+421 907 744 331
Have something done / Get something done v angličtine
30. July 2019
Let v angličtine – Význam a použitie (Stručný prehľad)
30. July 2019
Ukázať všetko

For (For + -ing) – Použitie v angličtine (Stručný prehľad)

Slovo for môže mať mnoho významov. Niekedy môžeme použiť for + ing, keď hovoríme o účele nejakej veci. Toto slovo však môžeme použiť vo formálnej angličtine vo význame „pretože“. V tomto článku sa dozvieš, ako sa správne používa v angličtine slovo for, aby si mu rozmumel, keď sa s ním stretneš.

 


For + ing v angličtine

 

For + -ing v angličtine

 

Niekedy môžeme použiť for + -ing, keď hovoríme o účele veci. Keď sa tak stane, význam je rovnaký ako pri to + infinitive.

 

For Slovenský preklad
What is that for? It is for opening envelopes. Na čo je to? To je na otváranie obálok.
This bell is for calling the waiter. Tento zvonček slúži na zavolanie čašníka.
This bell is to call the waiter. Tento zvonček má zavolať čašníka.

 

Keď hovoríme o účele činnosti nejakej osoby, nemôžeme použiť for + ing.

 

Anglická veta Slovenský preklad
I went there to ask for help. Išiel som tam požiadať o pomoc.
You will have to queue a long time to get tickets. Budete musieť dlho čakať v rade, aby ste dostali lístky.

 

For + podstatné meno

 

Avšak niekedy je v tomto prípade možné použiť for + podstatné meno.

 

For Slovenský preklad
I went there for help. Išiel som tam pre pomoc.
You will have to queue a long time for tickets. Budete musieť dlho čakať v rade kvôli lístkom.

 

For + predmet + neurčitok slovesa

 

Môžeme tiež použiť for + predmet + neurčitok, keď hovoríme o účele.

 

For Slovenský preklad
I gave her a notebook for her to write down new English words she found. Dala som jej zošit, aby napísala nove anglické slová, ktoré našla.
They sent a form for me to sign. Poslali mi formulár na podpísanie.

 

Vzorec for + predmet + neurčitok používame aj vo vetách po is alebo was.

 

For Slovenský preklad
The plan is for us to get to Barcelona by lunchtime. Náš plán je dostať sa do Barcelony do obeda.
The objective was for them to get the work finished by the end of last month. Ich cieľom bolo dokončiť prácu do konca minulého mesiaca.

 

Môžeme pridať detaily k podstatnému menu pomocou vzoru for + predmet + neurčitok.

 

Anglická veta Slovenský preklad
That is an expensive place for them to stay. To je pre nich drahé miesto na pobyt.
There is a lot of work for us to do. Je tu pre nás veľa práce.
There is no need for you to be so aggressive. Nie je potrebné, aby si bol taký agresívny.

 

Vzorec for + predmet + neurčitok používame aj po niektorých slovesách a prídavných menách.

 

For Slovenský preklad
I am waiting for him to make the first move. Čakám na neho, aby urobil prvý krok.
I have arranged for you to see the bank manager tomorrow morning. Zabezpečil som pre vás, aby ste videli zajtra ráno bankového manažéra.
We are keen for you to take the job. Tešíme sa, že zoberiete prácu.
I think it would be good for you to take a break now. Myslím, že by bolo dobré pre teba, aby si si teraz spravil prestávku.

 

For vo význame pretože

 

Môžeme použiť for vo význame pretože. Tento spôsob vyjadrenia používame len vo veľmi formálnej angličtine.

 

Pretože Slovenský preklad
The divers have to be careful for a sudden change in conditions could be dangerous. Potápači musia byť opatrní, pretože náhle zmeny podmienok by mohli byť nebezpečné.
Read the instructions carefully for you will only get one chance to enter the information. Pozorne si prečítajte pokyny, pretože dostanete iba jednu šancu zadať správu.

 

Vyjadrenie účelu alebo dôvodu

 

Môžeme použiť for, keď hovoríme o účele alebo dôvodoch.

 

Anglická veta Slovenský preklad
What did you that for? Na čo si to urobil?
What is that for? Na čo to je?
Thank you for your letter. Ďakujem za tvoj list.
I don’t have enough money for the ticket.  Nemám dostatok peňazí na lístok.
I need treatment for my bad back. Potrebujem liečbu pre svoj chorý chrbát.

 

Vyjadrenie súhlasu

 

For môže znamenať, že si za niečo/súhlasíš s niečím.

 

For Slovenský preklad
He is for the idea of cutting taxes. Je za nápad zníženia daní.
I am for this change in the way we do things. Som za túto zmenu, akou robíme veci.
You need to stand up for what is right. Musíte sa postaviť za to, čo je správne.

 

 

For – vyjadrenie času, obdobia alebo vzdialenosti

 

Môžeme použiť for pre vyjadrenie času a vzdialenosti.

 

For Slovenský preklad
I walked for miles. Kráčal som míle.
I waited for a long time. Dlho som čakala.
We will be away for the next week. Budeme preč budúci týždeň.

 

Niekedy môžeme for úplne vynechať z týchto výrazov, a to bez zmeny významu.

 

Anglická veta Slovenský preklad
I walked miles. Kráčal som míle.
I waited a long time. Dlho som čakala.

 

For vs since

 

V predprítomnom čase, for odkazuje na dĺžku doby. Since odkazuje na východiskový bod.

 

Anglická veta Slovenský preklad
I have studied English for seven years. Angličtinu som študoval sedem rokov.
I have studied English since I was 12. Študoval som angličtinu od svojich 12 rokov.

 

Tu je niekoľko užitočných výrazov, ktoré obsahujú for:

 

Anglická veta Slovenský preklad
I enclose a cheque/check for 100 euros. Priložím šek na 100 eur.
What’s another word for stupid? Aké je ďalšie slovo pre hlúposť?
I’ve known him for ages. Poznám ho už roky.
I am all for making this change. Som za túto zmenu.
Get ready.  -What for?   -Anne is coming. Priprav sa. – Na čo? – Anne prichádza.

 

Záver

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časti anglickej gramatiky:

 

Anglická gramatika


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *