+421 907 744 331
Trpný rod v angličtine (the passive) a jeho použitie
30. July 2019
Podmieňovací spôsob: Podmienkové vety v angličtine (Conditional tenses)
30. July 2019
Ukázať všetko

Modálne slovesá – Modal verbs v angličtine

Modálne slovesá (modal verbs) sú pomocné slovesá, ktoré v angličtine vyjadrujú vôľu, chcenie, povinnosť, nutnosť, či možnosť. Majú tiež ďalšie použitia. V tomto článku sa dozvieš, ktoré slovesá to sú a kedy a ako sa používajú.

 


modálne slovesá modal verbs

 

Čo sú modálne slovesá v angličtine

Okrem troch hlavných pomocných slovies have, do a be existujú v angličtine ďalšie pomocné slovesá.

Nazývajú sa modálne slovesá (alebo modal verbs). Vyjadrujú

 • vôľu
 • chcenie
 • povinnosť
 • nutnosť
 • možnosť

 

Vždy sa používajú v neurčitku (nikdy nemenia formu):

Modal verbs (EN)
Modálne slovesá (SK)
Can
môcť
Could
mohol
May
môcť
Might
mohol
Must
musieť
Ought to
mal by
Shall
bude, má povinnosť
Should
mal by
Will
bude
Would
by – podmieňovací spôsob
Be able to
byť schopný

 

 

Modálne sloveso can vyjadruje schopnosť, ktorou podmet (činiteľ deja) disponuje.

Anglická veta
Slovenský preklad
He can swim 1000 meters without stopping.
Vie plávať 1000 metrov bez zastavenia.

 

Modálne slovesá should a must v príkladoch uvedených nižšie vyjadrujú povinnosti:

Anglická veta
Slovenský preklad
I should go home.
Mal by som ísť domov.
You must not delay.
Nesmiete sa zdržať.

 

Modálne slovesá wouldmay v príkladoch uvedených nižšie vyjadrujú možnosti.

Anglická veta
Slovenský preklad
Sally would not recommend the sushi.
Sally by neodporúčala sushi.
David may be late.
David môže meškať.

 

Modálne slovesá Can, Could, Be Able To

Modálne slovesá can, could a be able to sa v angličtine používajú na vyjadrenie množstva rôznych myšlienok. Jednou z nich je…

 

Modálne slovesá a vyjadrenie schopnosti / nedostatku schopnosti v prítomnosti

Modálne slovesá can a cannot (can’t) sa používajú pre vyjadrenie schopnosti v súčasnosti a v budúcnosti.

Základný tvar vety vyzerá nasledovne:

 

Podmet (činiteľ deja) + can/can´t + sloveso v neurčitku + zvyšok vety

 

Tu je niekoľko príkladov:

Modal verbs – vety
Modálne slovesá – preklad viet
Tom can write poetry very well.
Tom dokáže veľmi dobre písať poéziu.
I can help you with that next week.
Môžem vám s tým pomôcť budúci týždeň.
I can speak French.
Hovorím po francúzsky. / Dokážem hovoriť po francúzsky. / Ovládam francúzštinu.
I can’t drive.
Neviem šoférovať.
I can’t manage to do that.
Nedokážem / Nezvládnem to urobiť.
You can leave your car in that parking space.
Môžeš odstaviť svoje auto na tom parkovacom mieste.
You cannot smoke in here.
Tu nesmieš fajčiť.

 

Pre modálne sloveso can existujú dve záporné formy: can’t a cannot. Ich význam je úplne rovnaký. Cannot je viac formálne. Keď rozprávame, zvyčajne používame can’t.

 

Schopnosť, alebo nedostatok schopnosti v prítomnosti dokážeš vyjadriť aj pomocou modálnej frázy „is able to“, čo znamená „je schopný.“

Tvar kladnej vety je nasledovný:

Podmet (činiteľ deja) + am / is / are / will be + able to + sloveso v neurčitku + zvyšok vety

Modálne slovesá – príklad vety
pre vyjadrenie schopnosti v prítomnosti
Podmet (činiteľ deja) am
is
are
will be
able to sloveso v neurčitku zvyšok vety

 

Tvar zápornej vety je nasledovný:

Podmet (činiteľ deja) + am not / isn´t / aren´t / won´t  be + sloveso v neurčitku + zvyšok vety

Modálne slovesá – príklad vety
pre vyjadrenie schopnosti v prítomnosti
Podmet (činiteľ deja) am not
is not / isn’t
are not / aren’t
will not be / won’t be
able to sloveso v neurčitku zvyšok vety

 

Tu sú príklady:

Anglická veta
Modálne slovesá – preklad viet
Mike is able to solve complicated math equations.
Mike je schopný riešiť zložité matematické rovnice.
The support team will be able to help you in about ten minutes.
Podporný tím vám bude schopný pomôcť približne o 10 minút.
won’t be able to visit you next summer.
Budúce leto ťa nebudem môcť navštíviť.

 

Schopnosť / Nedostatok schopnosti v minulosti

Schopnosť, alebo nedostatok schopnosti v minulosti vyjadrujú modálne slovesá could a couldn’tmohol a nemohol.

 

could / couldn´t + základná forma slovesa

 

Anglická veta
Slovenský preklad
When I was a child I could climb.
Keď som bol dieťa, vedel som liezť na stromy.

 

Was / were + able to + základná forma slovesa

Wasn´t/weren´t + able to + základný tvar slovesa

Hasn´t / haven´t + able to + základný tvar slovesa

 

Anglická veta
Slovenský preklad
I wasn’t able to visit her in the hospital.
Nemohol som ju navštíviť v nemocnici.
He hasn’t been able to get in touch with the client yet.
Zatiaľ sa s klientom nevedel spojiť.

 

Poznámka: Modálne slovesá Cancould na seba neberú formu neurčitku (to+sloveso) a taktiež sa nespájajú s pomocným slovesom tvoriacim budúci čas will.

 

Nesprávne: I can to help you this afternoon.
Správne: I can help you this afternoon. (Dnes popoludní vám môžem pomôcť.)
Správne: I will (I’ll) be able to help you this afternoon. (Dnes popoludní vám budem môcť pomôcť.)

 

Modálne slovesá a možnosť / nemožnosť

 can / can´t + základná forma slovesa

Anglická veta
Slovenský preklad
You can catch that train at 10:43.
Tento vlak môžete chytiť o 10:43.
He can’t see you right now. He’s in surgery.
Momentálne sa s tebou nemôže stretnúť. Je na operácii.

 

could + základný tvar slovesa

Anglická veta
Slovenský preklad
could fly via Amsterdam if I left the day before.
Mohol by som letieť cez Amsterdam, ak by som odišiel deň predtým.

 

Požiadať o povolenie / Dať povolenie

Modálne sloveso can používame, keď žiadame o povolenie alebo dávame súhlas. (Môžeme v tomto prípade použiť aj may, avšak je to viac formálne a menej často používané).

 

Anglická veta
Slovenský preklad
Can you lend me ten dollars?
Môžeš mi požičať desať dolárov?

 

Can + základná forma slovesa (neformálne)

Anglická veta
Slovenský preklad
You can borrow my car.
Môžete si požičať moje auto.
Can I speak to you or are you too busy?
Môžem s tebou hovoriť alebo si príliš zaneprázdnený?
You can use my phone.
Môžeš použiť môj telefón.
You can’t come in.
Nemôžeš vstúpiť dnu.

 

Could + podmet + základný tvar slovesa (formálne)

Anglická veta
Slovenský preklad
Could I have your number?
Môžem mať vaše číslo?
Could I talk to your supervisor please?
Mohol by som sa, prosím, porozprávať s vaším nadriadeným?

 

Vyjadrenie návrhu, žiadosti, či inštrukcií

Modálne slovesá ako Can a Could môžeme použiť, keď dávame ponuku, žiadosť a inštrukcie.

 

Could + základný tvar slovesa (neformálne)

Anglická veta
Slovenský preklad
You could take the tour of the castle tomorrow.
Zajtra by ste sa mohli vydať na prehliadku hradu.
Can I help?
Môžem pomôcť?
Can you give me a hand?
Môžeš mi pomôcť?
When you finish that, you can take out the garbage.
Keď to dokončíš, môžeš vyniesť smeti.

 

Modálne slovesá pre vyjadrenie zdvorilej žiadosti

Could sa používa na vyjadrenie zdvorilej žiadosti.

 

Anglická veta
Slovenský preklad
Could you help me, please?
Mohli by ste mi prosím pomôcť?
Could you lend me some money?
Mohol by si mi prosím požičať nejaké peniaze.
Could I have a lift?
Mohli by ste ma odviezť?
Could I bother you for a moment?
Mohol by som ťa na chvíľu vyrušiť?

 

Ak použijeme could v odpovedi na takúto žiadosť, tak tým naznačujeme, že v skutočnosti nechceme žiadosti vyhovieť. Ak súhlasíš so žiadosťou, radšej povedz can.

 

Anglická veta
Slovenský preklad
Of course I can.
Samozrejme, že môžem.
could help you if it’s really necessary but I’m really busy right now.
Mohol by som ti pomôcť, ak to je naozaj nevyhnutné, ale práve som skutočne zaneprázdnený.
could lend you some money but I’d need it back tomorrow without fail.
Mohol by som ti požičať nejaké peniaze, avšak potreboval by som ich zajtra určite dostať späť.
could give you a lift as far as Birmingham.
Mohol by som Vás odviezť až do Birminghamu.

 

Modálne slovesá ako Could používame, keď hovoríme o teoretických možnostiach a má podobný význam ako might.

 

Anglická veta
Slovenský preklad
It could rain later. Take an umbrella.
Neskôr by mohlo pršať. Vezmi si dáždnik.
He could be there by now.
O tomto čase už by tam mohol byť.
Could he be any happier?
Mohol by byť vôbec šťastnejší?
It could be Sarah’s.
Mohlo by to patriť Sarah.

 

Modálne slovesá pre opis súčasnej situácie

Používame can spolu so see, hear, feel, smell alebo taste, keď hovoríme o niečom, čo sa deje práve teraz. (Kde by ste použili prítomný priebehový čas pri väčšine ostatných slovies.)

 

Anglická veta
Slovenský preklad
can smell something burning.
Cítim niečo horieť.
Can you hear that noise?
Počuješ ten hluk?
can’t see anything.
Ja nevidím nič.

 

Môžeme použiť can’t pre dedukciu. Opakom can’t je v tomto kontexte must.

 

Anglická veta
Slovenský preklad
You can’t be hungry. You’ve just eaten.
Nemôžeš byť hladný. Teraz si predsa jedol.
You must be hungry. You haven’t eaten anything all day.
Musíš byť hladný. Celý deň si nič nejedol.
He was in London one hour ago when I spoke to him. He can’t be here yet.
Pred hodinou bol v Londýne, keď som s ním hovorila. Ešte nemôže byť späť.

 

Cvičenia pre modálne slovesá Can, Could, Be able to

Vyplň správnu formu pre modálne slovesá can, could be able to podľa uvedených príkladov.

 

Anglická veta
Slovenský preklad
Ben could not help his little brother with his homework yesterday.
Ben včera nemohol pomôcť svojmu malému bratovi s domácimi úlohami.
Can I call you later tonight?
Môžem vám zavolať neskôr večer?

 

 1. _______ Tony run long distances when he was a boy? (Vedel Tony bežať na dlhé vzdialenosti, keď bol malý chlapec?)
 2. ______ you please call a tow truck for me? My car broke down. (polite) (Môžete prosím pre mňa zavolať odťahovú službu? Pokazilo sa mi auto.)
 3. The students _______ to buy their textbooks today. The bookstore is all out of them. (Študenti si dnes nevedia kúpiť učebnice. Kníhkupectvo je vypredané.)
 4. ______ you teach me how to fix my computer? You’re so good at it. (Mohol by si ma prosím naučiť, ako opraviť môj počítač? SI v tom tak dobrý.)
 5. ______ you ______ reach the customer if you call him at 4:00 his time? (Budeš sa vedieť dovolať zákazníkovi, ak mu zavoláš o 4:00 jeho času?)

 

Tu sú správne odpovede k cvičeniu, aby si sa mohol skontrolovať:

1. Could, 2. Could, 3. aren’t able, 4. Can, 5.Will/be able to

 

Modálne slovesá May, might

May môžeme použiť, keď žiadame o povolenie. Je to však dosť formálne a v modernej hovorovej angličtine sa s tým často nestretneme.

 

Anglická veta
Slovenský preklad
May I borrow your pen?
Smiem si požičať tvoje pero?
May we think about it?
Smieme si to premyslieť?
May I go now?
Smiem teraz odísť?

 

Formálne povolenie / formálny zákaz

may / may not + základná forma slovesa

Anglická veta
Slovenský preklad
You may start your exam now.
Svoju skúšku môžete začať hneď teraz.
You may not wear sandals to work.
Do práce nesmiete nosiť sandále.

 

Zdvorilá žiadosť

May + podmet + základná forma slovesa

Anglická veta
Slovenský preklad
May I help you?
Môžem vám pomôcť?

 

Možnosť / negatívna možnosť

Modálne slovesá ako napr. May používame, keď chceme povedať, že niečo je možné.

 

Anglická veta
Slovenský preklad
It may rain later today.
Dnes môže neskôr pršať.
may not have time to do it today.
Dnes možno nebudem mať čas to urobiť.
Pete may come with us.
Pete môže ísť s nami.

 

may / might + základná forma slovesa

Anglická veta
Slovenský preklad
We may go out for dinner tonight. Do you want to join us?
Dnes večer možno pôjdeme na večeru. Chceš sa k nám pridať?
Our company might get the order if the client agrees to the price.
Naša spoločnosť môže dostať objednávku, ak klient bude súhlasiť s cenou.

 

May not / might not + základná forma slovesa

Anglická veta
Slovenský preklad
Adam and Sue may not buy that house. It’s very expensive.
Adam a Sue tento dom nemusia kúpiť. Je to veľmi drahé.
They might not buy a house at all.
Nemusia dom kúpiť vôbec.

