+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso deal

 

jednať, rozdať, obchodovať

Neurčitok

(Infinitive)

dealB2
Minulý čas

(past simple)

dealt
Minulé príčastie

(Past Participle)

dealt

Nepravidelné sloveso deal

Vety s deal

I am going to deal a few cards to each player.

 

Každému hráčovi rozdám zopár kariet.

I am not sure how to deal with difficult customers.

 

Nie som si istý, ako jednať s náročnými zákazníkmi.

S týmto problémom si musíš poradiť sám.

We dealt with such issues at the beginning of our co-operation.

 

S týmito problémami sme sa vysporiadali na začiatku našej spolupráce.

In my previous job I dealt with foreign transactions.

 

V mojej predošlej práci som mal do činenia so zahraničnými transakciami.

3. dealt – minulé príčastie

I haven’t dealt with these complaints yet. I need more time.

 

Ešte som sa nezaoberal s týmito sťažnosťami. Potrebujem viac času.

We´ve never dealt with such a big number of enquiries.

 

Nikdy sme nejednali s takým veľkým počtom otázok.

We´re dealing here with a very interesting specimen.

 

Máme tu do činenia s veľmi zaujímavým exemplárom.

Definícia slovesa deal

Anglicky

VERB

(used without object), dealt, deal·ing.

  • to occupy oneself or itself (usually followed by with or in):
  • Botany deals with the study of plants.

Slovensky

Sloveso

(použité bez predmetu), zaoberať sa.

  • zamestnávať sa (zvyčajne niečím):
  • Botanika sa zaoberá štúdiom rastlín.

Synonymá deal (vo význame „do business“)

handle negotiate sell
trade bargain stock

Synonymá deal (vo význame „distribute“)

give participate administer

Antonymá deal (vo význame „do business“)

agree deny hold

Antonymá deal (vo význame „distribute“)

attach collect combine

Časovanie deal

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I deal

you deal

he/she/it deals

we deal

they deal

you deal

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I dealt

you dealt

he/she/it dealt

we dealt

they dealt

you dealt

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will deal

you will deal

he/she/it will deal

we will deal

they will deal

you will deal

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have dealt

you have dealt

he/she/it has dealt

we have dealt

they have dealt

you have dealt

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had dealt

you had dealt

he/she/it had dealt

we had dealt

they had dealt

you had dealt

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have dealt

you will have dealt

he/she/it will have dealt

we will have dealt

they will have dealt

you will have dealt

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am dealing

you are dealing

he/she/it is dealing

we are dealing

they are dealing

you are dealing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was dealing

you were dealing

he/she/it was dealing

we were dealing

they were dealing

you were dealing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be dealing

you will be dealing

he/she/it will be dealing

we will be dealing

they will be dealing

you will be dealing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been dealing

you have been dealing

he/she/it has been dealing

we have been dealing

they have been dealing

you have been dealing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been dealing

you had been dealing

he/she/it had been dealing

we had been dealing

they had been dealing

you had been dealing

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been dealing

you will have been dealing

he/she/it will have been dealing

we will have been dealing

they will have been dealing

you will have been dealing

Conditional present

I would deal

you would deal

he/she/it would deal

we would deal

they would deal

you would deal

Conditional perfect

I would have dealt

you would have dealt

he/she/it would have dealt

we would have dealt

they would have dealt

you would have dealt

Conditional present progressive

I would be dealing

you would be dealing

he/she/it would be dealing

we would be dealing

they would be dealing

you would be dealing

Conditional perfect progressive

I would have been dealing

you would have been dealing

he/she/it would have been dealing

we would have been dealing

they would have been dealing

you would have been dealing

Positive
Pozitívny

you deal

we Let’s deal

you deal

Negative
Negatívny

you don’t deal

we don’t deal

you don’t deal

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.