+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso arise

 

vzniknúť, vyplynúť

Neurčitok

(Infinitive)

ariseC1
Minulý čas

(past simple)

arose
Minulé príčastie

(Past Participle)

arisen

 

 

Nepravidelné sloveso arise

Vety s arise

Similar situations may arise in the nearest future.

 

Podobné situácie môžu vzniknúť v najbližšej budúcnosti.

This argument arises every time I try to negotiate a higher salary.

 

 

Táto hádka vzniká zakaždým, keď sa snažím vyjednať si vyššiu výplatu.

Further problems arose when the customers made a complaint to the management.

 

Ďalšie problémy vyplynuli z toho, keď zákazníci podali sťažnosť manažmentu.

3. arisen – minulé príčastie

Takéto prípady nikdy predtým nevznikali.

Do you realise what problems might have arisen if they hadn’t signed the agreement?

 

Uvedomujete si, aké problémy mohli vzniknúť, ak by nepodpísali dohodu?

A lot of new businesses are arising all over the region.

 

V celom regióne vzniká množstvo nových podnikov.

Definícia slovesa arise

Anglicky

VERB

arose, arisen, aris·ing.

  • (of a problem, opportunity, or situation); become apparent.
  • „new difficulties had arisen“

Slovensky

Sloveso

vzniknúť, vyplynúť.

  • (problému, príležitosti alebo situácie); stali sa zjavnými.
  • „vyplynuli/vznikli nové ťažkosti“

Synonymá arise (vo význame „come into being; proceed“)

appear begin crop up
emerge occur rise

Synonymá arise (vo význame „get, stand, or go up“)

mount rise soar

Antonymá arise (vo význame „come into being; proceed“)

cause disappear end

Antonymá arise (vo význame „get, stand, or go up“)

decline drop fall

Časovanie arise

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I arise

you arise

he/she/it arises

we arise

they arise

you arise

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I arose

you arose

he/she/it arose

we arose

they arose

you arose

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will arise

you will arise

he/she/it will arise

we will arise

they will arise

you will arise

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have arisen

you have arisen

he/she/it has arisen

we have arisen

they have arisen

you have arisen

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had arisen

you had arisen

he/she/it had arisen

we had arisen

they had arisen

you had arisen

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have arisen

you will have arisen

he/she/it will have arisen

we will have arisen

they will have arisen

you will have arisen

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am arising

you are arising

he/she/it is arising

we are arising

they are arising

you are arising

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was arising

you were arising

he/she/it was arising

we were arising

they were arising

you were arising

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be arising

you will be arising

he/she/it will be arising

we will be arising

they will be arising

you will be arising

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been arising

you have been arising

he/she/it has been arising

we have been arising

they have been arising

you have been arising

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been arising

you had been arising

he/she/it had been arising

we had been arising

they had been arising

you had been arising

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been arising

you will have been arising

he/she/it will have been arising

we will have been arising

they will have been arising

you will have been arising

Conditional present

I would arise

you would arise

he/she/it would arise

we would arise

they would arise

you would arise

Conditional perfect

I would have arisen

you would have arisen

he/she/it would have arisen

we would have arisen

they would have arisen

you would have arisen

Conditional present progressive

I would be arising

you would be arising

he/she/it would be arising

we would be arising

they would be arising

you would be arising

Conditional perfect progressive

I would have been arising

you would have been arising

he/she/it would have been arising

we would have been arising

they would have been arising

you would have been arising

Positive
Pozitívny

you arise

we Let’s arise

you arise

Negative
Negatívny

you don’t arise

we don’t arise

you don’t arise

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.