 

Návrh (ak neexistuje lepšia alternatíva)

May as well / might as well + základná forma slovesa

Anglická veta
Slovenský preklad
You may as well come inside. John will be home soon.
Môžete tiež vstúpiť dovnútra. John bude čoskoro doma.
We might as well take Friday off. There’s no work to be done anyway.
Mohli by sme si vziať piatok voľno. Aj tak už nemáme viac na práci.

 

Zdvorilý návrh

 

might + základná forma slovesa

Anglická veta
Slovenský preklad
You might like to try the salmon fillet. It’s our special today.
Môžete skúsiť filé z lososa. Je to naša dnešná špecialita.

 

Modálne slovesá ako Might používame, keď chceme povedať, že je niečo málo pravdepodobné. Často čítame, že might naznačuje menšiu pravdepodobnosť než may, avšak v skutočnosti je medzi nimi len malý rozdiel a v hovorovej angličtine sa might používa viac než may.

 

Anglická veta
Slovenský preklad
She might be at home by now but it’s not sure at all.
Už by mohlo byť o tomto čase doma, ale nie je to isté.
It might rain this afternoon.
Dnes poobede by mohlo pršať.
might not have time to go to the shops for you.
Možno nebudem mať čas ísť pre teba nakúpiť.
might not go.
Možno nepôjdem.

 

V minulom čase používame might have.

 

Anglická veta
Slovenský preklad
He might have tried to call while I was out.
Možno volal, kým som bol preč.
might have dropped it in the street.
Možno mi to vypadlo na ulici.

 

Cvičenia pre modálne slovesá May / Might

Vyplň v tomto cvičení správnu formu pre modálne slovesá may,  alebo might podľa príkladu.

May I sit here? (Môžem tu sedieť?)

 

 1. They ______ finish the project on time. The main engineer is ill. (Nemusia dokončiť projekt načas. Hlavný inžinier je chorý.)
 2. You _____ want to stop by the museum gift shop on your way out. (Možno sa budeš chcieť cestou von zastaviť v  obchode so suvenírmi.)
 3. _____ I have your autograph? (Môžem dostať váš autogram?)
 4. He _______ visit the Louvre. He’s in Paris anyway. (Môže navštíviť Louvre. Aj tak je v Paríži.)
 5. You ______ park your car here. It’s reserved for guests of the hotel only. (Nemôžete tu parkovať. Je to rezervované len pre hotelových hostí.)

Tu máš k celému cvičeniu správne odpovede, aby si si mohol overiť, ako si ho zvládol:

1. might not , 2. might, 3. May, 4. may as well, 5. may not

 

Aké sú ďalšie modálne slovesá?

 

Modálne slovesá Shall, Should

Tieto modálne slovesá môžeš použiť na to, aby si ponúkol pomoc alebo vyjadril zdvorilý návrh.

 

Modálne sloveso Should – Použitie, keď dávaš radu

Modálne slovesá Should, ought to používame, keď chceme dať niekomu radu.

Anglická veta
Slovenský preklad
You should speak to him about it.
Mal by si sa s ním o tom porozprávať.
He should see a doctor.
Mal by ísť k lekárovi.
We should ask a lawyer.
Mali by sme sa spýtať právnika.

 

should/ ought to + základná forma slovesa

Anglická veta
Slovenský preklad
You should check that document before you send it out.
Pred odoslaním by ste ten dokument mali skontrolovať.
You ought to have your car serviced before the winter.
Svoje auto by ste mali pred zimou nechať opraviť.

 

Modálne sloveso Should – Použitie, keď dávaš odporúčanie

Modálne slovesá ako Should používame aj vtedy, keď chceme niekomu povedať svoj názor alebo dať odporúčanie.

 

Anglická veta
Slovenský preklad
He should resign now.
Mal by teraz rezignovať.
We should invest more in Asia.
Mali by sme viac investovať v Ázii.
They should do something about this terrible train service.
Niečo by mali urobiť s týmito hroznými službami vo vlaku.

 

Should vyjadruje osobný názor a je oveľa slabšie a viac osobné ako must alebo have to. Should často uvádzame slovným spojením I think.

 

Anglická veta
Slovenský preklad
I think they should replace him.
Myslím si, že by ho mali nahradiť.
I don’t think they should keep the contract.
Nemyslím si, že by si mali udržať tú zákazku.
Do you think we should tell her.?
Myslíš, že by sme jej to mali povedať?

 

shouldn´t + základný tvar slovesa

Anglická veta
Slovenský preklad
James shouldn’t teach him words like those.
James by ho nemal učiť také slová.

 

Modálne sloveso shall – vyjadrenie ponuky, návrhu, alebo pri prosbe o radu

Modálne slovesá používame aj na vyjadrenie ponuky alebo návrhu a pri prosbe o radu.

V tomto prípade používame modálne sloveso „shall“.

 

Anglická veta
Slovenský preklad
What time shall we meet?
O akom čase sa máme stretnúť?
Shall we vote on it now?
Ideme o tom hlasovať teraz?
What dress shall I wear?
Aké si mám dať šaty?
Shall I open the window?
Mám otvoriť okno?

 

Modálne sloveso „shall“ sa v modernej angličtine nezvykne veľmi často používať. Používa sa viac vo formálnej britskej angličtine, kde nahrádza sloveso will.

 

Shall + podmet + základný tvar slovesa

Anglická veta
Slovenský preklad
Shall we go for a walk?
Ideme sa prejsť?

Poznámka: modálne sloveso „shall“ sa používa sa iba so zámenami we. 

 

To je všetko, čo naozaj potrebujete vedieť o shall v modernej angličtine. Čítajte ďalej iba v prípade, že sa chcete dozvedieť viac o tom, ako niektorí starší ľudia ešte stále používajú slovo shall.

 

Modálne sloveso Should so slovesami týkajúcimi sa reči

Should môžeme použiť po slovesách, týkajúcich sa reči, ako:

 • demand
 • insist
 • propose
 • recommend
 • suggest

 

Anglická veta
Slovenský preklad
He demanded that we should pay for the repair.
Požadoval, aby sme zaplatili tú opravu.
She insisted that she should pay for the meal.
Trvala na tom, že by mala zaplatiť to jedlo.
have proposed that he should take charge of the organization.
Navrhol som, že by sa mal ujať vedenia tejto organizácie.
The committee recommends that Jane should be appointed.
Komisia odporúča, aby do funkcie zvolili Jane.
We have suggested that Michael should be given a reward for his hard work.
Navrhli sme, aby Michael dostal ocenenie za svoju prácu.

 

Modálne sloveso Should a prídavné mená

Modálne sloveso should môžeme použiť po rôznych prídavných menách. Typickými príkladmi sú:

 • funny
 • interesting
 • natural
 • odd
 • strange
 • surprised
 • surprising
 • typical

 

Anglická veta
Modálne slovesá – preklad viet
It’s funny that you should say that. I was thinking exactly the same thing.
Je zvláštne, že to hovoríš. Ja som si myslel presne to isté.
It’s interesting that they should offer him the job. Not an obvious choice.
Je zaujímavé, že by mu ponúkli to miesto. Nie práve jasný výber.
It’s natural that you should be anxious. Nobody likes speaking in public.
Je prirodzené, že sa cítiš znepokojene. Nikto nemá rád rozprávanie na verejnosti.
Isn’t it odd that he should be going to the same tiny hotel? What a coincidence.
Nie je to čudné, že máme ísť do toho istého malého hotela? Aká náhoda!
It’s strange that you should think so. Nobody else does.
Je zvláštne, že o tom tak premýšľaš. Ako nik iný.

 

Modálne sloveso should môžeme použiť spolu s if, keď sa domnievame, že je málo pravdepodobné, že sa niečo stane.

Anglická veta
Slovenský preklad
If you should happen to see him before I do, can you tell him that I want to speak to him urgently?
Ak by si ho stretol skôr než ja, môžeš mu povedať, že s ním urgentne potrebujem hovoriť?
If there should be a problem, just give me a call and I’ll sort it out.
Ak by sa vyskytol problém, len mi zavolaj a ja to vyriešim.
If anyone should ask where I am, say I’m in a meeting.
Ak by sa niekto pýtal, kde som, povedz, že mám stretnutie.

 

Modálne slovesá používame v rôznych ustálených slovných spojeniach, napr. modálne sloveso should používame v týchto situáciách:

 

Keď vyjadrujeme silný súhlas

They’re paying you compensation? I should think so. (Platia ti náhrady? Očakával by som to.)

 

Keď vyjadrujeme potešenie z daru

What a fantastic present. You really shouldn’t have. (Aký skvelý darček. Fakt, to si nemusel.)

 

Keď chceme zdôrazniť viditeľnú emóciu

You should have seen the look on her face when she found out that she had got the promotion. (Mal si vidieť ten výraz v jej tvári, keď zistila, že dostala povýšenie.)

 

Tu sme prešli modálne sloveso „should.“

Medzi ďalšie modálne slovesá patria…

 

Modálne slovesá Must, Have to, Need to, Don’t have to, Needn’t

Tieto modálne slovesá používame vo viacerých prípadoch uvedených nižšie.

 

Potreba alebo požiadavka

Súčasnosť a budúcnosť:

Must /have to / need to + základný tvar slovesa

Anglická veta
Modálne slovesá – preklad viet
You must have a passport to cross the border.
Na prekročenie hranice musíte mať pas.
Elisabeth has to apply for her visa by March 10th.
Elisabeth musí požiadať o vízum do 10. marca.
need to drop by his room to pick up a book.
Musím sa zastaviť v jeho izbe, aby som vyzdvihol knihu.

 

Modálne slovesá a minulosť:

Had to / needed to + základný tvar slovesa

Anglická veta
Slovenský preklad
had to work late last night.
Minulú noc som musel pracovať neskoro.
needed to drink a few cups of coffee in order to stay awake.
Musel som vypiť niekoľko šálok kávy, aby som zostal hore.

 

Poznámka: Modálne slovesá „have to“ a „need to“ sa často používajú v rovnakom kontexte, ale mnohokrát sa need to použije na vyjadrenie niečoho, čo je menej naliehavé, niečoho, v čom máme na výber.

 

Vyjadrenie takmer 100% určitosti pomocou modálnych slovies

Keď chceme ukázať, že sme si istí, že niečo je pravda, môžeme použiť modálne sloveso must.

 

must + základný tvar slovesa

Anglická veta
Slovenský preklad
There’s no heating on. You must be freezing.
Vôbec sa tu nekúri. Musíš mrznúť.
You must be worried that she is so late coming home.
Musíš mať starosti, že tak mešká s príchodom domov.
I can’t remember what I did with it. I must be getting old.
Nespomínam si, čo som s tým urobil. Asi starnem.
It must be nice to live in Florida.
Musí byť pekné žiť na Floride.
Thomas has lived in Paris for years. His French must be very good.
Thomas žil roky v Paríži. Jeho francúzština musí byť veľmi dobrá.

 

Modálne sloveso Must – Presviedčanie

Modálne slovesá používame aj na vyjadrenie významného záväzku. Keď používame must, zvyčajne to znamená, že niektoré osobné okolnosti robia túto povinnosť nutnou (a daná osoba do veľkej miery súhlasí s touto povinnosťou).

 

must / have to + základný tvar slovesa

Anglická veta
Modálne slovesá – preklad viet
You must try this wine. It’s excellent.
Musíte vyskúšať toto víno. Je to vynikajúce.
You have to visit us while you’re in town.
Musíte nás navštíviť, kým ste v meste.
must go to bed earlier.
Musím ísť spať skôr.
They must do something about it.
Niečo s tým musia urobiť.
You must come and see us some time.
Niekedy nás musíš navštíviť.
must say, I don’t think you were very nice to him.
Musím ti povedať, myslím si, že to od teba nebolo voči nemu pekné.

 

Zakázané alebo nedovolené

Must not / mustn´t + základná forma slovesa

Anglická veta
Slovenský preklad
You must not drive over the speed limit.
Nesmiete prekročiť povolenú rýchlosť.
You mustn’t leave medicines where children can get to them.
Nesmiete nechávať lieky tam, kde sa k nim môžu dostať deti.

 

Nedostatok potrebnosti

Modálne slovesá používame napríklad aj v prípade, keď chceme vyjadriť, že niekto urobil niečo, čo v danej situácii nebolo nevyhnutné.

 

Don´t / doesn´t / didn´t + have to + základná forma slovesa

Anglická veta
Slovenský preklad
You don’t have to park the car. The hotel valet will do it for you.
Nemusíte parkovať auto. Hotelový komorník to urobí za vás.
Tim doesn’t have to go to school today. It’s a holiday.
Tim dnes nemusí ísť do školy. Je sviatok.
You didn’t have to shout. Everyone could hear you.
Nemusela si kričať. Každý ťa počul.

 

 

Needn´t + základný tvar slovesa

Anglická veta
Modálne slovesá – preklad viet
You needn’t worry about me. I’ll be fine.
O mňa sa nemusíš báť. Budem v poriadku.

 

Cvičenie pre modálne slovesá Must, Have to, Need to, Don’t Have to, Needn’t

Doplň do viet nižšie jedno z týchto modálnych slovies:

must, must not, have to, has to, don’t have to, doesn’t have to, needn’t

tak, ako v príkladoch.

 

Môže existovať viac ako jedna správna odpoveď.

Anglická veta
Slovenský preklad
Shira doesn’t have to drive to the airport. She’s going by taxi.
Shira nemusí ísť na letisko. Ide taxíkom.
You must speak politely to the customers.
So zákazníkmi musíte hovoriť slušne.

 

 1. You ______ tell Anna about the party tomorrow night. It’s a surprise! (must not, need to, doesn’t have to) (Nesmieš/Môžeš/Nemusíš povedať Anne o párty zajtra večer. Je to prekvapenie!)
 2. Tina _______ register for her classes on Monday, otherwise she won’t get a place in them. (doesn’t have to, mustn’t, has to) (Tina sa nemusí/nesmie/musí prihlásiť v pondelok k predmetom, inak jej neostane miesto.)
 3. You ________ send that fax. I’ve already sent it. (must, will have to, don’t have to) (Musíš/budeš musieť/nemusíš poslať ten fax. Už som ho poslal.)
 4. A dog ______ get special training in order to be a guide dog. (must, need to, don’t have to) (Pes musí/potřebuje/nemusí špeciálny tréning na to, aby sa stal vodiacim psom.)
 5. Jeremy _______ get up early tomorrow. His class was cancelled. (mustn’t, doesn’t have to, don’t need to) (Jeremy nesmie/nemusí/nepotrebuje zajtra vstať skoro. Jeho hodina bola zrušená.)

 

Správne odpovede k tomuto cvičeniu nájdeš tu:

1. must not, 2. has to, 3. don’t have to, 4. must, 5. doesn’t have to

 

Posledné modálne slovesá – Will / Would

Staršie učebnice často popisujú modálne sloveso will ako budúci čas, čo je mätúce.

Je dôležité si uvedomiť, že keď hovoríme o budúcnosti, nemôžeme vždy používať will a že nie vždy, keď používame will, hovoríme o budúcnosti.

V týchto prípadoch modálne sloveso will jednoznačne odkazuje na budúcnosť.

 

Anglická veta
Slovenský preklad
If I speak to her, I’ll tell her about it.
Ak s ňou budem hovoriť, poviem jej o tom.
I’ll probably visit Sue when I go to Oxford.
Zrejme navštívim Sue, keď pôjdem do Oxfordu.
Next birthday she’ll be 32. Or so she says.
Bude mať 32 rokov. Alebo, aspoň tak hovorí.

 

V týchto príkladoch však modálne sloveso will odkazuje na veci, ktoré sa dejú v súčasnosti.

 

Anglická veta
Modálne slovesá – preklad viet
The car won’t start.
To auto neštartuje.
If that’s the phone, I‚ll get it.
Ak to je telefón, vezmem ho.
Will you have another cup of coffee?
Dáš si ďalšiu šálku kávy?

 

will / won´t + základná forma slovesa

Anglická veta
Slovenský preklad
John will pick you up at 7:00am.
John vás vyzdvihne o 7:00.
Beth won’t be happy with the results of the exam.
Beth nebude spokojná s výsledkami skúšky.

 

Zdvorilá žiadosť alebo vyhlásenie pomocou modálnych slovies

Modálne slovesá Will / would + základná forma slovesa

Anglická veta
Slovenský preklad
Will you please take the trash out?
Vynesiete prosím odpadky?
Would you mind if I sat here?
Nevadilo by vám, keby som tu sedel?
I’d (I would) like to sign up for your workshop.
Chcel by som sa prihlásiť do vášho workshopu.

 

Požiadavky, príkazy, pozvánky alebo ponuky

Na vyjadrenie vyjadrenie požiadavky, príkazu, pozvánky alebo ponuky môžeme použiť modálne slovesá. V tomto prípade si to ukážeme na slovese will.

 

Anglická veta
Slovenský preklad
Will you give me a hand?
Pomôžeš mi?
Will you please take a seat?
Sadli by ste si prosím?
Will you have some cake?
Dáte si nejaký koláč?
I‚ll help you.
Pomôžem vám.

 

Modálne sloveso Will – Hrozby a sľuby

Modálne sloveso Will používame na vyjadrenie sľubu alebo hrozby.

 

Anglická veta
Modálne slovesá – preklad viet
I‚ll do it at once.
Hneď to urobím.
I‚ll phone him back immediately.
Okamžite mu zavolám späť.
won’t forget this.
Na toto nezabudnem.
I‚ll get my own back some day.
Jedného dňa sa vrátim.

 

Modálne slovesá pre vyjadrenie zvyku

Modálne sloveso Will používame na vyjadrenie zvyku.

 

Anglická veta
Slovenský preklad
A cat will always find a warm place to sleep.
Mačka si vždy nájde útulné miesto na spanie.
My car won’t go any faster than this.
Moje auto nepôjde o nič rýchlejšie ako teraz.

 

Zvyčajná činnosť v minulosti

Would / Wouldn´t + základný tvar slovesa

Anglická veta
Modálne slovesá – preklad viet
When I was a child, I would spend hours playing with my train set.
Keď som bol dieťa, strávil som hodiny hraním sa so súpravou vlakov.
Peter wouldn’t eat broccoli when he was a kid. He loves it now.
Peter nejedol brokolicu, keď bol malý. Teraz ju miluje.

 

Vyjadrenie ochoty a vôle

Keď používame modálne slovesá ako will, odkazujúc na súčasnosť, väčšinou ide o vyjadrenie ochoty alebo vôle.

 

Anglická veta
Slovenský preklad
My baby won’t stop crying. I’ve tried everything and I’m really exhausted.
Moje dieťa nie a nie prestať plakať. Už som vyskúšala všetko a som vyčerpaná.
I am the boss. You will do as I say.
Ja som tu šéf. Urobíš, ako ti poviem.
I need quiet to write this but he will keep on talking to me. I wish he would leave me alone.
Potrebujem ticho, aby som to napísal, no on na mňa neprestáva rozprávať. Kiežby ma nechal osamote.

 

Dedukcie pre modálne slovesá

Modálne sloveso Will používame pri dedukcii.

 

Anglická veta
Modálne slovesá – preklad viet
I expect he‘ll want us to get on with it.
Očakávam, že bude chcieť, aby sme s tým pokračovali.
The phone’s ringing. That will be Mark.
Zvoní telefón. To bude Mark.

 

Cvičenia: Modálne slovesá will, would

Vyplň medzery jedným z nasledujúcich modálnych slovies: will, won´t, would, wouldn´t podľa príkladu nižšie:

Will you please help me lift this box? (Pomôžeš mi prosím zdvihnúť túto krabicu?)

 

 1. I ______ like to order the onion soup please. (Chcel by som si prosím objednať cibuľovú polievku.)
 2. The manager _______ be pleased to hear that a customer slipped on the wet floor. (Manažér nebude rád počuť, že sa zákazník pošmykol na mokrej podlahe.)
 3. _______ it be okay if I slept here tonight? (Bude to v poriadku, ak tu dnes ostanem spať?)
 4. When Igor lived in Russia, he ________ call his mother as often as he does now. (Keď Igor žil v Rusku, (ne)zvykol volať mame tak často, ako to robí teraz.)
 5. I can assure you sir, the order ______ be shipped out tonight. (Môžem Vás ubezpečiť, pane, objednávka bude dnes odoslaná.)

 

Tu nájdeš správne odpovede pre tvoju kontrolu:

1. would, 2. won’t, 3. would, 4. wouldn’t, 5. will

 

Cvičenia – všetky druhy modálnych slovies

Vyplň medzery správnou formou týchto modálných slovies a modálnych fráz:

can, could, be able to, may, might, shall, should, must, have to, don’t have to, need to

 

Poznámka:

Možno budeš musieť dať niektoré modálne slovesá do záporného tvaru v závislosti od kontextu vety.

Môže tiež existovať viac ako jedna správna možnosť.

 

Príklady:

Anglická veta
Slovenský preklad
He has to take his car to be serviced. The brakes are squeaking.
Musí vziať auto do servisu. Pískajú mu brzdy.
Would you please save me a seat at the dinner event.
Mohli by ste mi, prosím, podržať miesto na večernej udalosti.

 

 1. If you are sick, you ________ go to work. You’ll infect everyone there. (Ak ste chorí, nemali by ste ísť do práce. Všetkých tam nakazíte.)
 2. Drivers _______ stop at red lights. (Šoféri by mali zastať na červenej.)
 3. You _______ finish the proposal today. You can finish it tomorrow. (Nemusíš dokončiť ten návrh dnes. Môžeš ho dokončiť zajtra.)
 4. She ______ hear much better with her new hearing aids. (Dokáže počuť oveľa lepšie s jej novým načúvacím strojčekom.
 5. ______ I order us a bottle of wine? (Môžem nám objednať fľašu vína?)
 6. Sam ______ pick his daughter up from school. She’s taking the bus home. (Sam nemusí vyzdvihnúť svoju dceru zo školu. Domov chodí autobusom.)
 7. You _____________ smoke here. It’s a smoke-free building. (Nemôžeš tu fajčiť. Je to nefajčiarska budova.)
 8. You ________ eat so many sweets. They are bad for you. (Nemal by si jesť toľko sladkostí. Sú pre teba zlé.)
 9. _________ you mind walking a little faster? We’re going to be late. (Vadilo by ti kráčať trochu rýchlejšie? Prídeme neskoro.)
 10. I’m sorry. I _______ help you. I don’t know how to do it. (Prepáč, že som ti nemohol pomôcť, neviem, ako to spraviť.)

 

Správne odpovede ku všetkým 10 cvičeniam na modálne slovesá nájdeš nižšie:

1. shouldn’t, 2. must, 3. don’t have to, 4. can, 5. shall, 6. needn’t, 7. mustn’t, 8. shouldn’t, 9. would, 10. can’t

 

Máš prejdený tento článok?

Pozri si ďalšie časti anglickej gramatiky:

Anglická gramatika

 


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *