+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso flee

 

utiecť, uniknúť

Neurčitok

(Infinitive)

fleeC1
Minulý čas

(past simple)

fled
Minulé príčastie

(Past Participle)

fled

Nepravidelné sloveso flee

Vety s flee

Authorities are worried about the rising number of drivers who flee the scene of accidents they cause.

 

Úrady sa obávajú rastúceho počtu vodičov, ktorí utečú z miesta nehôd, ktoré spôsobia.

His father was an oppositionist, so when the conflict increased, the whole family fled the country.

 

Jeho otec bol v opozícii, takže keď konflikt narástol, celá rodina unikla z krajiny.

3. fled – minulé príčastie

The court is about to issue an international arrest warrant as the criminal has probably fled the country.

 

Súd sa chystá vydať medzinárodný zatykač, pretože zločinec pravdepodobne utiekol z krajiny.

Hundreds of people who are fleeing the dangerous area will find shelter in the neighboring countries.

 

Stovky ľudí, ktorí utekajú z nebezpečnej zóny, nájdu prístrešok v susedných krajinách.

Definícia slovesa flee

Anglicky

VERB

fled, flee·ing.

  • run away from a place or situation of danger.
  • „to escape the fighting, his family fled from their village“
  • run away from (someone or something).
  • „he was forced to flee the country“

Slovensky

Sloveso

utiecť, uniknúť.

  • utiecť z miesta alebo situácie ohrozenia.
  • „uniknúť z boja, jeho rodina utiekla z ich dediny“
  • utiecť od (niekoho alebo od niečoho).
  • „bol nútený opustiť krajinu“

Synonymá flee 

depart retreat fly
take off vanish leave

Antonymá flee

arrive come continue

Časovanie flee

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I flee

you flee

he/she/it flees

we flee

they flee

you flee

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I fled

you fled

he/she/it fled

we fled

they fled

you fled

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will flee

you will flee

he/she/it will flee

we will flee

they will flee

you will flee

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have fled

you have fled

he/she/it has fled

we have fled

they have fled

you have fled

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had fled

you had fled

he/she/it had fled

we had fled

they had fled

you had fled

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have fled

you will have fled

he/she/it will have fled

we will have fled

they will have fled

you will have fled

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am fleeing

you are fleeing

he/she/it is fleeing

we are fleeing

they are fleeing

you are fleeing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was fleeing

you were fleeing

he/she/it was fleeing

we were fleeing

they were fleeing

you were fleeing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be fleeing

you will be fleeing

he/she/it will be fleeing

we will be fleeing

they will be fleeing

you will be fleeing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been fleeing

you have been fleeing

he/she/it has been fleeing

we have been fleeing

they have been fleeing

you have been fleeing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been fleeing

you had been fleeing

he/she/it had been fleeing

we had been fleeing

they had been fleeing

you had been fleeing

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been fleeing

you will have been fleeing

he/she/it will have been fleeing

we will have been fleeing

they will have been fleeing

you will have been fleeing

Conditional present

I would flee

you would flee

he/she/it would flee

we would flee

they would flee

you would flee

Conditional perfect

I would have fled

you would have fled

he/she/it would have fled

we would have fled

they would have fled

you would have fled

Conditional present progressive

I would be fleeing

you would be fleeing

he/she/it would be fleeing

we would be fleeing

they would be fleeing

you would be fleeing

Conditional perfect progressive

I would have been fleeing

you would have been fleeing

he/she/it would have been fleeing

we would have been fleeing

they would have been fleeing

you would have been fleeing

Positive
Pozitívny

you flee

we Let’s flee

you flee

Negative
Negatívny

you don’t flee

we don’t flee

you don’t flee

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.