+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso lay

 

položiť, uložiť, klásť

Neurčitok

(Infinitive)

layC1
Minulý čas

(past simple)

laid
Minulé príčastie

(Past Participle)

laid

Nepravidelné sloveso lay

Vety s lay

On Christmas Eve we always lay some hay under the table cloth.

 

Na Štedrý deň vždy položíme nejaké seno pod obrus.

I like it when my wife gently lays her hands on my shoulders and looks me in the eyes.

 

Páči sa mi, keď moja žena jemne položí ruky na moje ramená a pozerá sa mi do očí.

The company laid emphasis on a customer satisfaction.

 

Firma kládla dôraz na spokojnosť zákazníkov.

Uložil sa a išiel spať.

3. laid – minulé príčastie

We´ve always laid strong emphasis on the quality of teaching in our school.

 

Vždy kladieme silný dôraz na kvalitu vyučovania v našej škole.

Laying on a sunny beach is my idea of sheer bliss.

 

Ležanie na pláži je moja predstava úplnej blaženosti.

Definícia slovesa lay

Anglicky

VERB

(used with object), laid, lay·ing.

  • to put or place in a horizontal position or position of rest; set down:
  • to lay a book on a desk.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), položiť.

  • dať alebo umiestniť do vodorovnej polohy alebo do pokojovej polohy; určiť:
  • položiť knihu na písací stôl.

Synonymá lay (vo význame „put, place“)

arrange establish leave
locate plant set

Synonymá lay (vo význame „produce, advance“)

offer adduce bear

Synonymá lay (vo význame „credit, allocate“)

apply cast impose
train turn accredit

Synonymá lay (vo význame „design, plan“)

prepare devise

Synonymá lay (vo význame „make smooth“)

allay appease calm

Synonymá lay (vo význame „bet, wager“)

play gamble game

Antonymá lay (vo význame „put, place“)

confuse depart disorder

Antonymá lay (vo význame „produce, advance“)

deny refuse take

Antonymá lay (vo význame „credit, allocate“)

aid exonerate help

Antonymá lay (vo význame „design, plan“)

lift neglect rough

Antonymá lay (vo význame „make smooth“)

break irritate provoke

Antonymá lay (vo význame „bet, wager“)

lift neglect rough

Časovanie lay

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I lay

you lay

he/she/it lays

we lay

they lay

you lay

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I laid

you laid

he/she/it laid

we laid

they laid

you laid

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will lay

you will lay

he/she/it will lay

we will lay

they will lay

you will lay

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have laid

you have laid

he/she/it has laid

we have laid

they have laid

you have laid

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had laid

you had laid

he/she/it had laid

we had laid

they had laid

you had laid

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have laid

you will have laid

he/she/it will have laid

we will have laid

they will have laid

you will have laid

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am laying

you are laying

he/she/it is laying

we are laying

they are laying

you are laying

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was laying

you were laying

he/she/it was laying

we were laying

they were laying

you were laying

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be laying

you will be laying

he/she/it will be laying

we will be laying

they will be laying

you will be laying

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been laying

you have been laying

he/she/it has been laying

we have been laying

they have been laying

you have been laying

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been laying

you had been laying

he/she/it had been laying

we had been laying

they had been laying

you had been laying

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been laying

you will have been laying

he/she/it will have been laying

we will have been laying

they will have been laying

you will have been laying

Conditional present

I would lay

you would lay

he/she/it would lay

we would lay

they would lay

you would lay

Conditional perfect

I would have laid

you would have laid

he/she/it would have laid

we would have laid

they would have laid

you would have laid

Conditional present progressive

I would be laying

you would be laying

he/she/it would be laying

we would be laying

they would be laying

you would be laying

Conditional perfect progressive

I would have been laying

you would have been laying

he/she/it would have been laying

we would have been laying

they would have been laying

you would have been laying

Positive
Pozitívny

you lay

we Let’s lay

you lay

Negative
Negatívny

you don’t lay

we don’t lay

you don’t lay

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.