robí
say 134 povedať, hovoriť
oh 135 och
used 136 použitý
going 137 odchod, pohyb, chod
erm 138 skratka pre Mechanizmus výmenných kurzov
use 139 používať
government 140 vláda
day 141 deň
man 142 muž
might 143 môcť
same 144 rovnaký, ten istý
under 145 pod; pod niečím, zakryté niečím
yes 146 áno
however 147 však, avšak
put 148 dať
world 149 svet
another 150 ďalší, iný, druhý
want 151 chcieť
thought 152 myšlienka
while 153 chvíľa
life 154 život
again 155 znovu, opäť; ešte raz; inokedy; opätovne
against 156 proti, oproti; v opozícii voči; v rozpore s
never 157 nikdy
need 158 potreba
old 159 starý
look 160 pozerať sa
home 161 domov, dom
something 162 niečo; nejaká vec
mr 163 pán, pane
long 164 dlhý
house 165 dom
why 166 prečo; načo
each 167 každý
part 168 časť
since 169 odvtedy
end 170 koniec
number 171 číslo
found 172 našiel
place 173 miesto
different 174 iný, rozdielny, odlišný
went 175 šiel
little 176 malý
really 177 naozaj
came 178 prišiel
left 179 ľavý
children 180 deti
local 181 miestny, lokálny
within 182 vnútri
always 183 vždy
without 184 bez
four 185 štyri
around 186 okolo
great 187 veľký, významný
give 188 dať, dávať
set 189 položiť, umiestniť
system 190 systém
small 191 drobný, malý
mean 192 mieniť, myslieť
during 193 počas
although 194 hoci, aj keď.
case 195 prípad, situácia, stav
next 196 ďalší, budúci, nasledujúci
things 197 veci
find 198 nájsť, objaviť
social 199 spoločenský, sociálny
given 200 dal
group 201 skupina
second 202 druhý/á/é
quite 203 celkom
until 204 dokiaľ
five 205 päť
party 206 večierok, žúr
point 207 hrot, špička
every 208 každý/á/é
company 209 skupina, spoločnosť
women 210 ženy
says 211 hovorí
later 212 neskorší/ia/ie
important 213 dôležitý/á/é
took 214 zobral/a/o
state 215 stav
high 216 vysoký/á/é
men 217 muží
away 218 preč
information 219 informácia
public 220 verejný/á/é
help 221 pomáhať
head 222 hlava
national 223 národný, štátny
often 224 často
seen 225 videl/a/o
school 226 škola
money 227 peniaze
told 228 povedal/a/o
fact 229 fakt
night 230 noc
further 231 ďalej
better 232 lepší/ia/ie
british 233 britský
business 234 obchod, podnikanie
less 235 menej
taken 236 zobral/a/o
done 237 urobil/a/o
hand 238 ruka
having 239 mať (niečo)
things 240 veci
looked 241 pozeral/a/o sa
London 242 Londýn
area 243 oblasť, plocha, priestor
water 244 voda
perhaps 245 možno; asi, azda, vari
face 246 tvár
best 247 najlepší/ia/ie
mm 248 skratka od milimeter
form 249 forma, tvar
family 250 rodina
general 251 všeobecný
though 252 hoci, i keď, ale
already 253
possible 254 možný, možné
nothing 255 nič
early 256 skoro, zavčasu, na začiatku
large 257 veľký
yet 258 už, ešte, doteraz
young 259 mladý
side 260 strana
asked 261 spýtal sa
whether 262 či
days 263 vo dne
ca 264 ca.
skratka
circa
called 265 volal
John 266 Ján
enough 267 dosť, celkom
development 268 vývin, vývoj, rozvoj
week 269 týždeň
round 270 guľatý, okrúhly, kruhový
power 271 sila, moc, energia
change 272 zmeniť
country 273 krajina
almost 274 takmer, skoro
council 275 rada
himself 276 sám, seba, osobne
room 277 izba
tell 278 povedať, oznámiť
service 279 služba
political 280 politický
far 281 ďaleko
able 282 schopný
six 283 šesť
become 284 stať sa
open 285 otvorený
market 286 trh, jarmok, trhovisko
times 287 krát
whole 288 celý
support 289 podporovať
half 290 polovica
eyes 291 oči
members 292 členovia
working 293 práca, pôsobenie
control 294 kontrolovať, ovládať
major 295 major
problem 296 problém
doing 297 činnosť, skutok, udalosť
court 298 súd
towards 299 k, ku, smerom k
mind 300 myseľ, rozum, mozog
anything 301 čokoľvek
others 302 ostatné
felt 303 cítil
war 304 vojna
car 305 auto
police 306 polícia
keep 307 nechať, zachovať
full 308 plný, úplný
making 309 výroba, robenie
either 310 jeden aj druhý
held 311 držal
report 312 správa, referát
interest 313 záujem
once 314 raz, kedysi
problems 315 problémy
act 316 čin, skutok, výkon
road 317 cesta
probably 318 pravdepodobne
available 319 dostupný
labour 320 práca
law 321 zákon
research 322 výskum
following 323 prívrženci, stúpenci
am 324 (ja) som
level 325 plochý, rovný
show 326 prejaviť, dať najavo, preukázať
saw 327 videl
looking 328 pozerá sa
feel 329 cítiť
today 330 dnešok, dnes
name 331 meno
mother 332 matka
past 333 minulý, uplynulý
question 334 otázka
let 335 dovoliť, nechať
knew 336 vedel, poznal
education 337 vzdelanie
actually 338 vlastne, v skutočnosti
policy 339 taktika
ever 340 niekedy, vôbec, akokoľvek, vlastne
known 341 vedel, poznal
above 342 nad, mimo, hore
office 343 kancelária
big 344 veľký
clear 345 jasný, svetlý
body 346 telo
door 347 dvere
voice 348 hlas
across 349 cez
Britain 350 Británia
person 351 človek, osoba
together 352 spolu, dohromady
main 353 hlavný, základný
services 354 služby
care 355 starosť
black 356 čierny
book 357 kniha
months 358 mesiace
turned 359 otočil
using 360 používa, využíva
health 361 zdravie, zdravotný stav
sure 362 istý, zaručený
white 363 biely, bledý
million 364 milión
words 365 slová
child 366 dieťa
period 367 doba
minister 368 kňaz
including 369 zahŕňa
several 370 viacerí
father 371 otec
society 372 spoločnosť
seemed 373 zdalo sa, javilo sa, vyzeralo
kind 374 láskavý, priateľský, milý
began 375 začal
God 376 Boh
top 377 vrchol, najvyššia časť
start 378 začať, štartovať
itself 379 seba, sa
behind 380 za, spoza
themselves 381 seba, sami, samotní
wanted 382 chceli
economic 383 ekonomický, hospodársky
love 384 láska
means 385 mieniť, myslieť, zamýšľať
upon 386 na, v
areas 387 oblasti, miesta, plochy
effect 388 efekt, výsledok, pôsobenie
likely 389 pravdepodobný
English 390 anglický
city 391 mesto, veľkomesto
therefore 392 preto, a tak, a teda
woman 393 žena
real 394 skutočný, naozajsný
position 395 pozícia, ploha
centre 396 centrum, stred, jadro
south 397 juh
England 398 Anglicko
community 399 komunita
view 400 pohľad
gave 401 dal
hard 402 tvrdý
job 403 práca, robota
among 404 medzi, u
staff 405 personál, zamestnanci
read 406 čítať
process 407 proces, postup
line 408 čiara
future 409 budúcnosť
particular 410 špeciálny, zvláštny, osobitný
provide 411 poskytnúť
present 412 prítomný, súčasný, terajší
became 413 stal sa
taking 414 branie
international 415 medzinárodný
study 416 štúdium
moment 417 moment, chvíľa, okamih
run 418 bežať
special 419 špeciálny, zvláštny
result 420 byť dôsledkom, mať za následok
action 421 čin, dej, chod, funkcia
difficult 422 náročný, ťažký
pay 423 platiť, financovať
particularly 424 obzvlášť, najmä, hlavne
sense 425 zmysel
age 426 vek
order 427 rozkaz, príkaz
management 428 spravovanie, vedenie
idea 429 nápad, myšlienka, plán, idea
certain 430 istý
north 431 sever
light 432 svetlo
play 433 hra
sort 434 druh
west 435 západ
evidence 436 dôkaz
try 437 skúsiť, pokúsiť sa
close 438 zavrieť
experience 439 skúsenosť
rather 440 skôr
land 441 pevnina
third 442 tretí
seems 443 zdá sa, javí sa, vyzerá
believe 444 veriť, verí
morning 445 ráno
outside 446 vonkajšok
turn 447 točiť, otočiť
else 448 iný
free 449 slobodný, voľný, nezávislý
meeting 450 stretnutie
leave 451 odísť
cost 452 cena, náklad, výdavky
church 453 kostol
death 454 smrť
sometimes 455 niekedy
thus 456 takto, teda
training 457 tréning, výcvik
range 458 rozmedzie, škála, rozsah, rozpätie, rámec
move 459 posúvať, hýbať, premiestňovať
coming 460 príchod
brought 461 priniesol
getting 462 dostáva
European 463 európsky
ten 464 desať
matter 465 hmota, látka
shall 466 musí, mal by
heard 467 počul
table 468 stôl
needs 469 nevyhnutne, určite, rozhodne
late 470 neskorý
trade 471 obchod, obchodovanie
involved 472 zložitý
mrs 473 pani
industry 474 priemysel, priemyselné odvetvie
whose 475 čí, koho, ktorého
ago 476 pred, predtým; preč; v minulosti
century 477 storočie
course 478 smer, kurz
street 479 ulica
human 480 ľudský
united 481 zjednotený
gone 482 šiel
yesterday 483 včera
call 484 volať
lost 485 stratený
ask 486 opýtať sa
word 487 slovo
groups 488 skupiny
along 489 pozdĺž, po
central 490 centrálny, stredný, ústredný
history 491 dejiny
few 492 málo
usually 493 obvykle, zvyčajne
changes 494 zmeny
remember 495 pamätať si, spomenúť si
hundred 496 sto
individual 497 jedinec, jednotlivec
air 498 vzduch
programme 499 program, plán
rate 500 sadzba
building 501 budova
sir 502 pán, pane
food 503 jedlo
hands 504 ruky
committee 505 výbor, komisia
team 506 tím, skupina
hours 507 hodiny
indeed 508 naozaj, vskutku, skutočne
b 509 b, bé, béčko
language 510 jazyk
someone 511 niekto
everything 512 všetko, všetky
short 513 krátky
certainly 514 iste, určite
trying 515 skúša
based 516 založil
section 517 úsek, sekcia
saying 518 hovorí
lot 519 žreb, los
price 520 cena
similar 521 podobný
reason 522 dôvod
single 523 slobodný, samostatný, nezávislý
minutes 524 minúty
authority 525 autorita, moc, právo
town 526 mesto
cases 527 prípady
common 528 spoločný
true 529 pravdivý
role 530 rola
data 531 dáta
subject 532 predmet, objekt, téma
Europe 533 Európa
class 534 trieda, typ
nature 535 príroda
necessary 536 nevyhnutný, nutný
states 537 stavy
bank 538 skupina, rad
value 539 hodnota
companies 540 spoločnosti
simply 541 jednoducho
especially 542 najmä, hlavne, obzvlášť
hope 543 nádej
department 544 oddelenie
east 545 východ
personal 546 osobný
figure 547 číslica
union 548 únia, zhednotenie
total 549 celkový
cut 550 rezať, krájať
member 551 člen
near 552 blízko
started 553 začal
private 554 súkromný
paper 555 papier
seven 556 sedem
patients 557 pacienti
uk 558 Veľká Británia
type 559 typ, druh
eight 560 osem
live 561 žiť
systems 562 systémy
french 563 francúzsky
herself 564 sama, ona sama, osobne
practice 565 prax
wife 566 manželka
low 567 nízky
seem 568 zdať sa, pripadať, javiť sa
talk 569 rozprávať, hovoriť
former 570 predošlý, bývalý
increase 571 zvýšiť
friend 572 priateľ, kamarát
decision 573 rozhodnutie
countries 574 krajiny
expected 575 očakával
terms 576 termíny
makes 577 vyrába, robí
earlier 578 skôr
return 579 vrátiť sa
financial 580 finančný
president 581 prezident
wo 582 w/o; bez
stage 583 fáza, stupeň
needed 584 potreboval
c 585 C, cé, céčko
university 586 univerzita
lord 587 pán, vládca
club 588 kyjak
issue 589 vydanie, výdaj
required 590 požadoval, vyžadoval
king 591 kráľ
American 592 americký
tax 593 daň
cos 594 skratka; náčelník štábu
parents 595 rodičia
quality 596 vlastnosť
concerned 597 týkajúci sa
higher 598 vyšší
date 599 dátum
foreign 600 zahraničný
approach 601 priblížiť sa
rest 602 oddych, pokoj
ground 603 zem
strong 604 silný
wrong 605 zlý, nesprávny
living 606 živý, žijúci
march 607 pochodovať
situation 608 poloha
comes 609 prichádza, ide
provided 610 poskytol
soon 611 čoskoro, skoro
bed 612 posteľ
account 613 správa
offer 614 ponúknuť
recent 615 nedávny, súčasný
girl 616 dievča
force 617 sila, moc
na 618 nie
David 619 Dávid
final 620 záverečný, posledný
twenty 621 dvadsať
secretary 622 tajomník, sekretár
art 623 umenie
led 624 viedol
production 625 výroba, produkcia
various 626 rôzne
understand 627 rozumieť, chápať
bad 628 zlý, nesprávny
schools 629 školy
weeks 630 týždne
bring 631 priniesť
greater 632 väčší
conditions 633 podmienky
amount 634 suma
results 635 je dôsledkom, má za následok
added 636 pridať, pripočítať
clearly 637 jasne
paid 638 platil
field 639 pole
costs 640 cena, náklady, výdavky
project 641 projekt
forward 642 vpred, dopredu
include 643 zahŕňať, obsahovať
stop 644 prestať, zastaviť
tried 645 skúsiť, pokúsiť sa
decided 646 rozhodné, nepopierateľné
red 647 červená
poor 648 chudobný
award 649 udeliť
front 650 predná strana, predok
hospital 651 nemocnica
friends 652 priatelia, kamaráti
shown 653 ukázal
music 654 hudba
month 655 mesiac
game 656 hra
record 657 nahrať, zapísať
plan 658 plán
anyone 659 ktokoľvek, každý
ways 660 spôsoby
chapater 661 kapitola
goes 662 ide
followed 663 nasledoval
described 664 popísal
royal 665 kráľovský
easy 666 jednoduchý
workers 667 pracovníci
april 668 apríl
agreed 669 dohodnutý
planning 670 plánovanie
green 671 zelený
students 672 študenti
despite 673 napriek, cez
june 674 jún
knowledge 675 poznanie, vedomosti
moved 676 presunul
news 677 správy
lead 678 viesť
sound 679 zvuk
works 680 práce
points 681 body, špice
hair 682 vlasy, chlpy
basis 683 základňa, základ
deal 684 zaoberať sa
answer 685 odpoveď
questions 686 otázky
series 687 séria, rad
please 688 prosím
allowed 689 povolený
below 690 dolu, nižšie
natural 691 prírodný
inside 692 vnútri
kept 693 nechal, zachoval
current 694 súčasný, aktuálny
met 695 stretol
meet 696 stretnúť
fire 697 oheň
feet 698 nohy
running 699 beh, behanie
simple 700 jednoduchý
died 701 zomrel
happened 702 dialo sa
manager 703 manažér
hear 704 počuť
computer 705 počítač
security 706 bezpečie, istota
board 707 doska, tabuľa
evening 708 večer
structure 709 štruktúra
carried 710 niesol
bill 711 účet
heart 712 srdce
sent 713 poslal
test 714 test, skúška
attention 715 pozornosť
story 716 príbeh
written 717 napísal
capital 718 hlavné mesto
studies 719 štúdium
nine 720 deväť
hold 721 držať
letter 722 list
share 723 podiel
per 724 na, za
material 725 materiál
considered 726 uvážený
movement 727 pohyb
dark 728 tmavý
talking 729 hovorí
thinking 730 rozmýšľajúci, mysliaci
success 731 úspech
everyone 732 každý
model 733 model
chance 734 náhoda
boy 735 chlapec
agreement 736 dohoda
received 737 všeobecne uznávaný
stood 738 stál
alone 739 sám
analysis 740 analýza
whatever 741 čokoľvek
fine 742 vybraný
nice 743 pekný
population 744 populácia, obyvateľstvo
modern 745 moderný
books 746 knihy
deal 747 zaoberať sa
theory 748 teória
press 749 tlačiť
legal 750 legálny
son 751 syn
Scotland 752 Škótsko
feeling 753 hmat, cit
cause 754 príčina, dôvod
sea 755 more
increased 756 zvýšil
enviroment 757 prostredie
finally 758 konečne
performance 759 predstavenie
rights 760 práva
bit 761 vrták
growth 762 rast
authorities 763 autorita, moc, právo
produced 764 produkoval, vyrábal
design 765 dizajnovať, navrhovať
whom 766 koho, komu, ktorého, ktorému, ktorý
middle 767 stredný
relationship 768 vzťah
built 769 postavený
complete 770 kompletný
standard 771 štandard
worked 772 pracoval
continued 773 pokračujúce, trvalé
list 774 zoznam
giving 775 dáva
size 776 veľkosť
parties 777 oslavy, párty
visit 778 navštíviť
space 779 vesmír
key 780 kľúč
miss 781 minúť
example 782 príklad
property 783 majetok
myself 784 seba, sa, ja, osobne
buy 785 kúpiť
stay 786 zostať
dead 787 mŕtvy
term 788 termín
mark 789 značka, znamienko
St 790 Sv., svätý
nor 791 ani, ano nie
gon 792 gón, koncovka, znamená „pod uhlom“, „hranatý“; (napr. pentagón)
normal 793 normálny
couple 794 pár, párik
reached 795 dosiahol
Peter 796 Peter
serious 797 vážny, seriózny
throughout 798 celkom, všade, dôkladne
quickly 799 rýchlo
developed 800 rozvinul, vyvinul
lower 801 znížiť
worth 802 hoden
included 803 zahrnutý
France 804 Francúzsko
beginning 805 začiatok
behaviour 806 správanie
recently 807 nedávno
previous 808 predchádzajúci
pounds 809 búši, bije
prime 810 primárny, najdôležitejší
cup 811 šálka
firm 812 pevný
issues 813 vydávanie, výdaje
anyway 814 každopádne
okay 815 v poriadku
cold 816 chladný, studený
energy 817 energia
treatment 818 liečba, liečenie, ošetrenie
thank 819 ďakovať
sat 820 sedel
director 821 riaditeľ
hall 822 hala, sieň
wide 823 široký
levels 824 vyrovnaný
scheme 825 projekt, plán, schéma
choice 826 výber, voľba
significant 827 významný
income 828 príjem, plat
wall 829 stena
reported 830 podal správu/hlásenie
pressure 831 tlak
established 832 založil
contract 833 zmluva
july 834 júl
risk 835 riziko
direct 836 riadiť
beyond 837 na druhej strane, za, nad, okrem
wish 838 priať si, želať si
takes 839 berie
details 840 detaily
suddenly 841 náhly
continue 842 pokračovať
technology 843 technológia
spent 844 minul
forces 845 sily
ones 846 vlastný
won 847 vyhral
happy 848 šťastný
consider 849 zvážiť, posúdiť
plans 850 plány
shows 851 ukazuje
defence 852 obrana
parts 853 časti
opened 854 otvorený
loss 855 strata
industrial 856 priemyselný
activities 857 aktivity
produce 858 produkovať, vyrábať
soviet 859 Soviet
forms 860 tvary
rates 861 sadzby
writing 862 písanie
chairman 863 predseda
generally 864 zvyčajne
teachers 865 učitelia
floor 866 podlaha
colour 867 farba
looks 868 pozerá sa
sun 869 slnko
activity 870 aktivita
appropriate 871 vhodné
park 872 park
nearly 873 takmer
association 874 spolok, združenie
changed 875 zmenil
allow 876 povoliť, dovoliť
hotel 877 hotel
military 878 vojenský
army 879 armáda
sorry 880 ľutujúci
figures 881 čísla
attempt 882 pokúsiť sa
German 883 nemecký
Paul 884 Pavol
original 885 pôvodný
chief 886 vedúci, šéf, veliteľ
leading 887 vedúci, popredný; ústredný; hlavný; najdôležitejší
county 888 kraj, okres
summer 889 leto
village 890 dedina
difference 891 rozdiel
hour 892 hodina
meant 893 myslel
numbers 894 čísla
claim 895 žiadať
specific 896 špecifický, konkrétny
rose 897 ruža
played 898 hral
husband 899 manžel
basic 900 základný
relations 901 vzťahy
potential 902 potenciálny
dr 903 Dr.; Doktor
garden 904 zázrada
reports 905 správy, referáty
professional 906 profesionálny
arms 907 ruky
fall 908 padať, spadnúť
cover 909 kryť, pokryť
product 910 produkt, výrobok
suggested 911 navrhol
ideas 912 nápady
George 913 Juraj
stand 914 stáť;
male 915 muž, samec
obviously 916 zrejmý, očividný, zrejmá výhoda
unless 917 ak nie, okrem, s výnimkou
appeal 918 odvlonaie, žiadosť, prosba
demand 919 žiadať, vyžadovať
season 920 ročné obdobie
access 921 prístup, vstup
rules 922 pravidlá
unit 923 jednotka
appear 924 objaviť sa
northern 925 severný
reading 926 čítanie
investment 927 investovanie, investícia
fish 928 ryba/ryby
picture 929 obrázok
write 930 písať
page 931 strana
playing 932 hranie
independent 933 nezávislý
reasons 934 dôvody
effects 935 efekty, výsledky, pôsobenie
benefit 936 výhoda
successful 937 úspešný
aware 938 vedomý
published 939 vydal, vydať
yourself 940 seba, sám, sebe, teba, tebe, tebou, vy, vás, vám
shop 941 obchod
exactly 942 presne, práve, presným spôsobom
style 943 štýl
passed 944 ten, čo prešiel, schválený
suppose 945 predpokladať, domnievať sa
offered 946 ponúkol
showed 947 ukázal
fell 948 zoťal; jednoduchý minulý čas od „fall“ – sťať, rúbať, zraziť, udrieť, zastreliť, alebo useknúť; spôsobiť pád
deep 949 hlboký
employment 950 zamestnanie, zamestnávanie
miles 951 míle
appeared 952 objavil sa
Germany 953 Nemecko
october 954 október
products 955 produkty, výrobky
popular 956 populárny
science 957 veda
note 958 poznámka
s 959 písmeno S
window 960 okno
expect 961 očakávať
win 962 vyhrať
rise 963 vstať, stúpať
interests 964 záujmy
announced 965 ohlásil, oznámil
resources 966 zdroje
lives 967 životy
economy 968 hospodárnosť
doctor 969 doktor, lekár
influence 970 vplyv
immediately 971 okamžite, ihneď
commission 972 poverenie
blue 973 modrá
maybe 974 možno
events 975 udalosti
prepared 976 pripravený
walk 977 chodiť, kráčať, ísť
advice 978 rada, odporúčanie
gives 979 dáva
ready 980 pripravený, hotový
concern 981 týkať sa
circumstances 982 okolnosti
sales 983 predaje
limited 984 obmedzený
september 985 september
event 986 udalosť
contact 987 kontakt
returned 988 vrátil (sa)
thousand 989 tisíc
charge 990 účtovať (poplatok)
raised 991 zdvihol
America 992 Amerika
ensure 993 zaistiť
oil 994 olej
opportunity 995 príležitosť
lines 996 čiary
college 997 akadémia, vysoká škola
film 998 film
trust 999 dôvera
James 1000 Jakub
january 1001 január
standing 1002 stojí
blood 1003 krv
station 1004 stanica, miesto, základňa
lay 1005 položiť
married 1006 ženatý/vydatá
goods 1007 tovar, majetok
waiting 1008 čakanie
carry 1009 niesť
prices 1010 ceny
ah 1011 ah, ach
designed 1012 navrhnutý
useful 1013 užitočný
lack 1014 nedostatok, absencia
conference 1015 konferencia
operation 1016 prevádzka
houses 1017 domy
follows 1018 nasleduje
western 1019 západný
extent 1020 rozsah, miera
application 1021 použitie, aplikácia
television 1022 televízia
straight 1023 rovný
Richard 1024 Richard
response 1025 odpoveď, odozva, ohlas, reakcia
degree 1026 stupeň
majority 1027 väčšina
hit 1028 udrieť
effective 1029 efektívny
v 1030 vé, v
Scottish 1031 škótsky
average 1032 priemer
wrote 1033 písal, napísal
York 1034 York
region 1035 región
traditional 1036 tradičný
easily 1037 jednoducho, ľahko
closed 1038 zatvorený, zavretý
leaving 1039 opúšťa
glass 1040 sklo
statement 1041 vyhlásenie, výkaz
site 1042 miesto, sídlo, parcela
official 1043 funkcionár, úradník
moving 1044 pohyblivý, pohybujúci sa
places 1045 miesta
accept 1046 prijať
title 1047 názov, titul
election 1048 voľby
parliament 1049 parlament
lady 1050 dáma
earth 1051 Zem
importance 1052 dôležitosť, význam, závažnosť
jobs 1053 práce, roboty
existing 1054 existuje, je
stopped 1055 prestal, zastavil
interesting 1056 zaujímavý
standards 1057 štandardy
review 1058 posudok, recenzia
girls 1059 dievčatá
considerable 1060 značný, významný
Ireland 1061 Írsko
species 1062 druh
match 1063 zápalka
supply 1064 zásobovať, obstarávať
physical 1065 fyzický
eye 1066 oči
caused 1067 spôsobil
watch 1068 sledovať, pozorovať, pozerať sa
follows 1069 nasleduje
extra 1070 zvlášť, naviac, navyše, extra
growing 1071 rastúci
attack 1072 útočiť, zaútočiť, napadnúť
Michael 1073 Michael
campaign 1074 kampaň
understanding 1075 porozumenie, chápanie
heavy 1076 ťažký
complex 1077 zložitý, komplexný
housing 1078 ubytovanie, prístrešie
walked 1079 chodil, kráčal, išiel
daughter 1080 dcéra
primary 1081 primárny
n 1082 písmeno n, en
competition 1083 súťaž
responsible 1084 zodpovedný
speak 1085 hovoriť, rozprávať
river 1086 rieka
p 1087 písmeno P, pé
software 1088 softvér
november 1089 november
break 1090 rozbiť, zlomiť
december 1091 december
sunday 1092 nedeľa
mouth 1093 ústa
piece 1094 kus
medical 1095 lekársky
purpose 1096 účel, cieľ, význam
post 1097 stĺp, kôl, žrď
rule 1098 pravidlo
failed 1099 zlyhal
Wales 1100 Wales
trouble 1101 trápiť, hnevať, obťažovať
responsibility 1102 zodpovednosť
leader 1103 vodca, líder
tomorrow 1104 zajtra
associated 1105 združili, priradili
thirty 1106 tridsať
learning 1107 učenie, štúdium
officer 1108 dôstojník
notice 1109 oznámenie, vyhlásenie
fair 1110 fér, spravodlivý
task 1111 úloha, povinnosť
arm 1112 ruka
separate 1113 oddeliť
highly 1114 veľmi, vysoko
base 1115 základňa, základ
eventually 1116 nakoniec, konečne
ability 1117 schopnosť
d 1118 písmeno D, dé
Charles 1119 Charles, Karol
drive 1120 zahnať
skills 1121 schopnosti, zručnosti
opposition 1122 odpor, opozícia
pattern 1123 vzor
remained 1124 zostal, ostal
hot 1125 horúci
method 1126 metóda
source 1127 zdroj
sitting 1128 sedenie
bought 1129 kúpil
baby 1130 dieťa, bábätko
interested 1131 zainteresovaný, zaujímajúci sa
surface 1132 povrch
sale 1133 predaj
teaching 1134 vyučovanie, výučba
division 1135 delenie, rozdeľovanie
remain 1136 zostať, ostať
fear 1137 strach
wants 1138 chce
remains 1139 zostáva, ostáva
minute 1140 minúta
older 1141 starší
claims 1142 žiada
methods 1143 metódy
accepted 1144 prijatý, akceptovaný
machine 1145 stroj
fully 1146 plne, úplne, celkom
equipment 1147 vybavenie, výstroj
box 1148 škatuľa, krabica, schránka
suggest 1149 navrhnúť
radio 1150 rádio
dear 1151 drahý
disease 1152 ochorenie, choroba
killed 1153 zabil
types 1154 typy, druhy
peace 1155 mier
officers 1156 dôstojníci
slightly 1157 trochu, nepatrne, mierne
balance 1158 rovnováha
features 1159 vlastnosti, funkcie, črty, javy
Christmas 1160 Vianoce
policies 1161 taktiky, politiky
hardly 1162 sotva, ťažko
arrived 1163 pricestoval; dorazil
step 1164 krok
compared 1165 porovnal
wait 1166 čakať
exchange 1167 vymeniť
matters 1168 záleží, má význam
windows 1169 okná
otherwise 1170 inak, rozdielne, iným spôsobom
directly 1171 priamo
created 1172 vytvoril
happen 1173 diať sa
teacher 1174 učiteľ
provision 1175 ustanovenie
variety 1176 odroda
ran 1177 bežal
sector 1178 sektor, úsek
factors 1179 faktory
direction 1180 smerovanie
essential 1181 zásadné
sit 1182 sedieť
caught 1183 chytil
speaker 1184 rečník
finished 1185 dokončený
beautiful 1186 krásny
function 1187 funkcia
exercise 1188 cvičenie
civil 1189 občiansky, civilný
status 1190 postavenie, stav
introduced 1191 predstavil
alternative 1192 alternatíva, voľba, výber
related 1193 súvisiaci
ii 1194 ii
develop 1195 rozvinúť, vyvinúť
character 1196 charakter
brown 1197 hnedá
tea 1198 čaj
safety 1199 bezpečnosť
placed 1200 umiestnil
mum 1201 mama, mamka, mamička
aid 1202 pomáhať
completely 1203 príslovka
cash 1204 peniaze v hotovosti
flat 1205 plochý
fifty 1206 päťdesiat
weight 1207 váha, bremeno, záťaž
transport 1208 transportovať, prevážať
context 1209 kontext
Oxford 1210 Oxford; mesto v Anglicku
animals 1211 zvieratá, zver
culture 1212 kultúra
m 1213 písmeno M, em
obvious 1214 zrejmý, očividný
brother 1215 brat
discussion 1216 diskusia
sold 1217 predal
born 1218 narodený
none 1219 nijaký, nikto, ani jeden
positive 1220 istý, kladný, pozitívny, dokázateľný
afternoon 1221 popoludnie
knows 1222 vie, pozná
shares 1223 podiely, akcie
enviromental 1224 týkajúci sa životného porostredia
damage 1225 poškodenie, škoda
proposed 1226 navrhol
William 1227 William
february 1228 február
condition 1229 stav, podmienka
senior 1230 starší
alright 1231 v poriadku
provides 1232 poskytuje
sign 1233 znak, značka
league 1234 liga, spolok, zväz
trees 1235 stromy
sex 1236 pohlavie
claimed 1237 žiadať
organisation 1238 organizovanie
holding 1239 držanie
budget 1240 rozpočet
families 1241 rodiny
argument 1242 hádka
saturday 1243 sobota
learn 1244 učiť sa
normally 1245 normálne
truth 1246 pravda
stone 1247 kameň
kitchen 1248 kuchyňa
neither 1249 ani
add 1250 pridať
patient 1251 pacient
library 1252 knižnica
lived 1253 majúci život
fit 1254 vhodný, spôsobilý, v dobrej kondícii
progress 1255 postup, pokrok
believed 1256 veril
shot 1257 výstrel
principle 1258 princíp, zásada
agree 1259 súhlasiť
create 1260 vytvoriť
covered 1261 prikryl, pokryl
players 1262 hráči
plant 1263 rastlina
survey 1264 mapovať, robiť štatistiku
annual 1265 ročný, výročný, každoročný
pupils 1266 žiaci
meaning 1267 význam
nuclear 1268 jadrový
increasing 1269 zvyšujúci sa, stúpajúci
reach 1270 dosiahnuť
phone 1271 telefón, telefonovať
version 1272 verzia
forced 1273 vynútený, nútený
female 1274 žena, osoba ženského pohlavia
commercial 1275 komerčný, obchodný
train 1276 vlak
stock 1277 sklad, zásoba, tovar
duty 1278 povinnosť
dog 1279 pes
drink 1280 piť
telephone 1281 telefón
queen 1282 kráľovná
boys 1283 chlapci
send 1284 poslať
presence 1285 prítomnosť
protection 1286 ochrana
courses 1287 smery
august 1288 august
reduced 1289 znížil, zmenši, redukoval
executive 1290 exekutíva
e 1291 písmeno e
individuals 1292 jednotlivci
bar 1293 tyč
presented 1294 obdaroval
chair 1295 stolička
media 1296 médiá
smith 1297 kováč
avoid 1298 vyhýbať sa
pretty 1299 pekný
race 1300 preteky
achieved 1301 dosiahol
relevant 1302 relevantný
apply 1303 aplikovať
district 1304 okres, oblasť, štvrť
double 1305 dvojitý, dvojnásobný
explain 1306 vysvetliť
Robert 1307 Róbert
plus 1308 plus
slowly 1309 pomaly
relatively 1310 relatívne
letters 1311 listy
reference 1312 odkaz, referencia
huge 1313 veľký, obrovský
marriage 1314 manželstvo
collection 1315 zbieranie, zbierka
speech 1316 reč, prejav
Africa 1317 Afrika
regional 1318 regionálny
differences 1319 rozdiely
gold 1320 zlato
opening 1321 otvorenie
effort 1322 úsilie, námaha
overall 1323 celkový
apparently 1324 zrejme, očividne
gets 1325 dostane, získa
holiday 1326 sviatok, voľno, dovolenka
career 1327 kariéra
names 1328 mená
practical 1329 praktický
latter 1330 neskorší, ten druhý
failure 1331 zlyhanie, neúspech
horse 1332 kôň
speed 1333 rýchlosť
determined 1334 rezolútny, zarytý
subjects 1335 subjekty, predmety
benefits 1336 výhody
becomes 1337 stáva sa
sell 1338 predať, predávať
text 1339 text
wind 1340 vietor
student 1341 študent
appears 1342 objavuje sa
helped 1343 pomohol
values 1344 hodnoty
managed 1345 zmanažoval, podarilo sa mu
intended 1346 zamýšľaný
larger 1347 väčší
cells 1348 cely
records 1349 nahráva, zapisuje
daily 1350 denný
scale 1351 váha
edge 1352 okraj
views 1353 pohľady
regular 1354 bežný, zvyčajný
smiled 1355 usmial sa
applied 1356 aplikovaný
memory 1357 pamäť
sleep 1358 spať
merely 1359 iba, len, jedine
fast 1360 rýchly
studio 1361 štúdio
putting 1362 dáva
ball 1363 lopta
pass 1364 minúť, prejsť okolo
cross 1365 kríž
bottom 1366 dno, spodok
eat 1367 jesť
foot 1368 noha, chodidlo
opinion 1369 názor
decisions 1370 rozhodnutia
firms 1371 firmy
drawn 1372 vytiahol
facilities 1373 zariadenia, vybavenie
finance 1374 financie
spend 1375 míňať
cars 1376 autá
corner 1377 roh, uhol, kút
begin 1378 začať
mhm 1379 mhm
image 1380 obraz
setting 1381 nastavenie, nastavovanie
impact 1382 náraz, zrážka, kolízia
receive 1383 dostať
join 1384 spojiť
t 1385 písmeno T, té
quarter 1386 štvrtina
expression 1387 výraz
politics 1388 politika
sister 1389 sestra
grant 1390 udeliť
smile 1391 usmievať sa
instead 1392 namiesto
justice 1393 spravodlivosť
Henry 1394 Henry
draw 1395 ťahať
credit 1396 uznanie, zásluha
additional 1397 ďalší, dodatočný
wood 1398 drevo
advantage 1399 výhoda
largely 1400 prevažne
debate 1401 diskusia, debata
pain 1402 bolesť
mass 1403 masa, hromada, hmota
gas 1404 plyn
clothes 1405 oblečenie, šaty, odevy
dad 1406 tato
somebody 1407 niekto
winter 1408 zima
smaller 1409 drobnejší, menší
aspects 1410 aspekty
active 1411 aktívny
railway 1412 lanovka
check 1413 skontrolovať, overiť, odfajknúť
affairs 1414 záležitosti, veci
joined 1415 spojil
possibly 1416 možno
travel 1417 cestovať
ended 1418 skončil
network 1419 sieť
accounts 1420 správy
leaders 1421 vodcovia, lídri
forest 1422 les
worse 1423 horší
nevertheless 1424 a predsa, predsa len, jednako
bloody 1425 krvavý; krvavejší, najkrvavejší
build 1426 stavať
stuff 1427 vec, látka, hmota, materiál
plants 1428 rastliny
longer 1429 dlhší
providing 1430 ak, keď, za predpokladu, že
powerful 1431 silný, mocný
save 1432 zachrániť
expressed 1433 vyjadril
becoming 1434 vkusný, vhodný, slušivý
carefully 1435 opatrne
length 1436 dĺžka
broken 1437 zlomený
crime 1438 zločin
strength 1439 sila
except 1440 okrem
Mary 1441 Mária
possibility 1442 možnosť
conservative 1443 konzervatívny
reduced 1444 znížil, zredukoval
vote 1445 hlas (vo voľbách)
hill 1446 vrch, kopec, pahorok
examples 1447 príklady
square 1448 štvorec
mainly 1449 hlavne, prevažne, predovšetkým
explained 1450 vysvetlil
impossible 1451 nemožné
insurance 1452 poistenie
formed 1453 formoval
units 1454 jednotky
skin 1455 koža
currently 1456 v súčasnosti, aktuálne, práve
treated 1457 jednať
warm 1458 teplý
address 1459 prejav, príhovor
banks 1460 skupiny, rady
regarded 1461 považoval
somewhere 1462 niekde
spoke 1463 hovoril, rozprával
pulled 1464 ťahaný
joint 1465 spoj
confidence 1466 dôvera
discussed 1467 diskutovali, peberali, rokovali
ring 1468 prsteň
legislation 1469 zákony, zákonodarstvo
mentioned 1470 spomenul
safe 1471 bezpečný
bodies 1472 telá
message 1473 správa, hlásenie, odkaz
steps 1474 kroky
powers 1475 poháňa
proved 1476 dokázal, overil
domestic 1477 domáci
ordinary 1478 obyčajný
farm 1479 farma
sexual 1480 sexuálny
measures 1481 miery
rich 1482 bohatý
Edward 1483 Edward, Eduard
fight 1484 boj, zápas
entirely 1485 úplne
require 1486 vyžadovať
christian 1487 kresťanský
previously 1488 skôr, predtým, toho času
solution 1489 riešenie
pound 1490 búšiť, tĺcť
tonight 1491 dnes v noci, dnes večer
actual 1492 skutočný, súčasný, terajší
transfer 1493 premiestniť
doubt 1494 váhať
difficulties 1495 ťažkosti
shape 1496 tvar
distance 1497 vzdialenosť
proposals 1498 návrhy
choose 1499 vybrať si, zvoliť si
extremely 1500 extrémne
ministers 1501 kňazi
challenge 1502 výzva
technical 1503 technický
fresh 1504 čerstvý
scene 1505 miesto, scéna
museum 1506 múzeum
materials 1507 materiály
correct 1508 opraviť, korigovať
judge 1509 sudca
Thomas 1510 Thomas, Tomáš
rock 1511 skala
target 1512 terč
r 1513 písmeno R, er
article 1514 článok
achieve 1515 dosiahnuť, splniť
prevent 1516 predchádzať, zabrániť
waste 1517 plytvať
includes 1518 zahŕňa, obsahuje
band 1519 skupina
customers 1520 zákazníci
animal 1521 zviera
due 1522 splatný
x 1523 písmeno X
items 1524 položky
suggests 1525 navrhuje
internal 1526 interný, vnútorný
excellent 1527 vynikajúci
ec 1528 napríklad
sight 1529 zrak
turning 1530 točenie
assessment 1531 posúdenie
fairly 1532 spravodlivo, férovo
football 1533 futbal
watched 1534 sledoval, pozoroval, pozeral sa
traffic 1535 dopravný ruch, premávka
net 1536 sieť, sieťka
decide 1537 rozhodnúť
talks 1538 hovorí
touch 1539 dotýkať sa
coffee 1540 káva
watching 1541 sleduje, pozoruje, pozerá sa
sources 1542 zdroje
buildings 1543 budovy
relief 1544 úľava
increasingly 1545 stále viac
spending 1546 míňa
release 1547 uvoľniť, pustiť
introduction 1548 predstavenie sa, úvod
star 1549 hviezda
administration 1550 administrácia, správa
notes 1551 poznámky
battle 1552 bitka
forty 1553 štyridsať
island 1554 ostrov
strange 1555 zvláštny
finding 1556 nález
dry 1557 suchý
initial 1558 počiatočný, prvý
video 1559 video
walking 1560 chodiaci
existence 1561 bytie, existencia
showing 1562 výklad, prehliadka
enjoy 1563 tešiť sa, mať radosť
wonder 1564 byť zvedavý, čudovať sa
master 1565 majster, pán
twelve 1566 dvanásť
appointed 1567 vymenovaný
kingdom 1568 kráľovstvo
equally 1569 rovnako
religious 1570 náboženský
cultural 1571 kultúrny
latest 1572 najnovší
famous 1573 slávny
contrast 1574 kontrastovať
Japan 1575 Japonsko
cabinet 1576 skrinka
tv 1577 tv, televízor
users 1578 používatelia
legs 1579 nohy
institutions 1580 inštitúcie
recorded 1581 nahral, zapisoval
bridge 1582 most
leaves 1583 listy
rain 1584 dážď
reality 1585 realita, skutočnosť
welcome 1586 vitaj
clean 1587 čistý
supposed 1588 predpokladaný, pravdepodobný
proper 1589 správny
seeing 1590 vidí
spirit 1591 duch
lose 1592 stratiť
argued 1593 argumentovať
detailed 1594 detailný, špecifický
driving 1595 prudký, poháňací
pick 1596 vybrať
measures 1597 miera
programmes 1598 programy, plány
trial 1599 proces, pojdenávanie
asking 1600 pýtať sa
aim 1601 mieriť
tour 1602 prehliadka, cesta, zájazd
formal 1603 formálny
prison 1604 väznica, väzenie
unemployment 1605 nezamestnanosť
quiet 1606 tichý
accident 1607 nehoda
fixed 1608 fixný, pevný, stály
starting 1609 začína
concept 1610 predstava, pojdem, idea
tree 1611 strom
fund 1612 fond, nadácia, peňažné prostriedky
elements 1613 prvky, základy
discovered 1614 objavil
equal 1615 rovný, rovnaký
papers 1616 papiere
served 1617 slúžil
unable 1618 neschopný, nespôsobilý
inc 1619 a.s. (akciová spoločnosť)
surely 1620 iste, isto, bezpochyby, pevne; neomylne
refused 1621 odmietol
proportion 1622 proporcia
organization 1623 organizácia, usporiadanie
changing 1624 mení
mine 1625 môj
sides 1626 strany
difficulty 1627 ťažkosť
picked 1628 vybraný, elitný
object 1629 objekt
spread 1630 šíriť
weekend 1631 víkend
construction 1632 stavba, konštruovanie
ahead 1633 vpredu
wine 1634 víno
pointed 1635 špicatý
dinner 1636 večera/obed
distribution 1637 distribúcia
obtained 1638 získal
funds 1639 fondy, nadácie, peňažné prostriedky
lovely 1640 rozkošný
identified 1641 identifikoval
telling 1642 pôsobivý
search 1643 hľadať
factor 1644 faktor
usual 1645 obvyklý, bežný
feature 1646 vlastnosť, funkcia, črta, jav
rural 1647 vidiecky, dedinský
keeping 1648 súlad
twice 1649 dvakrát
applications 1650 použitia, aplikácie
path 1651 cestička, chodník
referred 1652 odvolal sa, odkazoval (na niečo)
games 1653 hry
seat 1654 sedadlo
thanks 1655 ďakuje
whereas 1656 zataiľ čo, kým, kdežto
display 1657 vystaviť, zobraziť
nobody 1658 nikto
reasonable 1659 rozumný
raise 1660 zdvihnúť
substantial 1661 podstatný, významný, značný
detail 1662 detail
charges 1663 účtuje (poplatok)
noted 1664 známy, uznávaný
tend 1665 inklinovať, mať sklon k
developing 1666 rozvíjajúci sa
improve 1667 zlepšiť
onto 1668 na
aircraft 1669 vzdušný dopravný prostriedok
calls 1670 volá
walls 1671 steny
background 1672 pozadie
Japanese 1673 japonský
officials 1674 funkcionári, úradníci
strategy 1675 stratégia
track 1676 koľaj
forget 1677 zabudnúť
content 1678 obsah
soft 1679 mäkký
grounds 1680 kusy zeme, pozemky
Paris 1681 Paríž
o 1682 písmeno O
communication 1683 komunikácia
immediate 1684 okamžitý
client 1685 klient, zákazník
fourth 1686 štvrtý
suitable 1687 vhodný
everybody 1688 všetci
homes 1689 domovy
ought 1690 mal (by)
imagine 1691 predstaviť si
manner 1692 spôsob, metóda
classes 1693 triedy, typy
quick 1694 rýchly
pair 1695 pár
freedom 1696 sloboda
operations 1697 prevádzky
selection 1698 výber, selekcia
opposite 1699 opačný
requirements 1700 požiadavky
signed 1701 podpísal
danger 1702 nebezpečenstvo
users 1703 používateľ
file 1704 kartotéka
completed 1705 skompletizované, zobrané
attitude 1706 postoj
output 1707 výstup
copy 1708 kópia
courts 1709 súdy
sounds 1710 zvuky
laid 1711 položil
spring 1712 vyskočiť, skočiť
relationships 1713 vzťahy
Edinburgh 1714 Edinburgh, mesto v Škótsku
affected 1715 ovplyvnený
afraid 1716 vyľakaný
Jack 1717 Jack, Jakub
chosen 1718 zvolený, vybraný
heat 1719 teplo, žiara, horúčava
entered 1720 vstúpil
democratic 1721 demokratický
elections 1722 voľby
guide 1723 viesť
profit 1724 profit, zisk, výnos
silence 1725 ticho
goal 1726 cieľ
birds 1727 vtáky
prince 1728 princ
murder 1729 vražda
techniques 1730 techniky
easier 1731 jednoduchší
sufficient 1732 dostatočný
agency 1733 agentúra
scientific 1734 vedecký
removed 1735 vzdialený, odstránený
focus 1736 ohnisko, stred
carrying 1737 nesie
eastern 1738 východný
Irish 1739 írsky
speaking 1740 rozprávanie
markets 1741 trhy, jarmoky, trhoviská
theatre 1742 divadlo
crisis 1743 kríza
conflict 1744 mať konflikt, byť v rozpore, odporovať si
defined 1745 definoval
slow 1746 pomalý
reform 1747 reforma
expensive 1748 drahý
offers 1749 ponúka
educational 1750 vzdelávací
capacity 1751 kapacita
respect 1752 zreteľ, ohľad, hľadisko
purposes 1753 účely, ciele, významy
absolutely 1754 absolútne, úplne
happens 1755 deje sa
profits 1756 profity, zisky, výnosy
patterns 1757 vzory
whilst 1758 zatiaľ čo
dropped 1759 kvapkal, padal
managers 1760 manažéri
employees 1761 zamestnanci
planned 1762 plánoval
fields 1763 polia
package 1764 balík
weather 1765 počasie
totally 1766 úplne
opportunities 1767 príležitosti
procedure 1768 procedúra, postup
fingers 1769 prsty
grey 1770 šedý
mental 1771 mentálny, duševný, psychický
bear 1772 nosiť, niesť
frequently 1773 často
sentence 1774 veta
dealing 1775 zaoberá sa
dangerous 1776 nebezpečný
demands 1777 žiada, vyžaduje
beside 1778 vedľa, pri
recognition 1779 uznanie
largest 1780 najväčší
listen 1781 počúvať
marked 1782 výrazný, nápadný, jasný
sites 1783 miesta, sídla, parcely
arrangements 1784 dojednania, dohody
absence 1785 absencia, neprítomnosť
perfect 1786 dokonalý
understood 1787 rozumel
secret 1788 tajný
empty 1789 prázdny
critical 1790 kritický
prove 1791 dokázať, overiť
familiar 1792 známy, dôverne známy
g 1793 písmeno G, gé
card 1794 karta
operating 1795 prevádzkový; operačný, operujúci
issued 1796 vydal
replaced 1797 nahradiť
partly 1798 čiastočne
principles 1799 princípy, zásady
supported 1800 podporoval
seriously 1801 vážne, bez žartov
projects 1802 projekty
admitted 1803 prijať, uznať
grand 1804 veľkolepý
fighting 1805 bojovný, pripravený na boj
elsewhere 1806 inde
strike 1807 udrieť
beat 1808 biť, tĺcť
player 1809 hráč
necessarily 1810 nutne
commitment 1811 záväzok
properly 1812 správne, poriadne
threat 1813 hrozba
route 1814 trasa, cesta, dráha
unlikely 1815 nepravdepodobné
replied 1816 odpovedal
liked 1817 páčilo sa
ideal 1818 ideál
victory 1819 víťazstvo
neck 1820 krk
discuss 1821 diskutovať, peberať, rokovať
Tom 1822 Tom, Tomáš
widely 1823 široko, ďaleko, mnoho
occur 1824 stať sa, prihodiť sa
violence 1825 násilie, zúrivosť
drawing 1826 kresba, kreslenie
efforts 1827 úsilie (mn. číslo)
element 1828 prvok, základ
experienced 1829 skúsený
worry 1830 znepokojovať sa
till 1831 až do
pieces 1832 kusy
darlington 1833 Darlington, mesto v severnom Anglicku
selling 1834 predajný
reaction 1835 reakcia
colleagues 1836 kolegovia
historical 1837 historický
Roman 1838 rímsky
liberal 1839 liberálny
die 1840 zomrieť
heads 1841 hlavy
discipline 1842 disciplína
friday 1843 piatok
bright 1844 jasný
Jesus 1845 Ježiš
rooms 1846 izby
Russian 1847 ruský
wild 1848 divý, divoký
Liverpool 1849 Liverpool; mesto v Anglicku
China 1850 Čína
closely 1851 blízko, vedľa, tesne pri
cell 1852 cela
castle 1853 hrad, zámok
southern 1854 južný
expenditure 1855 výdavky
occured 1856 nastalo, prihodilo sa, stalo sa
pictures 1857 obrázky
branch 1858 vetva
audience 1859 publikum
flowers 1860 kvety
urban 1861 mestský
thousands 1862 tisíce
grow 1863 rásť
conversation 1864 konverzácia
bus 1865 autobus
h 1866 písmeno H
congress 1867 kongres
tiny 1868 malý
desire 1869 túžiť
emphasis 1870 dôraz, zdôraznenie
remembered 1871 pamätal si, spomenul si
exist 1872 existovať, byť
consideration 1873 zváženie, úvaha, pozornosť
processes 1874 procesy, postupy
seek 1875 hľadať
appearance 1876 zjav, zdanie, vystúpenie
maintain 1877 udržať, udržiavať
upper 1878 horný
least 1879 najmenší, najnižší
option 1880 možnosť
estate 1881 pozemok, statok, majetok
adopted 1882 prijal, prevzal, adoptoval
exhibition 1883 výstava
youth 1884 mladosť
debt 1885 dlh
orders 1886 rozkazy, príkazy
captain 1887 kapitán
boat 1888 loď
uses 1889 používa, využíva
younger 1890 mladší
assembly 1891 zhromaždenie
payment 1892 platba
lunch 1893 obed
extended 1894 rozšírený, natiahnutý
sought 1895 hľadal
learned 1896 učený, vzdelaný
moral 1897 morálny
suffered 1898 trpel
serve 1899 slúžiť
surprised 1900 prekvapil
driver 1901 vodič, šofér
brief 1902 krátky
elected 1903 zvolený
volume 1904 zväzok
fifteen 1905 pätnásť
drugs 1906 lieky
institute 1907 zaviesť
leg 1908 noha
comment 1909 komentár
represented 1910 reprezentoval, predstavoval
arts 1911 umenia
contribution 1912 príspevok, prispievanie
meetings 1913 stretnutia
committed 1914 zaviazal sa, zaviazal sa, zaväzuje sa
centres 1915 centrá
filled 1916 naplnil
hearing 1917 sluch
bag 1918 taška
feelings 1919 pocity
surprise 1920 prekvapiť
revealed 1921 odhalil
runs 1922 beží
broke 1923 zlomil
ian 1924 ský, ovský/onský
document 1925 doklad, dokument
Martin 1926 Martin
hell 1927 peklo
apparent 1928 zjavný
continuing 1929 pokračuje
curriculum 1930 školské osnovy
models 1931 modely
code 1932 kód
functions 1933 funkcie
occasion 1934 príležitosť
procedures 1935 procedúry, postup
noticed 1936 všimol si
monday 1937 pondelok
enter 1938 vstúpiť
shops 1939 obchod
link 1940 článok
faith 1941 viera
establish 1942 založiť
facts 1943 fakty
requires 1944 vyžaduje
membership 1945 členstvo
shook 1946 zatriasol
lies 1947 lži
crown 1948 koruna
remaining 1949 zostáva, ostáva
drop 1950 kvapka
thin 1951 tenký
pleasure 1952 radosť
lie 1953 lož, klamstvo
flow 1954 tiecť
recognised 1955 spoznal, rozoznal
Alan 1956 Alan
careful 1957 opatrný
gain 1958 získať
ordered 1959 usporiadaný, uprataný
literature 1960 literatúra
row 1961 rad
marketing 1962 makreting, trh, nákup, predaj
broad 1963 široký
birth 1964 narodenie, pôrod, vznik
professor 1965 profesor
attempts 1966 pokúša sa
beneath 1967 dole, naspodku
stated 1968 špecifikovaný, stanovený, určený
aye 1969 ba, vždy
gentleman 1970 džentlmen, pán
entry 1971 vstup, vchod
breath 1972 dych
flight 1973 let
constant 1974 konštantný, stály, pevný
attractive 1975 atraktívny, príťažlivý
tests 1976 testy, skúšky
investigation 1977 vyšetrovanie
protect 1978 chrániť
nodded 1979 kývol
wear 1980 nosiť
greatest 1981 najväčší
dress 1982 šaty, odev, oblečenie
encourage 1983 povzbudiť
busy 1984 zaneprázdnený
belief 1985 domnienka, viera
shared 1986 zdieľal, podelil sa o (niečo)
corp 1987 korp. skratka korporácia
fun 1988 zábava
tradition 1989 tradícia
catch 1990 chytiť
description 1991 popis, opis
released 1992 uvoľnil, pustil
wearing 1993 nosí
criminal 1994 kriminálny, zločinný, trestný
developments 1995 výviny, vývoje, rozvoje
pleased 1996 potešil
engineering 1997 strojárstvo
shut 1998 zatvoriť
observed 1999 pozoroval
vital 2000 životný

 

Tipy pre rýchle naučenie angličtiny:

  1. Angličtina slovná zásoba – akú anglickú slovnú zásobu reálne potrebuješ?
  2. Angličtina – časy a členy: Ako som sa naučil časy a členy v angličtine
  3. Angličtina gramatika: 15 najčastejších gramatických chýb a ako sa im vyhnúť
  4. Angličtina pre pokročilých – 5 princípov pre pozdvihnutie tvojej angličtiny na extra pokročilú úroveň
  5. Angličtina cvičenia – najlepšie cvičenia na angličtinu
  6. Angličtina online zdarma
  7. Angličtina pre začiatočníkov – 3 chyby, na ktoré si treba dať pozor