+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso put

 

položiť, dať, uložiť, vložiť

Neurčitok

(Infinitive)

putA2
Minulý čas

(past simple)

put
Minulé príčastie

(Past Participle)

put

Sloveso put

Vety s put

I always put the keys on the table when I come back home.

 

Keď sa vrátim domov, vždy položím kľúče na stôl.

When my younger sister borrows something from me he never puts it back.

 

Keď si moja mladšia sestra niečo odo mňa požičia, nikdy to nepoloží späť.

Ktorý z vás dal odpad do mojej tašky?

When the children weren’t looking, their mother put all the presents under the Christmas tree.

 

Keď sa deti nepozerali, ich matky dali všetky darčeky pod Vianočný stromček.

3. put – minulé príčastie

The man over there has just put a strange bag in the bin. We’d better call the police.

 

Muž položil do koša zvláštnu tašku. Radšej by sme mali zavolať políciu.

She was putting plates on the table when Jonathan get off  the bus.

 

Pokladala taniere na stôl, zakiaľ Jonathan vystupoval z autobusu.

Definícia slovesa put

Anglicky

VERB

(used with object), put, put·ting.

 • to move or place (anything) so as to get it into or out of a specific location or position:
 • to put a book on the shelf.
 • to bring into some relation, state, etc.:
 • to put everything in order.
 • to place in the charge or power of a person, institution, etc.:
 • to put a child in a special school.
 • to subject to the endurance or suffering of something:
 • to throw or cast, especially with a forward motion of the hand when raised close to the shoulder:
 • to put the shot.

Slovensky

Sloveso

(používané s predmetom), vložiť.

 • presunúť alebo umiestniť (čokoľvek) tak, aby sa dostali do alebo z určitého miesta alebo polohy:
 • dať knihu na poličku.
 • priniesť do nejakého vzťahu, štátu atď
 • aby všetko bolo v poriadku.
 • umiestniť do zodpovednosti alebo moci osoby, inštitúcie atď .:
 • dať dieťa do špeciálnej školy.
 • podliehať vytrvalosti alebo utrpeniu niečoho:
 • hádzať alebo odlievať, najmä s pohybom dopredu v ruke, keď sa zdvihne blízko ramena:
 • aby to urobil.

Synonymá put (vo význame „position“)

bring establish focus
insert install invest

Synonymá put (vo význame „propose; express in words“)

give offer present
set submit suggest

Synonymá put (vo význame „commit, assign“)

force impose make
require set constrain

Antonymá put (vo význame „position“)

confuse displace forget

Antonymá put (vo význame „propose; express in words“)

conceal fight refrain

Antonymá put (vo význame „commit, assign“)

discourage dissuade halt

Časovanie put

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I put

you put

he/she/it puts

we put

they put

you put

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I put

you put

he/she/it put

we put

they put

you put

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will put

you will put

he/she/it will put

we will put

they will put

you will put

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have put

you have put

he/she/it has put

we have put

they have put

you have put

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had put

you had put

he/she/it had put

we had put

they had put

you had put

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have put

you will have  put

he/she/it will have put

we will have put

they will have put

you will have put

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am putting

you are putting

he/she/it is putting

we are putting

they are putting

you are putting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was putting

you were putting

he/she/it was putting

we were putting

they were putting

you were putting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be putting

you will be putting

he/she/it will be putting

we will be putting

they will be putting

you will be putting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been putting

you have been putting

he/she/it has been putting

we have been putting

they have been putting

you have been putting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been putting

you had been putting

he/she/it had been putting

we had been putting

they had been putting

you had been putting

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been putting

you will have been putting

he/she/it will have been putting

we will have been putting

they will have been putting

you will have been putting

Conditional present

I would put

you would put

he/she/it would put

we would put

they would put

you would put

Conditional perfect

I would have put

you would have put

he/she/it would have put

we would have put

they would have put

you would have put

Conditional present progressive

I would be putting

you would be putting

he/she/it would be putting

we would be putting

they would be putting

you would be putting

Conditional perfect progressive

I would have been putting

you would have been putting

he/she/it would have been putting

we would have been putting

they would have been putting

you would have been putting

Positive
Pozitívny

you put

we Let’s put

you put

Negative
Negatívny

you don’t put

we don’t put

you don’t put

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.