+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso lose

 

stratiť, prísť o

Neurčitok

(Infinitive)

loseA2
Minulý čas

(past simple)

lost
Minulé príčastie

(Past Participle)

lost

Nepravidelné sloveso lose

Vety s lose

Tom very quickly loses his mood when you mention his ex-wife.

 

Tom veľmi rýchlo stráca náladu, keď spomenieš jeho bývalú ženu.

In this game you lose points when you don´t make quick decisions.

 

V tejto hre strácaš body, keď nespravíš rýchle rozhodnutia.

They raised their price by 30% and lost a lot of customers.

 

Zvýšli cenu o 30% a stratili veľa zákazníkov.

Andy prišiel o rodičov pri autonehode.

3. lost – minulé príčastie

Oh, zlatíčko. Stratila som peňaženku.

Do you really want to go hiking in these sandals? Have you lost your mind?

 

Naozaj chceš ísť na turistiku v týchto sandáloch? Prišiel si o rozum?

I´m worried about grandpa. He´s losing touch with reality.

 

Bojím sa o dedka. Stráca kontakt s realitou.

We´re losing a lot of customers. We may soon go out of business.

 

Strácame veľa zákazníkov. Čoskoro môžeme skončiť.

Definícia slovesa lose

Anglicky

VERB

(used with object), lost, los·ing.

  •  to come to be without (something in one’s possession or care), through accident, theft, etc., so that there is little or no prospect of recovery:
  • I’m sure I’ve merely misplaced my hat, not lost it.

Slovensky

Sloveso

(používa sa s predmetom), stratiť.

  • prísť o niečo (niečo, čo má niekto vo vlastníctve alebo starostlivosti), a to prostredníctvom havárie, odcudzenia, atď., s malou alebo žiadnou nádejou na opätovné získanie:
  • Som si istá, že som svoj klobúk dala na nesprávne miesto a nestratila ho.

Synonymá lose (vo význame „be deprived of; mislay“)

drop fail forget
give up suffer waste

Synonymá lose (vo význame „be defeated“)

decline drop fall

Synonymá lose (vo význame „escape, avoid“)

clear dodge duck

Antonymá lose (vo význame „be deprived of; mislay“)

fight save win

Antonymá lose (vo význame „be defeated“)

ascend go up rise

Antonymá lose (vo význame „escape, avoid“)

confront encounter face

Časovanie lose

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I lose

you lose

he/she/it loses

we lose

they lose

you lose

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I lost

you lost

he/she/it lost

we lost

they lost

you lost

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will lose

you will lose

he/she/it will lose

we will lose

they will lose

you will lose

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have lost

you have lost

he/she/it has lost

we have lost

they have lost

you have lost

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had lost

you had lost

he/she/it had lost

we had lost

they had lost

you had lost

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have lost

you will have lost

he/she/it will have lost

we will have lost

they will have lost

you will have lost

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am losing

you are losing

he/she/it is losing

we are losing

they are losing

you are losing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was losing

you were losing

he/she/it was losing

we were losing

they were losing

you were losing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be losing

you will be losing

he/she/it will be losing

we will be losing

they will be losing

you will be losing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been losing

you have been losing

he/she/it has been losing

we have been losing

they have been losing

you have been losing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been losing

you had been losing

he/she/it had been losing

we had been losing

they had been losing

you had been losing

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been losing

you will have been losing

he/she/it will have been losing

we will have been losing

they will have been losing

you will have been losing

Conditional present

I would lose

you would lose

he/she/it would lose

we would lose

they would lose

you would lose

Conditional perfect

I would have lost

you would have lost

he/she/it would have lost

we would have lost

they would have lost

you would have lost

Conditional present progressive

I would be losing

you would be losing

he/she/it would be losing

we would be losing

they would be losing

you would be losing

Conditional perfect progressive

I would have been losing

you would have been losing

he/she/it would have been losing

we would have been losing

they would have been losing

you would have been losing

Positive
Pozitívny

you lose

we Let’s lose

you lose

Negative
Negatívny

you don’t lose

we don’t lose

you don’t lose

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.