+421 907 744 331
Predbudúci čas
Future Perfect – Predbudúci čas v angličtine
18. September 2019
Predprítomný čas
Present perfect – Kompletný návod na predprítomný čas v angličtine
28. September 2019
Ukázať všetko

Future perfect continuous – Predbudúci čas priebehový v angličtine

Predbudúci čas priebehový

Future perfect continuous používame na popis činností, ktoré budú pokračovať až do istého bodu v budúcnosti. Tak, ako future perfect, aj tento čas sa v angličtine používa veľmi zriedkavo.

V tomto článku sa dozvieš, ako správne používať predbudúci čas priebehový v angličtine.

 

Angličtina časy: Future Perfect Continuous - Predbudúci čas priebehový

 

Predbudúci čas priebehový – Použitie

Future perfect continuous používame dvoma spôsobmi, a to:

1. Používame predbudúci čas priebehový na vyjadrenie, že niečo bude pokračovať až do určitého času alebo udalosti v budúcnosti. Táto činnosť alebo udalosť sa začala v minulosti a bude pokračovať aj do budúcnosti.

 

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový
They will have been cooking for 5 hours by the time the guests arrive.
Do príchodu hostí budú variť 5 hodín.
He is going to have been working every day since last month by the time he finishes the project.
Do dokončenia projektu bude pracovať od konca minulého mesiaca každý deň.

 

Tieto vety majú obvykle dve časové frázy: 1) „for“ / „since“, alebo 2) „by“ + (čas / konečný termín).

 

2. Tento čas môžeme použiť na to, aby sme v budúcnosti ukázali príčinu.

 

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový
He will be tired because he will have been working for 12 hours straight before he comes home.
Bude unavený, pretože kým pride domov, bude pracovať 12 hodín v kuse.
They are going to be good at English by next year because they will have been studying for over 2 years in America.
Ďalší rok budú v angličtine naozaj dobrí, pretože do tej doby budú študovať v Amerike už 2 roky.

 

Teraz sa pozrime na to, ako vytvoriť vety a otázky pre predbudúci čas priebehový. Môžeme použiť buď „will“ alebo „going to“.

Tu sú dva spôsoby, ako môžeme vytvoriť vetu v slovesnom čase future perfect continuous.

 

Subject + will have been + príčastie prítomné
Subject + be verb + going to have been + príčastie prítomné

 

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový
She will have been reading for 2 hours by the time Michael gets here.
Keď sa sem Michael dostane, ona bude čítať už 2 hodiny.
Greg will have been working here for 15 years by the time he gets his first promotion.
Greg tu bude pracovať 15 rokov, keď dostane prvé povýšenie.
I am going to have been waiting for 2 hours before I see the doctor!
Budem čakať 2 hodiny, kým uvidím lekára!
She will be tired because she is going to have been working all day.
Bude unavená, pretože bude pracovať celý deň.

 

Takto môžeš tiež vytvoriť uzavretú (áno/nie) otázku.

 

Will + subject + have been + príčastie prítomné…?
Be Verb + subject + going to have been + príčastie prítomné…?

 

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový
Will you have been living here for 5 years by the time you move back to your home country?
Budete tu už 5 rokov, kým sa vrátite do svojej domovskej krajiny?
Is she going to have been here for 2 hours before the doctor even sees her?
Bude tu ešte 2 hodiny, než ju doktor uvidí?

 

Môžeme tiež použiť opytovacie zámená. Pozri sa na niektoré príklady:

 

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový
How long will you have been exercising when you finish?
Ako dlho budete cvičiť, než skončíte?
What will you have been doing for 10 years?
Čo budeš robiť 10 rokov?

 

Cvičenie na future perfect continuous tense

Vylepši svoju anglickú gramatiku a nauč sa plynule hovoriť s týmto jednoduchým cvičením. Dokonči vety nižšie a potom si precvič svoje vlastné. Je to najlepší spôsob, ako sa rýchlo naučíš angličtinu.

Tip: Vyslovuj vety nahlas. Pomôže ti to precvičiť si hovorenú angličtinu a zlepšiť svoju výslovnosť a plynulosť reči.

 

I will have been _______________ for __________ by _______________.
I am going to have been _______________ for ________ by _______________.
By _______________, he will have been _______________.
By _______________, they are going to have been _______________.
He will be tired because he will have been _______________.
They are going to be tired because they will have been _______________.

 

Takto vytvoríš otázky v predbudúcom čase priebehovom

Najčastejšia otázka používaná pri akomkoľvek dokonavom (perfektívnom) čase je „How long…“.

 

How long + will + subject + have been + príčastie prítomné…?
How long + be verb + subject + going to have been + príčastie prítomné…?

 

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový
How long will she have been living here by the time she leaves next year?
Ako dlho tu bude bývať, než ďalší rok odíde?
How long are you going to have been working by the time you finish?
Ako dlho budeš pracovať, kým to dokončíš?

 

Vyjadrenie času vo future perfect continuous môžeme tiež dať na začiatok vety.

 

Anglická veta
Slovenský preklad
By the time the guests arrive, how long will you have been cooking?
Kým prídu hostia, ako dlho budeš variť?

 

“How long” môžeme nahradiť aj inými opytovacími zámenami, je to však veľmi, veľmi, veľmi zriedkavé.

 

Anglická veta
Slovenský preklad
Who will have been taking care of the kids all day when we finally arrive home?
Kto sa bude starať o deti po celý deň, než sa vrátime domov?

 

Angličtina časy: Future Perfect Continuous - Predbudúci čas priebehový

Predbudúci čas priebehový sa vyznačuje uzavretými (áno/nie) otázkami ako v príkladoch nižšie:

 

Will + podmet + have been + príčastie prítomné
Be + podmet + going to have been + príčastie prítomné…?

 

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový
Will you have been living in Japan for over a year when your language course is over?
Budete bývať v Japonsku viac než rok, keď skončíte jazykový kurz?
Is he going to have been married for over 5 years when his first child
is born next month?
Bude v manželstve už viac než 5 rokov, keď sa budúci mesiac narodí jeho prvé dieťa?

 

Tu sú príklady otázok a odpovedí v anglickom čase future perfect continuous:

 

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový
A) Will she be tired because she will have been taking care of both babies while her husband is away on business?
Bude unavená, pretože sa bude starať o obe bábätká, kým je jej manžel preč na služobnej ceste?
B) She will probably be tired because of that.
Pravdepodobne bude kvôli tomu unavená.

 

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový
A) How long will you have been studying here by the time you finish your Ph.D program?
Ako dlho budeš študovať, kým dokončíš svoje PhD. štúdium?
B) I will have been studying here for 10 years by the time I finish my Ph.D program.
Budem študovať 10 rokov než dokončím svoje PhD. štúdium.

 

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový
A) Will he have been working here for over 10 years by the time the company closes?
Bude tu pracovať viac než 10 rokov, keď zatvoria fabriku?
B) I don’t think so.
Nemyslím si.
A) That is too bad because he would get extra compensation if he had worked for over 10 years.
To je škoda, pretože by dostal odškodné navyše, ak by tu pracoval viac, než 10 rokov.

 

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový
A) Will she have been cooking for over 10 hours by the time everything is done?
Bude variť viac než 10 hodín, kým všetko dokončí?
B) Yes. And the crazy thing is that she doesn’t even look tired.
Áno. A šialené je, že vôbec nevyzerá unavene.

 

Cvičenie na otázky vo future perfect continuous

Zlepši svoju anglickú gramatiku a nauč sa plynule používať predbudúci čas priebehový vďaka tomuto jednoduchému cvičeniu.
Vyplň nižšie uvedené otázky a potom si precvič svoje vlastné. Je to skvelý spôsob, ako sa rýchlo naučíš angličtinu.

Tip: Vyslovuj otázky nahlas. Pomôže ti to precvičiť hovorenú angličtinu a zlepšiť svoju výslovnosť a plynulosť reči.

 

How long will you have been _______________ by _______________?
How long are you going to have been _______________ by _______________?
Will you have been _______________ for ______ by _________?
Are you going to have been _______________ for _________ by _______________?

 

Máš prejdený tento rýchly prehľad?

Pozri si ďalšie časy v angličtine:

Návrat na časy v angličtine.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *