+421 949 545 308

2000 najpoužívanejších
anglických slov

 
 

SLOVOPORADIEPREKLAD
the1určitý člen, ten(to)/tá(to)/to(to)
of2z, od, o
and3a, i, aj
to4aby, na, od, podľa, ku, pred, za,v
a5Neurčitý člen, jeden, nejaký, akýsi, písmeno A
in6v, do, na za, u
that7to, že, ktorý, ten
it8to, ono
is9je, existuje
was10bol, bola, bolo
I11písmeno i, I (ja)
for12pre, na, za, ako
on13na, o, k, v
you14ty, vy
he15on, človek
be16byť
with17s, so, pri, na, od
as18ako, pretože, tak, ak
by19pri, vedľa, pozdĺž, po, prostredníctvom
at20v, na, pri, o, k, po
have21mať
are22ste, sme, sú
this23tento, táto, toto
not24zápor, ne-, nie
but25ale, avšak
had26mal, mala
his27jeho
they28oni, ony
from29z, zo, od, podľa, pred
she30ona, tá
which31ktorý, aký, čo
or32alebo, či, inak
we33my
an34neurčitý člen
there35tam alebo na tom mieste
her36jej, ju, svoj
were37bol, boli
one38jeden, akýsi, nejaký, jediný
do39(pomocné sloveso), robiť, činiť
been40bol, bola, boli, bolo
all41všetci, všetko, celý
their42ich, svoje, svoj
has43
would44podmieňovací spôsob od “will”, by, by som
will45(pomocné sloveso), bude
what46čo, aký, ktorý
if47ak, či, keď
can48môcť
when49keď, kedy, až
so50tak, takto, tiež, rovnako
no51nie
said52povedal povedala, povedalo
who53kto
more54viac
about55o
up56hore
them57ich, im, nimi
some58nejaký/nejaká/nejaké/nejakí (niektorý)
could59mohol by som, mohla by, mohol by
him60ho, mu (jemu), ním, jeho
into61do, dovnútra
its62ich, jeho, svojich
then63vtedy
two64dva
out65mimo, von
time66čas, doba
like67podobný, podobná, podobné
only68jedine; sám/sama/samo; výlučne
my69môj, moja, moje
did70robil, robila, robilo
other71iný, další, ostatný
me72mi, mňa/ma, mne
your73tvoj, tvoje, váš,vaše, svoj, svoje
now74teraz, hneď
over75nad, ponad, vyše
just76spravodlivý, spravodlivá, spravodlivé
may77môcť
these78tieto, títo
new79nový, nová, nové
also80tiež, taktiež
people81ľudia
any82nejaký, nejaká, nejaké, akýkoľvek, akákoľvek, akékoľvek
know83vedieť, poznať
very84veľmi
see85vidieť
first86prvý, prvá, prvé
well87dobre
after88po, potom
should89mal by
than90ako
where91kde
back92chrbát
how93ako
get94dostať, získať, prijať do vlastníctva, užívania
most95najviac
way96spôsob
down97dole
our98náš, naša, naše, nášho, nášmu
made99spravil, spravila, spravilo
got100dostal
much101veľa, monoho, veľmi, vo veľkom množstve
think102myslieť
work103práca, robota, drina
between104medzi
go105ísť
years106roky
er107er, ehm
many108mnoho, mnohí
being109bytie
those110
before111pred
right112správne
because113pretože
through114cez, skrz
yeah115áno
good116dobrý, lepší
three117tri
make118vyrobiť
us119my, nám, nás
such120taký
still121nehybný, tichý, tichší, najtichší, nehybný
year122rok
must123musieť
last124posledný
even125rovný; plochý; bez nerovností; hladký
take126vziať
own127vlastný
too128príliš, veľmi, navyše, aj, ďalej, okrem toho
off129preč
here130tu, sem, na tomto mieste
come131prísť, ísť
both132obidva, oba
does133robí
say134povedať, hovoriť
oh135och
used136použitý
going137odchod, pohyb, chod
erm138skratka pre Mechanizmus výmenných kurzov
use139používať
government140vláda
day141deň
man142muž
might143môcť
same144rovnaký, ten istý
under145pod; pod niečím, zakryté niečím
yes146áno
however147však, avšak
put148dať
world149svet
another150ďalší, iný, druhý
want151chcieť
thought152myšlienka
while153chvíľa
life154život
again155znovu, opäť; ešte raz; inokedy; opätovne
against156proti, oproti; v opozícii voči; v rozpore s
never157nikdy
need158potreba
old159starý
look160pozerať sa
home161domov, dom
something162niečo; nejaká vec
mr163pán, pane
long164dlhý
house165dom
why166prečo; načo
each167každý
part168časť
since169odvtedy
end170koniec
number171číslo
found172našiel
place173miesto
different174iný, rozdielny, odlišný
went175šiel
little176malý
really177naozaj
came178prišiel
left179ľavý
children180deti
local181miestny, lokálny
within182vnútri
always183vždy
without184bez
four185štyri
around186okolo
great187veľký, významný
give188dať, dávať
set189položiť, umiestniť
system190systém
small191drobný, malý
mean192mieniť, myslieť
during193počas
although194hoci, aj keď.
case195prípad, situácia, stav
next196ďalší, budúci, nasledujúci
things197veci
find198nájsť, objaviť
social199spoločenský, sociálny
given200dal
group201skupina
second202druhý/á/é
quite203celkom
until204dokiaľ
five205päť
party206večierok, žúr
point207hrot, špička
every208každý/á/é
company209skupina, spoločnosť
women210ženy
says211hovorí
later212neskorší/ia/ie
important213dôležitý/á/é
took214zobral/a/o
state215stav
high216vysoký/á/é
men217muží
away218preč
information219informácia
public220verejný/á/é
help221pomáhať
head222hlava
national223národný, štátny
often224často
seen225videl/a/o
school226škola
money227peniaze
told228povedal/a/o
fact229fakt
night230noc
further231ďalej
better232lepší/ia/ie
british233britský
business234obchod, podnikanie
less235menej
taken236zobral/a/o
done237urobil/a/o
hand238ruka
having239mať (niečo)
things240veci
looked241pozeral/a/o sa
London242Londýn
area243oblasť, plocha, priestor
water244voda
perhaps245možno; asi, azda, vari
face246tvár
best247najlepší/ia/ie
mm248skratka od milimeter
form249forma, tvar
family250rodina
general251všeobecný
though252hoci, i keď, ale
already253
possible254možný, možné
nothing255nič
early256skoro, zavčasu, na začiatku
large257veľký
yet258už, ešte, doteraz
young259mladý
side260strana
asked261spýtal sa
whether262či
days263vo dne
ca264ca.
skratka
circa
called265volal
John266Ján
enough267dosť, celkom
development268vývin, vývoj, rozvoj
week269týždeň
round270guľatý, okrúhly, kruhový
power271sila, moc, energia
change272zmeniť
country273krajina
almost274takmer, skoro
council275rada
himself276sám, seba, osobne
room277izba
tell278povedať, oznámiť
service279služba
political280politický
far281ďaleko
able282schopný
six283šesť
become284stať sa
open285otvorený
market286trh, jarmok, trhovisko
times287krát
whole288celý
support289podporovať
half290polovica
eyes291oči
members292členovia
working293práca, pôsobenie
control294kontrolovať, ovládať
major295major
problem296problém
doing297činnosť, skutok, udalosť
court298súd
towards299k, ku, smerom k
mind300myseľ, rozum, mozog
anything301čokoľvek
others302ostatné
felt303cítil
war304vojna
car305auto
police306polícia
keep307nechať, zachovať
full308plný, úplný
making309výroba, robenie
either310jeden aj druhý
held311držal
report312správa, referát
interest313záujem
once314raz, kedysi
problems315problémy
act316čin, skutok, výkon
road317cesta
probably318pravdepodobne
available319dostupný
labour320práca
law321zákon
research322výskum
following323prívrženci, stúpenci
am324(ja) som
level325plochý, rovný
show326prejaviť, dať najavo, preukázať
saw327videl
looking328pozerá sa
feel329cítiť
today330dnešok, dnes
name331meno
mother332matka
past333minulý, uplynulý
question334otázka
let335dovoliť, nechať
knew336vedel, poznal
education337vzdelanie
actually338vlastne, v skutočnosti
policy339taktika
ever340niekedy, vôbec, akokoľvek, vlastne
known341vedel, poznal
above342nad, mimo, hore
office343kancelária
big344veľký
clear345jasný, svetlý
body346telo
door347dvere
voice348hlas
across349cez
Britain350Británia
person351človek, osoba
together352spolu, dohromady
main353hlavný, základný
services354služby
care355starosť
black356čierny
book357kniha
months358mesiace
turned359otočil
using360používa, využíva
health361zdravie, zdravotný stav
sure362istý, zaručený
white363biely, bledý
million364milión
words365slová
child366dieťa
period367doba
minister368kňaz
including369zahŕňa
several370viacerí
father371otec
society372spoločnosť
seemed373zdalo sa, javilo sa, vyzeralo
kind374láskavý, priateľský, milý
began375začal
God376Boh
top377vrchol, najvyššia časť
start378začať, štartovať
itself379seba, sa
behind380za, spoza
themselves381seba, sami, samotní
wanted382chceli
economic383ekonomický, hospodársky
love384láska
means385mieniť, myslieť, zamýšľať
upon386na, v
areas387oblasti, miesta, plochy
effect388efekt, výsledok, pôsobenie
likely389pravdepodobný
English390anglický
city391mesto, veľkomesto
therefore392preto, a tak, a teda
woman393žena
real394skutočný, naozajsný
position395pozícia, ploha
centre396centrum, stred, jadro
south397juh
England398Anglicko
community399komunita
view400pohľad
gave401dal
hard402tvrdý
job403práca, robota
among404medzi, u
staff405personál, zamestnanci
read406čítať
process407proces, postup
line408čiara
future409budúcnosť
particular410špeciálny, zvláštny, osobitný
provide411poskytnúť
present412prítomný, súčasný, terajší
became413stal sa
taking414branie
international415medzinárodný
study416štúdium
moment417moment, chvíľa, okamih
run418bežať
special419špeciálny, zvláštny
result420byť dôsledkom, mať za následok
action421čin, dej, chod, funkcia
difficult422náročný, ťažký
pay423platiť, financovať
particularly424obzvlášť, najmä, hlavne
sense425zmysel
age426vek
order427rozkaz, príkaz
management428spravovanie, vedenie
idea429nápad, myšlienka, plán, idea
certain430istý
north431sever
light432svetlo
play433hra
sort434druh
west435západ
evidence436dôkaz
try437skúsiť, pokúsiť sa
close438zavrieť
experience439skúsenosť
rather440skôr
land441pevnina
third442tretí
seems443zdá sa, javí sa, vyzerá
believe444veriť, verí
morning445ráno
outside446vonkajšok
turn447točiť, otočiť
else448iný
free449slobodný, voľný, nezávislý
meeting450stretnutie
leave451odísť
cost452cena, náklad, výdavky
church453kostol
death454smrť
sometimes455niekedy
thus456takto, teda
training457tréning, výcvik
range458rozmedzie, škála, rozsah, rozpätie, rámec
move459posúvať, hýbať, premiestňovať
coming460príchod
brought461priniesol
getting462dostáva
European463európsky
ten464desať
matter465hmota, látka
shall466musí, mal by
heard467počul
table468stôl
needs469nevyhnutne, určite, rozhodne
late470neskorý
trade471obchod, obchodovanie
involved472zložitý
mrs473pani
industry474priemysel, priemyselné odvetvie
whose475čí, koho, ktorého
ago476pred, predtým; preč; v minulosti
century477storočie
course478smer, kurz
street479ulica
human480ľudský
united481zjednotený
gone482šiel
yesterday483včera
call484volať
lost485stratený
ask486opýtať sa
word487slovo
groups488skupiny
along489pozdĺž, po
central490centrálny, stredný, ústredný
history491dejiny
few492málo
usually493obvykle, zvyčajne
changes494zmeny
remember495pamätať si, spomenúť si
hundred496sto
individual497jedinec, jednotlivec
air498vzduch
programme499program, plán
rate500sadzba
building501budova
sir502pán, pane
food503jedlo
hands504ruky
committee505výbor, komisia
team506tím, skupina
hours507hodiny
indeed508naozaj, vskutku, skutočne
b509b, bé, béčko
language510jazyk
someone511niekto
everything512všetko, všetky
short513krátky
certainly514iste, určite
trying515skúša
based516založil
section517úsek, sekcia
saying518hovorí
lot519žreb, los
price520cena
similar521podobný
reason522dôvod
single523slobodný, samostatný, nezávislý
minutes524minúty
authority525autorita, moc, právo
town526mesto
cases527prípady
common528spoločný
true529pravdivý
role530rola
data531dáta
subject532predmet, objekt, téma
Europe533Európa
class534trieda, typ
nature535príroda
necessary536nevyhnutný, nutný
states537stavy
bank538skupina, rad
value539hodnota
companies540spoločnosti
simply541jednoducho
especially542najmä, hlavne, obzvlášť
hope543nádej
department544oddelenie
east545východ
personal546osobný
figure547číslica
union548únia, zhednotenie
total549celkový
cut550rezať, krájať
member551člen
near552blízko
started553začal
private554súkromný
paper555papier
seven556sedem
patients557pacienti
uk558Veľká Británia
type559typ, druh
eight560osem
live561žiť
systems562systémy
french563francúzsky
herself564sama, ona sama, osobne
practice565prax
wife566manželka
low567nízky
seem568zdať sa, pripadať, javiť sa
talk569rozprávať, hovoriť
former570predošlý, bývalý
increase571zvýšiť
friend572priateľ, kamarát
decision573rozhodnutie
countries574krajiny
expected575očakával
terms576termíny
makes577vyrába, robí
earlier578skôr
return579vrátiť sa
financial580finančný
president581prezident
wo582w/o; bez
stage583fáza, stupeň
needed584potreboval
c585C, cé, céčko
university586univerzita
lord587pán, vládca
club588kyjak
issue589vydanie, výdaj
required590požadoval, vyžadoval
king591kráľ
American592americký
tax593daň
cos594skratka; náčelník štábu
parents595rodičia
quality596vlastnosť
concerned597týkajúci sa
higher598vyšší
date599dátum
foreign600zahraničný
approach601priblížiť sa
rest602oddych, pokoj
ground603zem
strong604silný
wrong605zlý, nesprávny
living606živý, žijúci
march607pochodovať
situation608poloha
comes609prichádza, ide
provided610poskytol
soon611čoskoro, skoro
bed612posteľ
account613správa
offer614ponúknuť
recent615nedávny, súčasný
girl616dievča
force617sila, moc
na618nie
David619Dávid
final620záverečný, posledný
twenty621dvadsať
secretary622tajomník, sekretár
art623umenie
led624viedol
production625výroba, produkcia
various626rôzne
understand627rozumieť, chápať
bad628zlý, nesprávny
schools629školy
weeks630týždne
bring631priniesť
greater632väčší
conditions633podmienky
amount634suma
results635je dôsledkom, má za následok
added636pridať, pripočítať
clearly637jasne
paid638platil
field639pole
costs640cena, náklady, výdavky
project641projekt
forward642vpred, dopredu
include643zahŕňať, obsahovať
stop644prestať, zastaviť
tried645skúsiť, pokúsiť sa
decided646rozhodné, nepopierateľné
red647červená
poor648chudobný
award649udeliť
front650predná strana, predok
hospital651nemocnica
friends652priatelia, kamaráti
shown653ukázal
music654hudba
month655mesiac
game656hra
record657nahrať, zapísať
plan658plán
anyone659ktokoľvek, každý
ways660spôsoby
chapater661kapitola
goes662ide
followed663nasledoval
described664popísal
royal665kráľovský
easy666jednoduchý
workers667pracovníci
april668apríl
agreed669dohodnutý
planning670plánovanie
green671zelený
students672študenti
despite673napriek, cez
june674jún
knowledge675poznanie, vedomosti
moved676presunul
news677správy
lead678viesť
sound679zvuk
works680práce
points681body, špice
hair682vlasy, chlpy
basis683základňa, základ
deal684zaoberať sa
answer685odpoveď
questions686otázky
series687séria, rad
please688prosím
allowed689povolený
below690dolu, nižšie
natural691prírodný
inside692vnútri
kept693nechal, zachoval
current694súčasný, aktuálny
met695stretol
meet696stretnúť
fire697oheň
feet698nohy
running699beh, behanie
simple700jednoduchý
died701zomrel
happened702dialo sa
manager703manažér
hear704počuť
computer705počítač
security706bezpečie, istota
board707doska, tabuľa
evening708večer
structure709štruktúra
carried710niesol
bill711účet
heart712srdce
sent713poslal
test714test, skúška
attention715pozornosť
story716príbeh
written717napísal
capital718hlavné mesto
studies719štúdium
nine720deväť
hold721držať
letter722list
share723podiel
per724na, za
material725materiál
considered726uvážený
movement727pohyb
dark728tmavý
talking729hovorí
thinking730rozmýšľajúci, mysliaci
success731úspech
everyone732každý
model733model
chance734náhoda
boy735chlapec
agreement736dohoda
received737všeobecne uznávaný
stood738stál
alone739sám
analysis740analýza
whatever741čokoľvek
fine742vybraný
nice743pekný
population744populácia, obyvateľstvo
modern745moderný
books746knihy
deal747zaoberať sa
theory748teória
press749tlačiť
legal750legálny
son751syn
Scotland752Škótsko
feeling753hmat, cit
cause754príčina, dôvod
sea755more
increased756zvýšil
enviroment757prostredie
finally758konečne
performance759predstavenie
rights760práva
bit761vrták
growth762rast
authorities763autorita, moc, právo
produced764produkoval, vyrábal
design765dizajnovať, navrhovať
whom766koho, komu, ktorého, ktorému, ktorý
middle767stredný
relationship768vzťah
built769postavený
complete770kompletný
standard771štandard
worked772pracoval
continued773pokračujúce, trvalé
list774zoznam
giving775dáva
size776veľkosť
parties777oslavy, párty
visit778navštíviť
space779vesmír
key780kľúč
miss781minúť
example782príklad
property783majetok
myself784seba, sa, ja, osobne
buy785kúpiť
stay786zostať
dead787mŕtvy
term788termín
mark789značka, znamienko
St790Sv., svätý
nor791ani, ano nie
gon792gón, koncovka, znamená “pod uhlom”, “hranatý”; (napr. pentagón)
normal793normálny
couple794pár, párik
reached795dosiahol
Peter796Peter
serious797vážny, seriózny
throughout798celkom, všade, dôkladne
quickly799rýchlo
developed800rozvinul, vyvinul
lower801znížiť
worth802hoden
included803zahrnutý
France804Francúzsko
beginning805začiatok
behaviour806správanie
recently807nedávno
previous808predchádzajúci
pounds809búši, bije
prime810primárny, najdôležitejší
cup811šálka
firm812pevný
issues813vydávanie, výdaje
anyway814každopádne
okay815v poriadku
cold816chladný, studený
energy817energia
treatment818liečba, liečenie, ošetrenie
thank819ďakovať
sat820sedel
director821riaditeľ
hall822hala, sieň
wide823široký
levels824vyrovnaný
scheme825projekt, plán, schéma
choice826výber, voľba
significant827významný
income828príjem, plat
wall829stena
reported830podal správu/hlásenie
pressure831tlak
established832založil
contract833zmluva
july834júl
risk835riziko
direct836riadiť
beyond837na druhej strane, za, nad, okrem
wish838priať si, želať si
takes839berie
details840detaily
suddenly841náhly
continue842pokračovať
technology843technológia
spent844minul
forces845sily
ones846vlastný
won847vyhral
happy848šťastný
consider849zvážiť, posúdiť
plans850plány
shows851ukazuje
defence852obrana
parts853časti
opened854otvorený
loss855strata
industrial856priemyselný
activities857aktivity
produce858produkovať, vyrábať
soviet859Soviet
forms860tvary
rates861sadzby
writing862písanie
chairman863predseda
generally864zvyčajne
teachers865učitelia
floor866podlaha
colour867farba
looks868pozerá sa
sun869slnko
activity870aktivita
appropriate871vhodné
park872park
nearly873takmer
association874spolok, združenie
changed875zmenil
allow876povoliť, dovoliť
hotel877hotel
military878vojenský
army879armáda
sorry880ľutujúci
figures881čísla
attempt882pokúsiť sa
German883nemecký
Paul884Pavol
original885pôvodný
chief886vedúci, šéf, veliteľ
leading887vedúci, popredný; ústredný; hlavný; najdôležitejší
county888kraj, okres
summer889leto
village890dedina
difference891rozdiel
hour892hodina
meant893myslel
numbers894čísla
claim895žiadať
specific896špecifický, konkrétny
rose897ruža
played898hral
husband899manžel
basic900základný
relations901vzťahy
potential902potenciálny
dr903Dr.; Doktor
garden904zázrada
reports905správy, referáty
professional906profesionálny
arms907ruky
fall908padať, spadnúť
cover909kryť, pokryť
product910produkt, výrobok
suggested911navrhol
ideas912nápady
George913Juraj
stand914stáť;
male915muž, samec
obviously916zrejmý, očividný, zrejmá výhoda
unless917ak nie, okrem, s výnimkou
appeal918odvlonaie, žiadosť, prosba
demand919žiadať, vyžadovať
season920ročné obdobie
access921prístup, vstup
rules922pravidlá
unit923jednotka
appear924objaviť sa
northern925severný
reading926čítanie
investment927investovanie, investícia
fish928ryba/ryby
picture929obrázok
write930písať
page931strana
playing932hranie
independent933nezávislý
reasons934dôvody
effects935efekty, výsledky, pôsobenie
benefit936výhoda
successful937úspešný
aware938vedomý
published939vydal, vydať
yourself940seba, sám, sebe, teba, tebe, tebou, vy, vás, vám
shop941obchod
exactly942presne, práve, presným spôsobom
style943štýl
passed944ten, čo prešiel, schválený
suppose945predpokladať, domnievať sa
offered946ponúkol
showed947ukázal
fell948zoťal; jednoduchý minulý čas od “fall” – sťať, rúbať, zraziť, udrieť, zastreliť, alebo useknúť; spôsobiť pád
deep949hlboký
employment950zamestnanie, zamestnávanie
miles951míle
appeared952objavil sa
Germany953Nemecko
october954október
products955produkty, výrobky
popular956populárny
science957veda
note958poznámka
s959písmeno S
window960okno
expect961očakávať
win962vyhrať
rise963vstať, stúpať
interests964záujmy
announced965ohlásil, oznámil
resources966zdroje
lives967životy
economy968hospodárnosť
doctor969doktor, lekár
influence970vplyv
immediately971okamžite, ihneď
commission972poverenie
blue973modrá
maybe974možno
events975udalosti
prepared976pripravený
walk977chodiť, kráčať, ísť
advice978rada, odporúčanie
gives979dáva
ready980pripravený, hotový
concern981týkať sa
circumstances982okolnosti
sales983predaje
limited984obmedzený
september985september
event986udalosť
contact987kontakt
returned988vrátil (sa)
thousand989tisíc
charge990účtovať (poplatok)
raised991zdvihol
America992Amerika
ensure993zaistiť
oil994olej
opportunity995príležitosť
lines996čiary
college997akadémia, vysoká škola
film998film
trust999dôvera
James1000Jakub
january1001január
standing1002stojí
blood1003krv
station1004stanica, miesto, základňa
lay1005položiť
married1006ženatý/vydatá
goods1007tovar, majetok
waiting1008čakanie
carry1009niesť
prices1010ceny
ah1011ah, ach
designed1012navrhnutý
useful1013užitočný
lack1014nedostatok, absencia
conference1015konferencia
operation1016prevádzka
houses1017domy
follows1018nasleduje
western1019západný
extent1020rozsah, miera
application1021použitie, aplikácia
television1022televízia
straight1023rovný
Richard1024Richard
response1025odpoveď, odozva, ohlas, reakcia
degree1026stupeň
majority1027väčšina
hit1028udrieť
effective1029efektívny
v1030vé, v
Scottish1031škótsky
average1032priemer
wrote1033písal, napísal
York1034York
region1035región
traditional1036tradičný
easily1037jednoducho, ľahko
closed1038zatvorený, zavretý
leaving1039opúšťa
glass1040sklo
statement1041vyhlásenie, výkaz
site1042miesto, sídlo, parcela
official1043funkcionár, úradník
moving1044pohyblivý, pohybujúci sa
places1045miesta
accept1046prijať
title1047názov, titul
election1048voľby
parliament1049parlament
lady1050dáma
earth1051Zem
importance1052dôležitosť, význam, závažnosť
jobs1053práce, roboty
existing1054existuje, je
stopped1055prestal, zastavil
interesting1056zaujímavý
standards1057štandardy
review1058posudok, recenzia
girls1059dievčatá
considerable1060značný, významný
Ireland1061Írsko
species1062druh
match1063zápalka
supply1064zásobovať, obstarávať
physical1065fyzický
eye1066oči
caused1067spôsobil
watch1068sledovať, pozorovať, pozerať sa
follows1069nasleduje
extra1070zvlášť, naviac, navyše, extra
growing1071rastúci
attack1072útočiť, zaútočiť, napadnúť
Michael1073Michael
campaign1074kampaň
understanding1075porozumenie, chápanie
heavy1076ťažký
complex1077zložitý, komplexný
housing1078ubytovanie, prístrešie
walked1079chodil, kráčal, išiel
daughter1080dcéra
primary1081primárny
n1082písmeno n, en
competition1083súťaž
responsible1084zodpovedný
speak1085hovoriť, rozprávať
river1086rieka
p1087písmeno P, pé
software1088softvér
november1089november
break1090rozbiť, zlomiť
december1091december
sunday1092nedeľa
mouth1093ústa
piece1094kus
medical1095lekársky
purpose1096účel, cieľ, význam
post1097stĺp, kôl, žrď
rule1098pravidlo
failed1099zlyhal
Wales1100Wales
trouble1101trápiť, hnevať, obťažovať
responsibility1102zodpovednosť
leader1103vodca, líder
tomorrow1104zajtra
associated1105združili, priradili
thirty1106tridsať
learning1107učenie, štúdium
officer1108dôstojník
notice1109oznámenie, vyhlásenie
fair1110fér, spravodlivý
task1111úloha, povinnosť
arm1112ruka
separate1113oddeliť
highly1114veľmi, vysoko
base1115základňa, základ
eventually1116nakoniec, konečne
ability1117schopnosť
d1118písmeno D, dé
Charles1119Charles, Karol
drive1120zahnať
skills1121schopnosti, zručnosti
opposition1122odpor, opozícia
pattern1123vzor
remained1124zostal, ostal
hot1125horúci
method1126metóda
source1127zdroj
sitting1128sedenie
bought1129kúpil
baby1130dieťa, bábätko
interested1131zainteresovaný, zaujímajúci sa
surface1132povrch
sale1133predaj
teaching1134vyučovanie, výučba
division1135delenie, rozdeľovanie
remain1136zostať, ostať
fear1137strach
wants1138chce
remains1139zostáva, ostáva
minute1140minúta
older1141starší
claims1142žiada
methods1143metódy
accepted1144prijatý, akceptovaný
machine1145stroj
fully1146plne, úplne, celkom
equipment1147vybavenie, výstroj
box1148škatuľa, krabica, schránka
suggest1149navrhnúť
radio1150rádio
dear1151drahý
disease1152ochorenie, choroba
killed1153zabil
types1154typy, druhy
peace1155mier
officers1156dôstojníci
slightly1157trochu, nepatrne, mierne
balance1158rovnováha
features1159vlastnosti, funkcie, črty, javy
Christmas1160Vianoce
policies1161taktiky, politiky
hardly1162sotva, ťažko
arrived1163pricestoval; dorazil
step1164krok
compared1165porovnal
wait1166čakať
exchange1167vymeniť
matters1168záleží, má význam
windows1169okná
otherwise1170inak, rozdielne, iným spôsobom
directly1171priamo
created1172vytvoril
happen1173diať sa
teacher1174učiteľ
provision1175ustanovenie
variety1176odroda
ran1177bežal
sector1178sektor, úsek
factors1179faktory
direction1180smerovanie
essential1181zásadné
sit1182sedieť
caught1183chytil
speaker1184rečník
finished1185dokončený
beautiful1186krásny
function1187funkcia
exercise1188cvičenie
civil1189občiansky, civilný
status1190postavenie, stav
introduced1191predstavil
alternative1192alternatíva, voľba, výber
related1193súvisiaci
ii1194ii
develop1195rozvinúť, vyvinúť
character1196charakter
brown1197hnedá
tea1198čaj
safety1199bezpečnosť
placed1200umiestnil
mum1201mama, mamka, mamička
aid1202pomáhať
completely1203príslovka
cash1204peniaze v hotovosti
flat1205plochý
fifty1206päťdesiat
weight1207váha, bremeno, záťaž
transport1208transportovať, prevážať
context1209kontext
Oxford1210Oxford; mesto v Anglicku
animals1211zvieratá, zver
culture1212kultúra
m1213písmeno M, em
obvious1214zrejmý, očividný
brother1215brat
discussion1216diskusia
sold1217predal
born1218narodený
none1219nijaký, nikto, ani jeden
positive1220istý, kladný, pozitívny, dokázateľný
afternoon1221popoludnie
knows1222vie, pozná
shares1223podiely, akcie
enviromental1224týkajúci sa životného porostredia
damage1225poškodenie, škoda
proposed1226navrhol
William1227William
february1228február
condition1229stav, podmienka
senior1230starší
alright1231v poriadku
provides1232poskytuje
sign1233znak, značka
league1234liga, spolok, zväz
trees1235stromy
sex1236pohlavie
claimed1237žiadať
organisation1238organizovanie
holding1239držanie
budget1240rozpočet
families1241rodiny
argument1242hádka
saturday1243sobota
learn1244učiť sa
normally1245normálne
truth1246pravda
stone1247kameň
kitchen1248kuchyňa
neither1249ani
add1250pridať
patient1251pacient
library1252knižnica
lived1253majúci život
fit1254vhodný, spôsobilý, v dobrej kondícii
progress1255postup, pokrok
believed1256veril
shot1257výstrel
principle1258princíp, zásada
agree1259súhlasiť
create1260vytvoriť
covered1261prikryl, pokryl
players1262hráči
plant1263rastlina
survey1264mapovať, robiť štatistiku
annual1265ročný, výročný, každoročný
pupils1266žiaci
meaning1267význam
nuclear1268jadrový
increasing1269zvyšujúci sa, stúpajúci
reach1270dosiahnuť
phone1271telefón, telefonovať
version1272verzia
forced1273vynútený, nútený
female1274žena, osoba ženského pohlavia
commercial1275komerčný, obchodný
train1276vlak
stock1277sklad, zásoba, tovar
duty1278povinnosť
dog1279pes
drink1280piť
telephone1281telefón
queen1282kráľovná
boys1283chlapci
send1284poslať
presence1285prítomnosť
protection1286ochrana
courses1287smery
august1288august
reduced1289znížil, zmenši, redukoval
executive1290exekutíva
e1291písmeno e
individuals1292jednotlivci
bar1293tyč
presented1294obdaroval
chair1295stolička
media1296médiá
smith1297kováč
avoid1298vyhýbať sa
pretty1299pekný
race1300preteky
achieved1301dosiahol
relevant1302relevantný
apply1303aplikovať
district1304okres, oblasť, štvrť
double1305dvojitý, dvojnásobný
explain1306vysvetliť
Robert1307Róbert
plus1308plus
slowly1309pomaly
relatively1310relatívne
letters1311listy
reference1312odkaz, referencia
huge1313veľký, obrovský
marriage1314manželstvo
collection1315zbieranie, zbierka
speech1316reč, prejav
Africa1317Afrika
regional1318regionálny
differences1319rozdiely
gold1320zlato
opening1321otvorenie
effort1322úsilie, námaha
overall1323celkový
apparently1324zrejme, očividne
gets1325dostane, získa
holiday1326sviatok, voľno, dovolenka
career1327kariéra
names1328mená
practical1329praktický
latter1330neskorší, ten druhý
failure1331zlyhanie, neúspech
horse1332kôň
speed1333rýchlosť
determined1334rezolútny, zarytý
subjects1335subjekty, predmety
benefits1336výhody
becomes1337stáva sa
sell1338predať, predávať
text1339text
wind1340vietor
student1341študent
appears1342objavuje sa
helped1343pomohol
values1344hodnoty
managed1345zmanažoval, podarilo sa mu
intended1346zamýšľaný
larger1347väčší
cells1348cely
records1349nahráva, zapisuje
daily1350denný
scale1351váha
edge1352okraj
views1353pohľady
regular1354bežný, zvyčajný
smiled1355usmial sa
applied1356aplikovaný
memory1357pamäť
sleep1358spať
merely1359iba, len, jedine
fast1360rýchly
studio1361štúdio
putting1362dáva
ball1363lopta
pass1364minúť, prejsť okolo
cross1365kríž
bottom1366dno, spodok
eat1367jesť
foot1368noha, chodidlo
opinion1369názor
decisions1370rozhodnutia
firms1371firmy
drawn1372vytiahol
facilities1373zariadenia, vybavenie
finance1374financie
spend1375míňať
cars1376autá
corner1377roh, uhol, kút
begin1378začať
mhm1379mhm
image1380obraz
setting1381nastavenie, nastavovanie
impact1382náraz, zrážka, kolízia
receive1383dostať
join1384spojiť
t1385písmeno T, té
quarter1386štvrtina
expression1387výraz
politics1388politika
sister1389sestra
grant1390udeliť
smile1391usmievať sa
instead1392namiesto
justice1393spravodlivosť
Henry1394Henry
draw1395ťahať
credit1396uznanie, zásluha
additional1397ďalší, dodatočný
wood1398drevo
advantage1399výhoda
largely1400prevažne
debate1401diskusia, debata
pain1402bolesť
mass1403masa, hromada, hmota
gas1404plyn
clothes1405oblečenie, šaty, odevy
dad1406tato
somebody1407niekto
winter1408zima
smaller1409drobnejší, menší
aspects1410aspekty
active1411aktívny
railway1412lanovka
check1413skontrolovať, overiť, odfajknúť
affairs1414záležitosti, veci
joined1415spojil
possibly1416možno
travel1417cestovať
ended1418skončil
network1419sieť
accounts1420správy
leaders1421vodcovia, lídri
forest1422les
worse1423horší
nevertheless1424a predsa, predsa len, jednako
bloody1425krvavý; krvavejší, najkrvavejší
build1426stavať
stuff1427vec, látka, hmota, materiál
plants1428rastliny
longer1429dlhší
providing1430ak, keď, za predpokladu, že
powerful1431silný, mocný
save1432zachrániť
expressed1433vyjadril
becoming1434vkusný, vhodný, slušivý
carefully1435opatrne
length1436dĺžka
broken1437zlomený
crime1438zločin
strength1439sila
except1440okrem
Mary1441Mária
possibility1442možnosť
conservative1443konzervatívny
reduced1444znížil, zredukoval
vote1445hlas (vo voľbách)
hill1446vrch, kopec, pahorok
examples1447príklady
square1448štvorec
mainly1449hlavne, prevažne, predovšetkým
explained1450vysvetlil
impossible1451nemožné
insurance1452poistenie
formed1453formoval
units1454jednotky
skin1455koža
currently1456v súčasnosti, aktuálne, práve
treated1457jednať
warm1458teplý
address1459prejav, príhovor
banks1460skupiny, rady
regarded1461považoval
somewhere1462niekde
spoke1463hovoril, rozprával
pulled1464ťahaný
joint1465spoj
confidence1466dôvera
discussed1467diskutovali, peberali, rokovali
ring1468prsteň
legislation1469zákony, zákonodarstvo
mentioned1470spomenul
safe1471bezpečný
bodies1472telá
message1473správa, hlásenie, odkaz
steps1474kroky
powers1475poháňa
proved1476dokázal, overil
domestic1477domáci
ordinary1478obyčajný
farm1479farma
sexual1480sexuálny
measures1481miery
rich1482bohatý
Edward1483Edward, Eduard
fight1484boj, zápas
entirely1485úplne
require1486vyžadovať
christian1487kresťanský
previously1488skôr, predtým, toho času
solution1489riešenie
pound1490búšiť, tĺcť
tonight1491dnes v noci, dnes večer
actual1492skutočný, súčasný, terajší
transfer1493premiestniť
doubt1494váhať
difficulties1495ťažkosti
shape1496tvar
distance1497vzdialenosť
proposals1498návrhy
choose1499vybrať si, zvoliť si
extremely1500extrémne
ministers1501kňazi
challenge1502výzva
technical1503technický
fresh1504čerstvý
scene1505miesto, scéna
museum1506múzeum
materials1507materiály
correct1508opraviť, korigovať
judge1509sudca
Thomas1510Thomas, Tomáš
rock1511skala
target1512terč
r1513písmeno R, er
article1514článok
achieve1515dosiahnuť, splniť
prevent1516predchádzať, zabrániť
waste1517plytvať
includes1518zahŕňa, obsahuje
band1519skupina
customers1520zákazníci
animal1521zviera
due1522splatný
x1523písmeno X
items1524položky
suggests1525navrhuje
internal1526interný, vnútorný
excellent1527vynikajúci
ec1528napríklad
sight1529zrak
turning1530točenie
assessment1531posúdenie
fairly1532spravodlivo, férovo
football1533futbal
watched1534sledoval, pozoroval, pozeral sa
traffic1535dopravný ruch, premávka
net1536sieť, sieťka
decide1537rozhodnúť
talks1538hovorí
touch1539dotýkať sa
coffee1540káva
watching1541sleduje, pozoruje, pozerá sa
sources1542zdroje
buildings1543budovy
relief1544úľava
increasingly1545stále viac
spending1546míňa
release1547uvoľniť, pustiť
introduction1548predstavenie sa, úvod
star1549hviezda
administration1550administrácia, správa
notes1551poznámky
battle1552bitka
forty1553štyridsať
island1554ostrov
strange1555zvláštny
finding1556nález
dry1557suchý
initial1558počiatočný, prvý
video1559video
walking1560chodiaci
existence1561bytie, existencia
showing1562výklad, prehliadka
enjoy1563tešiť sa, mať radosť
wonder1564byť zvedavý, čudovať sa
master1565majster, pán
twelve1566dvanásť
appointed1567vymenovaný
kingdom1568kráľovstvo
equally1569rovnako
religious1570náboženský
cultural1571kultúrny
latest1572najnovší
famous1573slávny
contrast1574kontrastovať
Japan1575Japonsko
cabinet1576skrinka
tv1577tv, televízor
users1578používatelia
legs1579nohy
institutions1580inštitúcie
recorded1581nahral, zapisoval
bridge1582most
leaves1583listy
rain1584dážď
reality1585realita, skutočnosť
welcome1586vitaj
clean1587čistý
supposed1588predpokladaný, pravdepodobný
proper1589správny
seeing1590vidí
spirit1591duch
lose1592stratiť
argued1593argumentovať
detailed1594detailný, špecifický
driving1595prudký, poháňací
pick1596vybrať
measures1597miera
programmes1598programy, plány
trial1599proces, pojdenávanie
asking1600pýtať sa
aim1601mieriť
tour1602prehliadka, cesta, zájazd
formal1603formálny
prison1604väznica, väzenie
unemployment1605nezamestnanosť
quiet1606tichý
accident1607nehoda
fixed1608fixný, pevný, stály
starting1609začína
concept1610predstava, pojdem, idea
tree1611strom
fund1612fond, nadácia, peňažné prostriedky
elements1613prvky, základy
discovered1614objavil
equal1615rovný, rovnaký
papers1616papiere
served1617slúžil
unable1618neschopný, nespôsobilý
inc1619a.s. (akciová spoločnosť)
surely1620iste, isto, bezpochyby, pevne; neomylne
refused1621odmietol
proportion1622proporcia
organization1623organizácia, usporiadanie
changing1624mení
mine1625môj
sides1626strany
difficulty1627ťažkosť
picked1628vybraný, elitný
object1629objekt
spread1630šíriť
weekend1631víkend
construction1632stavba, konštruovanie
ahead1633vpredu
wine1634víno
pointed1635špicatý
dinner1636večera/obed
distribution1637distribúcia
obtained1638získal
funds1639fondy, nadácie, peňažné prostriedky
lovely1640rozkošný
identified1641identifikoval
telling1642pôsobivý
search1643hľadať
factor1644faktor
usual1645obvyklý, bežný
feature1646vlastnosť, funkcia, črta, jav
rural1647vidiecky, dedinský
keeping1648súlad
twice1649dvakrát
applications1650použitia, aplikácie
path1651cestička, chodník
referred1652odvolal sa, odkazoval (na niečo)
games1653hry
seat1654sedadlo
thanks1655ďakuje
whereas1656zataiľ čo, kým, kdežto
display1657vystaviť, zobraziť
nobody1658nikto
reasonable1659rozumný
raise1660zdvihnúť
substantial1661podstatný, významný, značný
detail1662detail
charges1663účtuje (poplatok)
noted1664známy, uznávaný
tend1665inklinovať, mať sklon k
developing1666rozvíjajúci sa
improve1667zlepšiť
onto1668na
aircraft1669vzdušný dopravný prostriedok
calls1670volá
walls1671steny
background1672pozadie
Japanese1673japonský
officials1674funkcionári, úradníci
strategy1675stratégia
track1676koľaj
forget1677zabudnúť
content1678obsah
soft1679mäkký
grounds1680kusy zeme, pozemky
Paris1681Paríž
o1682písmeno O
communication1683komunikácia
immediate1684okamžitý
client1685klient, zákazník
fourth1686štvrtý
suitable1687vhodný
everybody1688všetci
homes1689domovy
ought1690mal (by)
imagine1691predstaviť si
manner1692spôsob, metóda
classes1693triedy, typy
quick1694rýchly
pair1695pár
freedom1696sloboda
operations1697prevádzky
selection1698výber, selekcia
opposite1699opačný
requirements1700požiadavky
signed1701podpísal
danger1702nebezpečenstvo
users1703používateľ
file1704kartotéka
completed1705skompletizované, zobrané
attitude1706postoj
output1707výstup
copy1708kópia
courts1709súdy
sounds1710zvuky
laid1711položil
spring1712vyskočiť, skočiť
relationships1713vzťahy
Edinburgh1714Edinburgh, mesto v Škótsku
affected1715ovplyvnený
afraid1716vyľakaný
Jack1717Jack, Jakub
chosen1718zvolený, vybraný
heat1719teplo, žiara, horúčava
entered1720vstúpil
democratic1721demokratický
elections1722voľby
guide1723viesť
profit1724profit, zisk, výnos
silence1725ticho
goal1726cieľ
birds1727vtáky
prince1728princ
murder1729vražda
techniques1730techniky
easier1731jednoduchší
sufficient1732dostatočný
agency1733agentúra
scientific1734vedecký
removed1735vzdialený, odstránený
focus1736ohnisko, stred
carrying1737nesie
eastern1738východný
Irish1739írsky
speaking1740rozprávanie
markets1741trhy, jarmoky, trhoviská
theatre1742divadlo
crisis1743kríza
conflict1744mať konflikt, byť v rozpore, odporovať si
defined1745definoval
slow1746pomalý
reform1747reforma
expensive1748drahý
offers1749ponúka
educational1750vzdelávací
capacity1751kapacita
respect1752zreteľ, ohľad, hľadisko
purposes1753účely, ciele, významy
absolutely1754absolútne, úplne
happens1755deje sa
profits1756profity, zisky, výnosy
patterns1757vzory
whilst1758zatiaľ čo
dropped1759kvapkal, padal
managers1760manažéri
employees1761zamestnanci
planned1762plánoval
fields1763polia
package1764balík
weather1765počasie
totally1766úplne
opportunities1767príležitosti
procedure1768procedúra, postup
fingers1769prsty
grey1770šedý
mental1771mentálny, duševný, psychický
bear1772nosiť, niesť
frequently1773často
sentence1774veta
dealing1775zaoberá sa
dangerous1776nebezpečný
demands1777žiada, vyžaduje
beside1778vedľa, pri
recognition1779uznanie
largest1780najväčší
listen1781počúvať
marked1782výrazný, nápadný, jasný
sites1783miesta, sídla, parcely
arrangements1784dojednania, dohody
absence1785absencia, neprítomnosť
perfect1786dokonalý
understood1787rozumel
secret1788tajný
empty1789prázdny
critical1790kritický
prove1791dokázať, overiť
familiar1792známy, dôverne známy
g1793písmeno G, gé
card1794karta
operating1795prevádzkový; operačný, operujúci
issued1796vydal
replaced1797nahradiť
partly1798čiastočne
principles1799princípy, zásady
supported1800podporoval
seriously1801vážne, bez žartov
projects1802projekty
admitted1803prijať, uznať
grand1804veľkolepý
fighting1805bojovný, pripravený na boj
elsewhere1806inde
strike1807udrieť
beat1808biť, tĺcť
player1809hráč
necessarily1810nutne
commitment1811záväzok
properly1812správne, poriadne
threat1813hrozba
route1814trasa, cesta, dráha
unlikely1815nepravdepodobné
replied1816odpovedal
liked1817páčilo sa
ideal1818ideál
victory1819víťazstvo
neck1820krk
discuss1821diskutovať, peberať, rokovať
Tom1822Tom, Tomáš
widely1823široko, ďaleko, mnoho
occur1824stať sa, prihodiť sa
violence1825násilie, zúrivosť
drawing1826kresba, kreslenie
efforts1827úsilie (mn. číslo)
element1828prvok, základ
experienced1829skúsený
worry1830znepokojovať sa
till1831až do
pieces1832kusy
darlington1833Darlington, mesto v severnom Anglicku
selling1834predajný
reaction1835reakcia
colleagues1836kolegovia
historical1837historický
Roman1838rímsky
liberal1839liberálny
die1840zomrieť
heads1841hlavy
discipline1842disciplína
friday1843piatok
bright1844jasný
Jesus1845Ježiš
rooms1846izby
Russian1847ruský
wild1848divý, divoký
Liverpool1849Liverpool; mesto v Anglicku
China1850Čína
closely1851blízko, vedľa, tesne pri
cell1852cela
castle1853hrad, zámok
southern1854južný
expenditure1855výdavky
occured1856nastalo, prihodilo sa, stalo sa
pictures1857obrázky
branch1858vetva
audience1859publikum
flowers1860kvety
urban1861mestský
thousands1862tisíce
grow1863rásť
conversation1864konverzácia
bus1865autobus
h1866písmeno H
congress1867kongres
tiny1868malý
desire1869túžiť
emphasis1870dôraz, zdôraznenie
remembered1871pamätal si, spomenul si
exist1872existovať, byť
consideration1873zváženie, úvaha, pozornosť
processes1874procesy, postupy
seek1875hľadať
appearance1876zjav, zdanie, vystúpenie
maintain1877udržať, udržiavať
upper1878horný
least1879najmenší, najnižší
option1880možnosť
estate1881pozemok, statok, majetok
adopted1882prijal, prevzal, adoptoval
exhibition1883výstava
youth1884mladosť
debt1885dlh
orders1886rozkazy, príkazy
captain1887kapitán
boat1888loď
uses1889používa, využíva
younger1890mladší
assembly1891zhromaždenie
payment1892platba
lunch1893obed
extended1894rozšírený, natiahnutý
sought1895hľadal
learned1896učený, vzdelaný
moral1897morálny
suffered1898trpel
serve1899slúžiť
surprised1900prekvapil
driver1901vodič, šofér
brief1902krátky
elected1903zvolený
volume1904zväzok
fifteen1905pätnásť
drugs1906lieky
institute1907zaviesť
leg1908noha
comment1909komentár
represented1910reprezentoval, predstavoval
arts1911umenia
contribution1912príspevok, prispievanie
meetings1913stretnutia
committed1914zaviazal sa, zaviazal sa, zaväzuje sa
centres1915centrá
filled1916naplnil
hearing1917sluch
bag1918taška
feelings1919pocity
surprise1920prekvapiť
revealed1921odhalil
runs1922beží
broke1923zlomil
ian1924ský, ovský/onský
document1925doklad, dokument
Martin1926Martin
hell1927peklo
apparent1928zjavný
continuing1929pokračuje
curriculum1930školské osnovy
models1931modely
code1932kód
functions1933funkcie
occasion1934príležitosť
procedures1935procedúry, postup
noticed1936všimol si
monday1937pondelok
enter1938vstúpiť
shops1939obchod
link1940článok
faith1941viera
establish1942založiť
facts1943fakty
requires1944vyžaduje
membership1945členstvo
shook1946zatriasol
lies1947lži
crown1948koruna
remaining1949zostáva, ostáva
drop1950kvapka
thin1951tenký
pleasure1952radosť
lie1953lož, klamstvo
flow1954tiecť
recognised1955spoznal, rozoznal
Alan1956Alan
careful1957opatrný
gain1958získať
ordered1959usporiadaný, uprataný
literature1960literatúra
row1961rad
marketing1962makreting, trh, nákup, predaj
broad1963široký
birth1964narodenie, pôrod, vznik
professor1965profesor
attempts1966pokúša sa
beneath1967dole, naspodku
stated1968špecifikovaný, stanovený, určený
aye1969ba, vždy
gentleman1970džentlmen, pán
entry1971vstup, vchod
breath1972dych
flight1973let
constant1974konštantný, stály, pevný
attractive1975atraktívny, príťažlivý
tests1976testy, skúšky
investigation1977vyšetrovanie
protect1978chrániť
nodded1979kývol
wear1980nosiť
greatest1981najväčší
dress1982šaty, odev, oblečenie
encourage1983povzbudiť
busy1984zaneprázdnený
belief1985domnienka, viera
shared1986zdieľal, podelil sa o (niečo)
corp1987korp. skratka korporácia
fun1988zábava
tradition1989tradícia
catch1990chytiť
description1991popis, opis
released1992uvoľnil, pustil
wearing1993nosí
criminal1994kriminálny, zločinný, trestný
developments1995výviny, vývoje, rozvoje
pleased1996potešil
engineering1997strojárstvo
shut1998zatvoriť
observed1999pozoroval
vital2000životný


2000 najpouzivanejsich anglickych slov - AnglictinaRychlo - MindLearn

2000-najpouzivanejsich-anglickych-slov-AnglictinaRychlo.pdf

 

Tipy pre rýchle naučenie angličtiny:

  1. Angličtina slovná zásoba – akú anglickú slovnú zásobu reálne potrebuješ?
  2. Angličtina – časy a členy: Ako som sa naučil časy a členy v angličtine
  3. Angličtina gramatika: 15 najčastejších gramatických chýb a ako sa im vyhnúť
  4. Angličtina pre pokročilých – 5 princípov pre pozdvihnutie tvojej angličtiny na extra pokročilú úroveň
  5. Angličtina cvičenia – najlepšie cvičenia na angličtinu
  6. Angličtina online zdarma
  7. Angličtina pre začiatočníkov – 3 chyby, na ktoré si treba dať pozor