+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso write

 

písať, zapísať, napísať

Neurčitok

(Infinitive)

writeA2
Minulý čas

(past simple)

wrote
Minulé príčastie

(Past Participle)

written

Nepravidelné sloveso write

Vety s write

My wife is a journalist. She writes articles for three magazines.

 

Moja žena je novinárka. Píše články pre tri časopisy.

She is my favorite author but she wrote her last book five years ago.

 

Ona je moja najobľúbenejšia spisovateľka, ale poslednú knihu napísala pred piatimi rokmi.

3. written – minulé príčastie

She´s written more than twenty novels and she´s only forty!

 

Napísala viac ako dvadsať románov a to má iba štyridsať rokov!

I haven’t written the weekly report yet and I was supposed to send it to Martin this morning.

 

Ešte som nenapísala týždenný report a mala som to poslať Martinovi dnes ráno.

Petra´s working on a new book. This time she´s writing a biography of a famous actor.

 

Petra pracuje na jej novej knihe. Tentokrát píše životopis slávneho herca.

Definícia slovesa write

Anglicky

VERB

(used with object), wrote, written, writ·ing.

  • to trace or form (characters, letters, words, etc.) on the surface of some material, as with a pen, pencil, or other instrument or means;
  • inscribe:
  • Write your name on the board.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), písať, zapísať, napísať.

  • vytvárať alebo formovať (znaky, písmená, slová, atď) na povrchu nejakého materiálu, napríklad pomocou pera, ceruzky alebo iného nástroja alebo prostriedku;
  • vpísať:
  • Napíšte svoje meno na tabuľu.

Synonymá write 

address sign create
draft note scribble
print record rewrite

Antonymá write 

destroy ignore ruin

Časovanie write

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I write

you write

he/she/it writes

we write

they write

you write

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I wrote

you wrote

he/she/it wrote

we wrote

they wrote

you wrote

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will write

you will write

he/she/it will write

we will write

they will write

you will write

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have written

you have written

he/she/it has written

we have written

they have written

you have written

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had written

you had written

he/she/it had written

we had written

they had written

you had written

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have written

you will have written

he/she/it will have written

we will have written

they will have written

you will have written

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am writing

you are writing

he/she/it is writing

we are writing

they are writing

you are writing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was writing

you were writing

he/she/it was writing

we were writing

they were writing

you were writing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be writing

you will be writing

he/she/it will be writing

we will be writing

they will be writing

you will be writing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been writing

you have been writing

he/she/it has been writing

we have been writing

they have been writing

you have been writing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been writing

you had been writing

he/she/it had been writing

we had been writing

they had been writing

you had been writing

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been writing

you will have been writing

he/she/it will have been writing

we will have been writing

they will have been writing

you will have been writing

Conditional present

I would write

you would write

he/she/it would write

we would write

they would write

you would write

Conditional perfect

I would have written

you would have written

he/she/it would have written

we would have written

they would have written

you would have written

Conditional present progressive

I would be writing

you would be writing

he/she/it would be writing

we would be writing

they would be writing

you would be writing

Conditional perfect progressive

I would have been writing

you would have been writing

he/she/it would have been writing

we would have been writing

they would have been writing

you would have been writing

Positive
Pozitívny

you write

we Let’s write

you write

Negative
Negatívny

you don’t write

we don’t write

you don’t write

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.